Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Fucidin 2 % krem

Fucidin 2 % salve

Virkestoff krem: Fusidinsyre

Virkestoff salve: Natriumfusidat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fucidin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fucidin
 3. Hvordan du bruker Fucidin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fucidin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Fucidin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Fucidin er et antibiotikum med bakteriedrepende effekt som brukes ved hudsykdommer som er infisert (smittet) med stafylokokker.
 
2. Hva du må vite før du bruker Fucidin
Bruk ikke Fucidin:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • ved hudinfeksjoner som er assosiert med store åpne sår.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Fucidin.
Fucidin salve bør ikke brukes i øyeregionen på grunn av en viss lokalirriterende effekt av natriumfusidat.
Andre legemidler og Fucidin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Ingen uheldige effekter på fosteret er vist.
Amming: Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Bør ikke anvendes på brystvorten før amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Fucidin krem inneholder butylhydroksyanisol (E320), kaliumsorbat og cetylalkohol.
Fucidin salve inneholder cetylalkohol, butylhydroksytoluen (E321) og lanolin.
Butylhydroksyanisol (E320): Kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem) eller irritasjon i øyne og slimhinner.
Lanolin, kaliumsorbat og cetylalkohol: Kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).
Butylhydroksytoluen (E321): Kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem) eller irritasjon i øyne og slimhinner.
 
3. Hvordan du bruker Fucidin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Påsmøres 2-3 ganger daglig. Dersom det anlegges beskyttende forbinding, er påsmøring 1 gang daglig som regel tilstrekkelig.
Smøres på huden i et tynt lag.
Dersom du tar for mye av Fucidin:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å bruke Fucidin
Hvis du har glemt å bruke salven eller kremen til vanlig tid, påfør denne så fort du husker det. Fortsett deretter med den dosering legen har anbefalt.
Dersom du avbryter behandling med Fucidin
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige: Eksem (inkl. kontakteksem), utslett, kløe, rødhet i huden. Irritasjon og smerter på behandlingsstedet (inkl. en brennende følelse i huden).
Sjeldne: Overfølsomhet, øyekatarr (konjunktivitt), hevelse i huden eller i munnhulen (angioødem), elveblest, blemmer.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Fucidin
Oppbevares utilgjengelig for barn
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP.
Holdbarhet etter åpning: 3 måneder.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Fucidin
Fucidin krem
Virkestoff er: Fusidinsyre 20 mg/g
Andre innholdsstoffer er: Butylhydroksyanisol. (E 320), cetylalkohol, glyserol 85 %, kaliumsorbat (E 202), flytende parafin, polysorbat. 60, helracemisk α-tokoferol, saltsyre, renset vann, hvit vaselin.
Fucidin salve
Virkestoff er: Natriumfusidat 20 mg/g
Andre innholdsstoffer er: Cetylalkohol, lanolin, flytende parafin, helracemisk α-tokoferol, butylhydroksytoluen (E321), hvit vaselin
Hvordan Fucidin ser ut og innholdet i pakningen
Fucidin krem er hvit. Fucidin salve er hvit/gulaktig.
Pakningsstørrelser: 15 g, 30 g.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelse:
LEO Pharma AS
Fornebuveien 37
1366 Lysaker
Tlf.: +47 22 51 49 00
Tilvirker:
LEO Laboratories Ltd
Dublin, Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 16.11.2018
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.