Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Flutikason Teva 50 mikrogram nesespray, suspensjon

flutikasonpropionat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Flutikason Teva er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Flutikason Teva
 3. Hvordan du bruker Flutikason Teva
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Flutikason Teva
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Flutikason Teva er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Legemidlet heter Flutikason Teva. Det inneholder 50 mikrogram av virkestoffet flutikasonpropionat, i hver spraydose. Flutikasonpropionat tilhører en gruppe legemidler kjent som kortikosteroider.
Flutikason Teva har betennelsesdempende egenskaper. Nesesprayen demper hevelse og irritasjon i nesen. Legemidlet brukes til å forebygge og til å behandle sesongallergisk rhinitt (for eksempel høysnue) og helårlig rhinitt (for eksempel tett eller rennende nese og nysing og kløe forårsaket av husstøvmidd eller dyr som katter og hunder). Det kan brukes av voksne og barn over 4 år.
 
2. Hva du må vite før du bruker Flutikason Teva
Bruk ikke Flutikason Teva:
 • dersom du er allergisk overfor flutikasonpropionat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Flutikason Teva hvis:
 • du tidligere har hatt en operasjon i nesen.
 • du har eller nylig har hatt en infeksjon i luftveiene i nesen.
 • du har eller nylig har hatt en ubehandlet infeksjon, tuberkulose eller herpes i øyet.
 • du nylig har blitt behandlet med injeksjon av steroider, eller du har brukt steroidtabletter over en lengre periode.
Flutikason Teva vil vanligvis kontrollere sesongallergisk rhinitt (høysnue).
Hvis du i perioder blir utsatt for store mengder pollen, kan tilleggsbehandling være nyttig for å behandle andre symptomer som kløende øyne. Rådfør deg med legen din i slike situasjoner.
Kontakt lege dersom du opplever uklart syn (tåkesyn) eller andre synsforstyrrelser.
Andre legemidler og Flutikason Teva
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Noen legemidler kan påvirke Flutikason Teva. Det er spesielt viktig å fortelle legen din eller apoteket dersom du bruker:
 • legemidler til behandling av soppinfeksjoner (f.eks. ketokonazol)
 • legemidler mot hiv som ritonavir, kobicistat. Disse er en type legemidler som kan øke virkningen av Flutikason Teva og legen din kan ønske å følge deg opp tettere.
Graviditet og amming:
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Flutikason Teva inneholder benzalkoniumklorid
Flutikason Teva inneholder benzalkoniumkloridoppløsning (40 mikrogram per levert dose) som kan forårsake irritasjon og hudreaksjoner. Benzalkoniumklorid kan forårsake hevelse på innsiden av nesen, spesielt ved langvarig bruk. I tilfelle denne reaksjonen oppstår (vedvarende tett nese) skal legemiddel uten konserveringsmiddel for bruk i nesen, benyttes hvis mulig. Dersom dette ikke er tilgjengelig, bør en annen legemiddelform benyttes. Det kan også forårsake pustevansker (bronkospasmer).
 
