Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg filmdrasjerte tabletter

elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofoviralafenamid

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Genvoya er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Genvoya
 3. Hvordan du bruker Genvoya
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Genvoya
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Genvoya er og hva det brukes mot
Genvoya inneholder fire virkestoffer:
 • elvitegravir, et antiretroviralt legemiddel kjent som integrasehemmer
 • kobicistat, en forsterker (farmakokinetisk forsterker) av effekten av elvitegravir
 • emtricitabin, et antiretroviralt legemiddel kjent som nukleosid revers transkriptasehemmer (NRTI)
 • tenofoviralafenamid, et antiretroviralt legemiddel kjent som nukleotid revers transkriptasehemmer (NtRTI)
Genvoya er én tablett til behandling av infeksjon med humant immunsviktvirus (hiv‑1) hos voksne, ungdom og barn 6 år eller eldre, som veier minst 25 kg.
Genvoya reduserer mengden av hiv i kroppen din. Dette vil forbedre immunsystemet ditt og redusere risikoen for utvikling av sykdommer som kan forbindes med hivinfeksjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Genvoya
Bruk ikke Genvoya:
 • dersom du er allergisk overfor elvitegravir, kobicistat, emtricitabin, tenofoviralafenamid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6 i dette pakningsvedlegget).
 • dersom du tar noen av disse legemidlene:
  • alfuzosin (brukes til å behandle forstørret prostata)
  • dabigatran (brukes til å forebygge og behandle blodpropp)
  • amiodaron, kinidin (brukes til å korrigere uregelmessig hjerterytme)
  • karbamazepin, fenobarbital, fenytoin (brukes til å forhindre krampeanfall/epileptiske anfall)
  • rifampicin (brukes til å forhindre og behandle tuberkulose og andre infeksjoner)
  • dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin (brukes til å behandle migrene)
  • cisaprid (brukes til å behandle visse mageproblemer)
  • johannesurt (Hypericum perforatum, et urtemiddel som brukes mot depresjon og angst) eller midler som inneholder dette
  • lovastatin, simvastatin (brukes til å senke kolesterol i blodet)
  • pimozid, lurasidon (brukes til å behandle unormale tanker eller følelser)
  • sildenafil (ved bruk til å behandle pulmonal arteriell hypertensjon – en lungesykdom som gjør det vanskelig å puste)
  • midazolam som tas gjennom munnen, triazolam (brukes mot søvnproblemer og/eller for å lindre angst)
Mangler tekstalternativ for bildeDersom noe av dette gjelder deg, skal du ikke ta Genvoya, og rådføre deg med legen din omgående.
Advarsler og forsiktighetsregler
Du må følges opp av legen din mens du tar Genvoya.
Du kan fremdeles overføre hivinfeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendige for å unngå å smitte andre personer. Dette legemidlet er ikke en kur mot hivinfeksjon. Mens du tar Genvoya kan du fortsatt utvikle infeksjoner eller andre sykdommer forbundet med hivinfeksjon.
Rådfør deg med lege før du bruker Genvoya:
 • Dersom du har leverproblemer eller tidligere har hatt leversykdommer, inkludert hepatitt. Pasienter med leversykdommer, inkludert kronisk hepatitt B eller C, som behandles med antiretrovirale midler, har høyere risiko for alvorlige og potensielt dødelige leverkomplikasjoner. Hvis du har en hepatitt Binfeksjon, vil legen din vurdere nøye hvilket behandlingsregime som er det beste for deg.
  Hvis du har hepatitt Binfeksjon, kan leverproblemene bli verre etter at du slutter å ta Genvoya. Det er viktig at du ikke slutter å ta Genvoya uten å rådføre deg med legen din: se avsnitt 3, Ikke avbryt behandling med Genvoya.
 • Dersom du er laktoseintolerant (se Genvoya inneholder laktose senere i dette avsnittet).
Mens du bruker Genvoya
Når du begynner å bruke Genvoya, må du se etter:
 • tegn på betennelse eller infeksjon
 • leddsmerter, stive ledd eller skjelettproblemer
Mangler tekstalternativ for bildeDersom du legger merke til noen av disse symptomene, må du rådføre deg med legen din omgående. Se avsnitt 4, Mulige bivirkninger, for mer informasjon.
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn som er 5 år eller yngre, eller som veier mindre enn 25 kg uansett alder. Bruk av Genvoya hos barn som er 5 år eller yngre, er ennå ikke studert.
Andre legemidler og Genvoya
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Genvoya kan innvirke på andre legemidler. Som en følge av dette kan mengden av Genvoya eller andre legemidler i blodet ditt påvirkes. Dette kan hindre medisinene dine fra å virke skikkelig, eller kan gjøre bivirkninger verre. I noen tilfeller kan det være nødvendig at legen justerer dosen din eller kontrollerer blodnivåene dine.
