Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Fluorouracil Accord 50 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

fluorouracil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fluorouracil Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fluorouracil Accord
 3. Hvordan du bruker Fluorouracil Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fluorouracil Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Fluorouracil Accord er og hva det brukes mot
Navnet på legemidlet ditt er "Fluorouracil Accord 50 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske", men i resten av pakningsvedlegget vil det kalles "Fluorouracil Accord".
Hva Fluorouracil Accord er
Fluorouracil Accord inneholder virkestoffet fluorouracil. Det er et legemiddel mot kreft.
Hva Fluorouracil Accord brukes mot
Fluorouracil Accord brukes til å behandle mange vanlige krefttyper, spesielt kreft i tykktarmen, spiserør, bukspyttkjertel, mage, hode og nakke, og brystkreft. Det kan brukes i kombinasjon med andre kreftlegemidler og strålebehandling.
 
2. Hva du må vite før du bruker Fluorouracil Accord
Bruk ikke Fluorouracil Accord
 • dersom du er allergisk overfor fluorouracil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en alvorlig infeksjon (f.eks. herpes zoster, vannkopper).
 • dersom tumoren din er godartet.
 • dersom du er kraftig svekket av langvarig sykdom.
 • dersom benmargen din er skadet av andre behandlinger (deriblant strålebehandling).
 • dersom du tar brivudin, sorivudin og analoger (et antiviralt legemiddel).
 • dersom du er gravid eller ammer.
 • dersom du har alvorlig nedsatt leverfunksjon
 • dersom du er homozygot for dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)-enzym.
 • hvis du vet at du ikke har noen aktivitet av enzymet dihydropyrimidindehydrogenase (DPD).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Fluorouracil Accord.
 • dersom antallet celler i blodet blir for lavt (det vil bli tatt blodprøver for å kontrollere dette)
 • dersom du har sårdannelse i munnen, feber eller blødning på noen steder eller svakhet (disse symptomene kan være en følge av av svært lavt antall celler i blodet)
 • dersom du har problemer med nyrene.
 • dersom du har problemer med leveren, deriblant gulsott (gulfarging av huden).
 • dersom du har problemer med hjertet. Kontakt lege dersom du opplever brystsmerter under behandlingen.
 • dersom du har redusert aktivitet av / mangel på enzym-DPD (dihydropyrimidindehydrogenase).
 • dersom du har hatt høydosestråling av bekkenet
 • dersom du har gastrointestinale bivirkninger (betennelse i munnslimhinnen, diaré, blødninger fra mage-tarmkanalen) eller blødning andre steder.
 • hvis du vet at du har en delvis fraværende aktivitet av enzymet dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)
 • hvis du har problemer med hjertet. Fortell legen hvis du opplever brystsmerter under behandlingen
DPD-mangel: DPD-mangel er en sjelden, medfødt tilstand som normalt ikke er forbundet med helseproblemer med mindre du får enkelte legemidler. Hvis du har en uidentifisert DPD-mangel og får 5-fluorouracil, har du høyere risiko for akutt, tidlig start av alvorlige former av bivirkningene angitt under avsnitt 4 Mulige bivirkninger. Kontakt legen din umiddelbart hvis du er bekymret over noen av bivirkningene eller hvis du opplever andre bivirkninger som ikke er oppført i pakningsvedlegget (se avsnitt 4 Mulige bivirkninger).
Kontakt lege umiddelbart hvis du opplever følgende tegn eller symptomer: nye symptomer med forvirring, desorientering eller annen endret sinnstilstand, balanse- eller koordinasjonsvansker, synsforstyrrelser. Dette kan være tegn på encefalopati, som kan føre til koma og dødsfall hvis det ikke behandles.
Andre legemidler og Fluorouracil Accord:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Metotreksat (et legemiddel mot kreft)
 • Metronidazol (et antibiotikum)
 • Kalsiumleukovorin (også kalt kalsiumfolinat – brukt til å redusere de skadelige effektene av kreftlegemidler)
 • Allopurinol (brukt til å behandle urinsyregikt)
 • Cimetidin (brukt til behandling av magesår)
 • Warfarin (brukt til behandling av blodpropp)
 • Interferon alfa 2a; brivudin, sorivudin og analoger (et antiviralt legemiddel)
 • Cisplatin (et kreftlegemiddel)
 • Fenytoin (brukt til å kontrollere epilepsi/anfall og uregelmessig hjerterytme)
 • Vaksiner
 • Vinorelbin (et legemiddel mot kreft)
 • Cyklofosfamid (et legemiddel mot kreft)
 • Levamisol (legemiddel som brukes til behandling av markinfeksjon)
 • Tamoksifen (et legemiddel mot kreft)
Legemidlene ovenfor påvirker effekten til Fluorouracil Accord.
