Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Ferinject 50 mg jern/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

jern (som jern(III)karboksymaltose)

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ferinject er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ferinject
 3. Hvordan du bruker Ferinject
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ferinject
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Ferinject er og hva det brukes mot
Ferinject er et legemiddel som inneholder jern.
Legemidler som inneholder jern, brukes når du ikke har nok jern i kroppen. Dette kalles jernmangel. Ferinject brukes til å behandle jernmangel når:
 • jern som tas peroralt (gjennom munnen), ikke er effektivt nok.
 • du ikke tåler å ta jern gjennom munnen.
 • legen mener at du trenger jern raskt for å bygge opp jernlagrene.
Legen vil se om du har jernmangel basert på en blodprøve du må ta.
 
2. Hva du må vite før du bruker Ferinject
Ferinject må ikke gis
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor jern(III)karboksymaltose eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har opplevd alvorlige allergiske reaksjoner (overfølsomhetsreaksjoner) overfor andre injiserbare jernpreparater.
 • hvis du har anemi som ikke er forårsaket av jernmangel.
 • hvis du har jernoverskudd (for mye jern i kroppen) eller forstyrrelser i utnyttelsen av jern.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller sykepleier før du får Ferinject:
 • hvis du tidligere har vært allergisk mot medisin
 • hvis du har systemisk lupus erytematosus
 • hvis du har revmatoid artritt
 • hvis du har alvorlig astma, eksem eller andre allergier
 • hvis du har en infeksjon
 • hvis du har leversykdom.
 • hvis du har eller har hatt lav verdi av fosfat i blodet
Ferinject skal ikke gis til barn under 14 år.
Uriktig administrering av Ferinject kan føre til lekkasje av produktet på administrasjonsstedet, som kan føre til hudirritasjon og muligens langvarig brun misfarging ved administrasjonsstedet.
Administreringen må stoppes umiddelbart hvis dette skjer.
Hvordan Ferinject gis
Legen eller sykepleieren administrerer Ferinject ufortynnet ved injeksjon, under dialyse, eller fortynnet ved infusjon. Ferinject vil bli administrert på et sted der immunallergiske reaksjoner kan behandles hensiktsmessig og raskt.
Legen eller sykepleieren vil observere deg i minst 30 minutter etter hver administrasjon.
Andre legemidler og Ferinject
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler. Hvis Ferinject blir gitt sammen med orale (som svelges) jernpreparater, kan disse orale preparatene ha redusert virkning.
Graviditet
Det foreligger begrensede data om bruk av Ferinject på gravide kvinner. Det er viktig at du informerer legen dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis du blir gravid under behandlingen, må du rådføre deg med lege. Legen bestemmer om du bør få denne medisinen eller ikke.
Amming
Hvis du ammer, må du rådføre deg med lege før du får Ferinject. Det er usannsynlig at Ferinject utgjør en fare for det diende spedbarnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er usannsynlig at Ferinject påvirker evnen til å kjøre eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Ferinject
Dette legemidlet inneholder 0,24 mmol (eller 5,5 mg) natrium per milliliter ufortynnet oppløsning, og dette må tas i betraktning av pasienter på saltfattig diett.
 
