Fluorouracil Accord

Accord

Cytostatikum, pyrimidinanalog.

ATC-nr.: L01B C02

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L01B C02
Fluorouracil
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fluorouracil kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av fluorouracil kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fluorouracil er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.04.2017) er utarbeidet av Teva.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Fluorouracil (5-FU) 50 mg, natriumhydroksid og saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Voksne: Metastatisk kolorektal kreft. Fremskreden magekreft. Fremskreden kreft i bukspyttkjertelen. Fremskreden kreft i spiserøret. Fremskreden eller metastatisk brystkreft. Inoperabel lokalt fremskreden plateepitelkarsinom i hode og nakke på tidligere ubehandlede pasienter. Lokalt residiverende eller metastatisk plateepitelkreft i hode og hals. Adjuvant behandling ved tykktarms- og endetarmskreft og ved primær operabel invasiv brystkreft.

Dosering

Skal kun gis under tilsyn av kvalifisert lege med lang erfaring i cytotoksisk behandling. Pasienten må overvåkes nøye og ofte under behandling. Ved i.v. administrering av 5-FU varierer behandlingsregimer i kombinasjon med andre cytostatika eller dose med folinsyre (kalsiumfolinat) brukt samtidig. Antall sykluser som utføres bør avgjøres av behandlende kliniker avhengig av lokale behandlingsprotokoller og retningslinjer, tatt i betraktning behandlingssuksess og toleranse hos pasienten. Dosereduksjon tilrådes ved kakeksi, stort kirurgisk inngrep de foregående 30 dager, redusert benmargsfunksjon, nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Voksne og eldre skal overvåkes nøye før hver dose mtp. hematologisk, gastrointestinal og nevrologisk toksisitet. Dosejustering eller seponering avhenger av forekomst av bivirkninger. Hematologisk toksisitet, som redusert mengde leukocytter (≤3500/mm3) og/eller trombocytter (≤100 000/ mm3), kan kreve behandlingsavbrudd. Gjenopptagelse av behandling må avgjøres av behandlende kliniker.
Kolorektal kreft: Brukes fortrinnsvis sammen med folinsyre (kalsiumfolinat). Vanlig brukte behandlingsregimer er FOLFIRI, FLIRI, FOLFOX og FOLFIRINOX. Vanlig 5-FU-dosespekter varierer fra 200-600 mg/m2 kroppsoverflate, som avhenger av administreringsform som i.v. bolus eller som kontinuerlig i.v. infusjon. Doseringsplaner varierer avhengig av kjemoterapi, og 5-FU-dosen vil kunne gjentas ukentlig, 2 ganger pr. måned eller månedlig, avhengig av behandlingssuksess og toleranse.
Brystkreft: Vanlig brukte behandlingsregimer er CMF, FEC og MFL. Normal 5-FU-dose er 500-600 mg/m2 kroppsoverflate som i.v. bolus og gjentas hver 3.-4. uke etter behov. Ved adjuvant behandling av primær invasiv brystkreft, vil behandlingsvarigheten vanligvis fortsette i 6 sykluser.
Magekreft og kreft i gastroøsofagusovergangen: Perioperativ kjemoterapi med ECF-regime anbefales for tiden. Anbefalt 5-FU-dose er 200 mg/m2 kroppsoverflate pr. dag gitt som kontinuerlig i.v. infusjon i 3 uker. 6 sykluser anbefales som hovedregel, avhengig av behandlingssuksess og toleranse.
Kreft i spiserøret: 5-FU brukes ofte i kombinasjon med cisplatin, eller cisplatin og epirubicin, eller epirubicin og oksaliplatin. Vanlig 5-FU-dose varierer fra 200-1000 mg/m2 kroppsoverflate pr. dag gitt som kontinuerlig i.v. infusjon i løpet av flere dager, og gjentatt syklisk, avhengig av regimet. For kreft som involverer nedre del av spiserøret anbefales vanligvis perioperativ kjemoterapi med ECF-regime. Anbefalt 5-FU-dose er 200 mg/m2 kroppsoverflate pr. dag, gitt som kontinuerlig i.v. infusjon i 3 uker og gjentatt syklisk. For 5-FU/cisplatin i kombinasjon med strålebehandling, henvises det til litteraturen.
Kreft i bukspyttkjertelen: Brukes fortrinnsvis i kombinasjon med folinsyre (kalsiumfolinat) eller gemcitabin. 5-FU-dose varierer mellom 200-500 mg/m2 kroppsoverflate pr. dag som i.v. bolusinjeksjon eller i.v. infusjon, avhengig av diett, og gjentas syklisk.
Kreft i hodet og nakken: Brukes fortrinnsvis i kombinasjon med cisplatin eller karboplatin. 5-FU-dosen varierer mellom 600-1200 mg/m2 kroppsoverflate pr. dag som kontinuerlig i.v. infusjon over flere dager og gjentas syklisk, avhengig av regimet. For 5-FU/cisplatin eller karboplatin i kombinasjon med strålebehandling, henvises det til litteraturen.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Skal brukes med forsiktighet ved nedsatt nyre-/leverfunksjon eller gulsott. Dosereduksjon kan være nødvendig. Se Kontraindikasjoner. Barn og ungdom: Anbefales ikke pga. utilstrekkelige sikkerhets- og effektdata. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: For bruksanvisning, fortynning og uforlikeligheter, se pakningsvedlegget.
Administrering: Kan gis som i.v. injeksjon som bolus, infusjon eller kontinuerlig infusjon i opptil flere dager. Se for øvrig lokal eller internasjonal retningslinje.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet og amming. Alvorlige infeksjoner (f.eks. herpes zoster, vannkopper). Kraftig funksjonshemmede pasienter. Benmargsdepresjon etter radioterapi eller behandling med andre antineoplastiske midler. Håndtering av ikke-malign sykdom. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. 5-FU skal ikke gis i kombinasjon med brivudin, sorivudin og analoger (disse er potente hemmere av det 5-FU-metaboliserende enzymet dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)). Skal ikke gis til pasienter homozygote for DPD. Fullstendig fravær av dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)-aktivitet.