Legemidler som aldri skal brukes sammen med Genvoya:
 • alfuzosin (brukes til å behandle forstørret prostata)
 • amiodaron, kinidin (brukes til å korrigere uregelmessig hjerterytme)
 • karbamazepin, fenobarbital, fenytoin (brukes til å forhindre krampeanfall/epileptiske anfall)
 • dabigatran (brukes til å forebygge og behandle blodpropp)
 • rifampicin (brukes til å forhindre og behandle tuberkulose og andre infeksjoner)
 • dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin (brukes til å behandle migrene)
 • cisaprid (brukes til å behandle visse mageproblemer)
 • johannesurt (Hypericum perforatum, et urtemiddel som brukes mot depresjon og angst) eller midler som inneholder dette
 • lovastatin, simvastatin (brukes til å senke kolesterol i blodet)
 • pimozid, lurasidon (brukes til å behandle unormale tanker eller følelser)
 • sildenafil (ved bruk til å behandle pulmonal arteriell hypertensjon – en lungesykdom som gjør det vanskelig å puste)
 • midazolam som tas gjennom munnen, triazolam (brukes til å hjelpe deg med å sove og/eller lindre angst)
Mangler tekstalternativ for bildeHvis du tar noen av disse legemidlene, skal du ikke ta Genvoya, og rådføre deg med legen din omgående.
Legemidler som brukes til å behandle hepatitt Binfeksjon:
Du skal ikke ta Genvoya sammen med legemidler som inneholder:
 • tenofoviralafenamid
 • tenofovirdisoproksil
 • lamivudin
 • adefovirdipivoksil
Mangler tekstalternativ for bildeRådfør deg med legen din hvis du tar noen av disse legemidlene.
Andre typer legemidler:
Rådfør deg med legen din hvis du bruker:
 • soppmidler, brukt til å behandle soppinfeksjoner, som:
  • ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol og flukonazol
 • antibiotika, brukt til å behandle bakterielle infeksjoner inkludert tuberkulose, som inneholder:
  • rifabutin, klaritromycin og telitromycin
 • antidepressiva, brukes til å behandle depresjon:
  • legemidler som inneholder trazodon eller escitalopram
 • sedativa og hypnotika, brukes til å behandle angst:
  • buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, zolpidem og lorazepam
 • immunsuppressiva, brukt til å kontrollere kroppens immunrespons etter transplantasjon, som:
  • ciklosporin, sirolimus eller tacrolimus
 • kortikosteroider, inkludert:
  • betametason, budesonid, flutikason, mometason, prednisone og triamcinolon.
   Disse legemidlene brukes til å behandle allergier, astma, inflammatoriske tarmsykdommer, betennelsestilstander i øyne, ledd og muskler og andre betennelsestilstander. Dersom du ikke kan bruke andre legemidler mot disse tilstandene, skal disse legemidlene kun brukes etter en medisinsk vurdering og under tett oppfølging av legen din, for å følge med på om du får bivirkninger av kortikosteroider
 • legemidler som brukes til å behandle diabetes:
  • metformin
 • p-piller, brukes til å forhindre graviditet
 • legemidler mot erektil dysfunksjon, brukt til å behandle impotens, som:
  • sildenafil, tadalafil og vardenafil
 • hjertemedisiner, som:
  • digoksin, disopyramid, flekainid, lidokain, meksilitin, propafenon, metoprolol, timolol, amlodipin, diltiazem, felodipin, nikardipin, nifedipin og verapamil
 • legemidler som brukes til å behandle pulmonal arteriell hypertensjon:
  • bosentan og tadalafil
 • antikoagulanter, brukt til å forebygge og behandle blodpropp, som:
  • apiksaban, edoksaban, rivaroksaban og warfarin
 • bronkodilatorer, brukes til å behandle astma og andre lungerelaterte problemer:
  • salmeterol
 • kolesterolsenkende medisiner, som:
  • atorvastatin og pitavastatin
 • legemidler som brukes til å behandle urinsyregikt:
  • kolkisin
Mangler tekstalternativ for bildeInformer legen din hvis du bruker noen av disse eller andre legemidler. Ikke avslutt behandlingen uten først å kontakte legen din.
 • syrenøytraliserende midler, brukt til å behandle halsbrann eller sure oppstøt (se også avsnitt 3, Hvordan du bruker Genvoya).
Mangler tekstalternativ for bildeDersom du tar et syrenøytraliserende middel eller et multivitamintilskudd, ta det minst 4 timer før eller minst 4 timer etter Genvoya.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Informer legen din omgående hvis du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Gravide kvinner bør ikke ta Genvoya. Mengden av dette legemidlet i blodet ditt kan bli redusert under graviditet, noe som kan medføre at det ikke fungerer ordentlig.
