Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Hemlibra 150 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

emicizumab

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hemlibra er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hemlibra
 3. Hvordan du bruker Hemlibra
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hemlibra
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Hemlibra er og hva det brukes motHva Hemlibra er
Hemlibra inneholder virkestoffet emicizumab. Det hører til en gruppe legemidler som kalles monoklonale antistoffer. Monoklonale antistoffer er en type protein som gjenkjenner og binder seg til et mål i kroppen.
Hva Hemlibra brukes mot
Hemlibra er et legemiddel som brukes til å behandle pasienter i alle aldre med
 • enten hemofili A som har utviklet faktor VIII-hemmere
 • eller med alvorlig hemofili A som ikke har utviklet faktor VIII-hemmere (faktor VIII mengden i blodet er lavere enn 1 %).
Hemofili A er en arvelig tilstand som forårsakes av mangel på faktor VIII, en viktig substans som er nødvendig for at blodet skal levre seg og stoppe blødninger.
Legemidlet forebygger blødninger eller reduserer blødningsepisoder hos de som har denne tilstanden.
Noen pasienter med hemofili A kan utvikle faktor VIII-hemmere (antistoffer mot faktor VIII), som hindrer faktor VIII-erstatningen i å virke.
Hvordan Hemlibra virker
Hemlibra gjenoppretter funksjonen til manglende aktivert faktor VIII, som er nødvendig for at blodet skal levre seg effektivt. Hemlibra påvirkes ikke av faktor VIII-hemmere, ettersom strukturen er forskjellig fra faktor VIII.
 
