GONAL-f

Merck


Humant follikkelstimulerende hormon.

G03G A05 (Follitropin alfa)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 300 IE/0,5 ml: Hver ferdigfylt penn inneh.: Follitropin alfa (r-hFSH) 300 IE, Poloksamer 188, sukrose, metionin, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumfosfatdihydrat, m-kresol, konsentrert fosforsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 450 IE/0,75 ml: Hver ferdigfylt penn inneh.: Follitropin alfa (r-hFSH) 450 IE, Poloksamer 188, sukrose, metionin, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumfosfatdihydrat, m-kresol, konsentrert fosforsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 900 IE/1,5 ml: Hver ferdigfylt penn inneh.: Follitropin alfa (r-hFSH) 900 IE, Poloksamer 188, sukrose, metionin, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumfosfatdihydrat, m-kresol, konsentrert fosforsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 75 IE: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass med pulver: Follitropin alfa (r-hFSH) 6 μg, sukrose, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, metionin, polysorbat 20, fosforsyre/natriumhydroksid ad pH 6,4-7,5. II) Ferdigfylt sprøyte: Vann til injeksjonsvæsker ad 1 ml.


Indikasjoner

Voksne kvinner: Anovulasjon (inkl. polycystisk ovariesyndrom, PCOS) hos kvinner som ikke har respondert på behandling med klomifensitrat. Stimulering av multippel follikkelutvikling hos kvinner som gjennomgår superovulasjon i forbindelse med assisterte fertilitetsteknikker som f.eks. in vitro-fertilisering (IVF), gamet-intra-fallopisk transfer eller zygot-intrafallopisk transfer. Follitropin alfa i kombinasjon med et luteiniserende hormon (LH) er anbefalt for stimulering av follikulær utvikling hos kvinner med alvorlig LH- og FSH-mangel. I kliniske prøvninger er disse pasientene definert ved et endogent serumnivå LH <1,2 IE/liter. Voksne menn: Follitropin alfa kan gis sammen med humant koriongonadotropin (hCG) ved stimulering av spermatogenese hos menn som har medfødt eller ervervet hypogonadisme.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling med follitropin alfa bør utføres av spesialist med erfaring i behandling av fertilitetsproblemer. Doseringsanbefalinger for follitropin alfa tilsvarer de som brukes for urinderivert-FSH. Daglig dosering, behandlingsregimer og overvåkning bør være tilsvarende det som gjelder for preparater som inneholder urinderivert-FSH. Det anbefales at doseringen nedenfor følges. Det trengs i gjennomsnitt lavere kumulativ dose og kortere behandlingsvarighet med GONAL-f enn med urinderivert-FSH. Det gis derfor lavere totaldose GONAL-f enn det som er vanlig for urinderivert-FSH, for å optimalisere follikulær utvikling og redusere risikoen for uønsket ovarial hyperstimulering. Tilsvarende doser av monodose- og multidose-formuleringen av GONAL-f er bioekvivalente.
Kvinner med anovulasjon (inkl. polycystisk ovarialsyndrom (PCOS)): Hensikten er å utvikle 1 moden Graafs follikkel hvorfra en oocytt kan frigjøres etter administrering av hCG. Follitropin alfa kan gis som kur med daglige injeksjoner. Hos menstruerende pasienter skal behandling påbegynnes innen de første 7 dagene av menstruasjonssyklus. Behandling må tilpasses pasientens individuelle respons. Responsen følges ved å måle follikkelstørrelse med ultralyd og/eller serumøstrogen. Vanlig behandlingsregime begynner med 75-150 IE FSH daglig og økes om nødvendig, fortrinnsvis med 37,5 IE eller 75 IE med 7 eller helst 14 dagers mellomrom for å oppnå tilfredsstillende, men ikke for sterk respons. Maks. daglig dose overstiger vanligvis ikke 225 IE FSH. Dersom pasienten ikke responderer etter 4 ukers behandling, bør behandlingssyklusen avbrytes og pasienten bør gjennomgå ytterligere evaluering, før ny behandling påbegynnes med høyere startdose enn i den avbrutte syklusen. Ved oppnådd optimal reaksjon, bør 1 enkel injeksjon på 250 µg rekombinant humant koriongonadotropin alfa (r-hCG) eller 5000-10 000 IE hCG gis 24-48 timer etter siste follitropin alfa-injeksjon. Pasienten anbefales å ha samleie samme dag og dagen etter administrering av hCG. Alternativt kan intrauterin inseminering (IUI) utføres. Ved for sterk reaksjon, bør behandlingen avsluttes og hCG skal ikke gis. Behandling gjenopptas i neste syklus med lavere dosering enn i syklusen før.
