Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

GONAL-f 300 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

follitropin alfa

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva GONAL-f er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker GONAL-f
 3. Hvordan du bruker GONAL-f
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer GONAL-f
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva GONAL-f er og hva det brukes motHva GONAL-f er
GONAL-f inneholder et legemiddel som heter ”follitropin alfa”. Follitropin alfa er en type ”follikkelstimulerende hormon” (FSH) som tilhører en gruppe hormoner som kalles ”gonadotropiner”. Gonadotropiner er involvert i reproduksjon og fertilitet.
Hva GONAL-f brukes mot
Hos voksne kvinner brukes GONAL-f:
 • for å bidra med å frigjøre et egg fra eggstokken (eggløsning) hos kvinner som ikke har eggløsning og som ikke har respondert på klomifensitrat.
 • i kombinasjon med legemidlet lutropin alfa (”luteiniserende hormon” eller LH) for å bidra til eggløsning hos kvinner som ikke har eggløsning fordi kroppen deres produserer svært lite gonadotropiner (FSH og LH).
 • for å bidra med å utvikle flere follikler (hver med et egg) hos kvinner som gjennomgår assistert befruktning (prosedyrer som kan hjelpe deg med å bli gravid) slik som ”in vitro-fertilisering”, ”gamet-intrafallopisk transfer” eller ”zygot-intrafallopisk transfer”.
Hos voksne menn brukes GONAL-f:
 • I kombinasjon med legemidlet humant koriongonadotropin (hCG) for å bidra med å produsere sperm hos menn som er ufruktbare på grunn av lave nivåer av visse hormoner.
 
