Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Glucosamin Pharma Nord, 400 mg, harde kapsler

glukosamin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Glucosamin Pharma Nord er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite til før du bruker Glucosamin Pharma Nord
 3. Hvordan du bruker Glucosamin Pharma Nord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Glucosamin Pharma Nord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Glucosamin Pharma Nord er, og hva det brukes mot
Glucosamin Pharma Nord tilhører gruppen legemidler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske og antirevmatiske legemidler.
Glucosamin Pharma Nord er et legemiddel for lindring av mild til moderat slitasjegikt i ledd (artrose).
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite til før du bruker Glucosamin Pharma Nord
Bruk ikke Glucosamin Pharma Nord
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor glukosamin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor skalldyr, da virkestoffet utvinnes fra skalldyr.
Vis forsiktighet ved bruk av Glucosamin Pharma Nord
Glucosamin Pharma Nord inneholder 2,2 mmol (87 mg) kalium per kapsel, og dette skal tas i betraktning hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon og pasienter som står på kaliumkontrollert diett.
Personer med en kjent risikofaktor for hjerte- karsykdom bør rådføre seg med lege ved bruk av Glucosamin Pharma Nord, da det er rapportert enkelte tilfeller av økt kolesterolnivå i blodet ved bruk av glukosamin.
Lider du av astma når du begynner med glukosamin, bør du være oppmerksom på mulig forverring av symptomer.
Diabetikere og personer med nedsatt glukosetoleranse bør rådføre seg med en lege før bruk av Glucosamin Pharma Nord og blodsukkerverdiene bør kontrolleres oftere i begynnelsen av behandlingen.
Andre legemidler og Glucosamin Pharma Nord
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Forsiktighet bør utvises hvis Glucosamin Pharma Nord tas samtidig med andre legemidler, spesielt:
 • blodfortynnende legemidler (warfarin)
 • tetracykliner
Det er rapportert at glukosamin kan øke effekten av enkelte blodfortynnende midler (warfarin). Personer som bruker blodfortynnende midler skal derfor ha oppfølging av lege ved oppstart og avslutning av behandling med Glucosamin Pharma Nord.
Inntak av Glucosamin Pharma Nord sammen med mat og drikke
Kapslene kan tas med mat og drikke
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det foreligger ikke tilstrekkelig data på bruk av glukosamin hos gravide kvinner. Det er ukjent om glukosamin går over i morsmelk, og det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes.
Glukosamin skal derfor ikke brukes under amming og graviditet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.
Glucosamin Pharma Nord antas ikke å påvirke evnen til å kjøre eller bruke maskiner. Hvis du opplever trøtthet, svimmelhet, kvalme eller oppkast etter behandlingsstart med Glucosamin Pharma Nord, bør du ikke kjøre eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Glucosamin Pharma Nord
Bruk alltid Glucosamin Pharma Nord slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og eldre
Den vanlige dosen er 1 kapsel 3 ganger daglig (tilsvarende 1200 mg glukosamin). Alternativt kan du ta alle 3 kapslene samtidig. Kapslene svelges hele sammen med et helt glass vann.
Glukosamin kan ikke brukes til behandling av akutt smerte. Lindring av symptomer (spesielt smertelindring) kan ikke forventes før etter flere ukers behandling og i noen tilfeller til og med lenger. Hvis du ikke merker lindring av symptomer etter 2-3 måneder, bør videre behandling revurderes.
Bruk av Glucosamin Pharma Nord hos barn
Brukes ikke til barn under 18 år uten etter legens anvisning
Dersom du tar for mye av Glucosamin Pharma Nord
Kontakt lege, sykehus eller giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye Glucosamin Pharma Nord eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Symptomer på overdosering kan være hodepine, svimmelhet, forvirring, leddsmerter, kvalme, brekninger, diaré eller forstoppelse. Avbryt behandlingen ved tegn på overdosering.
Dersom du har glemt å ta Glucosamin Pharma Nord
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt kapsel eller dose
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Glucosamin Pharma Nord forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert:
Vanlige bivirkninger (opptrer blant 1 og 10 av 100 behandlede):
 • Hodepine
 • Trøtthet
 • Kvalme
 • Magesmerter
 • Fordøyelsesproblemer
 • Diaré
 • Forstoppelse
Mindre vanlige bivirkninger (opptrer blant 1 og 10 av 1000 behandlede):
 • Utslett
 • Kløe
 • Hudrødming
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Glucosamin Pharma Nord
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC
 • Hold boksen tett lukket
 • Bruk ikke Glucosamin Pharma Nord etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP
 • Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Glucosamin Pharma Nord
Virkestoff(er) er glukosamin.
Hver kapsel inneholder glukosaminsulfat-kaliumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller 509 mg glukosaminsulfat.
 • Andre innholdsstoffer er magnesiumstearat
 • Kapsel: gelatin. Farge: titandioksid (E 171)
Hvordan Glucosamin Pharma Nord ser ut og innholdet i pakningen
Utseende
Glucosamin Pharma Nord er en hvit hard gelatinkapsel som inneholder hvitt krystallisert pulver.
Pakningsstørrelse
60, 90, 270 og 1000 kapsler
Ikke alle størrelser er nødvendigvis markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6
DK-6500 Vojens Danmark
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Pharma Nord Norge AS
Syretårnet 25
N-3048 Drammen
Tlf: + 47 32 82 70 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.03.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).