Forsiktighetsregler

Initial behandling skal starte på sykehus. Behandlingen skal seponeres ved 1. tegn på oral sårdannelse eller ved gastrointestinale bivirkninger eller blødninger. Forholdet mellom effektiv og toksisk dose er liten, og terapeutisk respons er usannsynlig uten en viss grad av toksisitet. Behandling skal seponeres ved alvorlig toksisitet. Hematologiske effekter: Behandling er normalt etterfulgt av leukopeni, der laveste antall leukocytter normalt sees mellom 7. og 14. dag. Leukocytt-tallet er tilbake i normalområdet etter omtrent dag 30. Daglig overvåkning av antall trombocytter og leukocytter er anbefalt, og behandlingen må seponeres om trombocytt-tallet synker til <100 000 pr. mm3 eller leukocytt-tallet synker til <3500 pr. mm3. Om det totale antallet er <2000 pr. mm3 anbefales det at pasienten plasseres i beskyttende isolasjon på sykehus, og behandles med egnede tiltak for å forhindre systemisk infeksjon. Kardiotoksisitet: Behandling har vært assosiert med kardiotoksisitet, inkl. hjerteinfarkt, angina, arytmier, myokarditt, kardiogent sjokk, plutselig død og elektrokardiografiske endringer (inkl. svært sjeldne tilfeller med QT-forlengelse). Bivirkningene er vanligere hos pasienter som får kontinuerlig infusjon. Anamnese med koronarsykdom kan være en risikofaktor for kardiale bivirkninger, og forsiktighet skal derfor utvises ved behandling av pasienter som har opplevd brystsmerter under behandling og hos pasienter med tidligere hjertesykdom. Hjertefunksjonen skal overvåkes regelmessig under behandlingen. Ved alvorlig kardiotoksisitet skal behandlingen seponeres. Encefalopati: Encefalopati (inkl. hyperammonemisk encefalopati, leukoencefalopati) er sett. Symptomer er endret sinnstilstand, forvirring, desorientering, koma eller ataksi. Ved slike symptomer må behandling avbrytes og ammoniakknivå i serum testes umiddelbart. Dersom ammoniakknivået er forhøyet skal ammoniakksenkende behandling igangsettes. Dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)-mangel: Sjeldne tilfeller av uventet, alvorlig toksisitet (f.eks. stomatitt, diaré, slimhinnebetennelse, nøytropeni og nevrotoksisitet) forbundet med 5-FU antas å skyldes mangel på DPD-aktivitet. Ved behov er bestemmelse av DPD-enzymaktivitet indisert før behandling, se Kontraindikasjoner og Interaksjoner. Vanligste manifestasjoner på toksisitet er leukopeni, mukositt, stomatitt og/eller diaré, som kan være dosebegrensende. Gastrointestinal toksisitet sees oftere, og kan være mer alvorlig eller livstruende (spesielt stomatitt og diaré). Pasienten må få beskjed om å rådføre seg med behandlende lege umiddelbart om de får stomatitt og/eller diaré 2 ganger pr. dag. I alvorlige tilfeller må 5-FU og folinsyre seponeres og støttende i.v. behandling initieres. Nedsatt nyre-/leverfunksjon: Kan gi forhøyet risiko for hyperammonemi og hyperammonemisk encefalopati. Se Dosering. Hud: Langvarig eksponering for sollys er ikke anbefalt pga. risiko for fotosensitivitet. Immunsuppressive effekter/økt følsomhet for infeksjoner: Vaksinasjon med levende vaksine skal unngås pga. risiko for alvorlige eller fatale infeksjoner. Kontakt med personer som nylig er behandlet med poliovirusvaksine må unngås. Andre spesielle pasientgrupper: Brukes med forsiktighet hos pasienter som har hatt høydosestråling av bekkenet. Spesiell forsiktighet bør utvises ved behandling av eldre eller svake pasienter, da disse kan ha høyere risiko for alvorlig toksisitet. Hjelpestoffer: Inneholder 7,78 mmol (178,2 mg) natrium pr. maks. daglige dose (600 mg/m2). Dette bør tas i betraktning hos pasienter på kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: 5-FU kan fremkalle kvalme, oppkast, nevrologiske bivirkninger og synsendringer som kan forstyrre kjøring eller bruk av tunge maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01B C02
Nukleosidanaloger, f.eks. brivudin og dorivudin, som påvirker DPD-aktivitet kan gi økte plasmakonsentrasjoner og økt toksisitet av fluoropyrimidiner. Det bør derfor gå 4 uker mellom administrering av 5-FU og nukleosidanaloger, se Kontraindikasjoner. Toksikologisk profil for 5-FU kan forsterkes eller forskyves av folinsyre (kalsiumfolinat), se Forsiktighetsregler. Flere legemidler (metotreksat, metronidazol, leukovorin, interferon alfa og allopurinol) er rapportert å biokjemisk modulere antitumoreffekten eller toksisiteten til 5-FU. I kombinasjon med andre myelosuppressiver, er dosejustering nødvendig. Samtidig eller tidligere strålebehandling kan kreve dosereduksjon. 5-FU er ikke kompatibelt med antrasykliner, klozapin, cisplatin, levamisol og vinorelbin. Cimetidin, metronidazol og interferon kan øke toksisiteten til 5-FU. Toksisitet forbundet med forhøyede fenytoinplasmakonsentrasjoner ved samtidig bruk av fenytoin og 5-FU er rapportert.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Fertile kvinner frarådes å bli gravide, og må bruke effektiv prevensjon under behandling og opptil 6 måneder etter. Ved bruk under graviditet eller hvis kvinnen blir gravid under behandling, skal hun informeres fullt ut om mulig fare for fosteret, og genetisk rådgivning anbefales. Skal kun brukes under graviditet hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for fosteret.
Amming: Strengt kontraindisert. Overgang i morsmelk er ukjent. Amming må opphøre under behandling.
Fertilitet: Menn som behandles frarådes å gjøre en kvinne gravid under og opptil 6 måneder etter opphørt behandling. Bør rådføre seg vedrørende lagring av sæd før behandling pga. risiko for irreversibel infertilitet som følge av behandling.
Fluorouracil