Kvinner som gjennomgår ovarialstimulering for multippel follikkelutvikling før in vitro-fertilisering (IVF) eller andre teknikker for assistert befruktning: Vanlig behandlingsregime for superovulering omfatter 150-225 IE follitropin alfa daglig fra dag 2 eller 3 i menstruasjonssyklus. Behandlingen pågår inntil tilstrekkelig follikulær utvikling er oppnådd (etter vurdering av serumøstrogen og/eller ultralydundersøkelse). Dosen justeres etter pasientens respons, dog vanligvis ikke til >450 IE daglig. Tilstrekkelig follikulær utvikling oppnås i gjennomsnitt ved 10. behandlingsdag (5-20 dager). For å utløse endelig follikkelmodning gis 1 enkel injeksjon på 250 µg rekombinant humant koriongonadotropin alfa (r-hCG) eller 5000-10 000 IE hCG 24-48 timer etter siste follitropin alfa-injeksjon. Nedregulering med GnRH-agonist eller -antagonist benyttes ofte for å hemme endogen LH-stigning og for å kontrollere toniske LH-nivåer. Ved vanlig behandlingsregime begynner behandlingen med follitropin alfa ca. 2 uker etter påbegynt agonistbehandling, og begge fortsetter til tilstrekkelig follikulær utvikling er oppnådd. En kan f.eks. tilføre 150-225 IE follitropin alfa i de første 7 dagene etter 2 ukers behandling med agonist. Dosen justeres deretter etter ovarienes respons. Samlet erfaring med IVF viser generelt at antall vellykkede behandlinger er likt gjennom de 4 første forsøkene, for deretter å avta gradvis.
Kvinner med anovulasjon pga. alvorlig LH- og FSH-mangel: Hos kvinner som mangler LH og FSH (hypogonadotrope hypogonadisme), er hensikten med follitropin alfa-behandling å utvikle 1 moden Graafs follikel i kombinasjon med LH. Oocytten frigjøres deretter fra follikelen etter administrering av hCG. Follitropin alfa bør gis som kur med daglige injeksjoner sammen med lutropin alfa. Disse pasientene er amenoreiske og har lav endogen østrogensekresjon, og behandlingen kan påbegynnes når som helst. Behandlingen bør tilpasses pasientens individuelle respons, ved å måle follikkelstørrelse med ultralyd og serumøstrogen. Anbefalt behandlingsregime innledes med 75 IE lutropin alfa daglig sammen med 75-150 IE FSH. Dersom FSH-dosen må økes, bør dosetilpasning skje i 7-14 dagers intervaller. Doseøkning bør være 37,5-75 IE. Stimuleringstiden i en enkelt syklus kan forlenges til opptil 5 uker. Ved oppnådd optimal reaksjon, bør 1 enkel injeksjon på 250 µg rekombinant humant koriongonadotropin alfa (r-hCG) eller 5000-10 000 IE hCG gis 24-48 timer etter siste follitropin alfa- og lutropin alfa-injeksjon. Pasienten anbefales å ha samleie samme dag og dagen etter administrering av hCG. Alternativt kan intrauterin inseminering (IUI) utføres. Lutealfasestøtte kan være aktuelt, ettersom mangel på substanser med luteotrop aktivitet (LH/hCG) etter ovulasjon kan føre til prematur corpeus luteum-svikt. Ved for sterk reaksjon, bør behandlingen avsluttes og hCG holdes tilbake (se Forsiktighetsregler). Behandlingen gjenopptas i neste syklus med lavere dosering.
Menn med hypogonadotrop hypogonadisme: Follitropin alfa bør gis i en dosering på 150 IE 3 ganger pr. uke samtidig med hCG, i minst 4 måneder. Dersom pasienten ikke har respondert etter denne behandlingstiden, kan kombinasjonsbehandlingen fortsette. Klinisk erfaring viser at behandling i minst 18 måneder kan være nødvendig for å oppnå spermatogenese.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Sikkerhet, effekt og farmakokinetikk er ikke fastslått. Barn og ungdom: Bruk er ikke relevant. Eldre: Bruk er ikke relevant. Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
Tilberedning/Håndtering: Ferdigfylt penn: Se pakningsvedlegget og bruksanvisningen. Pulver og væske til injeksjonsvæske: For follitropin alfa 75 IE oppløses pulveret i medfølgende injeksjonsvæske umiddelbart før førstegangsbruk, se pakningsvedlegget. Kan oppløses sammen med lutropin alfa og gis som en enkelt injeksjon. Lutropin alfa bør løses opp først og deretter brukes for å løse opp follitropin alfa. Generelt: GONAL-f skal ikke blandes med andre follitropin alfa-preparater.
Administrering: Skal administreres s.c. Injeksjonen bør settes på samme tidspunkt hver dag. Den første injeksjonen bør gis under nøye medisinsk overvåkning. Injeksjonsstedet bør skiftes daglig. Selvadministrering bør bare foretas av pasienter som er godt motivert, tilstrekkelig opplært og som har tilgang til faglig ekspertise. Under pasientopplæring må spesiell oppmerksomhet vies spesifikk opplæring i bruk av ferdigfylt penn som skal brukes til flere injeksjoner, og pasienten må gis tydelige instruksjoner for å unngå feilaktig bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tumor i hypothalamus eller hypofysen. Kvinner: Ovarieforstørrelse eller cyste som ikke skyldes PCOS. Gynekologisk blødning av ukjent etiologi. Ovarial-, livmor- eller brystkreft. Når effektiv respons ikke kan oppnås, som ved: Kvinner: Primær ovarialsvikt. Misdannelser i kjønnsorganene som er uforenlig med graviditet. Fibromyomer i uterus som er uforenlig med graviditet. Menn: Primær testikulær insuffisiens.

