Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Fontex 20 mg dispergerbar tablett

fluoksetin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fontex dispergerbar tablett er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fontex dispergerbar tablett
 3. Hvordan du bruker Fontex dispergerbar tablett
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fontex dispergerbar tablett
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Fontex dispergerbar tablett er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Fontex 20 mg dispergerbare tabletter inneholder virkestoffet fluoksetin som tilhører en gruppe legemidler som kalles antidepressiva av typen selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI).
Denne medisinen brukes til behandling av følgende tilstander:
Voksne:
 • Depresjon
 • Tvangslidelser
 • Bulimia nervosa: Fontex brukes ved samtidig psykoterapi for reduksjon av overspising og fremkalling av brekninger.
Barn og ungdom fra 8 år og eldre:
 • Moderat til alvorlig depresjon, dersom depresjonen ikke viser bedring etter 4-6 sesjoner med psykologisk behandling. Fontex skal bare brukes til behandling av barn og ungdom med moderat til alvorlig depresjon i kombinasjon med psykologisk terapi.
Hvordan Fontex virker
Alle har et stoff som heter serotonin i hjernen. Personer som har depresjon, tvangslidelser eller bulimia nervosa har lavere nivåer av serotonin enn andre. Det er ikke fullt ut forstått hvordan Fontex og andre SSRI fungerer, men de kan hjelpe ved å øke nivået av serotonin i hjernen. Behandling av denne tilstanden er viktig for å hjelpe deg med å bli bedre. Hvis det ikke blir behandlet, kan det hende at tilstanden din ikke bedres og den kan bli mer alvorlig og vanskeligere å behandle. Du trenger kanskje behandling i noen uker eller måneder for å sikre at du er symptomfri.
 
2. Hva du må vite før du bruker Fontex dispergerbar tablett
Bruk ikke Fontex dersom du:
 • er allergisk overfor fluoksetin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Dersom du utvikler et utslett eller en annen allergisk reaksjon (som f.eks. kløe, hevelse i lepper eller ansikt, eller kortpustethet), slutt å ta tablettene og ta øyeblikkelig kontakt med lege.
 • tar andre medisiner kjent som irreversible, ikke-selektive monoaminoksidasehemmere (også kalt MAO-hemmere), ettersom alvorlige og til og med dødelige reaksjoner kan oppstå (for eksempel iproniazid som brukes til å behandle depresjon).
Behandling med Fontex må ikke startes før 2 uker etter avsluttet behandling med irreversible, ikke-selektiv MAO-hemmere.
Irreversible, ikke-selektive MAO-hemmere skal ikke brukes før etter minst fem uker etter at du stoppet å bruke Fontex. Dersom Fontex har blitt forskrevet over en lang periode og/eller i høy dose kan det være nødvendig at legen vurderer et lengre intervall mellom behandlingene.
 • tar metoprolol (til behandling av hjertesvikt) fordi det er en økt risiko for at hjerte vil slå for sakte.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Fontex dersom noe av det følgende gjelder deg:
 • hjerteproblemer.
 • feber, stive muskler eller skjelvinger, endringer i din mentale tilstand slik som forvirring, irritabilitet eller ekstrem opphisselse. Du kan da lide av såkalt serotonergt syndrom eller malignt nevroleptikasyndrom. Selv om disse symptomene inntreffer sjelden kan de resultere i en potensielt livstruende tilstand. Ta kontakt med lege øyeblikkelig. Behandling med fluoksetin må kanskje avsluttes.
 • mani eller har opplevd mani tidligere. Hvis du opplever en manisk episode skal du kontakte lege umiddelbart. Behandlingen med Fontex må kanskje avsluttes.
 • historie med blødningsforstyrrelser eller utvikler blåmerker eller uvanlige blødninger.
 • pågående behandling med blodfortynnende legemidler (se ”Andre legemidler og Fontex”).
 • epilepsi eller krampeanfall. Dersom du får et anfall (kramper) eller opplever en økning i frekvens av krampene skal du kontakte lege umiddelbart. Behandlingen med Fontex må kanskje avsluttes.
 • pågående ECT (elektrosjokkbehandling).
 • pågående behandling med tamoksifen (brukes for å behandle brystkreft) (se ”Andre legemidler og Fontex”).