2. Hva du må vite før du bruker GONAL-f
Før behandlingen begynner, bør din og partneren din sin fruktbarhet vurderes av en lege med erfaring innen fertilitetsproblemer.
Bruk ikke GONAL-f
 • dersom du er allergisk overfor follikkelstimulerende hormon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har svulst i hypothalamus eller hypofysen (begge finnes i hjernen).
 • dersom du er kvinne:
  • med store eggstokker eller væskefylte blærer som omslutter eggcellene (eggstokkcyster) av ukjent opprinnelse.
  • med vaginal blødning av ukjent årsak.
  • med eggstokk-, livmor- eller brystkreft.
  • med en lidelse som vanligvis gjør det umulig å oppnå normal graviditet, som f.eks. eggstokksvikt (tidlig overgangsalder), eller misformede reproduksjonsorganer.
 • dersom du er mann:
  • med irreversibel testikkelskade.
Ikke bruk GONAL-f hvis noe av det ovenstående gjelder deg. Rådfør deg med legen din før du bruker dette legemidlet hvis du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Porfyri
Informer legen din før du begynner med behandling, dersom du eller et familiemedlem har porfyri (manglende evne til å bryte ned porfyriner, en sykdom som kan overføres fra foreldre til barn).
Informer legen din med en gang dersom:
 • huden din blir skjør og lett får blemmer, spesielt på områder som ofte er utsatt for sol, og/eller
 • du føler smerte i magen eller i armer eller ben.
I tilfeller av ovenstående hendelser kan det hende legen din råder deg til å stoppe behandlingen.
Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)
Dersom du er kvinne øker dette legemidlet risikoen for utvikling av OHSS. Dette oppstår når folliklene dine utvikles for mye og blir til store cyster. Dersom du får smerter i nedre del av buken, rask vektøkning, føler deg syk og kaster opp eller hvis du får problemer med å puste, må du umiddelbart informere legen din som kanskje ber deg slutte å bruke dette legemidlet (se avsnitt 4). Dersom du ikke får eggløsning og hvis anbefalt dosering og bruksplanen følges nøye, er det mindre sannsynlig at OHSS vil forekomme. Behandling med GONAL-f fører sjelden til alvorlig grad av OHSS så fremt legemidlet som brukes til å fremkalle den siste follikkelmodningen (inneholdende humant koriongonadotropin hormon – hCG) ikke gis. Det kan være legen din ber deg avstå fra å bruke hCG i denne behandlingssyklusen dersom OHSS oppstår, samt å avstå fra samleie eller bruke mekaniske prevensjonsmidler i minst 4 dager.
Multippel graviditet
Når du bruker GONAL-f har du en høyere risiko for å bli gravid med mer enn ett barn av gangen (”multippel graviditet”, som regel tvillinger), enn ved normal befruktning. Multippel graviditet kan føre til medisinske komplikasjoner for deg og spedbarna dine. Du kan redusere risikoen for multippel graviditet ved å bruke riktig dose med GONAL-f til riktig tid. Når du gjennomgår assistert befruktning er risikoen for multippel graviditet forbundet med alder, kvalitet og antall fertiliserte egg eller embryoer som settes tilbake i livmoren.
Spontanabort
Når du gjennomgår assistert befruktning eller stimulering av eggstokkene dine for å produsere egg, har du en større risiko for spontanabort enn andre kvinner.
Problemer med blodkoagulering (tromboemboliske hendelser)
Hvis du tidligere eller nylig har hatt blodpropp i ben eller i lunger eller et hjerteinfarkt eller slag, eller hvis dette har forekommet hos noen i familien din, kan du ha en høyere risiko for at disse problemene forekommer eller blir verre med GONAL-f-behandling.
Menn med for mye FSH i blodet
Dersom du er mann, er forhøyet FSH-nivå i blodet tegn på testikkelskade. GONAL-f har vanligvis ingen virkning i slike tilfeller.
For å kontrollere behandlingen kan legen din be deg om å få tatt sædanalyse 4 til 6 måneder etter behandlingsstart.
Barn
GONAL-f er ikke indisert for bruk på barn.
Andre legemidler og GONAL-f
Rådfør deg med legen din dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Dersom du bruker GONAL-f i kombinasjon med andre legemidler som stimulerer til eggløsning (f.eks. hCG eller klomifensitrat), kan dette øke responsen i folliklene dine.
 • Dersom du bruker GONAL-f i kombinasjon med gonadotropinfrigjørende hormon (GnRH) agonist eller antagonist (disse legemidlene reduserer sexhormonnivåene dine og hindrer eggløsning), kan det være du trenger en høyere dose med GONAL-f for å produsere follikler.
Graviditet og amming
Du må ikke ta GONAL-f dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke forventet at dette legemidlet vil påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
GONAL-f inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dose, og er så godt som ”natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker GONAL-f
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk av dette legemidlet
 • GONAL-f skal settes rett under huden (subkutant). Den ferdigfylte pennen kan brukes til flere injeksjoner.