2. Hva du må vite før du bruker Hemlibra
Bruk ikke Hemlibra:
 • dersom du er allergisk overfor emicizumab eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Hemlibra hvis du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Før du begynner å bruke Hemlibra er det veldig viktig å rådføre seg med lege angående bruk av «bypass-midler» (legemidler som hjelper blodet med å levre seg, men som virker på en annen måte enn faktor VIII). Dette er fordi det kan være nødvendig å endre behandlingen med bypass-midler under behandling med Hemlibra. Eksempler på bypass-midler er aktivert protrombinkomplekskonsentrat (aPCC) og rekombinant FVIIa (rFVIIa). Alvorlige og potensielt livstruende bivirkninger kan oppstå når aPCC blir brukt hos pasienter som også får Hemlibra: Potensielt alvorlige bivirkninger ved bruk av aPCC mens du bruker Hemlibra
 • Ødeleggelse av røde blodceller (trombotisk mikroangiopati)
  • Dette er en alvorlig og potensielt livstruende tilstand.
  • Hos de som har denne tilstanden kan veggene i blodårene skades og det kan dannes blodpropper i små blodårer. I noen tilfeller kan dette forårsake nyreskade og skade på andre organer.
  • Vær forsiktig dersom du har høy risiko for denne tilstanden (har hatt denne tilstanden tidligere eller et familiemedlem har hatt det), eller dersom du bruker legemidler som kan øke risikoen for å utvikle denne tilstanden, slik som ciklosporin, kinin eller takrolimus.
  • Det er viktig å kjenne til symptomene på trombotisk mikroangiopati, i tilfelle du utvikler denne tilstanden (se liste over symptomer under avsnitt 4, «Mulige bivirkninger»).
Avslutt bruken av Hemlibra og aPCC og kontakt lege umiddelbart dersom du eller en omsorgsperson oppdager symptomer på trombotisk mikroangiopati.
 • Blodpropper (tromboembolisme)
  • I sjeldne tilfeller kan en blodpropp dannes inne i blodårer og blokkere dem, noe som kan være livstruende.
  • Det er viktig å kjenne til symptomene på slike innvendige blodpropper, i tilfelle de utvikler seg (se liste over symptomer under avsnitt 4, «Mulige bivirkninger»).
Avslutt bruken av Hemlibra og aPCC og kontakt lege umiddelbart dersom du eller en omsorgsperson oppdager symptomer på blodpropp i blodårer.
Barn under 1 år
Hos barn som er under ett år gamle er blodsystemet fortsatt under utvikling. Dersom barnet er under ett år kan legen forskrive Hemlibra bare etter en grundig vurdering av de forventede fordelene og risikoen ved å bruke produktet.
Andre legemidler og Hemlibra
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Bruk av bypass-middel under behandling med Hemlibra
  • Før du begynner å bruke Hemlibra må du rådføre deg med lege og nøye følge instruksjonene du får om når du skal bruke et bypass-middel og dosen du skal bruke. Hemlibra øker blodets evne til å levre seg. Derfor kan den nødvendige dosen med bypass-middel være lavere enn dosen du brukte før oppstart med Hemlibra.
  • Bruk aPCC kun dersom ingen annen behandling kan brukes. Dersom bruk av aPCC likevel er nødvendig, rådfør deg med lege dersom du føler at du totalt trenger mer enn 50 enheter/kg av aPCC. For mer informasjon om bruk av aPCC under behandling med Hemlibra, se avsnitt 2: «Potensielt alvorlige bivirkninger ved bruk av aPCC mens du bruker Hemlibra».
  • Tross begrenset erfaring med samtidig bruk av antifibrinolytika og aPCC eller rFVIIa hos pasienter som behandles med Hemlibra, bør du vite at det kan være en mulighet for trombotiske hendelser ved bruk av antifibrinolytika gitt intravenøst (i en blodåre) i kombinasjon med aPCC eller rFVIIa.
Laboratorieprøver
Rådfør deg med lege dersom du bruker Hemlibra før du skal ta laboratorieprøver for å måle hvor godt blodet levrer seg. Dette er fordi Hemlibra i blodet kan påvirke noen laboratorieprøver og gi unøyaktige prøvesvar.
Graviditet og amming
 • Du må bruke en sikker prevensjonsmetode under behandling med Hemlibra og i 6 måneder etter din siste injeksjon med Hemlibra.
 • Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen vil vurdere fordelen av at du bruker Hemlibra opp mot risikoen for babyen.
Kjøring og bruk av maskiner
Dette legemidlet påvirker sannsynligvis ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Hemlibra
Hetteglassene med Hemlibra er til engangsbruk. Oppløsningen er klar til bruk uten fortynning.
En lege som er kvalifisert til å behandle pasienter med hemofili vil starte opp behandlingen din med Hemlibra. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker.
Lag en oversikt
Noter navn og batchnummer til legemidlet hver gang du bruker Hemlibra.
Hvor mye Hemlibra du skal bruke
Dosen med Hemlibra avhenger av hvor mye du veier. Legen beregner mengden (i mg) og tilsvarende mengde av Hemlibra oppløsning (i ml) som skal injiseres:
 • Uke 1 til 4: Dosen er 3 milligram for hvert 1 kilogram du veier, injisert én gang per uke.
 • Uke 5 og fremover: Dosen er 1,5 milligram for hvert 1 kilogram du veier, injisert én gang per uke.
Forskjellige konsentrasjoner av Hemlibra (30 mg/ml og 150 mg/ml) skal ikke kombineres til totalt volum som skal injiseres.
Mengden Hemlibra oppløsning som gis i hver injeksjon skal ikke være mer enn 2 ml.
Hvordan Hemlibra gis
Dersom du injiserer Hemlibra selv eller dersom en omsorgsperson injiserer det, må du eller omsorgspersonen lese nøye og følge anvisningen under avsnitt 7, «Bruksanvisning».
 • Hemlibra gis som en injeksjon under huden (subkutant)
 • Lege eller sykepleier vil vise deg hvordan Hemlibra injiseres.
 • Når du har fått opplæring, bør du være i stand til å injisere dette legemidlet hjemme selv eller ved hjelp av omsorgspersonen.
 • For å sette inn kanylen riktig under huden, bruk den ledige hånden til å klype en hudfold på det rene injeksjonsstedet. Det er viktig å klype huden for å sikre at du injiserer under huden (inn i fettvev), men ikke dypere (inn i muskel). Å injisere inn i en muskel kan forårsake ubehag.
 • Forbered og gi injeksjonen i rene og bakteriefrie omgivelser ved å bruke aseptisk teknikk. Lege eller sykepleier vil gi deg mer informasjon om dette.
Hvor Hemlibra injiseres
 • Legen vil vise deg hvilke områder av kroppen som er egnet til injeksjon med Hemlibra.
 • De anbefalte områdene å injisere er: foran på midjen (nedre del av magen), overarmenes utside eller foran på lårene. Bruk kun de anbefalte stedene for injeksjon.
 • For hver injeksjon skal området for injeksjon være forskjellig fra forrige gang.
 • Ikke injiser i områder hvor huden er rød, øm eller hard, eller områder med blåmerker, føflekker eller arr.
 • Ved bruk av Hemlibra skal eventuelle andre legemidler som injiseres under huden gis i et annet område.