 • begynner å føle deg rastløs og ikke kan stå stille (akatisi). Økning av Fontexdosen kan forverre dette.
 • diabetes (legen må kanskje justere din dose med insulin eller annen anti-diabetesbehandling).
 • leverproblemer (legen må kanskje justere dosen din).
 • lav hvilepuls og/eller hvis du vet at du kan ha saltmangel som et resultat av langvarig alvorlig diarè og oppkast eller bruk av diuretika (vanndrivende legemiddel).
 • pågående behandling med diuretika (vanndrivende legemidler), spesielt hvis du er eldre.
 • glaukom (forhøyet trykk i øyet).
Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner å ta antidepressiva fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom:
 • du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv
 • du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos voksne under 25 år som led av psykiske sykdommer og som ble behandlet med antidepressiva.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller sykehus øyeblikkelig.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert eller har en angstlidelse og be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst har blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Seksuell dysfunksjon
Legemidler som Fontex (såkalte SSRIer) kan forårsake symptomer på seksuell dysfunksjon (se avsnitt 4). I noen tilfeller har disse symptomene fortsatt etter at behandlingen er avsluttet.
Barn og ungdom i alderen 8 til 18 år
Pasienter under 18 år har en økt risiko for bivirkninger som selvmordsforsøk, selvmordstanker og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell atferd og sinne) når de tar denne typen legemidler. Fontex skal bare brukes av barn og ungdom i alderen 8 til 18 år til behandling av moderat til alvorlig depresjon (i kombinasjon med psykologisk behandling) og skal ikke brukes ved andre indikasjoner.
I tillegg er det begrenset med sikkerhetsinformasjon tilgjengelig vedrørende effekt på vekst, pubertet og mental-, emosjonell- og atferdsutvikling ved langtidsbruk av Fontex hos denne aldersgruppen. Legen kan likevel forskrive Fontex til deg dersom du er en pasient under 18 år ved behandling av moderat til alvorlig depresjon, i kombinasjon med psykologisk behandling, dersom han/hun bestemmer at dette er til ditt eget beste. Dersom legen har forskrevet Fontex til en pasient under 18 år og du ønsker å diskutere dette, ta kontakt med legen. Du bør informere legen dersom noen av symptomene ovenfor utvikler seg eller forverres dersom en pasient under 18 år tar Fontex.
Fontex bør ikke brukes til behandling av barn under 8 år.
Andre legemidler og Fontex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ikke ta Fontex sammen med:
 • Enkelte irreversible, ikke-selektive MAO-hemmere (noen brukes til behandling av depresjon). Irreversible, ikke-selektive MAO-hemmere skal ikke brukes sammen med Fontex da alvorlige eller til og med dødelige reaksjoner (serotonergt syndrom) kan inntreffe (se avsnitt ”Bruk ikke Fontex”). Behandling med Fontex skal ikke startes før det er gått minst 2 uker etter at bruken av en irreversibel, ikke-selektiv MAO-hemmer (f.eks. tranylcypromin) er avsluttet. Irreversible, ikke-selektive MAO-hemmere skal ikke brukes før etter minst fem uker etter at du stoppet å bruke Fontex. Dersom Fontex har blitt forskrevet over en lang periode og/eller i høy dose kan det være nødvendig at legen din vurderer et lengre intervall mellom behandlingene.
 • metoprolol når det brukes mot hjertesvikt; det er økt risiko for at hjertet vil slå for sakte.
Fontex kan påvirke virkningen av følgende legemidler (interaksjon):
 • tamoksifen (brukes til å behandle brystkreft): Fontex kan påvirke nivåene av dette legemidlet i blodet og kan gi redusert effekt av tamoksifen. Legen din kan vurdere å sette deg på en annen medisin for å behandle depresjonen din.
 • monoaminoksidasehemmere type A (MAOI-A) inkludert moklobemid, linezolid (et antibiotikum) og metyltioniniumklorid (også kjent som metylenblått som brukes til å behandle høye nivåer av methemoglobin i blodet). Dette er på grunn av økt fare for alvorlige, og til og med dødelige reaksjoner (kalt serotonergt syndrom). Behandling med fluoksetin kan starte dagen etter avsluttet behandling med reversible MAO-hemmere, men det kan hende legen ønsker å overvåke deg nøye og bruke en lavere dose med MAOI-A.