Forsiktighetsregler

Generelle anbefalinger: Potent gonadotropt middel som kan forårsake milde til alvorlige bivirkninger. Må bare brukes av leger med lang erfaring i behandling av fertilitetsproblemer. Gonadotropinbehandling krever en viss tidsforpliktelse av lege og andre fagfolk, samt tilgjengelighet av aktuelt monitoreringsutstyr. Regelmessig kontroll av ovarialrespons med ultralyd, enten alene eller med samtidig måling av serumøstradiolnivåer, er påkrevd for effektiv bruk. Det kan være en viss forskjell i behandlingsrespons på FSH mellom pasienter, med dårlig respons hos noen. Lavest effektiv dose bør benyttes hos både menn og kvinner. Porfyri: Pasienter med porfyri eller med porfyri i familien, skal kontrolleres nøye under behandling. Dersom porfyri oppstår eller forverres kan seponering være nødvendig. Behandling av kvinner: Før behandlingsoppstart bør parets infertilitet bedømmes og mulige kontraindikasjoner mot graviditet vurderes. Pasienten bør særlig vurderes mht. hypotyreoidisme, adrenokortikal svikt, hyperprolaktinemi og egnet behandling bør gis. Pasienter som gjennomgår stimulering av follikkelvekst, enten ved behandling for infertilitet pga. anovulasjon eller ved assistert befruktning, kan oppleve ovarieforstørrelse eller hyperstimulering. Forekomst av slike tilfeller reduseres ved å følge anbefalt behandling og ved nøye monitorering. Riktig fortolkning av tegn på follikkelutvikling og modning krever oppfølging av spesialist med erfaring i fortolkning av disse prøvene. Økt ovariell sensitivitet er sett i kliniske utprøvinger når follitropin alfa administreres med lutropin alfa. Dersom daglig FSH-dose skal økes, bør dosetilpasning skje med 7-14 dagers intervaller og med doseøkning på 37,5-75 IE. Direkte sammenligning av follitropin alfa/LH mot humant menopausalt gonadotropin (hMG) er ikke utført. Sammenligning av historiske data kan tyde på at ovulasjonsraten som oppnås med follitropin alfa/LH er lik den som oppnås med hMG. Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS): Er en medisinsk komplikasjon som må skilles fra ukomplisert ovarieforstørrelse. OHSS kan manifesteres med økende alvorlighetsgrader, og omfatter uttalt ovarieforstørrelse, høye serumkonsentrasjoner av gonadale steroider og økt vaskulær permeabilitet som kan føre til ansamling av væske i peritonealhulen, pleurahulen og perikard (sjelden). Symptomer ved alvorlige tilfeller av OHSS: Abdominalsmerte, abdominal distensjon, alvorlig ovarieforstørrelse, vektøkning, dyspné, oliguri og gastrointestinale symptomer, bl.a. kvalme, oppkast og diaré. Klinisk undersøkelse kan vise hypovolemi, hemokonsentrasjon, elektrolyttforstyrrelser, ascites, hemoperitoneum, pleuravæske, hydrothorax eller akutt åndenød. Svært sjelden kan alvorlige tilfeller av OHSS forverres av ovarievridning eller tromboemboliske komplikasjoner som lungeemboli, iskemisk slag og myokardinfarkt. Uavhengige risikofaktorer for utvikling av OHSS inkluderer polycystisk ovarialsyndrom, høyt absolutt eller raskt stigende serumøstradiolnivåer (f.eks. >900 pg/ml eller >3300 pmol/liter i anovulasjon, >3000 pg/ml eller >11000 pmol/liter ved assistert befruktningsteknologi) og et stort antall utviklende follikler (f.eks. >3 follikler på ≥14 mm i diameter ved anovulasjon, ≥20 follikler på ≥12 mm i diameter ved assistert befruktning). Ved bruk av anbefalt follitropin alfadose og administreringsregime kan minimere risikoen for ovarial hyperstimuli. Overvåkning av stimulisykluser ved bruk av ultralyd i tillegg til østradiolmålinger anbefales for tidlig identifisering av risikofaktorer. hCG kan spille en nøkkelrolle ved utløsning av OHSS og at syndromet kan være mer alvorlig og langvarig hvis graviditet forekommer. Forekommer tegn på ovarial hyperstimulering, som f.eks. >5500 pg/ml eller >20 200 pmol/liter og/eller ≥40 follikler totalt, anbefales det at hCG holdes tilbake og pasienten rådes til å avstå fra samleie eller bruke mekaniske