Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Humulin NPH 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon, i 3 ml sylinderampulle til bruk i flergangspenn

humaninsulin (isofan)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få bruk for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller diabetessykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller diabetessykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Humulin NPH er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Humulin NPH
 3. Hvordan du bruker Humulin NPH
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Humulin NPH
 6. Innholdet i pakningene og ytterligere informasjon
 
1. Hva Humulin NPH er og hva det brukes mot
Humulin NPH inneholder virkestoffet humant insulin, som brukes til å behandle diabetes.
Du får diabetes dersom bukspyttkjertelen din ikke produserer nok insulin for å kontrollere blodsukkernivået ditt. Humulin NPH er en erstatning for ditt eget insulin, og brukes for å kontrollere blodsukkeret på lang sikt. Virketiden er forlenget ved å tilsette protaminsulfat til injeksjonsvæsken.
Humulin NPH er et insulin med middels lang virketid. Det kan hende legen ber deg bruke et hurtigvirkende insulin i tillegg til Humulin NPH. Hvert insulin har sin egen bruksanvisning som du finner i pakningsvedlegget. Du må ikke endre insulinbehandlingen med mindre legen har bedt deg om det. Vær veldig forsiktig dersom du bytter insulin. De forskjellige insulintypene har ulike farger og symboler på pakningen og ampullen, slik at du lett kan skille de fra hverandre.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Humulin NPH
Humulin NPH i en sylinderampulle er kun tilpasset injeksjon under huden (subkutant) ved bruk av en flergangspenn. Snakk med lege dersom du trenger å injisere insulinet ved hjelp av en annen metode.
Bruk ikke Humulin NPH
 • Dersom du tror at du er i ferd med å bli hypoglykemisk (få lavt blodsukker), skal du ikke injisere Humulin NPH og ikke kjøre bil. Senere i pakningsvedlegget vil du finne en beskrivelse av hvordan du skal takle milde hypoglykemier (se avsnitt 4 A).
 • Dersom du er allergisk overfor humant insulin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Humulin NPH sylinderampulle.
 • Dersom blodsukkernivået ditt er godt kontrollert av din nåværende insulinbehandling, kan det hende at du ikke merker varselsymptomene for når blodsukkeret ditt blir for lavt. Varselsymptomer er listet opp senere i dette pakningsvedlegget. Du må planlegge tidspunktet for måltidene dine, hvor ofte og hvor mye du skal trene. Du må også følge godt med på blodsukkernivået ditt og måle dette ofte.
 • Noen få personer som fikk hypoglykemi etter bytte fra animalsk til humaninsulin, opplyste at de tidlige varselssymptomer ble mindre tydelige eller var endret. Dersom du ofte får for lavt blodsukker eller har vanskeligheter med å oppdage symptomene, må du diskutere det med legen.
 • Dersom du svarer «ja» på noen av følgende spørsmål, må du informere legen, apoteket eller diabetessykepleier din:
  • Har du nylig vært syk?
  • Har du problemer med nyrene eller leveren?
  • Trener du mer enn vanlig?
 • Insulinbehovet ditt kan endres ved alkoholinntak
 • Du bør informere legen, diabetessykepleier eller apoteket dersom du har planer om å reise utenlands. Tidsforskjellene mellom land kan bety at dine injeksjoner og måltider faller på andre tidspunkt enn hjemme.
 • Noen pasienter med langvarig type 2-diabetes og eksisterende hjertesykdom eller tidligere slag som ble behandlet med pioglitazon og insulin samtidig, opplevde utvikling av hjertesvikt. Informer legen umiddelbart hvis du opplever symptomer på hjertesvikt, f.eks. unormal kortpustethet, rask vektøkning eller lokal hevelse (ødem).
Andre legemidler og Humulin NPH
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ditt insulinbehov kan endre seg dersom du bruker noe av det følgende:
 • steroider
 • substitusjonsbehandling med skjoldbruskkjertelhormon
 • diabeteslegemidler som tas gjennom munnen
 • acetylsalisylsyre
 • veksthormon
 • oktretoid, lanreotid
 • legemidler mot astma (beta 2-agonister, f.eks. salbutamol eller terbutalin)
 • betablokkere
 • tiazider og enkelte legemidler mot depresjon (monoaminooksidase(MAO)hemmere)
 • danazol
 • visse blodtrykkssenkende legemidler (ACE-hemmere, f.eks. kaptopril, enalapril) eller angiotensin II reseptotblokkere
Graviditet, amming og fertilitet
Ditt insulinbehov er som regel lavere i løpet av de tre første månedene av graviditeten, og øker de resterende månedene. Dersom du ammer, kan det være nødvendig å forandre på insulininntak eller kosthold.