Bruk av sprøyter og kanyler
 • For å trekke opp Hemlibra oppløsning fra hetteglasset inn i sprøyten og for å injisere det under huden trenger man en sprøyte, en overføringskanyle (eller hetteglassadapter) og en injeksjonskanyle.
 • Det følger ikke med sprøyter, overføringskanyler, hetteglassadaptere og injeksjonskanyler i denne pakningen. Se avsnitt 6 «Hva som er nødvendig til administrering av Hemlibra og som ikke finnes i denne pakningen» for mer informasjon.
 • Pass på at du bruker en ny injeksjonskanyle for hver injeksjon og kast den etter at du har brukt den én gang.
 • En 1 ml sprøyte bør brukes til injeksjoner med opptil 1 ml Hemlibra oppløsning.
 • En 2 til 3 ml sprøyte bør brukes til injeksjoner med mer enn 1 ml og opptil 2 ml Hemlibra oppløsning.
 • Ved bruk sammen med hetteglassadapter må det brukes en sprøyte med et stempel som gir lite dødvolum.
Bruk hos barn og ungdom
Hemlibra kan brukes hos ungdom og barn i alle aldre.
 • Et barn kan injisere legemidlet selv, dersom helsepersonell og forelder eller omsorgsperson er enige. Det er ikke anbefalt at barn under 7 år injiserer selv.
Dersom du tar for mye av Hemlibra
Dersom du bruker mer Hemlibra enn det som er ment, fortell det til legen umiddelbart. Dette er fordi du kan ha risiko for å utvikle bivirkninger slik som blodpropper. Du må alltid bruke Hemlibra nøyaktig som legen har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Dersom du har glemt å ta Hemlibra
 • Dersom du glemmer din planlagte injeksjon, injiser den glemte dosen så snart som mulig før dagen for den neste planlagte dosen. Fortsett deretter å injisere legemidlet som planlagt. Du må ikke injisere to doser på samme dag som erstatning for en glemt dose.
 • Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Dersom du avbryter behandling med Hemlibra
Ikke avbryt behandling med Hemlibra uten å snakke med legen om det. Dersom du slutter å bruke Hemlibra, kan du miste beskyttelsen mot blødning.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger ved bruk av aPCC sammen med Hemlibra
Avslutt bruken av Hemlibra og aPCC og kontakt lege umiddelbart dersom du eller din omsorgsperson oppdager noen av følgende bivirkninger:
 • Ødeleggelse av røde blodceller (trombotisk mikroangiopati):
  • forvirring, svakhet, hovne armer og ben, gulaktig hud og øyne, vage smerter i mage eller rygg, kvalme, oppkast eller urinere mindre – disse symptomene kan være tegn på trombotisk mikroangiopati.
 • Blodpropper (tromboembolisme):
  • hovenhet, varme, smerter eller rødhet – disse symptomene kan være tegn på en blodpropp i en blodåre nær hudoverflaten.
  • hodepine, nummenhet i ansiktet, smerter eller hovenhet i øyet eller problemer med synet – disse symptomene kan være tegn på en blodpropp i en blodåre bak øyet.
  • mørkfarget hud – dette symptomet kan være tegn på alvorlig skadet hudvev.
Andre bivirkninger ved bruk av Hemlibra
Svært vanlige: Kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
 • en reaksjon i området der injeksjonen er gitt (rødhet, kløe, smerter)
 • hodepine
 • leddsmerter
Vanlige: Kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • feber
 • muskelsmerter
 • diaré
Mindre vanlige: Kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • ødeleggelse av røde blodceller (trombotisk mikroangiopati)
 • blodpropp i en blodåre bak øyet (kavernøs sinustrombose)
 • alvorlig skade i hudvevet (hudnekrose)
 • blodpropp i en blodåre nær hudoverflaten (overflatisk tromboflebitt)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Hemlibra
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og hetteglassetiketten etter Utløpsdato eller EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Når uåpnede hetteglass er tatt ut av kjøleskapet, kan de oppbevares i romtemperatur (under 30ºC) i opptil 7 dager. Etter oppbevaring i romtemperatur, kan uåpnede hetteglass settes tilbake i kjøleskapet. Total tid for oppbevaring av legemidlet i romtemperatur skal ikke være mer enn 7 dager.
Hetteglass som er oppbevart ved romtemperatur i mer enn 7 dager eller som har vært utsatt for temperaturer over 30ºC skal kastes.
Bruk Hemlibra umiddelbart etter overføring fra hetteglasset til sprøyten. Ikke legg sprøyten med oppløsning i kjøleskapet.
Sjekk at oppløsningen er uten partikler og at den ikke er misfarget, før du bruker legemidlet. Oppløsningen skal være fargeløs til gulaktig. Bruk ikke dette legemidlet hvis det er uklart, misfarget eller inneholder synlige partikler.
Kast ubrukt oppløsning på en egnet måte. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Hemlibra
 • Virkestoffet er emicizumab. Hvert hetteglass med Hemlibra inneholder 60 mg (0,4 ml med konsentrasjonen 150 mg/ml), 105 mg (0,7 ml med konsentrasjonen 150 mg/ml) eller 150 mg (1 ml med konsentrasjonen 150 mg/ml) emicizumab.
 • Andre innholdsstoffer er L-arginin, L-histidin, L-asparaginsyre, Poloksamer 188 og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Hemlibra ser ut og innholdet i pakningen
 • Hemlibra er en oppløsning til injeksjon
 • Det er en fargeløs til lett gulaktig væske.
Hver pakning med Hemlibra inneholder 1 hetteglass.
Hva som er nødvendig til administrering av Hemlibra og som ikke finnes i denne pakningen
En sprøyte, en overføringskanyle (eller hetteglassadapter), og en injeksjonskanyle til opptrekk av Hemlibra oppløsning fra hetteglasset til en sprøyte og til injeksjon under huden (se avsnitt 7, “Bruksanvisning”).
Sprøyter
 • 1 ml sprøyte: Gjennomsiktig polypropylen eller polykarbonat sprøyte med luer-lås-tupp, gradering 0,01 ml eller
 • 2 til 3 ml sprøyte: Gjennomsiktig polypropylen eller polykarbonat sprøyte med luer-lås-tupp, gradering 0,1 ml.
Kanyler
 • Overføringskanyle: Rustfritt stål med luer‑lås-tilkobling, gauge 18 G, lengde 35 mm (11/2″), helst delvis stump spiss, og
 • Injeksjonskanyle: Rustfritt stål med luer‑lås-tilkobling, gauge 26 G (akseptabelt område: 25‑27 gauge), lengde helst 9 mm (3/8″) eller maksimalt 13 mm (1/2″), helst inkludert en kanylebeskyttelse.
Hetteglassadaptere
 • Polykarbonat med luer-lås-tilkobling, steril, passer 15 mm ytre diameter på hetteglasshalsen, lateksfri og ikke-pyrogen, til éngangsbruk.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Roche Registration GmbH
Emil-Barell-Strasse 1
79639 Grenzach-Wyhlen
Tyskland
Tilvirkere
Roche Austria GmbH
Engelhorngasse 3
A-1211 Wien
Østerrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Roche Norge AS
Tlf: +47 - 22 78 90 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert mars 2019
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu
 