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAgranulocytose, anemi, benmargssuppresjon, leukopeni, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni
VanligeFebril nøytropeni
Endokrine
SjeldneØkt trijodtyronin, økt tyroksin
Gastrointestinale
Svært vanligeAnoreksi, kvalme, oppkast, vannaktig diaré
Mukositt (stomatitt, øsofagitt, faryngitt, proktitt)
Mindre vanligeDehydrering, gastrointestinale sår og blødninger, hudeksfoliasjon, sepsis
Generelle
Svært vanligeEpistakse, fatigue, forsinket sårtilheling, malaise, svakhet
Ukjent frekvensFeber, misfarging av vener i nærheten av injeksjonssted
Hjerte
Svært vanligeIskemiske EKG-abnormiteter
VanligeAngina pectoris-lignende brystsmerte
Mindre vanligeArytmi, hjerteinfarkt, hjerteiskemi, hjertesvikt, kardiogent sjokk, kongestiv kardiomyopati, myokarditt
Svært sjeldneHjertestans1, plutselig hjertedød1
Ukjent frekvensKortpustethet, perikarditt, takykardi
Hud
Svært vanligeAlopesi, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom
Mindre vanligeDermatitt, fotosensitivitet, hyperpigmentering av hud, onykolyse, stripete hyperpigmentering eller depigmentering nær venene, urticaria, utslett
Hudforandringer (f.eks. tørr hud, fissurerosjon, erytem, kløende makulopapuløst utslett)
Negleforandringer (f.eks. diffus overflatisk blå pigmentering, hyperpigmentering, negledystrofi, smerter og fortykning av neglesengene, neglerotbetennelse)
Immunsystemet
Svært vanligeBronkospasme, immunsuppresjon med økt mottakelighet for infeksjon
SjeldneAnafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk, generalisert allergisk reaksjon
Infeksiøse
Svært vanligeInfeksjon
Kar
Mindre vanligeHypotensjon
SjeldneCerebral iskemi, intestinal iskemi, perifer iskemi, Raynauds syndrom, tromboembolisme, tromboflebitt
Lever/galle
Mindre vanligeSkade på leverceller
Svært sjeldneKolecystitt, levernekrose (tilfeller med fatalt utfall), sklerose i gallegangene
Nevrologiske
Mindre vanligeEufori, hodepine, nystagmus, pyramidale tegn, somnolens, svimmelhet, symptom på Parkinsons sykdom
Svært sjeldneSymptom på leukoencefalopati (inkl. afasi, akutt lillehjernesyndrom, ataksi, desorientering, dysartri, forvirring, koma, krampeanfall eller muskelsvakhet)
Ukjent frekvensHyperammonemisk encefalopati, perifer nevropati
Nyre/urinveier
Svært sjeldneNyresvikt
Psykiske
Mindre vanligeEufori
SjeldneReversibel forvirringstilstand
Svært sjeldneDesorientering
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeHyperurikemi
Øye
Mindre vanligeBlefaritt, dakryostenose, diplopi, ektropion, fotofobi, konjunktivitt, kraftig lakrimasjon, optikusnevritt, redusert synsskarphet, tåkesyn, øyebevegelsesforstyrrelse