Graviditet, amming og fertilitet
Fluorouracil Accord skal kun brukes under graviditet hvis den mulige nytten overgår den mulige risikoen for fosteret. Fluorouracil Accord skal kun brukes under graviditet hvis den mulige nytten overgår den mulige risikoen for fosteret. Du må ikke ta dette legemiddelet dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid. Hvis du er en fertil kvinne, må du bruke en effektiv prevensjonsmetode mens du tar dette legemidlet og i minst 6 måneder etterpå. Hvis du blir gravid i løpet av behandlingen, må du underrette lege og oppsøke genetisk rådgivning.
Siden det ikke er kjent om fluorouracil går over i brystmelk, må amming stanses hvis moren behandles med Fluorouracil Accord.
Hvis du er en mann, må du unngå å gjøre en kvinne gravid i løpet av og i opptil 6 måneder etter behandling med Fluorouracil Accord. Du tilrådes å forhøre deg om lagring av sæd før behandling grunnet risikoen for irreversibel infertilitet som følge av behandling med Fluorouracil Accord.
Rådfør deg med lege før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ikke kjør eller bruk maskiner siden fluorouracil kan fremkalle bivirkninger som kvalme og oppkast. Det kan også produsere bivirkninger i nervesystemet og synsendringer. Hvis du opplever noen av disse effektene, må du ikke kjøre eller bruke verktøy eller maskiner, da din evne til å kjøre eller bruke maskiner kan være svekket.
Fluorouracil Accord inneholder natrium
Fluorouracil Accord inneholder 7,78 mmol (178,2 mg) natrium i hver maksimale daglige dose (600 mg/m²). Dette skal tas i betraktning av pasienter på en kontrollert natriumdiett.
 
3. Hvordan du bruker Fluorouracil Accord
Dosen legemiddel du får avhenger av din medisinske tilstand, din kroppvekt, om du har hatt nylig kirurgi og hvor godt leveren og nyrene dine fungerer. Det vil også avhenge av resultatene fra blodprøvene dine. Din første behandling kan gis daglig eller ukentlig. Ytterligere behandlinger kan gis ut fra din respons på behandlingen. Du kan også få behandling i kombinasjon med strålebehandling.
Legemidlet kan fortynnes med glukoseoppløsning, natriumkloridoppløsning eller vann til injeksjonsvæsker før det gis til deg. Det vil administreres i en vene enten som normal injeksjon eller en langsom injeksjon via et drypp (infusjon).
Dersom du tar for mye av Fluorouracil Accord:
Siden dette legemidlet vil bli administrert på et sykehus, er det usannsynlig at du vil få for lite eller for mye, men du må kontakte lege eller apotek hvis du er bekymret.
Du er nødt til å få tatt blodprøver under og etter behandling med Fluorouracil Accord for å kontrollere nivåene av celler i blodet. Behandlingen kan måtte stanses hvis nivået av hvite blodceller blir for lavt.
Kvalme, oppkast, diaré, alvorlig mukositt samt sårdannelse og blødning i mage-tarmkanalen kan forekomme hvis du får for mye fluorouracil. Spør lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis noe av det følgende skjer, forteller legen din umiddelbart:
 • Alvorlig allergisk reaksjon - du kan oppleve et plutselig kløende utslett (elveblest), hevelse i hender, føtter, ankler, ansikt, lepper, munn eller svelg (som kan føre til vanskeligheter med å svelge eller puste), og du kan føle at du kommer til å besvime.
 • Brystsmerter
 • Avføringen er blodflekket eller svart
 • Munnen blir øm eller utvikler sår
 • Nummenhet, prikking eller skjelving i hender eller føtter
 • Stadig økende hjerterytme og åndenød
 • Følelse av forvirring og følelse av å være ustø på beina, koordineringsproblemer i armer og bein, vanskelig for å tenke / snakke, problemer med syn / hukommelse
 • Brystsmerter
 • Kortpustethet
Dette er alvorlige bivirkninger. Du kan trenge umiddelbar legehjelp.