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Både din konsentrasjons- og reaksjonsevne kan bli nedsatt dersom du får for lavt blodsukker. Vær oppmerksom på dette i alle situasjoner hvor du kan utsette deg selv eller andre for fare, f.eks. ved bilkjøring eller ved betjening av maskiner. Du bør kontakte lege eller diabetessykepleier for råd vedrørende bilkjøring, dersom du har
 • hyppige episoder med for lavt blodsukker (hypoglykemi)
 • redusert eller manglende evne til å oppdage varselsymptomene på hypoglykemi
Humulin NPH inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver doseenhet, og er så godt som «natriumfritt».
 
3. Hvordan du bruker Humulin NPH
Én 3 ml sylinderampulle passer kun i en 3 ml penn.
Når du henter insulin på apoteket, må du alltid kontrollere etiketten for navn og type insulin. Forsikre deg om at du får Humulin NPH.
Bruk alltid dette legemidlet slik legen har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. For å hindre mulig overføring av sykdommer skal hver sylinderampulle kun brukes av deg, selv om kanylen skiftes.
Dosering
 • Du skal normalt bruke Humulin NPH som ditt basisinsulin. Legen skal ha fortalt deg nøyaktig hvilket insulin du skal bruke, hvor mye du skal bruke, når og hvor ofte du skal bruke det. Disse instruksjonene gjelder kun for deg. Følg instruksjonene nøye og dra regelmessig til diabetesklinikk.
 • Dersom du bytter insulintype (f.eks. fra animalsk til human insulin), kan det hende du må bruke mer eller mindre insulin enn før. Dette gjelder kanskje kun for den første injeksjonen, eller det kan være en gradvis forandring i løpet av flere uker eller måneder.
 • Humulin NPH i sylinderampuller er kun tilpasset injeksjon like under huden (subkutant) ved bruk av en flergangspenn. Snakk med lege dersom du trenger å injisere insulinet ved hjelp av en annen metode.
Klargjøring av Humulin NPH
 • Umiddelbart før bruk skal sylinderampullen med Humulin NPH roteres 10 ganger og vendes opp og ned 10 ganger, slik at insulinpartiklene blir jevnt fordelt. Etter dette skal insulinet se jevnt uklart eller melkeaktig ut. Gjenta prosedyren til innholdet er blandet. Sylinderampullen inneholder en liten glasskule for å lette blandingen. Ikke rist kraftig, da dette kan danne skum som gjør det vanskelig å måle opp korrekt dose. Sylinderampullene bør kontrolleres ofte og skal ikke brukes hvis klumper av stoff eller faste, hvite partikler er klistret til bunnen eller veggene slik at sylinderampullen ser «frostet» ut. Kontroller dette før hver injeksjon.
Klargjøring av pennen før bruk
 • Vask hendene. Desinfiser gummimembranen på sylinderampullen.
 • Du må kun bruke Humulin NPH sylinderampuller i Lilly insulinpenner for å sikre at du får korrekt dose.
 • Følg instruksjonene i pennens pakningsvedlegg. Sylinderampullen skal monteres i pennen.
 • Innstill dosen til 1 eller 2 enheter. Hold deretter pennen med kanylen pekende oppover og dunk forsiktig på siden av pennen for at luftboblene skal flyte til toppen. Fortsett å peke pennen oppover og trykk inn injeksjonsknappen. Gjør dette helt til det kommer en dråpe Humulin NPH ut av kanylen. Det kan hende det fortsatt er noen små luftbobler i pennen. Luftboblene er ufarlige, men dersom de er for store kan de gjøre dosen som injiseres mindre nøyaktig.
Injeksjon av Humulin NPH
 • Rens huden før hver injeksjon. Injiser insulinet under huden slik du har blitt instruert. Du må ikke injisere i en blodåre. La kanylen sitte i huden i 5 sekunder for å forsikre deg om at du har fått i deg hele dosen. Gni ikke på hudområdet. Sørg for at du injiserer dosen minst 1 cm fra forrige injeksjonssted, slik at du bytter på stedene der du injiserer.