Bruksanvisning

Overføringskanyle
Alternativ
(For overføring av HEMLIBRA fra hetteglass til sprøyte)
Mangler tekstalternativ for bilde

Bruksanvisning
Hemlibra
Injeksjon
Endose hetteglass
Du må lese, forstå og følge bruksanvisningen før du injiserer Hemlibra. Helsepersonell skal vise deg hvordan du klargjør, måler opp og injiserer Hemlibra før du bruker det første gang. Spør helsepersonell hvis du har noen spørsmål.
Viktig informasjon:
 • Ikke injiser deg selv eller noen andre hvis du ikke har blitt vist hvordan du skal gjøre det av helsepersonell.
 • Pass på at det står Hemlibra på esken og etiketten på hetteglasset.
 • Les etiketten før du åpner hetteglasset, for å være sikker på at du har riktig(e) styrke(r) for å gi dosen som er forskrevet til deg. Det kan hende du må bruke mer enn 1 hetteglass for å gi deg selv den riktige dosen.
 • Sjekk utløpsdatoen på esken og etiketten på hetteglasset. Ikke bruk det hvis utløpsdatoen er passert.
 • Bruk hetteglasset kun én gang. Etter at du har injisert dosen, kast eventuelt ubrukt Hemlibra som er igjen i hetteglasset. Ikke ta vare på ubrukt legemiddel i hetteglasset til senere bruk.
 • Bruk kun sprøyter, overføringskanyler og injeksjonskanyler som er forskrevet av helsepersonell.
 • Bruk sprøytene, overføringskanylene og injeksjonskanylene kun én gang. Kast brukte sprøyter og kanyler.
 • Hvis din forskrevne dose er større enn 2 ml, må du ha mer enn én subkutan injeksjon med Hemlibra. Kontakt helsepersonell for injeksjonsinstruksjoner.
 • Du må bare injisere Hemlibra under huden.
Oppbevaring av Hemlibra hetteglass, kanyler og sprøyter:
 • Oppbevar hetteglasset i originalesken for å beskytte legemidlet mot lys.
 • Oppbevar hetteglass, kanyler og sprøyter utilgjengelig for barn. Oppbevar hetteglasset i kjøleskap.
 • Skal ikke fryses.
 • Hetteglasset skal ikke ristes.
 • Ta hetteglasset ut av kjøleskapet 15 minutter før bruk og la det nå romtemperatur (under 30ºC) før du forbereder en injeksjon.
 • Når det er tatt ut fra kjøleskapet, kan et uåpnet hetteglass oppbevares i romtemperatur i opptil 7 dager. Etter oppbevaring i romtemperatur, kan uåpnede hetteglass settes tilbake i kjøleskap. Total tid utenfor kjølig oppbevaring og i romtemperatur skal ikke være mer enn 7 dager.
 • Kast hetteglass som har blitt oppbevart i romtemperatur i mer enn 7 dager eller har vært utsatt for temperaturer over 30ºC.
 • Hold overføringskanylen, injeksjonskanylen og sprøyten tørre.
Kontroll av legemidlet og utstyret:
 • Samle alt utstyret listet nedenfor for å forberede og sette injeksjonen.
 • Sjekk utløpsdatoen på esken, etiketten på hetteglasset og utstyret listet opp nedenfor. Ikke bruk hvis utløpsdatoen er passert.
 • Ikke bruk hetteglasset hvis:
  • legemidlet er uklart eller farget.
  • legemidlet inneholder partikler.
  • hetten som dekker gummiproppen mangler.
 • Undersøk utstyret for skade. Ikke bruk hvis det ser skadet ut eller hvis det har blitt mistet i bakken.
 • Sett utstyret på en ren, godt opplyst arbeidsflate.
INKLUDERT I ESKEN:
 • Hetteglass med legemidlet
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • HEMLIBRA bruksanvisning
  Mangler tekstalternativ for bilde
IKKE INKLUDERT I ESKEN:
 • Spritserviett
  Merk: Hvis du må bruke mer enn 1 hetteglass for å injisere din forskrevne dose, må du bruke en ny spritserviett for hvert hetteglass.
 • Gasbind
 • Bomullsdott
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Sprøyte
  Merk: For injeksjonsvolum opptil 1 ml, bruk en sprøyte på 1 ml.
  For injeksjonsvolum mellom 1 ml og 2 ml, bruk en sprøyte på 2 ml eller 3 ml.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • 18G overføringskanyle
  Merk: Hvis du må bruke mer enn 1 hetteglass for å injisere din forskrevne dose, må du bruke en ny overføringskanyle for hvert hetteglass.
  Ikke bruk overføringskanylen for å injisere legemidlet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • 26G injeksjonskanyle med sikkerhetsskjold
  Ikke bruk injeksjonskanylen for å trekke opp legemiddel fra hetteglasset.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Kanylebøtte
  Mangler tekstalternativ for bilde
Klargjøring:
 • Før bruk, la hetteglasset/hetteglassene nå romtemperatur i omtrent 15 minutter på en ren, flat overflate som er skjermet fra direkte sollys.
 • Ikke prøv å varme opp hetteglasset på noen annen måte.
 • Vask hendene godt med såpe og vann.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Figur A
Valg og forberedelse av injeksjonssted:
 • Rengjør det valgte injeksjonsstedet med en spritserviett.
 • La huden tørke i omtrent 10 sekunder. Ikke ta på, vift eller blås på det rengjorte området før injeksjonen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Figur B
Til injeksjon kan du bruke:
 • Låret (fremside og midten).
 • Mageområdet, unntatt 5 cm rundt navlen.
 • Yttersiden av overarmen (kun dersom en omsorgsperson gir injeksjonen).
 • Du bør bruke et forskjellig injeksjonssted for hver injeksjon, som er minst 2,5 cm unna området du brukte ved forrige injeksjon.
 • Ikke injiser i områder som kan bli irritert av et belte eller bukselinningen. Ikke injiser i føflekker, arr, blåmerker eller områder hvor huden er øm, rød, hard eller skadet.
Klargjøring av sprøyten for injeksjon:
 • Ikke ta på ubeskyttede kanyler eller plasser dem på en overflate når kanylehetten er fjernet.
 • Når sprøyten er fylt med legemidlet, må injeksjonen gis umiddelbart.
 • Når kanylehetten på injeksjonskanylen er fjernet, må legemidlet i sprøyten injiseres under huden innen 5 minutter. Ikke bruk sprøyten hvis kanylen kommer borti en overflate.
 • Kast brukte hetteglass, kanyler, hetter fra hetteglass eller kanyler og brukte sprøyter i en kanylebøtte.
Viktig informasjon etter injeksjonen:
 • Ikke gni på injeksjonsstedet etter injeksjon.
 • Hvis du ser bloddråper på injeksjonsstedet, kan du legge press med en steril bomullsdott eller gasbind mot injeksjonsstedet i minst 10 sekunder til blødningen stopper.
 • Hvis du får et blåmerke (et lite område med blødning under huden), kan du trykke en ispose lett på stedet. Hvis blødningen ikke stopper, ta kontakt med helsepersonell.
Kassering av legemiddel og utstyr:
Viktig: Oppbevar alltid kanylebøtten utilgjengelig for barn.
 • Kast brukte kanyler og sprøyter i en kanylebøtte med en gang etter bruk. Ikke kast løse kanyler eller sprøyter i husholdningsavfallet.
 • Hvis du ikke har en kanylebøtte, kan du bruke en beholder som:
  • er laget av tykk plast.
  • kan lukkes med et tett, punkteringssikkert lokk som forhindrer at skarpe gjenstander faller ut.
  • står oppreist og stabilt under bruk.
  • er lekkasjesikker.
  • er passende merket for å varsle om farlig avfall inne i beholderen.
 • Når kanylebøtten er nesten full, må du følge de lokale retningslinjene for riktig måte å kaste kanylebøtten.
 • Ikke kast kanylebøtten i husholdningsavfallet med mindre de lokale retningslinjene tillater dette. Ikke resirkuler kanylebøtten.
1. TILBEREDNING
Steg 1: Fjern hetten og rengjør gummiproppen
 • Ta av hetten fra hetteglasset.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Kast hetten i kanylebøtten.
 • Rengjør gummiproppen på hetteglasset med en spritserviett.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 2: Fest overføringskanylen til sprøyten
 • Press og vri overføringskanylen med klokken inntil den er godt festet til sprøyten.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Dra sprøytestempelet sakte tilbake og fyll sprøyten med det volumet luft som tilsvarer din forskrevne dose.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 3: Fjern kanylehetten fra overføringskanylen
 • Hold på sprøytesylinderen med overføringskanylen vendt opp.
 • Dra forsiktig kanylehetten rett av overføringskanylen i retning vekk fra kroppen din. Ikke kast kanylehetten. Legg kanylehetten ned på en ren og flat overflate. Kanylehetten skal festes tilbake på overføringskanylen etter at legemidlet er trukket opp.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Ikke ta på kanylespissen eller plasser den på en overflate etter at kanylehetten har blitt fjernet.
Steg 4: Injiser luft inn i hetteglasset
 • Plasser hetteglasset på en flat overflate. Sett inn overføringskanylen og sprøyten loddrett i midten av hetteglassets gummipropp.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Behold kanylen i hetteglasset og vend hetteglasset opp ned.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Med kanylen pekende oppover, press inn sprøytestempelet for å sprøyte inn luften fra sprøyten over legemidlet.
 • Hold fingeren din presset ned på sprøytestempelet.
 • Ikke sprøyt inn luft i legemidlet, da dette kan skape luftbobler i legemidlet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 5: Overfør legemidlet til sprøyten
 • Dra kanylespissen nedover slik at den er innenfor legemidlet.
 • Dra sprøytestempelet sakte tilbake for å fylle sprøyten med en større mengde legemiddel enn din forskrevne dose.
 • Pass på at du ikke trekker sprøytestempelet ut av sprøyten.
  Mangler tekstalternativ for bilde

Viktig: Dersom din forskrevne dose er av større mengde enn hetteglasset, trekk opp alt legemidlet og les nå videre på avsnittet «Kombinere hetteglass».