prevensjonsmidler i minst 4 dager. OHSS kan utvikles raskt (innen 24 timer til flere dager) til å bli en alvorlig medisinsk tilstand. Oftest opptrer OHSS etter at hormonbehandlingen seponeres og når maksimum etter ca. 7-10 dager. Pasientene bør derfor følges opp i minst 2 uker etter hCG-administrering. Ved assistert befruktning kan aspirasjon av alle follikler før ovulasjon redusere forekomsten av hyperstimulering. Dersom alvorlig OHSS forekommer bør gonadotropinbehandlingen avbrytes, pasienten legges inn i sykehus og egnet behandling påbegynnes. Syndromet forekommer oftere hos pasienter med PCOS og går som regel tilbake uten behandling. Multippel graviditet: Multippel graviditet, særlig med høyt antall, innebærer økt risiko for maternelle og perinatale komplikasjoner. Sammenlignet med naturlig befruktning øker hyppigheten av multippel graviditet og flerlingfødsler hos pasienter som gjennomgår ovulasjonsinduksjon med follitropin alfa. De fleste av disse er tvillinger. For å redusere risikoen for multippel graviditet anbefales nøye kontroll av ovarialrespons. Ved assistert befruktning er risikoen for multippel graviditet relatert til antall embryo som blir tilbakeført, embryoenes kvalitet og pasientens alder. Før behandlingsstart bør pasienter opplyses om risikoen for flerlingfødsel. Spontanabort: Forekomsten av spontanabort er større hos pasienter som gjennomgår stimulering av follikkelutvikling for ovulasjonsinduksjon eller assistert befruktning. Ektopisk graviditet: Kvinner med sykdom i egglederne i anamnesen har risiko for ektopisk graviditet, enten graviditeten skyldes spontan eller assistert befruktning. Forekomst av ektopisk graviditet etter IVF er rapportert som høyere enn ellers i befolkningen. Neoplasmer i reproduksjonssystemet: Ovarialcancer og andre neoplasmer i reproduksjonssystemet er rapportert, både benigne og maligne, hos kvinner som har gjennomgått multiple regimer for infertilitetsbehandling. Det er ikke klarlagt om behandling med gonadotropiner øker risiko for slike tumorer eller ikke hos infertile kvinner. Medfødte misdannelser: Forekomsten av medfødte misdannelser kan være noe høyere etter assistert befruktning enn etter spontane graviditeter. Dette antar man kan komme av forskjeller i parenterale karakteristika (f.eks. maternell alder, sædcellekarakteristika) og flerlingesvangerskap. Tromboembolisme: Hos kvinner med nylig eller pågående tromboembolisk sykdom eller kvinner som har en forhøyet risiko for tromboembolisme, kan behandling med gonadotropiner ytterligere øke risikoen for forverring eller forekomst av slike hendelser. Hos disse kvinnene må fordelene med behandling med gonadotropiner veies opp mot risikoen. Det skal også poengteres at graviditet i seg selv, i tillegg til OHSS, også øker risko for tromboembolisme. Behandling hos menn: Forhøyede endogene FSH-nivåer er tegn på primær testikulær svikt. Slike pasienter responderer ikke på follitropin alfa/hCG-behandling. Follitropin alfa skal ikke brukes når en effektiv respons ikke kan oppnås. Sædanalyse anbefales 4-6 måneder etter behandlingsstart for å hjelpe med å vurdere responsen. Hjelpestoffer: Preparatet inneholder <1 mmol natrium (23 mg)/dose, dvs. tilnærmet natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av andre ovulasjonsstimulerende midler (f.eks. hCG, klomifensitrat) kan forsterke follikkelresponsen. Samtidig bruk av GnRH-agonist eller -antagonist for å fremkalle desensitivisering i hypofysen kan derimot øke doseringsbehovet av follitropin alfa for å oppnå tilfredsstillende ovarialrespons.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ikke indisert for bruk under graviditet. Ingen teratogen effekt er observert i dyrestudier. Begrensede data indikerer ingen risiko for misdannelser eller føto-/neonatal toksisitet, men det er ikke tilstrekkelig med data til å ekskludere teratogen effekt.
Amming: Ikke indisert ved amming.
Fertilitet: Indisert for bruk ved infertilitet.