 • Den første injeksjonen med GONAL-f skal gis under overvåkning av legen din.
 • Legen din eller en sykepleier vil vise deg hvordan du skal bruke GONAL-f ferdigfylt penn for å injisere legemidlet.
 • Dersom du administrerer GONAL-f selv må du lese og følge ”Bruksanvisningen”.
Hvor mye du skal bruke
Legen din vil avgjøre hvor mye legemiddel du skal bruke og hvor ofte. Dosene beskrevet nedenfor er oppgitt i Internasjonale Enheter (IE).
KvinnerHvis du ikke har eggløsning eller uregelmessig eller ingen menstruasjon
 • GONAL-f gis vanligvis hver dag.
 • Hvis du har uregelmessig menstruasjon skal du begynne å bruke GONAL-f innen de 7 første dagene av menstruasjonssyklusen. Hvis du ikke har menstruasjon kan du begynne å bruke legemidlet på en hvilken som helst passende dag.
 • Den vanlige startdosen av GONAL-f er 75 til 150 IE hver dag.
 • GONAL-f dosen kan økes hver 7. eller hver 14. dag med 37,5 til 75 IE til du oppnår ønsket respons.
 • Den maksimale daglige dosen av GONAL-f er vanligvis ikke høyere enn 225 IE.
 • Når du oppnår ønsket respons vil du bli gitt en enkelt injeksjon med 250 mikrogram ”rekombinant hCG” (r-hCG, et hCG laget i et laboratorie med en spesiell DNA-teknikk) eller 5 000 til 10 000 IE med hCG, 24 til 48 timer etter din siste GONAL-f injeksjon. Det beste tidspunket for samleie er på samme dag som hCG-injeksjonen og dagen etter.
Dersom legen din ikke ser en ønsket respons etter 4 uker, vil behandlingssyklusen med GONAL-f stanses. For påfølgende behandlingssyklus vil legen din gi deg en høyere startdose med GONAL-f enn før.
Hvis kroppen din reagerer for sterkt vil behandlingen stanses og du vil ikke gis hCG (se avsnitt 2, OHSS). For påfølgende syklus vil legen din gi deg en lavere startdose med GONAL-f enn før.
Dersom du ikke har eggløsning eller menstruasjon og er diagnostisert med svært lave nivåer av FSH- og LH-hormoner
 • Den vanlige startdosen av GONAL-f er 75 til 150 IE sammen med 75 IE lutropin alfa.
 • Du vil bruke disse to legemidlene hver dag i opp til fem uker.
 • GONAL-f dosen kan økes hver 7. eller hver 14. dag med 37,5 til 75 IE til du oppnår ønsket respons.
 • Når du oppnår ønsket respons vil du bli gitt en enkelt injeksjon med 250 mikrogram ”rekombinant hCG” (r-hCG, et hCG laget i et laboratorie med en spesiell DNA-teknikk) eller 5 000 til 10 000 IE med hCG, 24 til 48 timer etter dine siste injeksjoner med GONAL-f og
  lutropin alfa. Det beste tidspunket for samleie er på samme dag som hCG-injeksjonen og dagen etter. Alternativt kan intrauterin inseminering utføres ved å plassere spermen i livmoren.
Dersom legen din ikke ser en respons etter 5 uker, vil behandlingssyklusen med GONAL-f stanses. For påfølgende syklus vil legen gi deg en høyere startdose med GONAL-f enn før.
Hvis kroppen din reagerer for sterkt vil behandlingen med GONAL-f stanses og du vil ikke gis hCG (se avsnitt 2, OHSS). For påfølgende syklus vil legen din gi deg en lavere startdose med GONAL-f enn før.
Hvis det er nødvendig å utvikle flere egg for uttak før assistert befruktning
 • Vanlig startdose med GONAL-f er 150 til 225 IE hver dag, fra dag 2 eller 3 av behandlingssyklusen din.
 • GONAL-f-dosen kan økes, avhengig av din respons. Den maksimale daglige dosen er 450 IE.
 • Behandlingen fortsettes til eggene dine har utviklet seg til et ønsket punkt. Dette tar vanligvis omtrent 10 dager, men kan ta alt fra 5 til 20 dager. Legen din vil bruke blodprøver og/eller en ultralydmaskin for å se når dette er.
 • Når eggene dine er klare vil du bli gitt en enkelt injeksjon med 250 mikrogram rekombinant hCG (r-hCG, et hCG laget i et laboratorie med en spesiell rekombinant DNA-teknikk) eller 5 000 til 10 000 IE med hCG, 24 til 48 timer etter din siste GONAL-f injeksjon. Dette gjør eggene dine klare for uttak.
I andre tilfeller kan det være legen din først hindrer eggløsning ved å bruke et gonadotropinfrigjørende hormon (GnRH) agonist eller antagonist. Så startes GONAL-f omtrent to uker etter starten på agonistbehandlingen. Deretter gis både GONAL-f og GnRH-agonisten frem til folliklene dine utvikles som ønsket. Eksempel: Etter to ukers behandling med GnRH-agonist, administreres 150 til 225 IE GONAL-f i 7 dager. Dosen justeres deretter i henhold til responsen i eggstokkene dine.
Menn
 • Den vanlige dosen med GONAL-f er 150 IE i kombinasjon med hCG.
 • Du vil bruke disse to legemidlene tre ganger i uken i minst 4 måneder.
 • Hvis du ikke har respondert på behandlingen etter 4 måneder, kan det hende legen din foreslår at du fortsetter å bruke disse to legemidlene i minst 18 måneder.
Dersom du tar for mye av GONAL-f
Effekten av å ta for mye av GONAL-f er ukjent. Det er likevel mulig at ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS) kan oppstå, som beskrevet under avsnitt 4. Imidlertid vil OHSS bare forekomme dersom du også får hCG (se avsnitt 2, OHSS).
Dersom du har glemt å ta GONAL-f