Steg 6: Fjern luftbobler
 • Behold kanylen i hetteglasset og sjekk sprøyten for større luftbobler. Store luftbobler kan lede til at dosen din blir mindre.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fjern større luftbobler ved å dunke forsiktig på sprøytesylinderen med fingrene dine inntil luftboblene stiger mot toppen av sprøyten. Før kanylespissen lengre inn i hetteglasset til den er over legemidlet og press forsiktig luftboblene ut av sprøyten med sprøytestempelet.
 • Hvis legemiddelmengden inni sprøyten nå er på eller under din forskrevne dose, flytt kanyletuppen tilbake slik at den er innenfor legemidlet og dra sprøytestempelet sakte tilbake inntil du har mer legemiddel enn din forskrevne dose.
 • Pass på at du ikke trekker sprøytestempelet ut av sprøyten.
 • Gjenta stegene over inntil du har fjernet alle større luftbobler.
  Mangler tekstalternativ for bilde

Merk: Sørg for at du har nok legemiddel i sprøyten for å nå dosen din før du går videre til neste steg. Hvis du ikke klarer å nå alt innholdet i hetteglasset, vend hetteglasset riktig vei slik at du kan trekke opp resterende mengde legemiddel.

Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk overføringskanylen til injisering av legemidlet, da dette kan lede til smerte og blødning.
2. INJEKSJONSteg 7: Fest tilbake kanylehetten
 • Trekk ut overføringskanylen og sprøyten fra hetteglasset.
 • Ved bruk av én hånd, sett overføringskanylen inn i kanylehetten og skyv oppover for å dekke til kanylen.
 • Straks kanylen er dekket, press kanylehetten mot sprøyten inntil den er festet. Bruk én hånd for å forhindre at du skader deg selv på kanylen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 8: Rengjør injeksjonsstedet
 • Velg injeksjonssted og rengjør det med en spritserviett.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 9: Fjern overføringskanylen
 • Fjern overføringskanylen fra sprøyten ved å vri den mot klokken og trekke forsiktig.
 • Kast den brukte overføringskanylen i kanylebøtten.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 10: Fest injeksjonskanylen til sprøyten
 • Press og vri injeksjonskanylen med klokken på sprøyten inntil den er godt festet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 11: Flytt sikkerhetsskjoldet
 • Flytt sikkerhetsskjoldet vekk fra kanylen og mot sprøytesylinderen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 12: Fjern kanylehetten fra injeksjonskanylen
 • Dra kanylehetten forsiktig rett av sprøyten.
 • Kast kanylehetten i kanylebøtten.
 • Ikke berør kanylespissen eller la den berøre noen overflater.
 • Etter at kanylehetten er blitt fjernet fra injeksjonskanylen, må legemidlet i sprøyten injiseres innen 5 minutter.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 13: Juster sprøytestempelet til forskrevet dose
 • Hold sprøyten med kanylen pekende oppover og press forsiktig sprøytestempelet til din forskrevne dose.
 • Kontroller dosen og sørg for at den øverste kanten av sprøytestempelet er på linje med merket på sprøyten for din forskrevne dose.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 14: Subkutan (under huden) injeksjon
 • Klyp det valgte injeksjonsstedet og sett inn kanylen helt inn i en vinkel på 45° til 90° med en rask og bestemt bevegelse. Ikke hold eller press sprøytestempelet mens du setter inn kanylen.
 • Hold sprøytens stilling og slipp det sammenklemte injeksjonsstedet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 15: Injiser legemidlet
 • Injiser langsomt alt legemidlet ved å forsiktig dytte sprøytestempelet helt ned.
 • Fjern kanylen og sprøyten fra injeksjonsstedet i samme vinkel som de ble satt inn.
  Mangler tekstalternativ for bilde
3. AVFALLSteg 16: Dekk til kanylen med sikkerhetsskjoldet
 • Flytt sikkerhetsskjoldet 90° fremover, vekk fra sprøytesylinderen.
 • Med sprøyten holdt i én hånd, press sikkerhetsskjoldet ned mot en flat overflate i en bestemt og rask bevegelse inntil du hører et «klikk».
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Hvis du ikke hører et klikk, sjekk om kanylen er fullstendig dekket av sikkerhetsskjoldet.
 • Hold til enhver tid fingrene dine bak sikkerhetsskjoldet og vekk fra kanylen.
 • Koble ikke fra injeksjonskanylen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 17: Kast sprøyten og kanylen
 • Legg dine brukte kanyler og sprøyter i kanylebøtten straks etter bruk. For ytterligere informasjon, se avsnittet «Kassering av legemidler og utstyr».
 • Ikke prøv å fjerne brukte injeksjonskanyler fra brukte sprøyter.
 • Ikke sett tilbake kanylehetten på injeksjonskanylen.
 • Viktig: Hold alltid kanylebøtten utilgjengelig for barn.
 • Kast alle brukte kanylehetter, hetteglass, kanyler og sprøyter i kanylebøtten.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Kombinere hetteglass
Hvis du trenger å bruke mer enn 1 hetteglass for å nå din forskrevne dose, følg disse stegene etter at du har trukket opp legemidlet fra det første hetteglasset.
Steg A: Fest tilbake kanylehetten
 • Fjern kanylen og sprøyten fra det første hetteglasset.
 • Ved bruk av én hånd, sett overføringskanylen inn i kanylehetten og skyv oppover for å dekke til kanylen.
 • Straks kanylen er dekket, press kanylehetten mot sprøyten inntil den er festet. Bruk én hånd for å forhindre at du skader deg selv på kanylen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg B: Fjern overføringskanylen
 • Fjern overføringskanylen fra sprøyten ved å vri den mot klokken og trekke forsiktig.
 • Kast den brukte overføringskanylen i kanylebøtten.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg C: Fest en ny overføringskanyle til sprøyten
Merk: Du må bruke en ny overføringskanyle hver gang du trekker opp legemiddel fra et nytt hetteglass.
 • Press og vri en ny overføringskanyle med klokken inntil den er godt festet til sprøyten.
 • Dra sprøytestempelet sakte tilbake og fyll sprøyten med litt luft.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg D: Fjern kanylehetten fra overføringskanylen
 • Hold på sprøytesylinderen med overføringskanylen vendt opp.
 • Dra forsiktig kanylehetten rett av overføringskanylen i retning vekk fra kroppen din. Ikke kast kanylehetten. Kanylehetten skal festes tilbake på overføringskanylen etter at legemidlet er overført.
 • Ikke ta på kanylespissen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg E: Injiser luft inn i hetteglasset
 • Plasser det nye hetteglasset på en flat overflate. Sett inn den nye overføringskanylen og sprøyten loddrett i midten av hetteglassets gummipropp.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Behold kanylen i hetteglasset og vend hetteglasset opp ned.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Med kanylen pekende oppover, injiser luften fra sprøyten over legemidlet.
 • Hold fingeren din presset ned på sprøytestempelet.
 • Ikke sprøyt inn luft i legemidlet, da dette kan skape luftbobler i legemidlet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg F: Overfør legemidlet til sprøyten
 • Dra kanylespissen nedover slik at den er innenfor legemidlet.
 • Dra sprøytestempelet sakte tilbake for å fylle sprøyten med en større mengde legemiddel enn din forskrevne dose.
 • Pass på at du ikke trekker sprøytestempelet ut av sprøyten.
  Mangler tekstalternativ for bilde