Etter injeksjonen
 • Skru kanylen av pennen ved hjelp av den ytre beskyttelseshetten. Dette gjør at insulinet holder seg sterilt og forhindrer lekkasje. Det vil også forhindre at luftbobler kommer inn i kanylen og tetter den. Du må ikke dele kanyle eller penn med andre. Bytt beskyttelseshette på pennen.
Ytterligere injeksjoner
 • La sylinderampullen være igjen i pennen. Innstill dosen til 1 eller 2 enheter før hver injeksjon og trykk inn injeksjonsknappen mens pennen peker oppover inntil det kommer en dråpe Humulin NPH ut av kanylen. Du kan se hvor mye Humulin NPH som er igjen i pennen ved å bruke merkingen på utsiden av sylinderampullen. Det er ca. 20 enheter mellom hvert av merkene. Hvis det ikke er nok Humulin NPH igjen til dosen din, må sylinderampullen byttes.
Du må ikke blande annen insulin i Humulin NPH sylinderampullen. Når sylinderampullen er tom, kan den ikke brukes igjen.
Dersom du tar for mye av Humulin NPH
Dersom du tar mer Humulin NPH enn du trenger, kan blodsukkeret ditt bli for lavt. Mål blodsukkeret ditt (se avsnitt 4 A).
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Humulin NPH
Dersom du glemmer å ta Humulin NPH, kan blodsukkeret bli for høyt. Mål blodsukkeret ditt.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Humulin NPH
Dersom du tar mindre Humulin NPH enn du trenger, kan blodsukkeret bli for høyt. Gjør ikke forandringer som berører insulinet ditt uten at legen har bestemt dette.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Humulin NPH kan gi hypoglykemi (lavt blodsukker). Se mer informasjon om hypoglykemi i avsnittet «Vanlige problemer ved diabetes».
Mulige bivirkninger
Allergisk reaksjon i hele kroppen er en veldig sjelden bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer). Symptomene kan være:
 • blodtrykksfall
 • åndenød/ tungpustethet
 • hjertebank
 • utslett over hele kroppen
 • hvesende pust
 • svetting
Dersom du tror mistenker denne typen insulinallergi med Humulin NPH, må du straks fortelle lege om det.
Allergisk reaksjon på et avgrenset sted er en vanlig bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): Noen får rødhet, hevelse eller kløe i området der insulin injiseres. Dette forsvinner vanligvis i løpet av få dager til få uker. Dersom dette skjer, må du fortelle legen om det.
Lipodystrofi (fortykkelse eller fordypninger i huden) er en mindre vanlig bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer). Snakk med lege dersom du oppdager fortykkelse eller fordypninger ved injeksjonsstedet.
Ødem (f.eks. hevelse i armer, ankler; væskeansamling) er rapportert, spesielt ved oppstart av insulinbehandlingen, eller ved endring i behandlingen for å forbedre blodsukkerkontrollen.
Vanlige problemer ved diabetesA. Hypoglykemi
Hypoglykemi (lavt blodsukker) betyr at det er utilstrekkelig mengde sukker i blodet. Dette kan oppstå dersom du:
 • tar for mye Humulin NPH eller annet insulin
 • hopper over eller forsinker måltider, eller forandrer kostholdet
 • trener eller arbeider for hardt rett før eller etter et måltid
 • har en infeksjon eller en sykdom (spesielt diaré eller oppkast)
 • har endret behovet for insulin
 • har problemer med nyrene eller leveren som forverres
Insulinmengden du trenger kan forandre seg dersom du drikker alkohol eller tar enkelte legemidler.
De første symptomene på lavt blodsukker kommer raskt og kan medføre følgende:
 • tretthet
 • nervøsitet eller skjelving
 • hodepine
 • hjertebank
 • sykdomsfølelse
 • kaldsvette
Inntil du er sikker på at du oppdager symptomene på hypoglykemi (lavt blodsukker) bør du unngå situasjoner der du kan utsette deg selv eller andre for fare, f.eks. ved bilkjøring.
Bruk ikke Humulin NPH dersom du merker at du får hypoglykemi (lavt blodsukker).
Hvis blodsukkernivået ditt er lavt, bør du spise glukosetabletter, eller sukkerholdig drikke etterfulgt av frukt, kjeks eller brødskive med pålegg. Deretter bør du hvile. Dette vil ofte hjelpe deg over et mildt tilfelle av hypoglykemi eller en mild overdose med insulin. Dersom du blir verre, pusten blir overfladisk og huden blir blek, skal du straks ta kontakt med lege. En injeksjon med glukagon kan behandle relativt alvorlig grad av hypoglykemi. Spis glukose eller sukker etter injeksjonen med glukagon. Dersom du ikke responderer på glukagonbehandlingen, må du innlegges på sykehus. Be legen informere deg om glukagon.