3. Hvordan du bruker Flutikason Teva
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalt dose:Voksne (inkludert eldre), barn over 12 år:
Det er vanlig å starte behandlingen med Flutikason Teva med to spraydoser i hvert nesebor én gang daglig, fortrinnsvis om morgenen. Legen din kan øke dosen til maksimalt to spraydoser i hvert nesebor to ganger daglig.
Når symptomene dine er under kontroll, kan legen din redusere dosen til én spraydose i hvert nesebor én gang daglig. Hvis en slik redusert dose fører til forverring av symptomene dine, kan dosen økes til startdosen igjen.
Barn i alderen 4 til 11 år:
For barn i alderen 4 til 11 år er vanlig dosering én spraydose i hvert nesebor én gang daglig, fortrinnsvis om morgenen. Legen kan øke dosen til maksimalt én spraydose i hvert nesebor to ganger daglig.
Dette legemidlet skal ikke brukes til barn under 4 år.
Legen din vil foreskrive den laveste dosen Flutikason Teva som er i stand til effektivt å kontrollere symptomene dine.
Det kan ta noen dager før dette legemidlet virker. Ikke stopp å bruke dette legemidlet uten at legen din ber deg om det.
Du må ikke ta en større dose eller bruke Flutikason Teva oftere enn det legen din har foreskrevet. Det er viktig å ikke bruke mer av legemidlet enn legen din har fortalt deg.
Fortell legen din hvis du fortsatt har kløe og rennende øynene som følge av høysnue til tross for at du bruker dette legemidlet. Legen din kan kanskje gi deg et annet legemiddel for å behandle øyesymptomer.
Før du begynner å bruke nesesprayen
Flutikason Teva har en beskyttelseshette som beskytter dysen og holder den ren. Denne må tas av før du bruker sprayen og deretter settes tilbake etter bruk.
Når Flutikason Teva er ny, må flasken klargjøres som følger:
 1. Rist flasken forsiktig og ta deretter av beskyttelseshetten.
 2. Hold flasken rett opp med tommelen under flasken og pekefingeren og langfingeren på hver side av dysen. Kontroller at dysen peker bort fra deg når du gjør dette.
 3. Trykk ned med fingrene for å pumpe sprayen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 4. Gjenta trinn 2 og 3 fem ganger. Flasken er nå klar til bruk.
Hvis du ikke har brukt Flutikason Teva på 7 dager, må du klargjøre den på nytt inntil du får en fin dusj.
Hvis sprayen fortsatt ikke virker etter at du har forsøkt å klargjøre flasken, kan den være blokkert. Bruk følgende fremgangsmåte for å rengjøre sprayen:
Rengjøring av nesesprayen
 1. Ta av beskyttelseshetten.
 2. Trekk den hvite kragen oppover for å fjerne dysen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 3. Sett dysen og beskyttelseshetten i varmt vann og la stå i noen minutter. Skyll deretter dysen og hetten under rennende vann.
 4. Rist av overflødig vann og la dysen og beskyttelseshetten tørke ved romtemperatur (ikke for varmt).
 5. Sett på dysen igjen.
 6. Klargjør flasken ved å pumpe ut sprayen noen ganger til det dannes en fin spray.
 • Du bør rengjøre nesesprayen minst en gang i uken for å hindre at den blir blokkert. Ytterligere rengjøring kreves hvis sprayen blir blokkert.
 • Du må ALDRI forsøke å åpne eller forstørre sprayhullet med en nål eller en annen skarp gjenstand fordi dette vil ødelegge spraymekanismen.
Bruk av nesesprayen
 1. Rist flasken og fjern beskyttelseshetten.
 2. Puss nesen forsiktig.
 3. Lukk ett nesebor ved å trykke med fingeren mot det og plasser sprayens dyse i det andre neseboret. Bøy hodet litt fremover slik at flasken holdes rett opp.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 4. Pust langsomt inn gjennom det åpne neseboret, samtidig som du trykker kragen til dysen ned med fingrene for å sprute en fin spray inn i neseboret.
 5. Pust ut gjennom munnen din. Gjenta trinn 4 for å ta en ny dose i samme nesebor.
 6. Ta nesesprayen ut av neseboret og pust ut gjennom munnen.
 7. Gjenta trinn 3 til 6 for å behandle det andre neseboret.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Etter bruk av nesesprayen
 • Tørk dysen forsiktig med et rent papirtørkle og sett beskyttelseshetten på igjen.
Dersom du tar for mye av Flutikason Teva
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er viktig at du tar dosen som angitt på apotekets etikett eller som anbefalt av legen din. Du bør bare bruke den dosen som legen din anbefaler. Bruk av høyere eller lavere doser kan gjøre symptomene dine verre.
Har du ved et uhell brukt mer Flutikason Teva enn du ble anbefalt, informer legen din.
Ta med deg dette pakningsvedlegget og nesesprayen med Flutikason Teva for å vise legen.
Dersom du har glemt å ta Flutikason Teva
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Hvis du glemmer å ta en dose, ta en dose så snart du kommer på det. Hvis det nesten er tid for å ta den neste dosen, vent til det tidspunktet, ta dosen og fortsett som før.
Dersom du avbryter behandling med Flutikason Teva
Symptomene i nesen forbedres etter at du har brukt legemidlet i noen dager. Det er derfor svært viktig at du bruker legemidlet regelmessig som foreskrevet. Du må fortsette å bruke legemidlet selv om du føler deg bedre, med mindre legen din forteller deg at du skal stoppe.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du bruker høye doser Flutikason Teva kan det i perioder med ekstremt stress, eller ved sykehusinnleggelse etter en alvorlig ulykke eller skade, eller før en kirurgisk operasjon være behov for ekstra behandling med sterioder. Behandling med kortikosteroider gjennom nesen kan påvirke produksjonen av steroider i kroppen. Sannsynligheten for dette vil økes ved bruk av høy dose over en lengre periode. Legen din vil bidra til å forhindre at dette skjer ved å foreskrive den laveste dosen steroid som kan kontrollere symptomene dine på en tilstrekkelig måte.
Noen bivirkninger er mer alvorlige enn andre. Hvis du skulle oppleve noen av de følgende symptomene, bør du slutte å ta Flutikason Teva og ta kontakt med legen sin så raskt som mulig:
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • neseblødning.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • hodepine.
 • ubehagelig smak i munnen eller en ubehagelig lukt i nesen
 • tørrhet og irritasjon i hals og nese samt nysing
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • alvorlig allergisk reaksjon som forårsaker plutselig utbrudd av utslett, hevelse (vanligvis i tunge, ansikt eller lepper) eller pusteproblemer.
 • bronkospasme (innsnevring av luftveiene i lungene).
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • glaukom (forhøyet trykk i øyet) og grå stær (uklarhet i linsen i øyet) har blitt rapportert etter langvarig behandling.
 • små hull i neseskilleveggen og sårdannelse på innsiden av nesen - selv om disse vanligvis påvirker pasienter som tidligere har hatt operasjon i nesen.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)
 • Tåkesyn.
 • Sår i nesen.
Andre bivirkninger hos barn og ungdom
Langsommere vekst hos barn. Barn som får behandling med nasale kortikosteroider over en lengre periode bør derfor gå jevnlig til legen for å måle høyden. Legen din vil bidra til å forhindre dette ved å foreskrive den laveste dosen steroid som er tilstrekkelig til å kontrollere symptomene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Flutikason Teva
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og flasken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Flutikason Teva
 • Virkestoffet er flutikasonpropionat. Hver dose inneholder 50 mikrogram av flutikasonpropionat.
 • Andre innholdsstoffer er glukose (vannfri), dispergerbar cellulose, fenyletylalkohol, benzalkoniumkloridoppløsning (40 mikrogram per levert dose), polysorbat 80 og renset vann.
Hvordan Flutikason Teva ser ut og innholdet i pakningen
Flutikason Teva består av en hvit, ugjennomsiktig suspensjon oppbevart i en brun flerdoseflaske med sprayfunksjon.
Hver flaske av Flutikason Teva inneholder en suspensjon som gir enten: 60, 120, 150, 240 (2 flasker som hver inneholder 120 doser) eller 360 (3 flasker som hver inneholder 120 doser) spraydoser.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland
Tilvirker
Teva Czech Industries s.r.o,
Opava-Komárov
Tsjekkia
eller
Teva Operations Poland Sp.z.o.o.
Ul. Mogilska 80
31-546 Krakow
Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.