 • mekvitazin (mot allergi): fordi det sammen med Fontex kan øke risikoen for ledningsforstyrrelser i hjertet.
 • fenytoin (mot epilepsi): fordi Fontex kan påvirke nivåene av dette legemidlet i blodet. Legen din må kanskje starte mer forsiktig med fenytoin og være nøyere med oppfølgingen når du tar Fontex.
 • litium, selegilin, johannesurt (prikkperikum), tramadol (smertestillende), triptaner (mot migrene) og tryptofan: Samtidig bruk av disse midlene sammen med Fontex gir en lett forhøyet økning i risikoen for serotonergt syndrom. Legen din vil følge deg opp med hyppigere undersøkelser.
 • Legemidler som kan påvirke hjerterytmen f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazinderivater, pimozid, haloperidol), trisykliske antidepressiva, enkelte antibiotika (f.eks. sparfloksacin, moksifloksacin, intravenøst erytromycin, pentamidin), antimalariamidler, spesielt halofantrin, og visse antihistaminer (astemizol, mizolastine): Flere av disse legemidlene sammen med Fontex kan øke risikoen for ledningsforstyrrelser i hjertet.
 • antikoagulantia (slik som warfarin), NSAIDs (slik som ibuprofen, diklofenak), acetylsalisylsyre og andre blodfortynnende midler (inklusive klozapin, brukt i behandling av enkelte psykiske lidelser). Fontex kan endre effekten disse legemidlene har på blodet. Dersom behandling med Fontex startes eller avsluttes mens du behandles med warfarin, må legen gjøre noen tester, justere dosen og undersøke deg oftere.
 • cyproheptadin (mot allergi): fordi den kan redusere effekten av Fontex.
 • legemidler som senker natriumnivåene i blodet (inkludert legemidler som fører til økt vannlating, desmopressin, karbamazepin og okskarbamazepin): fordi disse legemidlene kan øke risikoen for at natriumnivåene i blodet blir for lave når de tas sammen med Fontex.
 • antidepressiva slik som trisykliske antidepressiva, andre selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) eller bupropion, meflokin eller klorokin (brukes mot malaria), tramadol (brukes ved alvorlige smerter) eller antipsykotika slik som fenotiaziner eller butyrofenoner: fordi Fontex kan øke risikoen for kramper når det blir tatt sammen med disse legemidlene.
 • flekainid, propafenon, nebivolol eller enkainid (mot hjerteproblemer), karbamazepin (mot epilepsi), atomoksetin eller trisykliske antidepressiva (for eksempel imipramin, desipramin og amitriptylin) eller risperidon: fordi Fontex kan påvirke nivåene av disse legemidlene i blodet. Legen din må kanskje redusere dosen av disse når de tas sammen med Fontex.
Inntak av Fontex sammen med mat, drikke og alkohol
 • Du kan ta Fontex sammen med eller uten mat, ettersom hva du foretrekker.
 • Du bør unngå alkohol mens du behandles med denne medisinen.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Snakk med legen din så snart som mulig dersom du er gravid, tror du kan være gravid eller hvis du planlegger å bli gravid.
Det har vært noen studier som beskriver en økt risiko for medfødt feil som påvirker hjertet hos babyer der moren tok fluoksetin i løpet av de første månedene av graviditeten. I den vanlige befolkningen er det omtrent 1 av 100 babyer som blir født med en hjertefeil. Dette økte til omtrent 2 av 100 babyer hos mødre som har tatt fluoksetin.
Ved bruk under graviditet, spesielt i de siste 3 månedene av graviditeten, kan legemidler som fluoksetin øke risikoen for en alvorlig tilstand hos spedbarn, vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN), som gjør at spedbarnet puster raskere og får en blålig farge. Disse symptomene starter vanligvis i løpet av de første 24 timene etter fødselen. Hvis dette skjer med ditt barn bør du øyeblikkelig ta kontakt med jordmor og/eller lege.
Dette legemidlet bør ikke brukes under graviditet med mindre en mulig fordel overgår mulig risiko.
Det kan derfor hende du og legen din bestemmer å gradvis avslutte behandlingen med Fontex under graviditeten, eller før du blir gravid. Avhengig av tilstanden din kan det allikevel hende legen din foreslår at det er bedre for deg å fortsette behandlingen med Fontex.