Hvis du glemmer å ta GONAL-f skal du ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Kontakt legen din så snart du merker at du har glemt en dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger hos kvinner
 • Smerter i nedre del av magen sammen med kvalme eller oppkast kan være symptomer på ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). Dette kan være tegn på at eggstokkene overreagerte på behandlingen og at store eggstokkcyster ble utviklet (se også i avsnitt 2, under "Ovarialt hyperstimuleringssyndrom"). Dette er en vanlig bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av
  10 personer).
 • OHSS kan bli alvorlig med tydelig forstørrede eggstokker, nedsatt urinproduksjon, vektøkning, pustevansker og/eller ansamling av væske i magen eller brysthulen. Dette er en mindre vanlig bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer).
 • Komplikasjoner av OHSS som f.eks. vridning av eggstokkene eller dannelse av blodpropp kan i sjeldne tilfeller forekomme (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer).
 • I svært sjeldne tilfeller kan alvorlige blodproppkomplikasjoner (tromboemboliske hendelser) noen ganger oppstå uavhengig av OHSS (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer). Dette kan forårsake brystsmerter, andpustenhet, slag eller hjerteinfarkt (se også i avsnitt 2, under "Problemer med blodkoagulering").
Alvorlige bivirkninger hos menn og kvinner
 • Allergiske reaksjoner som utslett, rød hud, elveblest, hevelser i ansiktet kombinert med pustevansker kan noen ganger være alvorlige. Denne bivirkningen er svært sjelden (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer).
Hvis du merker noen av de ovenstående bivirkningene, må du umiddelbart kontakte legen din som kanskje ber deg slutte å bruke GONAL-f.Andre bivirkninger hos kvinner
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer):
 • Væskefylte blærer som omslutter eggcellene på eggstokkene (ovariecyster)
 • Hodepine
 • Lokale reaksjoner på injeksjonsstedet, som smerte, rødhet, blåmerker, hevelse og/eller irritasjon
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • Smerter i mageregionen
 • Kvalme, oppkast, diaré, magekramper og oppblåst mage
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • Allergiske reaksjoner som utslett, rød hud, elveblest, hevelser i ansiktet med pustevansker kan forekomme. Disse reaksjonene kan noen ganger være alvorlige.
 • Astmaen din kan bli verre.
Andre bivirkninger hos menn
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer):
 • Lokale reaksjoner på injeksjonsstedet, som smerte, rødhet, blåmerker, hevelse og/eller irritasjon
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • Hevelse i blodkarene over og bak testiklene (årebrokk)
 • Utvikling av bryster, akne eller vektøkning
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • Allergiske reaksjoner som utslett, rød hud, elveblest, hevelser i ansiktet med pustevansker kan forekomme. Disse reaksjonene kan noen ganger være alvorlige.
 • Astmaen din kan bli verre.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer GONAL-f
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten på sylinderampullen etter EXP eller på esken etter Utløpsdato. Utløpsdatoen er den siste datoen i den angitte måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
Produktet kan, innen holdbarhetsdatoen, oppbevares ved høyst 25ºC i maksimalt 3 måneder uten å kjøles ned igjen og må kastes dersom det ikke er blitt brukt innen 3 måneder.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke GONAL-f hvis du ser synlige tegn på forringelse, hvis væsken er uklar eller inneholder partikler.
Husk å notere dato for første bruk av injeksjonsvæsken i den ferdigfylte GONAL-f pennen. Det følger med et klistremerke i bruksanvisningen til dette formålet.
 • Etter anbrudd kan pennen oppbevares i maksimalt 28 dager utenfor kjøleskap (ved eller under 25ºC).
 • Ikke bruk overflødig legemiddel som er igjen i den ferdigfylte pennen etter 28 dager. Etter behandling må all ubrukt oppløsning kastes.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av GONAL-f
 • Virkestoff er follitropin alfa.
 • Det er 600 IE (44 mikrogram) av follitropin alfa per ml væske. Hver ferdigfylt penn med flerdosesylinderampulle gir 300 IE (22 mikrogram) per 0,5 ml.
 • Andre innholdsstoffer er poloksamer 188, sakkarose, metionin, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumfosfatdihydrat, m-kresol, konsentrert fosforsyre, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæske.
Hvordan GONAL-f ser ut og innholdet i pakningen
 • GONAL-f presenteres som en klar, fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn.
 • Det leveres i pakker med 1 ferdigfylt penn og 8 engangskanyler for injeksjon.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Nederland
Tilvirker
Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, 70026 Modugno (Bari), Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.12.2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.
 