Systemisk behandling er forbundet med ulike typer okulær toksisitet
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAgranulocytose, anemi, benmargssuppresjon, leukopeni, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAnoreksi, kvalme, oppkast, vannaktig diaré
Mukositt (stomatitt, øsofagitt, faryngitt, proktitt)
GenerelleEpistakse, fatigue, forsinket sårtilheling, malaise, svakhet
HjerteIskemiske EKG-abnormiteter
HudAlopesi, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom
ImmunsystemetBronkospasme, immunsuppresjon med økt mottakelighet for infeksjon
InfeksiøseInfeksjon
Stoffskifte/ernæringHyperurikemi
Vanlige
Blod/lymfeFebril nøytropeni
HjerteAngina pectoris-lignende brystsmerte
Mindre vanlige
GastrointestinaleDehydrering, gastrointestinale sår og blødninger, hudeksfoliasjon, sepsis
HjerteArytmi, hjerteinfarkt, hjerteiskemi, hjertesvikt, kardiogent sjokk, kongestiv kardiomyopati, myokarditt
HudDermatitt, fotosensitivitet, hyperpigmentering av hud, onykolyse, stripete hyperpigmentering eller depigmentering nær venene, urticaria, utslett
Hudforandringer (f.eks. tørr hud, fissurerosjon, erytem, kløende makulopapuløst utslett)
Negleforandringer (f.eks. diffus overflatisk blå pigmentering, hyperpigmentering, negledystrofi, smerter og fortykning av neglesengene, neglerotbetennelse)
KarHypotensjon
Lever/galleSkade på leverceller
NevrologiskeEufori, hodepine, nystagmus, pyramidale tegn, somnolens, svimmelhet, symptom på Parkinsons sykdom
PsykiskeEufori
ØyeBlefaritt, dakryostenose, diplopi, ektropion, fotofobi, konjunktivitt, kraftig lakrimasjon, optikusnevritt, redusert synsskarphet, tåkesyn, øyebevegelsesforstyrrelse
Systemisk behandling er forbundet med ulike typer okulær toksisitet
Sjeldne
EndokrineØkt trijodtyronin, økt tyroksin
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk, generalisert allergisk reaksjon
KarCerebral iskemi, intestinal iskemi, perifer iskemi, Raynauds syndrom, tromboembolisme, tromboflebitt
PsykiskeReversibel forvirringstilstand
Svært sjeldne
HjerteHjertestans1, plutselig hjertedød1
Lever/galleKolecystitt, levernekrose (tilfeller med fatalt utfall), sklerose i gallegangene
NevrologiskeSymptom på leukoencefalopati (inkl. afasi, akutt lillehjernesyndrom, ataksi, desorientering, dysartri, forvirring, koma, krampeanfall eller muskelsvakhet)
Nyre/urinveierNyresvikt
PsykiskeDesorientering
Ukjent frekvens
GenerelleFeber, misfarging av vener i nærheten av injeksjonssted
HjerteKortpustethet, perikarditt, takykardi
NevrologiskeHyperammonemisk encefalopati, perifer nevropati