Svært vanlige bivirkninger: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
 • Iskemiske EKG-abnormiteter (utilstrekkelig tilførsel av blod til et organ, normalt grunnet en blokkert arterie)
 • Anemi (tilstand der den sirkulerende massen av røde blodceller er utilstrekkelig)
 • Høy feber og kraftig redusert antall av sirkulerende granulære hvite blodceller
 • Betennelse i endetarmen eller anus
 • Kvalme
 • Forsinket sårheling
 • Svakhet
 • Betennelse i slimhinnen i noen av strukturene i munnen
 • Økning av urinsyre i blodet
 • Nøytropeni (et unormalt lavt nivå av nøytrofile i blodet)
 • Pancytopeni (en sykdom der benmargen sterkt reduserer eller stanser produksjonen av blodceller)
 • Betennelse i slimhinnen i munnen og fordøyelseskanalen
 • Nedsatt appetitt
 • Oppkast
 • Neseblødning
 • Betennelse i spiserøret
 • Infeksjoner
 • Levkopeni (et unormalt lavt antall hvite blodceller i blodsirkulasjonen)
 • Redusert produksjon av blodceller
 • Faryngitt (betennelse i slimhinnene i svelget)
 • Vannaktig diaré
 • Hårtap (særlig hos kvinner)
 • Hånd-fot-syndrom er en toksisk hudreaksjon
 • Sykdomsfølelse (malaise)
Vanlige bivirkninger: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
 • Angina pectoris (kraftige smerter i brystet forbundet med utilstrekkelig tilførsel av blod til hjertet)
 • Lavt antall hvite blodceller ledsaget av feber
Mindre vanlige bivirkninger: kan forekomme hos flere enn 1 av 100 personer
 • Unormal hjerterytme
 • Myokarditt (betennelsessykdom i hjertemuskelen)
 • Hjertesjokk
 • Dehydrering
 • Rytmiske øyebevegelser
 • Symptomer på Parkinsons sykdom (en progressiv bevegelsessykdom karakterisert av skjelvinger, stivhet, langsomme bevegelser)
 • Betennelse i huden
 • Synlige kløende kuler i huden
 • Stripete hyperpigmentering eller depigmentering i nærheten av venene.
 • Betennelse i neglematrisen med dannelse av puss og avskalling fra neglen
 • Tåredannelse
 • Forstyrrede øyebevegelser
 • Redusert synsskarphet
 • Nedre øyelokk er vendt utover
 • Eufori
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteinsuffisiens
 • Lavt blodtrykk
 • Bakterieinfeksjon i blodstrømmen eller vev i kroppen
 • Hodepine
 • Pyramidale tegn (muskelsvakhet eller lammelse i armer eller bein)
 • Hudendringer, f.eks. tørr hud, flisete hud, rødhet i huden, kløende makulopapulært utslett (utslett som starter på bena og sprer seg til armene og deretter brystet)
 • Lysfølsomhet
 • Endringer i neglene (f.eks. diffus overflatisk blå pigmentering, negledystrofi, smerter og fortykkede neglebånd)
 • Forstyrret sæd- eller eggproduksjon
 • Tåkesyn
 • Optisk nevritt (en synslidelse karakterisert av betennelse i synsnerven)
 • Kraftig lysfølsomhet og motvilje mot sollys eller sterkt opplyste steder
 • Blokkerte tårekanaler
 • Myokardiskemi (tap av oksygentilførsel til hjertemuskelen)
 • Dilativ kardiomyopati (en type hjertesykdom der hjertemuskelen er unormalt forstørret, fortykket og/eller stiv)
 • Søvnighet
 • Gastrointestinal sårdannelse og blødning, avskalling av huden
 • Følelse av ubalanse og ustødighet
 • Kvalme
 • Hudutslett i forbindelse med enkelte smittefarlige sykdommer
 • Hyperpigmentering i huden
 • Paronyki (betennelse i vevet rundt fingerneglene)
 • Skade på leverceller
 • Betennelse eller rødhet i slimhinnen i den hvite delen av øyet og undersiden av øyelokket.
 • Dobbeltsyn
 • Øyesykdom karakterisert av kronisk betennelse i kanten av øyelokkene
 • Lag eller masse med dødt vev atskilt fra omliggende levende vev, for eksempel ved sår eller betennelse.