BruksanvisningGONAL-F FERDIGFYLT PENN 300 IE/0,5 ML
injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn follitropin alfa
Innhold
 1. Hvordan du bruker GONAL-f ferdigfylt penn
 2. Hvordan du bruker behandlingsdagboken for GONAL-f ferdigfylt penn
 3. Før du begynner å bruke din GONAL-f ferdigfylt penn
 4. Klargjøring av din GONAL-f ferdigfylt penn for injeksjon
 5. Innstilling av dosen legen din har forskrevet
 6. Injisering av dosen
 7. Etter injeksjonen
 8. Behandlingsdagbok for GONAL-f ferdigfylt penn (se tabell på slutten)
Advarsel: Les bruksanvisningen før du bruker GONAL-f ferdigfylt penn. Følg instruksjonene nøye da det kan hende de er forskjellige fra det du har gjort før.
1. Hvordan du bruker GONAL-f ferdigfylt penn
 • Ikke del pennen med andre. Pennen er kun til subkutan injeksjon.
 • Tallene i doseringsvinduet er i Internasjonale Enheter eller IE. Legen din har fortalt deg hvor mange IE du skal injisere hver dag.
 • Tallene i doseringsvinduet vil hjelpe deg å:
a. Stille inn den forskrevne dosen din.
Mangler tekstalternativ for bilde
b. Bekrefte en fullstendig injeksjon.
Mangler tekstalternativ for bilde
c. Lese av den gjenværende dosen som skal injiseres med en annen penn.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Ta injeksjonen til samme tid hver dag. Eksempel:
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Legen din/apoteket vil fortelle deg hvor mange penner du må bruke for å fullføre behandlingen din.
2. Hvordan du bruker behandlingsdagboken for GONAL-f ferdigfylt penn
En behandlingsdagbok er inkludert på den siste siden.
Bruk behandlingsdagboken til å notere hvor mange IE du bruker hver gang.
 • Noter behandlingsdagens nummer (1), dato (2) og tid (3) for injeksjonen.
 • Pennens volum er allerede notert i tabellens første rad (4).
 • Noter den forskrevne dosen din under «Forskrevet dose» (5).
 • Kontroller at du har stilt inn den riktige dosen før du injiserer (6).
 • Etter injeksjonen, les av tallet som vises i doseringsvinduet.
 • Kontroller at du har tatt en fullstendig injeksjon (7) eller noter tallet som vises i doseringsvinduet hvis det er noe annet enn «0» (8).
 • Ved behov, sett en ny injeksjon med en ny penn, hvor du stiller inn den gjenværende dosen notert under «Mengde vist etter injeksjonen» (8).
 • Noter denne gjenværende dosen under «Mengde som skal injiseres» i tabellens neste rad (6).
Mangler tekstalternativ for bilde
Et eksempel på behandlingsdagbok:
Mangler tekstalternativ for bilde
Merk: Maksimal enkeltdose som kan stilles inn på 150 IE-pennen er 150 IE. Maksimal enkeltdose som kan stilles inn på 300 IE-pennen er 300 IE. Maksimal enkeltdose som kan stilles inn på 450-pennen er 450 IE. Maksimal enkeltdose som kan stilles inn på 900 IE-pennen er 450 IE.
3. Før du begynner å bruke din GONAL-f ferdigfylt penn
 • Vask hendene dine med såpe og vann.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Finn et rent område og en jevn overflate.
 • Kontroller utløpsdatoen på pennens etikett.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Finn alt du trenger og legg det frem:
Mangler tekstalternativ for bilde

