Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

FLAMMAZINE 10 mg/g krem

sølvsulfadiazin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Flammazine krem er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Flammazine krem
 3. Hvordan du bruker Flammazine krem
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Flammazine krem
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Flammazine krem er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget.
Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Flammazine krem er en steril, antimikrobiell krem som brukes for å forebygge bakterieinfeksjoner ved brannskader.
 
2. Hva du må vite før du bruker Flammazine krem
Bruk ikke Flammazine krem:
 • dersom du er allergisk overfor sølvsulfadiazin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • ved graviditet, etter uke 30 av svangerskapet.
 • til for tidlig fødte babyer eller spedbarn de første levemånedene.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Flammazine krem.
 • dersom du er allergisk mot sulfonamidbehandling.
 • dersom du er gravid eller ammer.
 • dersom du har problemer med nyrer eller lever.
 • dersom du har mangel på et enzym som kalles glukose-6-fosfatdehydrogenase.
Andre legemidler og Flammazine krem
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Flammazine krem bør ikke brukes sammen med biologiske midler som fjerner dødt vev fra brannsår. Du må også være forsiktig med å bruke Flammazine krem dersom du tar legemidler for behandling av diabetes eller epilepsi.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Flammazine krem dersom du er gravid. Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes.
Rådfør deg derfor med lege før bruk av Flammazine krem ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ingen kjente påvirkninger på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.
Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Flammazine krem inneholder propylenglykol og cetylalkohol
Propylenglykol kan forårsake hudirritasjon. Cetylalkohol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).
 
3. Hvordan du bruker Flammazine krem
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Brannsår: Brannsåret skal først renses. Påfør et 3-5 mm tykt lag med Flammazine krem på det forbrente området: Du må bruke en steril hanske på hånden eller en spatel når du smører på kremen. Dekk til området med en kompress som ikke fester seg i såret (legg den glatte overflaten ned mot såret).
Brannsår på hendene: Etter at du har påført kremen som beskrevet ovenfor, kan du dekke hånden helt med en plastikkpose eller hanske.
Hånden og fingrene må beveges så mye som mulig. Flammazine krem bør påføres brannsåret på nytt minst én gang daglig. Bruk ikke Flammazine krem for en lengre periode enn det legen har bestemt.
Viktig: Innholdet i en tube er bare beregnet til bruk for én person.
Dersom du tar for mye av Flammazine krem
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 og færre enn 1 av 10 pasienter):
Blodmangel pga. redusert antall hvite blodlegemer (leukopeni), brennende følelse på påføringsstedet, kløe, utslett der kremen er påført (f.eks. eksem og kontakteksem).
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 og færre enn 1 av 1000 pasienter):
Askegrå misfarging av hud, slimhinner o.l.
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter):
Nedsatt nyrefunksjon.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Flammazine krem
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at kremen er mørk brun eller sort.
Tuben kan benyttes inntil 7 dager etter at den er åpnet. Restinnholdet skal kastes eller returneres til apoteket.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på tubeenden etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Flammazine krem
 • Virkestoff er sølvsulfadiazin.
 • Hjelpestoffer er polysorbat 60, polysorbat 80, glyserolmonostearat, cetylalkohol, flytende parafin, propylenglykol og renset vann.
Hvordan Flammazine krem ser ut og innholdet i pakningen
Flammazine krem finnes i pakningsstørrelse 50 g. Tuben er av polyetylen med ferdigtrykt tekst. Tuben har en skrukork av polypropylen.
Tubene er forseglet.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ
Tilvirker
Recipharm Parets S.L., Barcelona, Spania.
Dato for siste revisjon av pakningsvedlegget 07.10.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.