Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Fungoral 20 mg/g krem

ketokonazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fungoral er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fungoral
 3. Hvordan du bruker Fungoral
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fungoral
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Fungoral er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Fungoral er et sopphemmende legemiddel med effekt mot flere typer sopp. Det aktive virkestoffet ketokonazol hemmer soppens stoffskifte, cellemembranen ødelegges og soppen dør. Fungoral brukes til behandling av soppinfeksjoner i huden (seboreisk eksem/dermatitt).
 
2. Hva du må vite før du bruker Fungoral
Bruk ikke Fungoral
 • dersom du er allergisk overfor ketokonazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Fungoral
 • Vis forsiktighet dersom du behandler hud i nærheten av øynene. Unngå å få Fungoral krem i øynene.
 • Vis forsiktighet dersom du har brukt lokale kortikosteroider, f.eks. hydrokortison, i lang tid. Se avsnitt ”Andre legemidler sammen med Fungoral”.
Vask hendene godt etter at kremen er påført huden.
Andre legemidler og Fungoral
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Hvis du bruker lokale kortikosteroider, f.eks. krem, lotion eller salve, bør du snakke med lege eller apotek før du begynner på behandlingen med Fungoral krem. Du kan trolig begynne med Fungoral krem med en gang, men du må ikke avslutte kortikosteroidbehandlingen fra en dag til en annen. Huden kan reagere med rødhet og kløe. Kortikosteroidbehandlingen trappes ned gradvis for å unngå hudirritasjon samtidig med at du starter behandlingen med Fungoral krem. Kortisonbehandlingen bør trappes ned i løpet av 1-2 uker etter følgende plan:
 • bruk kortikosteroidet om morgenen og samtidig Fungoral krem om kvelden i en uke
 • bruk deretter kortikosteroidet om morgenen hver 2. eller 3. dag og samtidig Fungoral krem hver kveld i 1 til 2 uker
 • stopp bruken av kortikosteroidet og fortsett om nødvendig med Fungoral krem.
Dersom du er i tvil om denne fremgangsmåten bør du kontakte lege eller apotek.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ingen kjent risiko ved bruk på huden.
Fungoral krem kan derfor benyttes under graviditet og amming. Fungoral krem skal imidlertid ikke brukes på brystet ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Fungoral krem påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Fungoral
Kremen inneholder propylenglykol og stearylalkohol som kan forårsake lokal hudirritasjon.
 
3. Hvordan du bruker Fungoral
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Fungoral krem er for behandling av voksne. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Fungoral krem påføres tynt, vanligvis 1-2 ganger daglig i 3-4 uker. Fortsett behandlingen i noen dager etter at symptomene på soppinfeksjonen har forsvunnet.
For å unngå å smitte andre, bør du ha eget håndkle og sengetøy. Tøy som kommer i kontakt med infisert hud bør skiftes regelmessig. På denne måten unngår du å smitte deg selv på nytt.
Hvis du mener at virkningen av Fungoral er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med lege eller apotek om dette.
Dersom du tar for mye av Fungoral
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf 22 59 13 00) dersom du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Overdreven bruk utover angitt dosering kan gi lokal hudirritasjon, som brennende følelse, rødhet eller hevelse. Dette forsvinner som regel når behandlingen stanses eller mengden påført krem reduseres. Fungoral krem må ikke svelges. Kontakt lege dersom Fungoral krem er svelget ved et uhell.
Dersom du har glemt å ta Fungoral
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandlingen som vanlig.
Dersom du avbryter behandling med Fungoral
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. Dersom du avbryter behandlingen kan soppinfeksjonen komme tilbake.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 men færre enn 1 av 10 brukere):
Brennende følelse i huden, rødhet eller kløe på påføringsstedet.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 1000 men færre enn 1 av 100 brukere):
Hypersensitivitet (allergiske reaksjoner), blemmer, kontakteksem (dermatitt), utslett, hudavskalling og klam hud. Blødning, ubehag, tørrhet, inflammasjon, irritasjon, prikkende følelse og annen lokal reaksjon er også mindre vanlig.
Elveblest er også rapportert men med ukjent forekomst.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Fungoral
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på tuben etter ”Utløpsdato:”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetningen av Fungoral
 • Virkestoff er ketokonazol. 1 gram krem inneholder 20 mg ketokonazol.
 • Andre innholdsstoffer er propylenglykol, stearylalkohol, cetylalkohol, sorbitanmonostearat, polysorbat, isopropylmyristat, natriumsulfitt og vann.
Hvordan Fungoral ser ut og innholdet i pakningen
Fungoral krem er hvit, myk krem. Tuben inneholder 30 gram.
MT-innehaver og ompakker
2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V, Danmark
Tilvirker
Famar SA, Avlonas, 49th km Athen, Hellas
Fungoral er et registrert varemerke som tilhører Trimb Healthcare AB.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04-2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.