Ved bruk av medisinen under svangerskap bør forsiktighet utvises, spesielt i siste fase av svangerskapet eller rett før fødsel siden følgende effekter er rapportert hos nyfødte babyer: irritabilitet, skjelvinger, svekkelse i muskler, vedvarende gråting, suge- og søvnproblemer.
Amming:
Fluoksetin utskilles i brystmelk og kan forårsake bivirkninger hos spedbarn. Du bør bare amme dersom det er helt nødvendig. Dersom amming skal vedvare, kan din lege foreskrive en lavere dose av fluoksetin.
Fertilitet
I dyrestudier har fluoksetin vist reduksjon i spermkvalitet. Teoretisk sett kan dette påvirke fertiliteten, men det er hittil ikke observert noen innvirkninger på fertilitet hos mennesker.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Psykotrope legemidler slik som Fontex kan påvirke din vurderingsevne og koordineringsevne. Ikke kjør bil eller betjen maskiner før du vet hvordan Fontex påvirker deg.
Fontex inneholder sorbitol
Dette legemidlet inneholder 6,71 mg sorbitol i hver tablett. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
Fontex inneholder natrium:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
Fontex inneholder mannitol:
Kan ha en avførende (lakserende) effekt.
 
3. Hvordan du bruker Fontex dispergerbar tablett
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Ikke ta flere tabletter enn det legen din har fortalt deg.
Svelg tablettene med et halvt glass vann, eller løs opp tabletten i et halvt glass vann som må tømmes fullstendig og med en gang. Tablettene skal ikke tygges.
Voksne:
Den anbefalte dosen er:
 • Depresjon: Vanlig dosering er 1 tablett (20 mg) daglig. Legen vil revurdere og justere dosen dersom det er nødvendig innen 3-4 uker etter behandlingsstart. Hvis det er hensiktsmessig kan dosen økes gradvis opp til maksimum 3 tabletter (60 mg) daglig. Dosen bør økes forsiktig for å sikre at du behandles med laveste effektive dose. Du merker kanskje ikke bedring øyeblikkelig når du begynner å ta et legemiddel mot depresjon. Dette er vanlig fordi forbedring i depressive symptomer kanskje ikke inntreffer før etter de første ukene. Pasienter med depresjon bør behandles i minst 6 måneder.
 • Bulimi (bulimia nervosa): Anbefalt dose er 3 tabletter (60 mg) daglig.
 • Tvangslidelser: Anbefalt dose er 1 tablett (20 mg) daglig. Legen vil revurdere og justere dosen hvis nødvendig etter 2 uker med behandling. Dersom det er hensiktsmessig kan dosen gradvis økes til maksimum 3 tabletter (60 mg) daglig. Dersom ingen forbedring observeres innen 10 uker, bør behandlingen med Fontex revurderes.
Bruk hos barn og ungdom i alderen 8 til 18 år med depresjon:
Behandlingen skal initieres og overvåkes av en spesialist. Startdosen er 10 mg/dag. Etter en til to uker kan legen øke dosen til 20 mg/dag.
Dosen bør økes forsiktig for å sikre at du får laveste effektive dose. Barn med lavere kroppsvekt kan trenge lavere dose. Dersom det er en tilfredsstillende effekt av behandlingen vil legen vurdere behovet for å fortsette behandlingen utover 6 måneder. Dersom du ikke er blitt bedre i løpet av 9 uker, skal behandlingen revurderes.
Eldre:
Dersom du er eldre vil legen øke dosen med større forsiktighet, og daglig dose bør generelt ikke overstige 2 tabletter (40 mg). Maksimumsdosen er 3 tabletter (60 mg) daglig.
Nedsatt leverfunksjon:
Dersom du har problemer med leveren eller bruker andre legemidler som kan påvirke Fontex, kan legen foreskrive en lavere dose eller be deg om å ta Fontex annenhver dag.
Dersom du tar for mye av Fontex
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apoteket.
 • Dersom du tar for mange tabletter, må du oppsøke nærmeste sykehus eller informere lege øyeblikkelig.
 • Ta med deg pakken med Fontex, dersom det er mulig.
Symptomer på overdose kan være: kvalme, oppkast, kramper, hjerteproblemer (uregelmessig hjerterytme og hjertestans), lungeproblemer og endring i mental atferd; fra opphisselse til koma.