Bivirkninger

Behandling hos kvinner: Svært vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Hodepine. Kjønnsorganer/bryst: Ovarialcyster. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. smerte, erytem, hematom, hevelse og/eller irritasjon på injeksjonsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominalsmerte, abdominal distensjon, abdominalt ubehag, kvalme, oppkast, diaré. Kjønnsorganer/bryst: Mild til moderat OHSS (inkl. tilknyttet symptomatologi). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Kjønnsorganer/bryst: Alvorlig OHSS (inkl. tilknyttet symptomatologi). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Kjønnsorganer/bryst: Komplikasjoner av alvorlig OHSS. Svært sjeldne (<1/10 000): Immunsystemet: Milde til alvorlige allergiske reaksjoner inkl. anafylaktiske reaksjoner og sjokk. Hjerte/kar: Tromboembolisme (både tilknyttet og atskilt fra OHSS). Luftveier: Eksaserbasjon eller forverring av astma. Behandling hos menn: Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. smerte, erytem, hematom, hevelse og/eller irritasjon på injeksjonsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Akne. Kjønnsorganer/bryst: Gynekomasti, varikocele. Undersøkelser: Vektøkning. Svært sjeldne (<1/10 000): Immunsystemet: Milde til alvorlige reaksjoner inkl. anafylaktiske reaksjoner og sjokk. Luftveier: Eksaserbasjon eller forverring av astma.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Effekten av overdosering er ukjent, men det er en mulighet for at OHSS kan forekomme.

Egenskaper

Klassifisering: Follitropin alfa(r-hFSH) er et glykoprotein fremstilt ved rekombinant DNA-teknikk i transformerte mammalieceller.
Virkningsmekanisme: Hovedeffekten av FSH er utviklingen av Graafs follikler samt stimulering av steroidgenesen.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet ved s.c. injeksjon ca. 70%.
Fordeling: Vdss: 10 liter.
Halveringstid: Etter i.v. injeksjon ca. 24 timer.
Utskillelse: Total clearance 0,6 liter/time. Ca. 12% utskilles via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Pulver og væske til injeksjonsvæske 75 IE: Oppbevares ved høyst 25°C. Oppbevares i den originale beholderen. Til umiddelbar bruk og engangsbruk etter åpning og tilberedning. Ferdigfylt penn: Oppbevares i kjøleskap ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Før åpning: Preparatet kan, innen holdbarhetsdatoen, fjernes fra kjøleskapet og oppbevares ved høyst 25°C i maks. 3 måneder uten å kjøles ned igjen. Preparatet må kastes dersom det ikke er brukt innen 3 måneder. Etter åpning/anbrudd: Preparatet kan oppbevares ved høyst 25°C i maks. 28 dager. Pasienten skal skrive første bruksdag på den ferdigfylte pennen.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

GONAL-f, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
300 IE/0,5 ml1 stk. (ferdigfylt penn)
141438
-
-
1089,00C

GONAL-f, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
450 IE/0,75 ml1 stk. (ferdigfylt penn)
391010
-
-
1608,50C

GONAL-f, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
900 IE/1,5 ml1 stk. (ferdigfylt penn)
389637
-
-
3162,90C

GONAL-f, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
75 IE1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
010102
-
-
296,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 13.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.12.2019