Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

FORSTEO 20 mikrogram/80 mikroliter, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

teriparatid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har tegn på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva FORSTEO er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker FORSTEO
 3. Hvordan du bruker FORSTEO
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer FORSTEO
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva FORSTEO er, og hva det brukes mot
FORSTEO inneholder virkestoffet teriparatid som brukes for å gjøre ben sterkere og reduserer risiko for brudd ved å stimulere bendannelsen.
Legemiddelet brukes til behandling av osteoporose hos voksne. Osteoporose er en lidelse som gjør at benbygningen blir tynn og skjør. Denne lidelsen er spesielt vanlig blant kvinner etter overgangsalderen, men kan også forekomme hos menn. Osteoporose er også vanlig hos pasienter som behandles med kortikosteroider.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker FORSTEO
Bruk ikke FORSTEO
 • hvis du er allergisk overfor teriparatid eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har forhøyet kalsiumnivå i blodet (eksisterende hyperkalsemi).
 • dersom du har alvorlige nyreproblemer .
 • dersom du har hatt diagnosen benkreft eller andre krefttyper med spredning (metastaser) til skjelettet.
 • dersom du har visse benlidelser. Dersom du har en benlidelse, må du fortelle legen din om det.
 • dersom du har uforklarlig høye nivåer av alkalisk fosfatase i blodet. Dette kan bety at du kan ha Pagets sykdom (sykdom som medfører unormale benforandringer). Spør lege dersom du ikke er sikker.
 • dersom du har hatt strålebehandling av skjelettet.
 • dersom du er gravid eller ammer.
Advarsler og forsiktighetsregler
FORSTEO kan forårsake økning i kalsium(kalk)innholdet i blodet eller urinen din.
Rådfør deg med lege eller apotek før eller når du bruker FORSTEO:
 • dersom du over lengre tid har kvalme, oppkast, forstoppelse, er uten energi eller kraftløse muskler. Dette kan være tegn på for mye kalsium i blodet.
  • dersom du har hatt, eller har nyresten.
  • dersom du har nyreproblemer (moderat nedsatt nyrefunksjon).
Enkelte pasienter blir svimle eller får hjertebank etter de første dosene. Ved de første dosene, injiser FORSTEO når du kan sitte eller legge deg ned hvis du blir svimmel. Den anbefalte behandlingstiden på 24 måneder skal ikke overskrides.
FORSTEO skal ikke brukes av voksne i vekst.
Barn og ungdom
FORSTEO skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og FORSTEO
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller kan komme til å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler, fordi disse i visse tilfeller kan påvirke effekten av FORSTEO (for eksempel digoksin/digitalis, et legemiddel som brukes til behandling av hjertelidelse).
Graviditet og amming
Bruk ikke FORSTEO dersom du er gravid eller ammer. Dersom du er en kvinne i fertil alder skal du bruke sikker prevensjon under behandling med FORSTEO. Dersom du blir gravid skal behandling med FORSTEO avsluttes. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Noen pasienter kan føle seg svimle etter injeksjon av FORSTEO. Dersom du er svimmel, skal du ikke kjøre eller bruke maskiner før du føler deg bedre.
FORSTEO inneholder natrium:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dose og er så godt som ”natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker FORSTEO
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek, dersom du føler deg usikker.
Anbefalt dose er 20 mikrogram en gang daglig til injeksjon under huden (subkutan injeksjon), i låret eller mageregionen. Sett injeksjonen på omtrent samme tid hver dag da dette kan være til hjelp for å huske å ta legemidlet.
Injisèr FORSTEO hver dag så lenge legen din forskiver det til deg. FORSTEO-behandlingen skal ikke overskride 24 måneder. Du skal ikke ha mer enn en 24-månedersbehandling i løpet av livet.
FORSTEO kan injiseres ved måltid.
Bruk alltid FORSTEO nøyaktig slik legen har fortalt deg. Spør lege eller farmasøyt dersom du føler deg usikker. Les bruksanvisningen som ligger i kartongen for bruk av FORSTEO penn.
Kanyler (sprøytespisser) følger ikke med. Du kan bruke Becton Dickinson and Company`s kanyler (BD-kanyler).
Du skal injisere FORSTEO kort tid etter at du har tatt pennen ut av kjøleskapet slik det er beskrevet i bruksanvisningen. Legg pennen tilbake i kjøleskapet med en gang du har brukt den. Bruk ny kanyle til hver injeksjon og kast kanylen når den har vært brukt en gang. Oppbevar aldri pennen med kanylen på. Del aldri FORSTEO penn med andre.
Legen din kan anbefale deg å ta FORSTEO sammen med kalsium og vitamin D. Legen din forteller deg hvor mye du skal ta hver dag.
FORSTEO kan gis med eller uten mat.
