Humulin NPH

Lilly


Humant insulin, middels lang virketid.

A10A C01 (Insulin (human))INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 100 IE/ml i ferdigfylt penn (KwikPen) og 100 IE/ml i sylinderampulle: 1 ml inneh.: Insulin human (isofan) (rDNA) 100 IE, protaminsulfat, m-kresol, glyserol, fenol, dinatriumhydrogenfosfatheptahydrat, sinkoksid, saltsyre/natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Til behandling av pasienter med diabetes mellitus som krever insulin for å opprettholde normal glukosehomeostase.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Fastsettes i forhold til pasientens behov.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Insulinbehovet kan endres signifikant ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Barn og ungdom: Ingen data.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Sylinderampuller og ferdigfylt penn skal før bruk rulles 10 ganger mellom håndflatene og deretter vendes opp ned 10 ganger. Sylinderampuller: 3 ml sylinderampulle er beregnet til bruk i flergangspenn fra Lilly. Doseringsnøyaktighet er ikke fastslått for andre penner. Annet insulin skal ikke blandes i sylinderampullen og den kan ikke etterfylles. Ferdigfylt penn (KwikPen): Ferdigfylt penn inneholder 3 ml insulin. Annet insulin skal ikke blandes i ferdigfylt penn og den kan ikke etterfylles.
Administrering: Injiseres s.c.; vanligvis i overarm, lår, baken eller magen. Skal ikke injiseres i.v. Injeksjonsstedet skal ikke masseres. Injeksjonsstedet skal varieres slik at det samme sted ikke brukes mer enn ca. 1 gang pr. måned, for å redusere risikoen for lipodystrofi og kutan amyloidose. Insulinsuspensjoner skal ikke brukes i insulinpumper. Hver ferdigfylt penn/sylinderampulle skal kun brukes av én og samme pasient, selv om kanylen skiftes. Kanyle/sprøytespiss skal kun brukes én gang og deretter kastes på en forsvarlig måte.

Kontraindikasjoner

Hypoglykemi. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke under noen omstendigheter injiseres i.v.

Forsiktighetsregler

Utilstrekkelig dosering eller avbrytelse av behandlingen kan, især ved type 1-diabetes, medføre hyperglykemi, som ubehandlet kan føre til diabetisk ketoacidose, og som er potensielt dødelig. Skifte av insulintype eller insulinmerke, bør foregå under streng medisinsk kontroll. Endringer i styrke, merke, type, opphav (animalsk, humant eller insulinanalog) og/eller fremstillingsmetode kan føre til behov for doseendring. Pasienter som går over fra animalsk til humant insulin eller pasienter med markant forbedret blodglukosekontroll, f.eks. oppnådd ved intensivert insulinbehandling, kan oppleve en endring av de vanlige varselsymptomene på hypoglykemi og bør informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Spesiell forsiktighet bør utvises av pasienter som har nedsatte eller manglende forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hypoglykemianfall. Utelatelse av et måltid eller anstrengende fysisk aktivitet som ikke er planlagt, kan medføre hypoglykemi. Insulinbehovet kan endres signifikant ved sykdommer i binyrene, hypofysen eller thyreoidea, og kan øke ved sykdom eller ved følelsesmessige forstyrrelser. Justering av insulindosen kan også være nødvendig dersom pasienten endrer aktivitetsnivå eller endrer normal kostplan. Risiko for forsinket insulinabsorpsjon og forverret glykemisk kontroll etter injeksjon på områder med lipodystrofi og amyloidose. Hypoglykemi er rapportert etter plutselig endring i injeksjonssted til et område uten reaksjoner. Overvåkning av blodglukose anbefales etter endring av injeksjonssted, og dosejustering av antidiabetika kan vurderes. Tilfeller av hjertesvikt er rapportert i kombinasjon med pioglitazon, særlig hos pasienter med risikofaktorer for å utvikle hjertesvikt. Pasienten bør følges opp mtp. utvikling av symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon bør seponeres hvis forverring av slike symptomer oppstår. Hjelpestoffer: Preparatet inneholder metakresol, som kan gi allergiske reaksjoner. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Det bør vurderes om bilkjøring er tilrådelig ved hypoglykemi, da dette kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen. Pasienten skal rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi i forbindelse med bilkjøring (spesielt viktig ved nedsatt evne til å merke varselssymptomer eller har hyppige tilfeller av hypoglykemi).