1Forekommer som regel under eller innen timer etter 1. behandlingssyklus.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For pyrimidinanaloger L01B C

Egenskaper

Virkningsmekanisme: 5-FU virker som en antimetabolitt til uracil. Etter intracellulær konvertering forstyrrer det syntesen av DNA ved å blokkere konverteringen av deoksyuridylinsyre til tymidylinsyre vha. cellulær enzymtymidylatsyntetase. 5-FU kan også forstyrre RNA-syntesen.
Fordeling: Gitt i.v. distribueres 5-FU over hele kroppens vannfase, også til cerebrospinalvæske og hjernevev. Tas fortrinnsvis opp av aktivt celledelende vev og tumorer etter konvertering til dets nukleotid.
Halveringstid: Ca. 16 minutter (gitt i.v.).
Metabolisme: Hovedsakelig i lever til inaktive metabolitter.
Utskillelse: Via urin (ca. 15% av dosen uomdannet) i løpet av 6 timer. 90% skilles ut i løpet av 1. time.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares <25°C i originalemballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Brukes umiddelbart etter åpning. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk stabilitet ved bruk er påvist i 24 timer ved 25°C med forlikelige oppløsningsvæsker, se pakningsvedlegget. Fra et mikrobiologisk ståsted bør preparatet brukes omgående. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider og -betingelser før og under bruk brukerens ansvar.

Sist endret: 19.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.03.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Fluorouracil Accord, INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg/ml10 ml (hettegl.)
548357
SPC_ICON-
-
65,60C
20 ml (hettegl.)
439049
SPC_ICON-
-
94,90C
50 ml (hettegl.)
180675
SPC_ICON-
-
182,90C
100 ml (hettegl.)
395106
SPC_ICON-
-
329,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

afasi: Tap av tale (motorisk afasi) eller manglende evne til å forstå tale og skrift (sensorisk afasi).

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

bolus: En bolus er en liten mengde væske som raskt injiseres i blodet. Hensikten med en bolusdose kan være å raskt å oppnå en høy konsentrasjon av legemiddel i blodet, slik at også virkningen kommer tidligere.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet, okulær lysømfintlighet): Når lys som treffer øyet oppfattes som plagsomt eller direkte smertefullt.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

herpes zoster (helvetesild): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hyperpigmentering av hud: Sterk farging av huden, vanligvis som et resultat av økt melanin i huden. Pigmentforandringen kan oppstå lokalt eller være utbredt.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nystagmus: Gjentatte ufrivillige øyebevegelser som ofte sees ved sykdommer relatert til balanseorganene. Nystagmus er også et vanlig fenomen ved større belastning av syn- og balansesansen, for eksempel ved fiksering av blikket eller når blikket rettes i en bestemt retning.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

palmar-plantar erytrodysestesisyndrom (ppes, hånd-fot-syndrom): Palmar-plantar erytrodysestesi, også kjent som hånd-fot-syndrom, er en bivirkning som kan forekomme under kjemoterapi. Symptomene inkluderer rødhet, prikking, hevelse og smerte i håndflatene og/eller fotsålene.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

trijodtyronin (t3): Hormon som er viktig for stoffskifteprosesser i kroppen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

trombocytter (blodplater): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

tyroksin (t4, tetrajodtyronin): Hormon som dannes i skjoldkjertelen og utøver et vidt spekter av stimulerende effekter på stoffskiftet. Det omdannes også til trijodtyronin som er mange ganger så virksomt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.