Dersom du tar for mye av FORSTEO
Dersom du ved en feiltakelse har brukt mer FORSTEO enn du skulle, ta kontakt med lege eller apotek. Virkning av overdose kan ventes å omfatte kvalme, oppkast, svimmelhet og hodepine.
Dersom du har glemt eller ikke kan injisere FORSTEO til vanlig tid,
sett en injeksjon så raskt som mulig samme dag. Ta ikke mer enn én injeksjon på samme dag. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Hvis du slutter å ta FORSTEO
Hvis du vurdrer å avslutte FORSTEO-behandlingen, må du diskutere dette med legen din. Legen din vil gi deg råd og avgjøre hvor lenge du skal behandles med FORSTEO.
Har du ytterligere spørsmål vedrørende bruk av dette legemidlet, spør lege eller farmasøyt.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De mest vanlige bivirkningene er smerte i armer/ben (ekstremiteter) (frekvens; svært vanlig, kan forekomme hos mer enn 1 av 10 brukere) og kvalme, hodepine og svimmelhet (frekvens; vanlig). Dersom du blir svimmel (ør i hodet) etter injeksjonen, bør du sette deg eller legge deg ned til du føler deg bedre. Dersom du ikke føler deg bedre, bør du kontakte lege før du fortsetter behandlingen.
Tilfeller av besvimelse er rapportert i forbindelse med bruk av teriparatid.
Dersom du opplever situsjoner med rødhet i huden, smerte, hevelse, kløe, blåmerker eller mindre blødninger ved injeksjonsstedet (frekvens; vanlig), bør det gå over i løpet av få dager eller uker. Dersom dette ikke går over skal du kontakte lege.
Noen pasienter har fått allergiske reaksjoner kort tid etter injeksjon i form av kortpustethet, hevelse i ansiktet, utslett og brystsmerter (frekvens; sjelden). Alvorlige og potensielt livstruende allergiske reaksjoner inkludert anafylaksi kan forekomme i sjeldne tilfeller.
Andre bivirkninger:
Vanlige bivirkninger, kan forekomme hos inntil 1 av 10 brukere:
 • økning i kolesterolnivåer
 • depresjon
 • nervesmerter i bena,
 • følelse av å skulle besvime
 • uregelmessige hjerteslag
 • andpustenhet
 • økt svetting
 • muskelkramper
 • mangel på energi
 • utmattethet
 • brystsmerter
 • lavt blodtrykk
 • halsbrann (smerter eller en brennende følelse rett under brystbenet)
 • kvalme (oppkast)
 • brokk i spiserøret
 • lavt hemoglobinnivå eller lavt antall røde blodceller (anemi)
Mindre vanlige bivirkninger, kan forekomme hos inntil 1 av 100 brukere:
 • økt hjerterytme
 • unormal hjertelyd
 • kortpustethet
 • hemoroider
 • plutselig vannlating/urinlekkasje
 • økt vannlatingsbehov
 • vektøkning
 • nyrestein
 • smerte i muskler og ledd. Noen pasienter har hatt alvorlige ryggkramper eller smerte som har ført til sykehusinnleggelse
 • økt kalsiuminnhold i blodet
 • økt urinsyreinnhold i blodet
 • økning av et enzym som heter alkalisk fosfatase
Sjeldne bivirkninger, kan forekomme hos inntil 1 av 1000 brukere:
 • nedsatt nyrefunksjon, inkludert nyresvikt
 • hevelse, hovedsaklig i hendene, føttene og bena
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer FORSTEO
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og EXP. på pennen. Utløpsdato/EXP henviser til siste dag i måneden.
FORSTEO skal oppbevares i kjøleskap (2-8ºC) før og under bruk. Du kan bruke FORSTEO inntil 28 dager etter 1. injeksjon, så lenge pennen oppbevares i kjøleskap (ved 2-8ºC).
FORSTEO må ikke fryses. Unngå å plassere pennen i nærheten av frysedelen i kjøleskapet. Bruk ikke FORSTEO dersom den er eller har vært frossen.
Pennen skal kastes på forsvarlig måte etter 28 dagers bruk, selv om den ikke er helt tom.
FORSTEO inneholder klar og fargeløs oppløsning. Bruk ikke FORSTEO dersom det er partikler i oppløsningen eller den er uklar eller farget.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av FORSTEO
 • Virkestoffet er teriparatid. Hver milliliter injeksjonsløsning inneholder 250 mikrogram teriparatid.
 • Andre innholdsstoffer er iseddik, natriumacetat (dehydrert), mannitol, metakresol mlog vann til injeksjon. I tillegg kan saltsyre og/eller natriumhydroksidløsning være tilsatt for pH-justering.
