Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Hibitane 1% vaginalkrem

klorheksidindiglukonat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege ersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hibitane 1 % vaginalkrem er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hibitane 1% vaginalkrem
 3. Hvordan du bruker Hibitane 1% vaginalkrem
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hibitane 1% vaginalkrem
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Hibitane 1 % vaginalkrem er og hva det brukes mot
Hibitane 1% vaginalkrem er desinfiserende og hindrer vekst av bakterier og sopp. Leger og jordmor kan bruke Hibitane 1% vaginalkrem i å forebygge infeksjoner i forbindelse med undersøkelser av underliv. Legene kan ha foreskrevet til annet bruk. Følg alltid legens instruksjoner.
 
2. Hva du må vite før du bruker Hibitane 1% vaginalkrem
Bruk av vaskemidler som inneholder hypokloritt bør ikke brukes til tøy som har vært i kontakt med klorheksidin da dette kan gi brune flekker.
Må ikke komme i kontakt med øyne eller ører.
Bruk ikke Hibitane 1% vaginalkrem
 • dersom du er allergisk overfor klorheksidindiklukonat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Du må ikke bruke Hibitane vaginalkrem sammen med såpe eller andre anioniske midler.
Andre legemidler og Hibitane 1% vaginalkrem
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller kontakt apotek før du tar noen form for medisin.
Hibitane 1% vaginalkrem kan brukes under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Hibitane 1% vaginalkrem antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Hibitane 1% vaginalkrem inneholder cetostearylalkohol
Cetostearylalkohol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontaktdermatit)
 
3. Hvordan du bruker Hibitane 1% vaginalkrem
Påføres huden rundt kvinnelige kjønnsorganer og på undersøkelseshanskene til jordmor eller lege.
Brukes ufortynnet.
Bruk alltid Hibitane 1% vaginalkrem slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker på hvordan du skal bruke Hibitane 1% vaginalkrem.
Dersom du bruker for mye av Hibitane 1% vaginalkrem
Kontakte lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen, (tlf. 22 59 13 00) hvis du ved et uhell har spist Hibitane 1% vaginalkrem.
Legen kan da skylle magen din med melk, eggehvite, gelatin eller mild såpe.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Vanlige (>1/100)

Hud: Irritasjon av huden

Sjeldne (<1/1000)

Allmenne: Generelle allergiske reaksjoner

Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Hibitane 1% vaginalkrem
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på forpakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Hibitane 1% vaginalkrem
 • Virkestoff er klorheksidindiglukonat.
 • Andre innholdsstoffer er flytende parafin, hvit vaselin, cetostearylalkohol, cetostearylalkohol/etylenoksid kondensat, isopropanol, linalylacetat, renset vann.
Hvordan Hibitane 1% vaginalkrem ser ut og innholdet i pakningen
Vaginalkrem i plast flaske à 250 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
Bioglan AB, Box 503 10, 202 13, Malmö, Sverige
Tel: +46(0)40-287500
info@bioglan.se
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.02.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Klorhexidin må ikke blandes med såpe eller andre anioniske midler.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.