Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Heminevrin 50 mg/ml mikstur

klometiazoldisylat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Heminevrin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Heminevrin
 3. Hvordan du bruker Heminevrin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Heminevrin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Heminevrin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Klometiazol har beroligende, søvndyssende og krampestillende effekt.
Brukes ved abstinenssymptomer ved alkoholisme, søvnforstyrrelser hos eldre, forvirringstilstander med opphisselse og uro hos eldre. Brukes også ved epileptiske anfall (status epileptikus).
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Heminevrin
Bruk ikke Heminevrin:
 • dersom du er allergisk overfor klometiazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har akutt, dårlig lungefunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Heminevrin. Vis forsiktighet ved bruk av Heminevrin dersom du
 • ofte har pustevansker eller lider av søvnapné syndrom (korte episoder med pustestans under søvn).
 • bruker legemidler for depresjon.
 • har nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
 • har hjerteproblemer.
Det er fare for tilvenning og avhengighet ved bruk av Heminevrin. Bør derfor brukes i korte tidsrom.
Barn og ungdom
Heminevrin bør ikke brukes til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Heminevrin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler. Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Gi legen din beskjed før du begynner å bruke Heminevrin hvis du tar disse legemidlene:
 • cimetidin (brukes ved mavesår og halsbrann/sure oppstøt)
 • klorzoxazon (muskelrelakserande medisin)
 • karbamazepin (epilepsimedisin)
 • propranolol (medisin mot høyt blodtrykk)
Inntak av Heminevrin sammen med alkohol
Alkohol bør unngås når du bruker preparatet. Hvis legemidlet gis til deg som hjelp med alkoholproblemer, må du gi beskjed til legen din om du nylig har nytt alkohol.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring med bruk av Heminevrin under graviditet. Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før du bruker Heminevrin under graviditet.
Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før du bruker Heminevrin dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Heminevrin har stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med din lege eller apotek.
Heminevrin inneholder sorbitol og alkohol
Dette legemidlet inneholder svært små mengder alkohol som en nødvendig ingrediens for at legemidlet skal virke korrekt. Mengden alkohol per ml er 1,04 mg. Når du tar den daglige dosen din, vil den lille mengden alkohol i legemidlet ikke ha noen effekt.
Dette legemidlet inneholder 350 mg sorbitol per ml. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse (ikke tåler) visse sukkertyper, eller dersom du er diagnostisert med arvelig fruktoseintoleranse, en medfødt sykdom som innebærer at man mangler proteinet som bryter ned fruktose, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet. Kan forårsake ubehag i mage/tarm og kan ha lett avførende effekt.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Heminevrin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen og behandlingslengden bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Heminevrin mikstur kan oppløses i vann eller jus. Oppløsningen skal tas umiddelbart og skal ikke under noen omstendigheter lagres til senere bruk. Den aktive substansen i oppløsningen kan binde seg til flere ulike plastmaterialer. Derfor bør det brukes en glassbeholder for fortynning og administrasjon av Heminevrin oral oppløsning.
Dersom du tar for mye av Heminevrin
Overdosering kan føre til bevisstløshet og koma.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Heminevrin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Heminevrin
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige: Irritasjon i nese, nesetetthet (kan avta eller forsvinne ved fortsatt behandling)
Mindre vanlige: Hodepine, mage-tarmbesvær som uvelhet, kvalme eller brekninger, diaré, allergiske reaksjoner (hudutslett). Plutselige vansker med å puste. Økt slimproduksjon i svelg og luftrør. Økning av leverenzymer.
Sjeldne: Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk sjokk), lavt blodtrykk, hudreaksjon (væskefylte blemmer).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Heminevrin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC) i originalpakningen, beskyttet mot lys. Skal ikke fryses. Skal ikke oppbevares i plastbeholdere (se avsnitt 3. Hvordan du bruker Heminevrin).
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten/esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Etter åpning av forpakningen er Heminevrin mikstur stabil i 120 dager.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Heminevrin
 • Virkestoff er klometiazoldisylat.
 • Andre hjelpestoffer er sorbitol, etanol (<1 %), cineol, natriumhydroksid, mentol og renset vann.
Hvordan Heminevrin ser ut og innholdet i pakningen
Miksturen er en klar, fargeløs oppløsning.
Pakningen inneholder en glassflaske med 300 ml mikstur.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Tyskland
Tilvirker
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 23-24, 17489 Greifswald, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen
Sofus Regulatory Affairs AB
Fleminggatan 18
SE-112 26 Stockholm
Sverige
Tel. +46 8-21 54 45
Fax. +46 8-21 54 46
E-Mail: pharmacovigilance@sofus.se
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.08.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).