Dersom du har glemt å ta Fontex
 • Ikke vær bekymret dersom du har glemt å ta en dose. Ta den neste dosen dagen etter til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 • Dersom du tar dosen din til samme tid hver dag, kan det hjelpe deg å huske å ta dosen regelmessig.
Dersom du avbryter behandling med Fontex
 • Ikke slutt å ta Fontex uten å spørre legen først, selv om du begynner å føle deg bedre. Det er viktig at du fortsetter å ta medisinen din.
 • Vær sikker på at du ikke slipper opp for tabletter.
Du kan merke følgende effekter når du slutter å ta Fontex: svimmelhet, stikkende følelse i huden, søvnforstyrrelser (sterke drømmer, mareritt, søvnløshet/umulig å få sove); rastløshet eller opphisselse, uvanlig trøtthet eller svakhet, angstfølelse, kvalme/oppkast (følelse av uvelhet/uvel), skjelvinger, hodepine.
De fleste opplever at symptomene som kommer når de avslutter behandling med Fontex er milde og forsvinner av seg selv innen få uker. Dersom du opplever symptomer når du avslutter behandlingen, bør du kontakte lege.
Når du avslutter behandling med Fontex skal legen hjelpe deg med å redusere dosen sakte over én til to uker for å redusere sannsynligheten for disse symptomene.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av Fontex.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
 • Dersom du har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller sykehus øyeblikkelig (se avsnitt 2).
 • Dersom du får utslett eller allergiske reaksjoner som kløe, hevelse i lepper/tunge eller får gispende pust/blir kortpustet, skal du slutte å ta medisinen med en gang og kontakte lege øyeblikkelig.
 • Dersom du føler deg rastløs og har problemer med å sitte eller stå stille kan du ha noe som kalles akatisi. Økt dose av Fontex kan få deg til å føle deg verre. Kontakt lege dersom du opplever dette.
 • Informer legen din øyeblikkelig dersom huden din blir rød, du får en unormal hudreaksjon og huden får vabler eller flasser av. Dette er svært sjelden.
De hyppigste bivirkningene (svært vanlige bivirkninger kan forekomme hos mer enn 1 av 10 brukere) er: søvnløshet, hodepine, diaré, føle seg uvel (kvalme) og kronisk tretthet (fatigue).
Noen pasienter har hatt:
 • En kombinasjon av symptomer (kjent som serotonergt syndrom) som uforklarlig feber med raskere pust eller hjertefrekvens, svette, stivhet i muskler eller skjelvinger, forvirring, ekstrem opphisselse eller søvnighet (sjeldent).
 • Følelser av svakhet, døsighet eller forvirring. Dette opptrer oftest hos eldre og hos (eldre) personer som bruker diuretika (vanndrivende legemidler).
 • Forlenget og smertefull ereksjon.
 • Irritabilitet eller ekstrem opphisselse.
 • Hjerteproblemer slik som rask eller uregelmessig hjerterytme, besvimelse, kollaps eller svimmelhet når du reiser deg opp, noe som kan tyde på unormal funksjon av hjertefrekvens.
Dersom du har hatt noen av disse bivirkningene bør du fortelle det til legen øyeblikkelig.
Følgende bivirkninger er også rapportert hos pasienter som bruker Fontex:
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer)
 • manglende sultfølelse, vekttap
 • nervøsitet, angst
 • rastløshet, nedsatt konsentrasjonsevne
 • føle seg stresset
 • nedsatt sexlyst eller seksuelle problemer (inkludert problemer med å opprettholde en ereksjon for seksuell aktivitet)
 • søvnforstyrrelser, uvanlige drømmer, trøtthet eller søvnighet
 • svimmelhet
 • endring i smak
 • ukontrollerbare ristende bevegelser
 • tåkesyn
 • rask eller ujevn hjerterytme
 • hetetokter
 • gjesping
 • fordøyelsesplager, oppkast
 • munntørrhet
 • utslett, elveblest, kløe
 • overdreven svetting
 • leddsmerter
 • hyppig vannlating
 • uforklarlige vaginale blødninger
 • føle seg ustø eller få frysninger
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer)
 • følelse av å være utenfor seg selv
 • merkelige tanker
 • unormalt godt humør
 • seksuelle problemer, inkludert problemer med orgasme. I noen tilfeller har disse symptomene fortsatt etter at behandlingen er avsluttet.