Merk: Sørg for at du har nok legemiddel i sprøyten for å nå dosen din før du går videre til de neste stegene. Hvis du ikke klarer å nå alt innholdet i hetteglasset, vend hetteglasset riktig vei slik at du kan trekke opp resterende mengde legemiddel.

Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk overføringskanylen til injisering av legemidlet, da dette kan lede til smerte og blødning.

Gjenta fra steg A til F for hvert ekstra hetteglass du trenger for å nå mer enn din forskrevne dose. Straks du når dette, behold overføringskanylen inni hetteglasset og gå tilbake til Steg 6. Fortsett med de gjenstående stegene.

Hetteglassadapter
Alternativ
(For overføring av legemidlet fra hetteglass til sprøyte)
Mangler tekstalternativ for bilde

Bruksanvisning
Hemlibra
Injeksjon
Endose hetteglass
Du må lese, forstå og følge bruksanvisningen før du injiserer Hemlibra. Helsepersonell skal vise deg hvordan du klargjør, måler opp og injiserer Hemlibra før du bruker det første gang. Spør helsepersonell hvis du har noen spørsmål.
Viktig informasjon:

Ikke bruk denne bruksanvisningen ved bruk av overføringskanyle for å trekke opp Hemlibra fra hetteglasset. Denne bruksanvisningen er kun til bruk med hetteglassadapter.