Sjeldne bivirkninger: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer
 • Utilstrekkelig blodstrømning i hjernen, tynntarmen og perifere organer
 • Opphovning (betennelse) i en vene forårsaket av en blodpropp
 • Systemisk vasodilatasjon (utvidelse av blodkar) som fører til lavt blodtrykk
 • Misfarging av fingre, tær og av og til andre områder
 • Kraftig allergisk reaksjon i hele kroppen (anafylakse)
 • Reversibel forvirringstilstand kan oppstå
 • Generalisert allergisk reaksjon
 • Utvikling av en blodpropp i blodkar, kan forekomme i både arterier og vener
 • Økning av T4 (totalt tyroksin), økning av T3 (totalt trijodtyronin)
Svært sjeldne bivirkninger: kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer
 • Hjertestans (plutselig opphør av hjerteslag og hjertefunksjon)
 • Akutt cerebellart syndrom
 • Sinnsforvirring eller nedsatt bevissthet, spesielt når det gjelder tid, sted eller identitet
 • Kramper eller koma hos pasienter som får høye doser med 5-fluorouracil og hos pasienter med dihydropyrimidindehydrogenase-mangel
 • Betennelse i galleblæren
 • Plutselig hjertedød (uventet dødsfall grunnet hjerteproblemer)
 • Problemer med å uttale ord
 • Delvis eller fullstendig tap av evnen til å kommunisere muntlig eller skriftlig
 • Nyresvikt
 • Langsom progressiv ødeleggelse av de små gallegangene
 • Symptomer på leukoencefalopati (sykdommer som påvirker hvit substans i hjernen), herunder ataksi (manglende evne til å koordinere muskelbevegelser)
 • Forvirring
 • Unormal muskelsvakhet eller utmattelse
 • Skade på leverceller (tilfeller med fatalt utfall)
 • Desorientering
 • Hjertestans
Ikke kjent: frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data
 • feber
 • nummenhet eller svakhet i armer og bein
 • misfarging av vener i nærheten av injeksjonsstedene
 • takykardi, kortpustethet
 • hyperammonemisk encefalopati (hjernedysfunksjon forårsaket av forhøyet ammoniakk)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Fluorouracil Accord
Oppbevares utilgjengelig for barn
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP/Utl.dato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Kun til engangsbruk. Kast ubrukt materiale.
Holdbarhet etter fortynning
Kjemisk og fysisk stablitet i bruk er påvist i 24 timer ved 25ºC med glukose 50 mg/ml eller natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske eller vann til injeksjonsvæsker ved en konsentrasjon på 0,98 mg/ml fluorouracil. Fra et mikrobiologisk ståsted bør imidlertid preparatet brukes omgående. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstidene og -betingelsene før og under bruk brukerens ansvar.
Må ikke brukes hvis oppløsningen er brun eller mørkegul.
Må ikke brukes hvis du oppdager skader på beholderen eller synlige partikler/krystaller.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Fluorouracil Accord:
 • Virkestoffet er fluorouracil.
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid og saltsyre.
Hvordan Fluorouracil Accord ser ut og innholdet i pakningen:
1 ml oppløsning inneholder 50 mg fluorouracil (som natriumsalt dannet in situ).
Fluorouracil Accord er en gjennomsiktig, fargeløs eller nesten fargeløs oppløsning i et gjennomsiktig hetteglass av type I med gummipropp.
Hvert 5 ml hetteglass inneholder 250 mg fluorouracil.
Hvert 10 ml hetteglass inneholder 500 mg fluorouracil.
Hvert 20 ml hetteglass inneholder 1000 mg fluorouracil.
Hvert 50 ml hetteglass inneholder 2500 mg fluorouracil.
Hvert 100 ml hetteglass inneholder 5000 mg fluorouracil.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nederland
Tilvirker:
Accord Healthcare Limited
Sage House, 319 Pinner Road,
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF
Storbritannia
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,
95-200 Pabianice,
Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.05.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:INSTRUKSJONER FOR BRUK/HÅNDTERING, TILBEREDNING OG AVHENDING VED BRUK AV FLUOROURACIL ACCORDRetningslinjer for cytotoksisk håndtering
Fluorouracil skal kun administreres av eller under tilsyn av en kvalifisert lege med erfaring innen bruk av kjemoterapeutiske legemidler mot kreft.
Fluorouracil Accord skal kun klargjøres til administrasjon av fagpersonell med opplæring innen sikker bruk av preparatet. Klargjøring skal kun utføres i et aseptisk kabinett eller rom som er beregnet på tilberedning av cytotoksiske legemidler.
Hvis det oppstår søl, skal brukerne ta på hansker, ansiktsmaske, vernebriller og engangsforkle og tørke opp det sølte materialet med absorberende materiale som finnes i området for dette formålet. Området skal deretter rengjøres og alt kontaminert materiale skal overføres til en pose eller avfallsbeholder for cytotoksisk avfall og lukkes for forbrenning.