 • tanker om selvmord eller selvskading
 • skjære tenner
 • muskelkramper, ufrivillige bevegelser eller problemer med balanse eller koordinering
 • svekket hukommelse
 • forstørrede (utvidede) pupiller
 • øresus (tinnitus)
 • lavt blodtrykk
 • kortpustethet
 • neseblødning
 • problemer med å svelge
 • hårtap
 • lettere å få blåmerker
 • uforklarlige blåmerker eller blødninger
 • kaldsvetting
 • vanskeligheter med å late vannet
 • føle seg varm eller kald
 • unormale leverprøver
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer)
 • lavt nivå av salt i blodet
 • reduksjon i antall blodplater, med økt risiko for blødning eller blåmerker
 • reduksjon i antall hvite blodlegemer
 • utypisk vill oppførsel
 • hallusinasjoner
 • opphisselse
 • panikkanfall
 • forvirring
 • stamming
 • aggresjon
 • anfall
 • vaskulitt (betennelse i et blodkar)
 • rask hevelse i huden rundt halsen, ansiktet, munnen og/eller halsen
 • smerter i spiserøret
 • hepatitt
 • problemer med lungene
 • lysfølsomhet
 • muskelsmerter
 • problemer med å late vannet
 • produksjon av brystmelk
Benbrudd - En økt risiko for benbrudd er sett hos pasienter som bruker denne typen legemidler.
De fleste av disse bivirkningene forsvinner sannsynligvis ved fortsatt behandling.
Hos barn og ungdom (8-18 år) - I tillegg til bivirkningene som er listet over kan Fontex bremse vekst eller muligens forsinke seksuell modning. Selvmordsrelatert oppførsel (selvmordsforsøk og selvmordstanker), fiendtlighet, mani og neseblødninger er også rapportert som vanlig bivirkning hos barn.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Fontex dispergerbar tablett
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Fontex dispergerbare tabletter
Virkestoff er fluoksetinhydroklorid. Hver tablett inneholder 20 milligram (mg) av fluoksetin (som fluoksetinhydroklorid).
Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, sakkarinnatrium, mannitol, sorbitol, anisaroma, peppermyntearoma, kolloidal vannfri silika, pregelatinisert maisstivelse, natriumstearylfumarat, krysspovidon.
Hvordan Fontex dispergerbar tablett ser ut og innholdet i pakningen
Tablettene er hvite, avlange, uten overtrekk (drasjering) og med delestrek. Tabletten kan deles i to like deler. Tablettene er tilgjengelige i blisterpakninger med 14, 20, 28, 30, 50, 56, 70 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelsene vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Eli Lilly Norge A.S
Innspurten 15
0663 Oslo
Tilvirker: Patheon France, 38300 Bourgoin-Jallieu, Frankrike.
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Belgia: Prozac
Danmark: Fontex
Frankrike: Prozac
Hellas: Ladose
Island: Fontex
Italia: Prozac
Luxemburg: Prozac
Nederland: Prozac
Norge: Fontex
Romania: Prozac
Spania: Prozac
Sverige: Fontex
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.07.2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk www.legemiddelverket.no

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

akatisi: Rastløshet, angst og manglende evne til å sitte stille. Tilstanden er en relativt vanlig bivirkning av behandling med nevroleptika (antipsykotika).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

bulimi (bulimia nervosa): En spiseforstyrrelse preget av at personen overspiser og deretter forsøker å kvitte seg med maten ved å fremkalle brekninger eller ved bruk av avføringsmidler. Sykdommen kan blant annet også føre til uro, angst, skyldfølelse, tannråte, betennelse i spiserøret og menstruasjonsforstyrrelser.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

maniske episoder: En manisk episode kjennetegnes av et unormalt høyt stemningsleie og sterkt økt ukritisk aktivitet i minst 1 uke.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tvangslidelse (ocd): Psykisk lidelse som kjennetegnes ved stadig tilbakevendende tanker man ikke klarer å stoppe og/eller tvangshandlinger.

utvidede pupiller (mydriasis, mydriase, pupilldilatasjon, store pupiller): Utvidet pupill.