1. Doseinnstillingsknapp

5. Gjenget kanylekobling

9. Indre kanylehette

2. Doseringsvindu

6. Pennens lokk

10. Ytre kanylehette

3. Stempel

7. Avtrekkbar forseglingsflik

11. Desinfiserende servietter

4. Væskebeholder

8. Avtagbar kanyle

12. Beholder for skarpt avfall

4. Klargjøring av din GONAL-f ferdigfylt penn for injeksjon4.1 Ta av pennens lokk.
Mangler tekstalternativ for bilde
4.2 Kontroller at doseringsvinduet er satt til «0».
Mangler tekstalternativ for bilde
4.3 Klargjør kanylen for injeksjon
 • Finn frem en ny kanyle – bruk bare de vedlagte engangskanylene.
 • Ta godt tak i den ytre kanylehetten.
 • Kontroller at den avtrekkbare forseglingen på den ytre kanylehetten ikke er skadet eller løs.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fjern den avtrekkbare forseglingen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
4.4 Fest kanylen
 • Skru den gjengede tuppen på GONAL-f ferdigfylt penn fast i den ytre kanylehetten til du føler lett motstand.
Advarsel: Ikke fest kanylen for stramt for da kan det bli vanskelig å fjerne kanylen etter injeksjonen.
Mangler tekstalternativ for bildeMangler tekstalternativ for bildeMangler tekstalternativ for bilde
 • Fjern den ytre kanylehetten ved å trekke den forsiktig av.
 • Legg den til side for senere bruk.
 • Hold GONAL-f ferdigfylt penn med kanylen vendt opp.
 • Ta forsiktig av og kast den grønne indre kanylehetten.
Mangler tekstalternativ for bilde
4.5 Se nøye etter små væskedråper på kanylespissen
 • Hvis du ser små væskedråper fortsett til avsnitt 5: Innstilling av dosen legen din har forskrevet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Advarsel:
Du skal BARE se etter dråper FØRSTE GANG du bruker en ny GONAL-f ferdigfylt penn for å fjerne luft i systemet.
Mangler tekstalternativ for bilde
Hvis du ikke ser små væskedråper på eller i nærheten av kanylespissen første gang du bruker en ny penn:
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Vri doseinnstillingsknappen forsiktig med urviseren til den viser 25 i doseringsvinduet. Du kan vri doseinnstillingsknappen bakover hvis du vrir den forbi 25.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Hold pennen med kanylen vendt opp.
3. Slå lett på væskebeholderen.
4. Trykk doseinnstillingsknappen ned så langt det går. En liten væskedråpe vil komme ut av kanylespissen.
5. Kontroller at doseringsvinduet viser «0».
6. Fortsett til avsnitt 5: Innstilling av dosen legen din har forskrevet.
5. Innstilling av dosen legen din har forskrevet
5.1 Pennen inneholder 300 IE follitropin alfa.
 • Maksimal enkeltdose som kan stilles inn på 300 IE-pennen er 300 IE. Den minste enkeltdosen som kan stilles inn er 12,5 IE, og dosen kan økes i trinn på 12,5 IE.
5.2 Vri doseinnstillingsknappen til ønsket dose vises i doseringsvinduet
Mangler tekstalternativ for bilde
5.3 Still inn den dosen som legen har forskrevet (i det viste eksemplet i figuren er dette 50 IE).
Mangler tekstalternativ for bilde
Advarsel: Kontroller at doseringsvinduet viser hele den forskrevne dosen din før du går videre til neste trinn.
6. Injisering av dosen
6.1 Velg injeksjonssted der legen din eller en sykepleier har vist degat du skal sette injeksjonen.
Velg et nytt injeksjonssted hver dag, for å minimere hudirritasjon.
Mangler tekstalternativ for bilde
6.2 Rengjør huden der du skal injisere ved å tørke av med en desinfiserende serviett.
6.3 Kontroller på nytt at riktig dose vises i doseringsvinduet.
6.4 Injiser dosen slik legen din eller en sykepleier har vist deg.
 • Skyv kanylen sakte helt inn i huden (1).
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trykk doseinnstillingsknappen helt inn og hold den inne for å fullføre hele injeksjonen.
 • Hold doseinnstillingsknappen inne i minst 5 sekunder for å sikre at hele dosen injiseres (2). Jo større dose, desto lengre tid tar det å injisere.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Dosetallet som vises i doseringsvinduet vil gå tilbake til «0».
 • Etter minst 5 sekunder, trekk kanylen ut av huden mens doseinnstillingsknappen holdes inne (3).
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Slipp doseinnstillingsknappen.
Advarsel: Sørg alltid for å bruke en ny kanyle til hver injeksjon.
7. Etter injeksjonen7.1 Kontroller at du har fått en fullstendig injeksjon.
 • Kontroller at doseringsvinduet viser «0».
Mangler tekstalternativ for bilde
Advarsel: Hvis doseringsvinduet viser et tall som er høyere enn «0», er GONAL-f ferdigfylt penn tom og du har ikke fått hele den forskrevne dosen.
7.2 Fullfør en delvis injeksjon (kun ved behov)
 • Doseringsvinduet vil vise den manglende mengden som du må injisere med en ny penn.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Gjenta avsnitt 3 («Før du begynner å bruke din GONAL-f ferdigfylt penn») og avsnitt 4 («Klargjøring av din GONAL-f ferdigfylt penn for injeksjon») med en ny penn.
 • Still inn dosen til den manglende mengden som du noterte i behandlingsdagboken eller til det tallet som fortsatt vises i doseringsvinduet på den forrige pennen og injiser.
7.3 Fjern kanylen etter hver injeksjon.
 • Legg den ytre kanylehetten på en jevn overflate.
 • Ta et godt tak i GONAL-f ferdigfylt penn med én hånd, og stikk kanylen inn i den ytre kanylehetten.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fortsett å skyve den tildekkede kanylen mot en fast overflate til du hører et klikk (“click”).
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Grip fatt i den ytre kanylehetten og skru løs kanylen ved å vri mot klokken.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Kast den brukte kanylen på forsvarlig måte.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Du må aldri bruke en brukt kanyle på nytt. Du må aldri dele kanyler med andre.
 • Sett på plass lokket.
  Mangler tekstalternativ for bilde
7.4 Oppbevaring av GONAL-f ferdigfylt penn.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Oppbevar pennen i originalpakningen på et trygt sted.
 • Spør på apoteket hvordan penner, som ikke skal brukes lenger, skal kastes.
Advarsel: Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall.
8. Behandlingsdagbok for GONAL-f ferdigfylt penn
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Merk: Maksimal enkeltdose som kan stilles inn på 150 IE-pennen er 150 IE. Maksimal enkeltdose som kan stilles inn på 300 IE-pennen er 300 IE. Maksimal enkeltdose som kan stilles inn på 450 IE-pennen er 450 IE. Maksimal enkeltdose som kan stilles inn på 900 IE-pennen er 450 IE.
Denne bruksanvisningen ble sist oppdatert 12.12.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