 • Ikke injiser deg selv eller noen andre hvis du ikke har blitt vist hvordan du skal gjøre det av helsepersonell.
 • Pass på at det står Hemlibra på esken og etiketten på hetteglasset.
 • Les etiketten før du åpner hetteglasset, for å være sikker på at du har riktig(e) styrke(r) for å gi dosen som er forskrevet til deg. Det kan hende du må bruke mer enn 1 hetteglass for å gi deg selv den riktige dosen.
 • Sjekk utløpsdatoen på esken og etiketten på hetteglasset. Ikke bruk det hvis utløpsdatoen er passert.
 • Bruk hetteglasset kun én gang. Etter at du har injisert dosen, kast eventuelt ubrukt Hemlibra som er igjen i hetteglasset. Ikke ta vare på ubrukt legemiddel i hetteglasset til senere bruk.
 • Bruk kun sprøyter, hetteglassadaptere og injeksjonskanyler som er forskrevet av helsepersonell.
 • Bruk sprøytene, hetteglassadapterne og injeksjonskanylene kun én gang. Kast brukte hetter, hetteglass, sprøyter og kanyler.
 • Hvis din forskrevne dose er større enn 2 ml, må du ha mer enn én subkutan injeksjon med Hemlibra. Kontakt helsepersonell for injeksjonsinstruksjoner.
 • Du må bare injisere Hemlibra under huden.
Oppbevaring av Hemlibra hetteglass, hetteglassadaptere, kanyler og sprøyter:
 • Oppbevar hetteglasset i originalesken for å beskytte legemidlet mot lys.
 • Oppbevar hetteglass, hetteglassadaptere, kanyler og sprøyter utilgjengelig for barn. Oppbevar hetteglasset i kjøleskap.
 • Skal ikke fryses.
 • Hetteglasset skal ikke ristes.
 • Ta hetteglasset ut av kjøleskapet 15 minutter før bruk og la det nå romtemperatur (under 30ºC) før du forbereder en injeksjon.
 • Når det er tatt ut fra kjøleskapet, kan et uåpnet hetteglass oppbevares i romtemperatur i opptil 7 dager. Etter oppbevaring i romtemperatur, kan uåpnede hetteglass settes tilbake i kjøleskap. Total tid utenfor kjølig oppbevaring og i romtemperatur skal ikke være mer enn 7 dager.
 • Kast hetteglass som har blitt oppbevart i romtemperatur i mer enn 7 dager eller har vært utsatt for temperaturer over 30ºC.
 • Hold hetteglassadapteren, injeksjonskanylen og sprøyten tørre.
Kontroll av legemidlet og utstyret:
 • Samle alt utstyret listet nedenfor for å forberede og sette injeksjonen.
 • Sjekk utløpsdatoen på esken, etiketten på hetteglasset og utstyret listet opp nedenfor. Ikke bruk hvis utløpsdatoen er passert.
 • Ikke bruk hetteglasset hvis:
  • legemidlet er uklart eller farget.
  • legemidlet inneholder partikler.
  • hetten som dekker gummiproppen mangler.
 • Undersøk utstyret for skade. Ikke bruk hvis det ser skadet ut eller hvis det har blitt mistet i bakken.
 • Sett utstyret på en ren, godt opplyst arbeidsflate.
INKLUDERT I ESKEN:
 • Hetteglass med legemidlet
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • HEMLIBRA bruksanvisning
  Mangler tekstalternativ for bilde
IKKE INKLUDERT I ESKEN:
 • Spritserviett
  Merk: Hvis du må bruke mer enn 1 hetteglass for å injisere din forskrevne dose, må du bruke en ny spritserviett for hvert hetteglass.
 • Gasbind
 • Bomullsdott
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Hetteglassadapter (plasseres på toppen av hetteglasset).
 • Merk: Brukes til å trekke opp legemiddel fra hetteglasset til sprøyten. Hvis du må bruke mer enn 1 hetteglass for å injisere din forskrevne dose, må du bruke en ny hetteglassadapter for hvert hetteglass.
 • Ikke stikk injeksjonskanylen inn i hetteglassadapteren.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Sprøyte med stempel som gir lite dødvolum
 • Viktig:
 • For injeksjonsvolum opptil 1 ml, bruk en 1 ml sprøyte.
 • For injeksjonsvolum over 1 ml, bruk en 3 ml sprøyte.
 • Merk: Ikke bruk en 3 ml sprøyte for doser opptil 1 ml.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Injeksjonskanyle med sikkerhetsskjold (brukes til å injisere legemidlet).
 • Ikke stikk injeksjonskanylen inn i hetteglassadapteren eller bruk injeksjonskanylen til å trekke opp legemiddel fra hetteglasset.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Kanylebøtte
  Mangler tekstalternativ for bilde
Klargjøring:
 • Før bruk, la hetteglasset/hetteglassene nå romtemperatur i omtrent 15 minutter på en ren, flat overflate som er skjermet fra direkte sollys.
 • Ikke prøv å varme opp hetteglasset på noen annen måte.
 • Vask hendene godt med såpe og vann.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Figur A
Valg og forberedelse av injeksjonssted:
 • Rengjør det valgte injeksjonsstedet med en spritserviett.
 • La huden tørke i omtrent 10 sekunder. Ikke ta på, vift eller blås på det rengjorte området før injeksjonen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Figur B
Til injeksjon kan du bruke:
 • Låret (fremside og midten).
 • Mageområdet, unntatt 5 cm rundt navlen.
 • Yttersiden av overarmen (kun dersom en omsorgsperson gir injeksjonen).
 • Du bør bruke et forskjellig injeksjonssted for hver injeksjon, som er minst 2,5 cm unna området du brukte ved forrige injeksjon.
 • Ikke injiser i områder som kan bli irritert av et belte eller bukselinningen. Ikke injiser i føflekker, arr, blåmerker eller områder hvor huden er øm, rød, hard eller skadet.
Klargjøring av sprøyten for injeksjon:
 • Ikke ta på ubeskyttede kanyler eller plasser dem på en overflate når kanylehetten er fjernet.
 • Når sprøyten er fylt med legemidlet, må injeksjonen gis umiddelbart.
 • Når kanylehetten på injeksjonskanylen er fjernet, må legemidlet i sprøyten injiseres under huden innen 5 minutter. Ikke bruk sprøyten hvis kanylen kommer borti en overflate.
Viktig informasjon etter injeksjonen:
 • Ikke gni på injeksjonsstedet etter injeksjon.
 • Hvis du ser bloddråper på injeksjonsstedet, kan du legge press med en steril bomullsdott eller gasbind mot injeksjonsstedet i minst 10 sekunder til blødningen stopper.
 • Hvis du får et blåmerke (et lite område med blødning under huden), kan du trykke en ispose lett på stedet. Hvis blødningen ikke stopper, ta kontakt med helsepersonell.
Kassering av legemiddel og utstyr:Viktig: Oppbevar alltid kanylebøtten utilgjengelig for barn.
 • Kast brukte hetter, hetteglass, hetteglassadaptere, kanyler og sprøyter i en kanylebøtte.
 • Kast brukte hetteglassadaptere, kanyler og sprøyter i en kanylebøtte med en gang etter bruk. Ikke kast løse hetter, hetteglass, kanyler eller sprøyter i husholdningsavfallet.
 • Hvis du ikke har en kanylebøtte, kan du bruke en beholder som:
  • er laget av tykk plast.
  • kan lukkes med et tett, punkteringssikkert lokk som forhindrer at skarpe gjenstander faller ut.
  • står oppreist og stabilt under bruk.
  • er lekkasjesikker.
  • er passende merket for å varsle om farlig avfall inne i beholderen.
 • Når kanylebøtten er nesten full, må du følge de lokale retningslinjene for riktig måte å kaste kanylebøtten.
 • Ikke kast kanylebøtten i husholdningsavfallet med mindre de lokale retningslinjene tillater dette. Ikke resirkuler kanylebøtten.
1.TILBEREDNINGSteg 1: Fjern hetten og rengjør gummiproppen
 • Ta av hetten fra hetteglasset.
 • Kast hetten i kanylebøtten
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Rengjør gummiproppen på hetteglasset med en spritserviett.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 2: Fest hetteglassadapteren til hetteglasset
 • Dra av lokket for å åpne blisterpakningen.
  Mangler tekstalternativ for bildeIkke fjern hetteglassadapteren fra den gjennomsiktige blisterpakningen i plast.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trykk blisterpakningen med hetteglassadapteren bestemt ned på det nye hetteglasset fra en vinkel, inntil du hører et «klikk».
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fjern blisterpakningen i plast og kast den.
 • Ikke berør tuppen av hetteglassadapteren.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 3: Koble sprøyten til hetteglassadapteren
 • Ta av sprøytehetten (om nødvendig)
 • Press og vri sprøyten med klokken på hetteglassadapteren inntil den er godt festet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 4: Overfør legemiddel til sprøyten
 • La hetteglassadapteren være festet til sprøyten og snu hetteglasset opp ned.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Med sprøyten pekende oppover, trekk sprøytestempelet sakte ut for å fylle sprøyten med en større mengde legemiddel enn din forskrevne dose.
 • Hold godt på stempelet for å sikre at det ikke dras tilbake.
 • Pass på at du ikke trekker sprøytestempelet ut av sprøyten.
  Mangler tekstalternativ for bilde

Viktig: Dersom din forskrevne dose er av større mengde enn Hemlibra i hetteglasset, trekk opp alt legemidlet og les nå videre på avsnittet «Kombinere hetteglass».