3. Hvordan du bruker Ferinject
Legen din bestemmer hvor mye Ferinject du skal få, hvor ofte du skal få det, og hvor lenge du skal få det. Legen vil ta en blodprøve for å bestemme hvor stor dose du trenger. Legen eller sykepleieren kan gi deg Ferinject ufortynnet ved injeksjon, under dialyse eller fortynnet gjennom infusjon:
 • Ved injeksjon kan du motta opp til 20 ml Ferinject, noe som tilsvarer 1000 mg jern, en gang i uken direkte inn i blodåren.
 • Dersom du er på dialyse, kan du motta Ferinject under en hemodialysesekvens gjennom dialysatoren.
 • Ved infusjon kan du motta opp til 20 ml Ferinject, noe som tilsvarer 1000 mg jern, én gang i uken direkte inn i blodåren. Ved infusjon er Ferinject fortynnet med natriumkloridoppløsning, og kan dermed ha et volum på opptil 250 ml og se ut som en brun løsning.
Ferinject vil bli satt et sted på kroppen der du vil få korrekt og rask behandling dersom det skulle oppstå en allergisk reaksjon mot legemidlet. Du vil bli observert i minst 30 minutter av lege eller sykepleier etter hver administrasjon.
Dersom du tar for mye av Ferinject
Siden dette legemidlet vil bli gitt av kvalifisert medisinsk personell, er det ikke sannsynlig at du vil få for mye av dette legemidlet.
Overdosering kan forårsake opphopning av jern i kroppem. Legen vil overvåke jernparametre for å unngå jernopphopning.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet gi bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
Kontakt lege umiddelbart dersom du opplever noen av følgende tegn og symptomer som kan indikere en alvorlig allergisk reaksjon: Utslett (f.eks. elveblest), kløe, pustevansker, hvesing og/eller hevelse i leppene, tungen, halsen eller kroppen og brystsmerter som kan være et tegn på en potensielt alvorlig allergisk reaksjon kalt Kounis syndrom.
Hos noen pasienter kan disse allergiske reaksjonene (forekommer hos færre enn 1 av 1000 brukere) bli alvorlige eller livstruende (kjent som anafylaktoide/anafylaktiske reaksjoner) og kan være forbundet med hjerte- og karproblemer og bevisstløshet.
Legen er oppmerksom på disse mulige bivirkningene og vil overvåke deg under og etter administrasjon av Ferinject.
Andre bivirkninger du skal informere legen om, dersom de blir alvorlige:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere): hodepine, svimmelhet, hetefølelse (rødhet), høyt blodtrykk, kvalme og reaksjoner på injeksjons-/infusjonsstedet (se også avsnitt 2.)
Uvanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere): nummenhet, stikking eller prikking i huden, endring i smaksopplevelse, høy hjertefrekvens, lavt blodtrykk, pustevansker, kvalme, fordøyelsesbesvær, magesmerter, forstoppelse, diaré, kløe, elveblest, rødhet i huden, utslett, muskel-, ledd- og/eller ryggsmerter, smerter i armer eller ben, muskelspasmer, feber, tretthet, brystsmerter, hevelse i hendene og/eller føttene, frysninger.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere): betennelse i et blodkar, en følelse av generell uvelhet, bevisstløshet, engstelse, besvimelse, matthetsfølelse, hvesing, luft i magen (flatulens), rask hevelse i ansiktet, munnen, tungen eller halsen med mulige pustevansker, blekhet og hevelse i ansiktet.
Ikke kjent (forekommer hos et ukjent antall brukere): tap av bevissthet og hevelse i ansiktet.
Influensalignende sykdom (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere) kan inntreffe et par timer til flere dager etter injeksjon og er vanligvis kjennetegnet av symptomer som høy feber, verk og smerter i muskler og ledd.
Noen blodparametre kan endre seg midlertidig, noe som kan påvises i laboratorieprøver. Følgende endring i blodparametrene er vanlig: reduksjon i blodfosfor.
Følgende endringer i blodparametre er mindre vanlige: økning av visse leverenzymer kalt alaninaminotransferase, aspartataminotransferase, gamma-glutamyltransferase og alkalisk fosfatase, og økning av et enzym kalt laktatdehydrogenase.
Kontakt legen din for mer informasjon.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ferinject
Oppbevar Ferinject utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Ferinject etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Oppbevares ved høyst 30 °C. Skal ikke fryses. Når hetteglassene med Ferinject er åpnet, skal de brukes øyeblikkelig. Etter fortynning med natriumkloridoppløsning, skal den fortynnede oppløsningen brukes øyeblikkelig.
Ferinject vil vanligvis bli oppbevart av legen eller sykehuset.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ferinject
Virkestoffet er jern (som jern(III)karboksymaltose, en jernkarbohydratforbindelse). Konsentrasjonen av jern i produktet er 50 mg per milliliter. Andre innholdsstoffer er natriumhydroksid (for pH- justering), saltsyre (for pH-justering) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Ferinject ser ut og innholdet i pakningen
Ferinject er en mørk brun, ugjennomsiktig injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning.
Ferinject leveres i hetteglass som inneholder:
 • 2 ml oppløsning som tilsvarer 100 mg jern. Tilgjengelig i pakningsstørrelser på 1, 2 og 5 hetteglass;
 • 10 ml oppløsning som tilsvarer 500 mg jern. Tilgjengelig i pakningsstørrelser på 1, 2 og 5 hetteglass;
 • 20 ml oppløsning som tilsvarer 1000 mg jern. Tilgjengelig i en pakningsstørrelse på 1 hetteglass.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Vifor France