Hvordan FORSTEO ser ut og innholdet i pakningen
FORSTEO er en fargeløs og klar oppløsning. Det kommer i sylinderampuller i ferdigfylte penner. Hver penn inneholder 2,4 ml løsning nok til 28 doser. Pennene kommer i pakninger som inneholder en eller tre penner. Det er ikke sikkert at alle pakningsstørrelser er tilgjengelige.
Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.
Tilvirker: Lilly France S.A.S, Rue du Colonel Lilly, F-67640 Fegersheim, Frankrike.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Eli Lilly Norge A.S Tlf: + 47 22 88 18 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemiddelet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/
Dette pakningsvedlegget er tilgjengelig på alle EU/EØS-språk på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency)
 
BRUKSANVISNINGForsteoFORSTEO 20 mikrogram/80 mikroliter, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt pennInstruksjoner for bruk
Les hele avsnittet Bruksanvisning før du tar i bruk din nye penn. Følg instruksjonene nøye når du bruker pennen. Les også pakningsvedlegget (informasjonen om legemidlet) som følger med.
Du skal ikke dele penn eller kanyler med andre, da dette kan medføre risiko for overføring av smittestoffer.
Pennen din inneholder legemiddel for 28 dager
Mangler tekstalternativ for bilde
* Kanyler følger ikke med. Becton, Dickinson og Company kanyler (BD-kanyler) kan benyttes. Spør helsepersonell hvilken kanyletykkelse og –lengde som passer best for deg.
Vask alltid hendene før injeksjon. Klargjør injeksjonsstedet som vist av helsepersonell.
1. Trekk av den hvite pennehetten
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Sett på en ny kanyle
Trekk av papirstykket.
Mangler tekstalternativ for bilde
Press kanylen rett inn på sylinderampullen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Skru kanylen på til den sitter fast.
Mangler tekstalternativ for bilde
Vri av beskyttelseshetten og ta vare på den.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Still inn dosen
Trekk ut den sorte injeksjonsknappen til den stopper.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du ikke kan trekke ut den sorte injeksjonsknappen, se Problemløsing, Problem E.
Kontrollér at den røde stripen vises.
Mangler tekstalternativ for bilde
Trekk av kanylebeskytteren og kast den.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Injeksjon av dosen
Hold forsiktig en hudfold ut fra låret eller mageområdet og stikk kanylen rett inn i huden.
Mangler tekstalternativ for bilde
Press den svarte injeksjonsknappen inn til den stopper. Hold den inne og tell s-a-k-t-e til 5. Trekk så kanylen ut av huden.
Mangler tekstalternativ for bilde
VIKTIG5. Bekreft at korrekt dose er injisert
Etter injeksjon:
Når kanylen er fjernet fra huden, kontrollér at den sorte injeksjons-knappen er presset helt inn. Dersom det gule injeksjons-stempelet ikke kan sees, har du fullført injeksjonen på riktig måte.
Mangler tekstalternativ for bilde
Det gule injeksjonsstempelet skal IKKE synes. Dersom det synes og du allerede har injisert, skal du ikke injisere en ny dose samme dag. Du skal i stedet stille FORSTEO tilbake (se Problemløsing,
Problem A).
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Ta av kanylen
Sett beskyttelseshetten over kanylen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Skru av kanylen ved å vri beskyttelseshetten 3-5 hele omdreininger.
Mangler tekstalternativ for bilde
Trekk av kanylen og kast den som vist av helsepersonell.
Mangler tekstalternativ for bilde
Sett på den hvite pennehetten. Legg FORSTEO i kjøleskapet med en gang etter bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
Veiledning vedrørende håndtering av kanyler er ikke ment å skulle erstatte lokale retningslinjer.
Mangler tekstalternativ for bilde
Problemløsning
 • Problem
Det gule injeksjonsstempelet synes fortsatt etter at jeg presser inn den sorte injeksjonsknappen. Hvordan stiller jeg tilbake min FORSTEO?
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Løsning
  For å stille FORSTEO tilbake, følg fremgangsmåten nedenfor:
1. Dersom du allerede har injisert, skal du IKKE injisere en ny dose samme dag.
2. Fjern kanylen.
3. Sett på en ny kanyle, vri av beskyttelseshetten og ta vare på den.
4. Trekk ut den sorte injeksjonsknappen til den stopper. Kontrollér at den røde stripen vises.
5. Trekk av kanylebeskytteren og kast den.
6. Hold pennen med kanylen pekende nedover i en tom beholder. Press den sorte injeksjonsknappen inn til den stopper. Hold den inne og tell s-a-k-t-e til 5. Du kan se en dråpe eller tynn stråle væske komme ut. Når du har gjort dette, skal den sorte injeksjonsknappen være helt inne.
7. Dersom det gule injeksjonsstempelet fortsatt synes, ta kontakt med helsepersonell.
8. Sett beskyttelseshetten over kanylen. Skru av kanylen ved å vri beskyttelseshetten 3-5 hele omdreininger. Trekk av kanylen og kast den som vist av helsepersonell. Press den hvite pennehetten på igjen og legg FORSTEO i kjøleskapet.