 • Bruk sikker prevensjon mens du tar Genvoya.
 • Du må ikke amme under behandling med Genvoya. Dette skyldes at noe av virkestoffet i dette legemidlet utskilles i morsmelk. Det anbefales at du ikke ammer for å unngå å overføre viruset til barnet via morsmelken.
Kjøring og bruk av maskiner
Genvoya kan forårsake svimmelhet. Hvis du føler deg svimmel når du bruker Genvoya, må du ikke føre kjøretøyer, sykle eller bruke verktøy eller maskiner.
Genvoya inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Mangler tekstalternativ for bildeDersom noe av dette gjelder deg, må du rådføre deg med lege før du tar Genvoya.
 
3. Hvordan du bruker Genvoya
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne: én tablett hver dag med mat
Ungdom og barn fra 6 år og oppover, som veier minst 25 kg: én tablett hver dag med mat
Tabletten skal ikke tygges eller knuses.
Hvis du synes det er vanskelig å svelge tabletten hel, kan du dele den i to. Ta begge halvdeler etter hverandre for å få full dose. Ta ikke vare på den delte tabletten.
Ta alltid den dosen legen din anbefaler. Dette er for å være sikker på at legemidlet er så effektivt som mulig og for å redusere utviklingen av resistens mot behandlingen. Du må ikke endre dosen, med mindre legen din ber deg om det.
Ikke ta syrenøytraliserende midler eller multivitaminer samtidig med Genvoya. Dersom du tar et syrenøytraliserende middel, som aluminium-/magnesiumhydroksid eller et multivitamintilskudd, må du ta det minst 4 timer før eller minst 4 timer etter Genvoya.
Hvis du går til dialyse, tar du den daglige Genvoya-dosen etter fullført dialyse.
Dersom du tar for mye av Genvoya
Dersom du ved et uhell tar mer enn den anbefalte dosen med Genvoya, kan du ha økt risiko for å få mulige bivirkninger av dette legemidlet (se avsnitt 4, Mulige bivirkninger).
Kontakt legen din eller nærmeste legevakt umiddelbart for råd. Ta med deg boksen med tablettene, slik at du lett kan beskrive hva du har tatt.
Dersom du har glemt å ta Genvoya
Det er viktig at du ikke går glipp av noen doser med Genvoya.
Om du går glipp av en dose:
 • Dersom du oppdager det innen 18 timer etter tidspunktet du vanligvis tar Genvoya, må du ta tabletten så raskt som mulig. Ta alltid tabletten sammen med mat. Ta så neste dose som vanlig.
 • Dersom du oppdager det mer enn 18 timer etter tidspunktet du vanligvis tar Genvoya, må du ikke ta den glemte dosen. Vent, og ta så neste dose til vanlig tid sammen med mat.
Hvis du kaster opp innen 1 time etter at du har tatt Genvoya, tar du en ny tablett sammen med mat.
Ikke avbryt behandling med Genvoya
Ikke avbryt behandling med Genvoya uten å rådføre deg med legen din. Avbrutt behandling med Genvoya kan virke sterkt inn på din respons på senere behandling. Hvis behandlingen med Genvoya avbrytes, uansett grunn, må du rådføre deg med lege før du begynner å ta Genvoya-tabletter igjen.
Når lageret ditt av Genvoya begynner å bli lavt, må du skaffe mer fra lege eller apotek. Dette er svært viktig fordi virusmengden kan begynne å øke hvis man avbryter behandlingen, selv i kort tid. Sykdommen kan da bli vanskeligere å behandle.
Hvis du har både hivinfeksjon og hepatitt B, er det spesielt viktig at du ikke avslutter Genvoya-behandlingen uten først å ha diskutert dette med legen din. Det kan være nødvendig med regelmessige blodprøver i flere måneder etter avsluttet behandling. Hos enkelte pasienter med fremskreden leversykdom eller cirrhose er det ikke anbefalt å avslutte behandlingen ettersom dette kan føre til en forverring av din hepatitt, som kan være livstruende.
Mangler tekstalternativ for bildeRådfør deg med legen din omgående om nye eller uvanlige symptomer du legger merke til etter avsluttet behandling, spesielt med hensyn til symptomer som normalt er forbundet med din hepatitt Binfeksjon.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Behandling av hiv kan føre til en vektøkning og en økning av lipid (fett) og glukose nivåene i blodet. Disse er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i noen tilfeller være forårsaket av hiv‑legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du får slike endringer.
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Ved behandling av hivinfeksjon er det ikke alltid mulig å vite om noen av følgende bivirkninger er forårsaket av Genvoya eller av andre legemidler som du tar samtidig, eller av selve hiv‑sykdommen.