Steg 5: Fjern luftbobler
 • Behold hetteglasset festet til sprøyten og kontroller sprøyten for større luftbobler. Store luftbobler kan føre til at dosen du får blir mindre.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fjern større luftbobler ved å dunke forsiktig på sprøytesylinderen med fingeren inntil luftboblene stiger mot toppen av sprøyten. Trykk forsiktig på sprøytestempelet for å presse de store luftboblene ut av sprøyten.
 • Hvis legemiddelmengden inni sprøyten nå er på eller under din forskrevne dose, dra sprøytestempelet sakte tilbake inntil du har mer legemiddel enn din forskrevne dose.
 • Pass på at du ikke trekker sprøytestempelet ut av sprøyten.
 • Gjenta stegene over inntil du har fjernet alle store luftbobler.
  Mangler tekstalternativ for bilde

Merk: Sørg for at du har nok legemiddel i sprøyten for å nå dosen din før du går videre til neste steg.

2. INJEKSJONSteg 6: Rengjør injeksjonsstedet
 • Velg injeksjonssted og rengjør det med en spritserviett.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 7: Fjern sprøyten fra hetteglassadapteren
 • Fjern sprøyten fra hetteglassadapteren ved å vri den mot klokken og trekke forsiktig.
 • Kast det brukte hetteglasset og hetteglassadapteren i kanylebøtten.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 8: Fest injeksjonskanylen til sprøyten
 • Press og vri injeksjonskanylen med klokken på sprøyten inntil den er godt festet.
 • Ikke stikk injeksjonskanylen inn i hetteglassadapteren eller bruk injeksjonskanylen til å trekke opp legemiddel fra hetteglasset.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 9: Flytt sikkerhetsskjoldet
 • Flytt sikkerhetsskjoldet vekk fra kanylen og mot sprøytesylinderen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 10: Fjern kanylehetten fra injeksjonskanylen
 • Dra kanylehetten forsiktig rett av sprøyten.
 • Kast kanylehetten i kanylebøtten.
 • Ikke berør kanylespissen eller la den berøre noen overflater.
 • Etter at kanylehetten er blitt fjernet fra injeksjonskanylen, må legemidlet i sprøyten injiseres innen 5 minutter.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 11: Juster sprøytestempelet til forskrevet dose
 • Hold sprøyten med kanylen pekende oppover og press sprøytestempelet sakte til din forskrevne dose.
 • Kontroller dosen og sørg for at den øverste kanten av sprøytestempelet er på linje med merket på sprøyten for din forskrevne dose.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 12: Subkutan (under huden) injeksjon
 • Klyp det valgte injeksjonsstedet og sett kanylen helt inn i en vinkel på 45° til 90° med en rask og bestemt bevegelse. Ikke hold eller press sprøytestempelet mens du setter inn kanylen.
 • Hold sprøytens stilling og slipp det sammenklemte injeksjonsstedet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 13: Injiser legemidlet
 • Injiser langsomt alt legemidlet ved å forsiktig presse sprøytestempelet helt ned.
 • Fjern kanylen og sprøyten fra injeksjonsstedet i samme vinkel som de ble satt inn.
  Mangler tekstalternativ for bilde
3. AVFALLSteg 14: Dekk til kanylen med sikkerhetsskjoldet
 • Flytt sikkerhetsskjoldet 90° fremover, vekk fra sprøytesylinderen.
 • Med sprøyten holdt i én hånd, press sikkerhetsskjoldet ned mot en flat overflate i en bestemt og rask bevegelse inntil du hører et «klikk».
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Hvis du ikke hører et klikk, sjekk om kanylen er fullstendig dekket av sikkerhetsskjoldet.
 • Hold til enhver tid fingrene dine bak sikkerhetsskjoldet og vekk fra kanylen.
 • Ikke koble fra injeksjonskanylen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 15: Kast sprøyten og kanylen
 • Legg dine brukte kanyler og sprøyter i kanylebøtten straks etter bruk. For ytterligere informasjon, se avsnittet «Kassering av legemidler og utstyr».
 • Ikke prøv å fjerne brukte injeksjonskanyler fra brukte sprøyter.
 • Ikke sett tilbake kanylehetten på injeksjonskanylen.
 • Viktig: Hold alltid kanylebøtten utilgjengelig for barn.
 • Kast alle brukte kanylehetter, hetteglass, hetteglassadaptere, kanyler og sprøyter i kanylebøtten.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Kombinere hetteglass
Hvis du trenger å bruke mer enn 1 hetteglass for å nå din forskrevne dose, følg disse stegene etter at du har trukket opp legemidlet fra det første hetteglasset.
Steg A: Fest en ny hetteglassadapter til et nytt hetteglass
 • Dra av lokket for å åpne blisterpakningen.
  Mangler tekstalternativ for bildeIkke fjern hetteglassadapteren fra den gjennomsiktige blisterpakningen i plast.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trykk blisterpakningen med hetteglassadapteren bestemt ned på det nye hetteglasset fra en vinkel, inntil du hører et «klikk».
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fjern blisterpakningen i plast og kast den.
 • Ikke berør tuppen av hetteglassadapteren.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg B: Fjern den brukte hetteglassadapteren
 • Fjern den brukte hetteglassadapteren fra sprøyten ved å vri den mot klokken og trekke forsiktig.
 • Kast det brukte hetteglasset/hetteglassadapteren i kanylebøtten.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg C: Koble en ny hetteglassadapter til sprøyten
 • Press og vri sprøyten med klokken på hetteglassadapteren inntil den er godt festet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg D: Overfør legemiddel til sprøyten
 • La hetteglassadapteren være festet til sprøyten og snu hetteglasset opp ned.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Med sprøyten pekende oppover, trekk sprøytestempelet sakte ut for å fylle sprøyten med en større mengde legemiddel enn din forskrevne dose.
 • Hold godt på stempelet for å sikre at det ikke dras tilbake.
 • Pass på at du ikke trekker sprøytestempelet ut av sprøyten.
  Mangler tekstalternativ for bilde

Merk: Sørg for at du har nok legemiddel i sprøyten for å nå dosen din før du går videre til neste steg.

Gjenta steg A til D for hvert ekstra hetteglass du trenger for å nå mer enn din forskrevne dose. Straks du når dette, behold hetteglassadapteren festet til hetteglasset og gå tilbake til Steg 5 «Fjern luftbobler». Fortsett med de gjenstående stegene.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

hemofili a (faktor viii-mangel): Faktor VIII er en blodkomponent som er nødvendig for at blodet skal levre seg. Hemofili A er en arvelig blødersykdom (forekommer bare hos gutter), der kroppen lager for lite faktor VIII, slik at det oftere oppstår blødninger.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.