Retningslinjer for klargjøring:Kontaminasjon
Siden fluorouracil er et irriterende stoff, må kontakt med hud og slimhinner unngås.
Hvis det oppstår kontakt med hud eller øyne, skal det berørte området vaskes med rikelige mengder vann eller vanlig saltløsning. Hydrokortisonkrem 1 % kan brukes til å behandle den forbigående svien i huden. Rådfør deg med lege hvis øynene rammes eller hvis preparatet innåndes eller svelges.
Førstehjelp
Øyekontakt: Skyll omgående med vann og kontakt lege.
Hudkontakt: Vask grundig med såpe og vann og fjern kontaminerte klær.
Innånding, svelging: Kontakt lege umiddelbart.
Avhending
Sprøyter, beholdere, absorberende materiale, oppløsning og annet kontaminert materiale skal plasseres i en tykk plastpose eller annen ugjennomtrengelig beholder, merkes som cytotoksisk avfall og brennes ved minst 700ºC.
Kjemisk inaktivering kan oppnås med 5 % natriumhypokloritt i løpet av 24 timer.
Retningslinjer for klargjøring:
a) Kjemoterapeutiske midler skal kun klargjøres til administrasjon av fagpersonell med opplæring innen sikker bruk av preparatet.
b) Prosedyrer som rekonstituering av pulver og overføring til sprøyter skal kun utføres i det anviste området.
c) Personell som utfører disse prosedyrene skal være tilstrekkelig beskyttet med spesialbekledning, to par hansker (én lateks, én PVC, latekshansken underst) som dekker ulik gjennomtrengelighet for ulike antineoplastiske midler, og vernebriller. Luer lock-sprøyter og -koblinger skal alltid brukes både ved klargjøring av cytotoksiske preparater og administrasjon av disse.
d) Personell som er gravide frarådes å håndtere kjemoterapeutiske midler.
e) Se lokale retningslinjer før du setter i gang.
Bruksanvisning
Fluorouracil Accord kan gis som intravenøs injeksjon, eller som intravenøs som bolus, infusjon eller kontinuerlig infusjon.
Uforlikeligheter
Fluorouracil er inkompatibelt med kalsiumfolinat, karboplatin, cisplatin, cytarabin, diazepam, doksorubucin, droperidol, filgrastim, galliumnitrat, metotreksat, metoklopramid, morfin, ondansetron, parenteral ernæring, vinorelbin, andre antracykliner.
Formuleringen av oppløsningen er alkalisk, og blanding med sure legemidler eller preparater bør unngås.
Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, bør dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.
Holdbarhet og oppbevaring
Holdbarhet for uåpnede hetteglass
2 år. Kun til engangsbruk. Kast ubrukt materiale.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Hvis det har oppstått bunnfall som følge av eksponering for lav temperatur, må det løses opp på nytt ved å varmes opp til 60ºC og rystes kraftig. La oppløsningen kjøles ned til kroppstemperatur før bruk. Preparatet skal kastes hvis oppløsningen er brun eller mørkegul.
Holdbarhet etter fortynning
Ved bruk: Kjemisk og fysisk stabilitet ved bruk er påvist i 24 timer ved 25ºC med glukose 50 mg/ml eller natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske eller vann til injeksjonsvæsker ved en konsentrasjon på 0,98 mg/ml fluorouracil.
Fra et mikrobiologisk ståsted bør preparatet brukes omgående. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstidene og -betingelsene før og under bruk brukerens ansvar.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bolus: En bolus er en liten mengde væske som raskt injiseres i blodet. Hensikten med en bolusdose kan være å raskt å oppnå en høy konsentrasjon av legemiddel i blodet, slik at også virkningen kommer tidligere.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

herpes zoster (helvetesild): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hånd-fot-syndrom (palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, ppes): Palmar-plantar erytrodysestesi, også kjent som hånd-fot-syndrom, er en bivirkning som kan forekomme under kjemoterapi. Symptomene inkluderer rødhet, prikking, hevelse og smerte i håndflatene og/eller fotsålene.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

t3 (trijodtyronin): Hormon som er viktig for stoffskifteprosesser i kroppen.

t4 (tyroksin, tetrajodtyronin): Hormon som dannes i skjoldkjertelen og utøver et vidt spekter av stimulerende effekter på stoffskiftet. Det omdannes også til trijodtyronin som er mange ganger så virksomt.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.