Mulige alvorlige bivirkninger: informer lege omgående
 • Alle tegn på betennelse eller infeksjon. Hos noen pasienter med fremskreden hivinfeksjon (AIDS) og tidligere opportunistiske infeksjoner (infeksjoner som forekommer hos personer med et svakt immunsystem) kan tegn og symptomer på betennelse fra tidligere infeksjoner forekomme like etter at hiv‑behandling er påbegynt. Man tror at disse symptomene skyldes en forbedring av kroppens immunrespons, noe som gjør at kroppen kan bekjempe infeksjoner som kan ha vært til stede uten klare symptomer.
 • Autoimmune forstyrrelser, når immunsystemet angriper friskt kroppsvev, kan også forekomme etter at du begynner å ta legemidler mot hivinfeksjon. Autoimmune forstyrrelser kan forekomme flere måneder etter at behandlingen har startet. Vær oppmerksom på symptomer på infeksjon eller andre symptomer som:
  • muskelsvakhet
  • svakhet som begynner i hender og føtter og som deretter sprer seg mot overkroppen
  • hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet.
Mangler tekstalternativ for bildeDersom du merker bivirkningene som er beskrevet over, rådfør deg med legen din omgående.
Svært vanlige bivirkninger:
(kan ramme flere enn 1 av 10 personer)
 • kvalme
Vanlige bivirkninger
(kan ramme opptil 1 av 10 personer)
 • unormale drømmer
 • hodepine
 • svimmelhet
 • diaré
 • oppkast
 • magesmerter
 • tarmgass (flatulens)
 • hudutslett
 • tretthet (fatigue)
Mindre vanlige bivirkninger
(kan ramme opptil 1 av 100 personer)
 • lavt antall røde blodlegemer (anemi)
 • selvmordstanker og selvmordsforsøk (hos pasienter som har hatt depresjon eller psykiske problemer tidligere), depresjon
 • fordøyelsesbesvær som fører til ubehag etter måltider (dyspepsi)
 • hevelser i ansikt, lepper, tunge eller hals (angioødem)
 • kløe (pruritus)
 • elveblest (urtikaria)
Mangler tekstalternativ for bildeRådfør deg med lege dersom noen av bivirkningene blir alvorlige.
Andre mulige bivirkninger som kan forekomme ved hiv‑behandling
Hyppigheten av følgende bivirkninger er ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data).
 • Skjelettproblemer. Noen pasienter som tar antiretrovirale kombinasjonslegemidler som Genvoya, kan utvikle en bensykdom kalt osteonekrose (benvevet dør som en følge av manglende blodforsyning til skjelettet). Bruk av denne typen legemiddel over lang tid, bruk av kortikosteroider, inntak av alkohol, et svært svakt immunsystem og overvekt kan være noen av risikofaktorene for å utvikle denne sykdommen. Tegn på osteonekrose er:
  • stive ledd
  • leddsmerter (spesielt i hofter, knær og skuldre)
  • bevegelsesbesvær
Mangler tekstalternativ for bildeDersom du merker noen av disse symptomene, må du informere legen din.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Genvoya
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og boksen etter {EXP}. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Hold boksen tett lukket.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Genvoya
Virkestoffer er elvitegravir, kobicistat, emtricitabin og tenofoviralafenamid. Hver filmdrasjerte Genvoya-tablett inneholder 150 mg elvitegravir, 150 mg kobicistat, 200 mg emtricitabin og tenofoviralafenamidfumarat tilsvarende 10 mg tenofoviralafenamid.
Andre innholdsstoffer er
Tablettkjerne:
Laktose (som monohydrat), mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, hydroksypropylcellulose, silikondioksid, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat.
Filmdrasjering:
Polyvinylalkohol (E1203), titandioksid (E171), polyetylenglykol (E1521), talkum (E553b), indigokarminaluminiumlakk (E132) og gult jernoksid (E172).
Hvordan Genvoya ser ut og innholdet i pakningen
Genvoya filmdrasjerte tabletter er grønne, kapselformede tabletter som på den ene siden er stemplet med merket ”GSI” og på den andre siden har tallet ”510”. Genvoya leveres i bokser med 30 tabletter (med tørkemiddel av silikagel som skal oppbevares i boksen for å beskytte tablettene). Tørkemidlet av silikagel er oppbevart i en egen pose eller beholder og skal ikke svelges.
Følgende pakningsstørrelser finnes: kartong som inneholder 1 boks med 30 filmdrasjerte tabletter og kartong som inneholder 90 (3 bokser med 30) filmdrasjerte tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Gilead Sciences Ireland UC
Carrigtohill
County Cork, T45 DP77
Irland
Tilvirker
Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business & Technology Park
Carrigtohill
County Cork
Irland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Gilead Sciences Sweden AB
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07/2019.
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cirrhose (levercirrhose, skrumplever): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypnotika: Annet ord for sovemedisin.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

sedativ: Avslappende, beroligende.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.