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Følgende legemidler kan redusere insulinbehovet: Perorale antidiabetika, MAO-hemmere, ikke-selektive betablokkere, ACE-hemmere, angiotensin II-reseptorblokker, salisylater (feks. ASA), alkohol. Følgende stoffer kan øke insulinbehovet: Tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, β2-sympatomimetika, veksthormon og danazol. Betablokkere kan maskere symptomene på hypoglykemi. Somatostatinanaloger (oktreotid/lanreotid) kan både redusere og øke insulinbehovet.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det er viktig å opprettholde god kontroll av insulinavhengige pasienter under svangerskapet. Glykemisk kontroll og metabolsk monitorering er derfor nødvendig under hele graviditeten. Insulinbehovet minker vanligvis i 1. trimester og øker i 2. og 3. trimester. Umiddelbart etter fødsel kan insulinbehovet synke raskt (økt risiko for hypoglykemi).
Amming: Det kan være behov for regulering av insulindosen og/eller dietten under amming.

 

Bivirkninger

Hypoglykemi er den hyppigste bivirkningen.

OrganklasseBivirkning
Hud
VanligeLokal allergisk reaksjon. Erytem, hevelse og kløe kan oppstå på injeksjonsstedet. Dette går vanligvis over i løpet av få dager til få uker. I noen tilfeller kan denne reaksjonen relateres til andre faktorer enn insulinet, som f.eks. overfølsomhet for hudrensemiddel eller dårlig injeksjonsteknikk.
Mindre vanligeLipodystrofi
Ukjent frekvensKutan amyloidose
Immunsystemet
Svært sjeldneSystemisk allergisk reaksjon
Generelt: Alvorlige tilfeller av generalisert allergi er sjeldne hendelser, men kan være livstruende og krever øyeblikkelig behandling. Bytte av insulin kan være nødvendig. Tilfeller av ødem er rapportert, spesielt der dårlig metabolsk kontroll forbedres ved intensivert insulinbehandling.

Hypoglykemi er den hyppigste bivirkningen.

FrekvensBivirkning
Vanlige
HudLokal allergisk reaksjon. Erytem, hevelse og kløe kan oppstå på injeksjonsstedet. Dette går vanligvis over i løpet av få dager til få uker. I noen tilfeller kan denne reaksjonen relateres til andre faktorer enn insulinet, som f.eks. overfølsomhet for hudrensemiddel eller dårlig injeksjonsteknikk.
Mindre vanlige
HudLipodystrofi
Svært sjeldne
ImmunsystemetSystemisk allergisk reaksjon
Ukjent frekvens
HudKutan amyloidose
Generelt: Alvorlige tilfeller av generalisert allergi er sjeldne hendelser, men kan være livstruende og krever øyeblikkelig behandling. Bytte av insulin kan være nødvendig. Tilfeller av ødem er rapportert, spesielt der dårlig metabolsk kontroll forbedres ved intensivert insulinbehandling.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Hypoglykemi kan opptre som følge av for mye insulin i forhold til matinntak og energiomsetning.
Symptomer: Hypoglykemi kan vise seg ved tiltaksløshet, forvirring, hodepine, hjertebank, svetting og oppkast.
Behandling: Hurtig absorberbare karbohydrater gis peroralt. Ved moderat alvorlig hypoglykemi gis glukagon i.m. eller s.c. Ved bevisstløshet gis glukagon i.m. eller s.c.: Glukose skal gis i.v. dersom glukagon ikke er tilgjengelig eller hvis pasienten ikke reagerer på glukagon. Pasienten skal gis noe å spise så snart han/hun kommer til bevissthet. Fortsatt inntak av karbohydrater og observasjon av pasienten kan være nødvending, ettersom hypoglykemi kan inntreffe etter tilsynelatende klinisk restitusjon.

Egenskaper

Klassifisering: Nøytral suspensjon av isofan human insulin fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi.
Virkningsmekanisme: Blodsukkersenkende. Virkningen inntrer når molekylet øker glukoseopptaket ved å binde seg til insulinreseptorer i muskel- og fettceller. Insulin hemmer samtidig utskillelsen av glukose fra leveren. Virkningstiden er intra- og interindividuell. Etter en enkel s.c. injeksjon har preparatet innsettende effekt etter 1 time, maks. effekt mellom 2 og 8 timer og ingen eller minimal effekt etter 20 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C), og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses, utsettes for sterk varme eller sollys. Etter anbrudd: Sylinderampuller og ferdigfylte penner som er i bruk er holdbare i 28 dager, og skal oppbevares i romtemperatur (ikke >30°C). Den ferdigfylte pennen skal ikke oppbevares med kanylen på og skal ikke fryses.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Humulin NPH, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 IE/ml i ferdigfylt penn (KwikPen)5 × 3 ml (ferdigfylt penn, KwikPen)
483540
Blå resept
-
341,30C
100 IE/ml i sylinderampulle5 × 3 ml (sylinderamp.)
374264
Blå resept
-
310,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 07.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.08.2020