assistert befruktning: Befruktning av et egg utenfor kroppen (in vitro-fertilisering) eller ved inseminasjon (innføring av sæd i en kvinne på annen måte en ved samleie).

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

follikkelstimulerende hormon (fsh): Hypofysehormon som stimulerer til dannelse av kjønns- og støtteceller i eggstokker og støtteceller i testikler.

gnrh: (GnRH: Gonadotropin Releasing Hormone) Et hormon som stimulerer til utskillelse av to hormoner, FSH (follikkelstimulerende hormon) og LH (luteiniserende hormon). FSH og LH stimulerer gonadene, det vil si testikler og eggstokker.

gonadotropin: Gonadotropiner er hormoner som påvirker kjønnskjertlenes funksjon. Kjønnskjertlene er eggstokkene hos kvinner og testiklene hos menn. Disse hormonene stimulerer blant annet sædproduksjon hos menn, og eggdannelsen hos kvinner.

hcg (koriongonadotropin): (hCG: human ChorionGonadotropin). Et hormon som ved graviditet lages av cellene som utgjør forstadiene til morkaken. Hormonet kan måles relativt tidlig, og slik måling brukes derfor i graviditetstester.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lh (luteiniserende hormon): Hormon som utskilles av hypofysen og regulerer dannelsen av kjønnshormoner i testiklene og eggstokkene. Hormonet setter blant annet i gang eggløsningen.

overgangsalder (menopause, klimakterie): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

GONAL-f ferdigfylt penn