B. Hyperglykemi eller diabetisk ketoacidose
Hyperglykemi (for mye sukker i blodet) betyr at kroppen din ikke har nok insulin. Hyperglykemi kan oppstå ved:
 • å ikke ta Humulin NPH eller annen insulin
 • å ta mindre insulin enn legen ber deg om
 • å spise mer enn kostholdet tillater
 • feber, infeksjon eller emosjonelt stress
Hyperglykemi kan føre til diabetisk ketoacidose. De første symptomene kommer langsomt over mange timer eller dager. Symptomer kan være:
 • søvnighet
 • rødhet i ansiktet
 • tørste
 • appetittløshet
 • fruktaktig lukt av pusten
 • sykdomsfølelse og kvalme
Alvorlige symptomer er tung pust og rask puls. Skaff medisinsk hjelp umiddelbart.
Dersom hypoglykemi eller hyperglykemi ikke behandles, kan tilstanden bli veldig alvorlig og forårsake hodepine, kvalme, brekninger, dehydrering, bevisstløshet, koma eller til og med død.
Tre enkle forholdsregler for å unngå å få hypoglykemi eller hyperglykemi:
 • Ha alltid med deg ekstra kanyler og ekstra Humulin NPH
 • Ha alltid med deg noe som viser at du er diabetiker
 • Ha alltid med deg sukker
C. Sykdom
Dersom du er syk, kan det hende du har behov for å endre insulinmengden. Selv når du ikke spiser som normalt, trenger du insulin. Test urinen eller blodet, følg de alminnelige “forholdsregler ved sykdom” og informer lege.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Humulin NPH
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Før første gangs bruk skal Humulin NPH lagres i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
Penn og sylinderampulle som er i bruk skal oppbevares ved høyst 30ºC i opptil 28 dager.
Penn og sylinderampule som er i bruk skal ikke oppbevares i kjøleskap eller stå nær varme eller i solen.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke Humulin NPH dersom du oppdager utfelling på bunnen eller partiklene fester seg på innsiden av sylinderampullen, slik at det ser «frostet» ut. Kontroller dette hver gang du setter en injeksjon.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningene og ytterligere informasjon
Sammensetning av Humulin NPH
 • Virkestoff er humaninsulin (isofan), fremstilt i laboratoriet ved rekombinant DNA teknologi. Det har samme struktur som det naturlige hormonet insulin som lages i bukspyttkjertelen og er derfor annerledes enn animalsk insulin. Insulinet i Humulin NPH er tilgjengelig som en suspensjon sammen med protaminsulfat.
 • Andre innholdsstoffer er protaminsulfat, m-kresol, fenol, glyserol, dinatriumfosfatheptahydrat, sinkoksid og vann til injeksjonsvæsker. Natriumhydroksid eller saltsyre kan være tilsatt for regulering av surhetsgrad.
Hvordan Humulin NPH ser ut og innholdet i pakningen
Humulin NPH 100 IE/ml er en hvit steril suspensjon til injeksjon, som inneholder 100 internasjonale enheter (IE) i hver milliliter (100 IE/ml), og hver sylinderampulle inneholder 300 internasjonale enheter (3 ml).
Sylinderampullene kommer i pakninger på 5 og 10 sylinderampuller.
Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsenEli Lilly Norge A.S,
Innspurten 15
0663 Oslo
Tilvirker
Lilly France S.A.S, Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Frankrike
eller
Eli Lilly Italia S.p.A.,Via A. Gramsci, 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, Italy
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Huminsulin „Lilly“ Basal 100 I.E./ml (Østerrike)
Humuline NPH (Belgia, Luxemburg, Nederland)
Humulin N (Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Kypros, Estonia, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia)
Huminsulin Basal (NPH) 100 (Tyskland)
Humulin NPH (Hellas, Norge, Portugal, Slovenia, Sverige)
Humulin I (Irland, Italia, Malta, Storbritannia)
Umuline NPH (Frankrike)
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 26.03.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukagon: Hormon som produseres i bukspyttkjertelen og øker sukkernivået i blodet ved å sette i gang prosesser som bryter ned stoffet glykogen til glukose. Det har motsatt effekt av insulin. Glukagon fører også til at syredannelsen i magen hemmes.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

subkutant (s.c., subkutan): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.