Du kan forebygge dette problemet ved å alltid bruke en NY kanyle til hver injeksjon, og ved å alltid presse den sorte injeksjonsknappen helt inn og telle s-a-k-t-e til 5.
ProblemB. Hvordan kan jeg finne ut om min FORSTEO virker?
Mangler tekstalternativ for bilde
Løsning
FORSTEO er utformet for å gi en full dose hver gang den brukes som vist i Bruksanvisningen. Den sorte injeksjonsknappen skal være presset helt inn for å vise at hele FORSTEO-dosen er injisert.
For å være sikker på at FORSTEO vil virke som den skal; husk å benytte en ny kanyle hver gang du injiserer.
ProblemC. Jeg ser en luftboble i min FORSTEO.
Mangler tekstalternativ for bilde
Løsning
En liten luftboble vil ikke påvirke dosen eller skade deg. Du kan fortsette å ta dosen din som vanlig.
ProblemD. Jeg får ikke skrudd av kanylen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Løsning
 1. Sett beskyttelseshetten over kanylen.
 2. Bruk beskyttelseshetten til å skru av kanylen.
 3. Skru av kanylen ved å å vri beskyttelseshetten 3-5 hele omdreininger.
 4. Dersom du fortsatt ikke kan ta kanylen av, forsøk å få hjelp av andre.
ProblemE. Hva skal jeg gjøre dersom jeg ikke kan trekke ut den sorte injeksjonsknappen?
Mangler tekstalternativ for bilde
Løsning
Bytt til en ny FORSTEO for å ta dosen din ifølge instruksjoner fra helsepersonell.
Dette viser at du nå har brukt så mye legemiddel at ikke er nok igjen til én nøyaktig dose, selv om noe legemiddel fortsatt kan sees i sylinderampullen.
Rengjøring og oppbevaringRengjøring av FORSTEO
 • Tørk av utsiden av FORSTEO med en fuktig klut.
 • Legg ikke FORSTEO i vann, eller vask eller rengjør med annen væske.
Oppbevaring av FORSTEO
 • Etter hver bruk legges FORSTEO straks i kjøleskap. Les og følg instruksjonene i Pakningsvedlegget om hvordan pennen skal oppbevares.
 • Oppbevar ikke FORSTEO med kanyle på. Det kan føre til at luftbobler dannes i sylinderampullen.
 • Oppbevar FORSTEO med den hvite pennehetten på.
 • Oppbevar aldri FORSTEO i fryseren.
 • Dersom legemidlet har vært frosset, skal pennen kasseres og en ny FORSTEO skal tas i bruk.
 • Dersom FORSTEO er oppbevart utenfor kjøleskap, skal pennen ikke kastes. Legg pennen i kjøleskapet og ta kontakt med helsepersonell.
Hvordan kaste kanyler og penn?Kaste kanyler og FORSTEO penn
 • Fjern alltid kanylen før FORSTEO kastes.
 • Brukte kanyler kastes i en beholder som kan lukkes og der kanylene ikke kan stikke gjennom. Kanyler skal ikke kastes i husholdningsavfall uten forsvarlig innpakning.
 • Beholderen skal ikke gjenbrukes.
 • Spør helsepersonell om hvor man kan kaste pennen og kanylebeholderen.
 • Anbefalingene om håndtering av kanyler er ikke ment å erstatte instruksjoner gitt av helsepersonell eller øvrige lokale rutiner.
 • Kast pennen 28 dager etter at den første gang er tatt i bruk.
Øvrige viktige punkter
 • FORSTEO inneholder legemiddel til 28 dagers bruk.
 • Overfør ikke legemidlet til en sprøyte.
 • Notér dato for første injeksjon i en kalender.
 • Les og følg instruksjoner i Pakningsvedlegget for bruk av produktet.
 • Kontrollér FORSTEO-etiketten for å forsikre deg om at du har riktig legemiddel og at holdbarhet ikke er utløpt.
 • Ta kontakt med helsepersonell dersom du merker noe av det følgende:
  • FORSTEO synes å være ødelagt
  • Oppløsningen IKKE er klar, fargeløs og uten partikler
 • Benytt en ny kanyle til hver injeksjon.
 • Under injeksjonen er det mulig du hører et eller flere klikk – dette er normalt.
 • FORSTEO anbefales ikke til bruk av blinde eller svaksynte, uten assistanse av en person som har øvelse i riktig bruk av pennen.
 • FORSTEO skal oppbevares utilgjengelig for barn.
Produsert av Lilly France, F-67640 Fegersheim, Frankrike for Eli Lilly & Company.
Denne bruksanvisningen ble sist gjennomgått: 06.04.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hemoroider: Utposninger på blodkarene (venene) i endetarmen.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.