100-101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin La Défense 8 92042 Paris La Défense Cedex Frankrike
tlf. +33 (0)1 41 06 58 90
faks +33 (0)1 41 06 58 99
e-post: contact-fr@viforpharma.com
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Den slovakiske republikk, Spania, Sverige, Storbritannia: Ferinject®. Belgia, Luxembourg: Injectafer®. Slovenia: Iroprem®
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.07.2020
For informasjon om dette legemidlet, kontakt den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Vifor Pharma Nordiska AB
Gustav III:s Boulevard 46
169 73 Solna
Sverige
Tlf. +46 8 55806600
e-mail: info.nordic@viforpharma.com
Tlf.: 090 21 83 73 (Norge)
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Overvåk pasientene nøye for tegn og symptomer på overfølsomhetsreaksjoner under og etter hver administrasjon av Ferinject. Ferinject skal bare administreres når personell som har fått opplæring i evaluering og håndtering av anafylaktiske reaksjoner, er umiddelbart tilgjengelig, i et miljø der det også finnes fullstendig gjenopplivingsutstyr. Pasienten må overvåkes med tanke på bivirkninger i minst 30 minutter etter hver administrering av Ferinject.
Bestemmelse av jernbehovet
Det individuelle jernbehovet som må tilføres ved hjelp av Ferinject, bestemmes i henhold til pasientens kroppsvekt og hemoglobinnivå (Hb) (se tabell 1):
Tabell 1: Bestemmelse av jernbehovet
Mangler tekstalternativ for bilde
Jernmangel må bekreftes av laboratorieprøver.
Beregning og administrasjon av maksimal(e) individuell(e) jerndose(r)
Etter at det ovenstående er brukt for å bestemme egnede doser av Ferinject, må følgende tas med i betraktningen når produktet administreres:
En enkelt Ferinject-administrasjon skal ikke overskride:
 • 15 mg jern/kg kroppsvekt (intravenøs injeksjon) eller 20 mg jern/kg kroppsvekt (intravenøs infusjon)
 • 1000 mg jern (20 ml Ferinject)
Den maksimale anbefalte kumulative dosen Ferinject er 1000 mg jern (20 ml Ferinject) per uke.
Det må ikke overskrides én enkelt maksimal daglig dose på 200 mg jern hos pasienter med hemodialyseavhengig kronisk nyresykdom.
Bruk av Ferinject har ikke vært studert hos barn og anbefales derfor ikke til barn under 14 år.
Administrasjonsmåte
Ferinject må bare administreres intravenøst: ved injeksjon, ved infusjon eller
ufortynnet under en hemodialysesekvens gjennom dialysatoren. Ferinject må ikke administreres subkutant eller intramuskulært.
Det skal utvises forsiktighet for å unngå paravenøs lekkasje ved administrering av Ferinject. Paravenøs lekkasje av Ferinject på administrasjonsstedet kan føre til hudirritasjon og potensielt langvarig brun misfarging av administrasjonsstedet. Ved paravenøs lekkasje må administreringen av Ferinject avbrytes øyeblikkelig.
Intravenøs injeksjon
Ferinject kan administreres ved intravenøs injeksjon ved bruk av en ufortynnet løsning. Den maksimale enkeltdosen er 15 mg jern/kg kroppsvekt, men 1000 mg jern må ikke overskrides. Administrasjonshastighetene er som vist i tabell 2:
Tabell 2: Administrasjonshastigheter for intravenøs injeksjon med Ferinject
Mangler tekstalternativ for bilde
Intravenøs infusjon
Ferinject kan administreres ved intravenøs infusjon, og i så fall må den fortynnes. Den maksimale enkeltdosen er 20 mg jern/kg kroppsvekt, men 1000 mg jern må ikke overskrides. Ferinject må bare fortynnes i steril natriumkloridløsning 9 mg/ml (0,9%) som vist i Tabell 3. Merk: Av stabilitetsårsaker skal ikke Ferinject fortynnes til konsentrasjoner på under 2 mg jern/ml (ikke inklusiv volumet til jernkarboksymaltoseløsningen).
Tabell 3: Fortynningsplan for Ferinject ved intravenøs infusjon
Mangler tekstalternativ for bilde
Overvåkningstiltak
En ny vurdering skal utføres av legen basert på den individuelle pasientens tilstand.
Hb-nivået skal vurderes på nytt minst 4 uker etter den endelige Ferinject-administrasjonen for å la tilstrekkelig tid gå for erytropoiese- og jernutnyttelse. Hvis pasienten trenger ytterligere tilførsel av jern, skal jernbehovet beregnes ved hjelp av tabell 1 over.
Uforlikeligheter
Opptaket av oralt administrert jern reduseres hvis det administreres sammen med parenterale jernpreparater. Derfor bør oral jernbehandling, om nødvendig, ikke startes før minst 5 dager etter siste administrering av Ferinject.
Overdosering
Administrasjon av Ferinject i mengder som overskrider mengden som er nødvendig for å korrigere jernmangel på administrasjonstidspunktet, kan føre til akkumulering av jern i lagrene, noe som etter hvert kan føre til hemosiderose. Overvåkning av jernparametere som serumferritin og transferrinmetning kan bidra til å gjenkjenne jernakkumulering. Hvis det har oppstått jernakkumulering, skal den behandles i samsvar med standard medisinsk praksis, f.eks. kan bruk av en jernkelator vurderes.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

alaninaminotransferase (alat): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

aspartataminotransferase (asat): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

hemosiderose: Tilstand med overskudd av jern i kroppsvevet, blant annet i lever, uten påvisbare vevsskader.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intramuskulært (i.m., intramuskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

jernmangel: Mangel på jern kan føre til jernmangelanemi.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

subkutant (s.c., subkutan): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.