Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Etoricoxib Orion 30 mg filmdrasjerte tabletter

Etoricoxib Orion 60 mg filmdrasjerte tabletter

Etoricoxib Orion 90 mg filmdrasjerte tabletter

Etoricoxib Orion 120 mg filmdrasjerte tabletter

Etorikoksib (etoricoxib.)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Etoricoxib Orion er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Etoricoxib Orion
 3. Hvordan du bruker Etoricoxib Orion
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Etoricoxib Orion
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Etoricoxib Orion er og hva det brukes motHva er Etoricoxib Orion?
Etoricoxib Orion inneholder virkestoffet etorikoksib. Etoricoxib Orion tilhører en gruppe legemidler kalt selektive hemmere av cyklooksygenase‑2 (COX-2 hemmere). Disse tilhører en familie med legemidler kalt ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID).
Hva brukes Etoricoxib Orion mot?
Etoricoxib Orion lindrer smerte og hevelse (betennelse) i ledd og muskler hos pasienter fra 16 år og eldre med artrose (slitasjegikt), revmatoid artritt (leddgikt), Bekhterevs sykdom og urinsyregikt.
Etoricoxib Orion brukes også til korttidsbehandling ved moderate smerter etter tannkirurgi hos pasienter fra 16 år og eldre
Hva er artrose?
Artrose er en leddsykdom som skyldes den gradvise nedbrytningen av brusken som ligger som beskyttelse mellom beinendene. Dette medfører hevelse (betennelse), smerte, ømhet, stivhet og uførhet.
Hva er revmatoid artritt?
Revmatoid artritt er en kronisk (langtids-) betennelsessykdom i leddene. Den medfører smerte, stivhet, hevelse og økende funksjonstap i de påvirkede leddene. Den kan også forårsake betennelse i andre deler av kroppen.
Hva er urinsyregikt?
Urinsyregikt er en lidelse som kjennetegnes ved plutselig, tilbakevendende anfall av smertefull betennelse og rødhet i leddene. Urinsyregikt er forårsaket av mineralkrystallavleiringer i leddet.
Hva er Bekhterevs sykdom?
Bekhterevs sykdom er en betennelsessykdom i ryggraden og store ledd.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Etoricoxib Orion
Bruk ikke Etoricoxib Orion:
 • dersom du er allergisk overfor etorikoksib eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har magesår eller blødninger i magen eller tarmen
 • dersom du er allergisk overfor ikke-steroid antiinflammatoriske legemidler (NSAID), inkludert acetylsalisylsyre og COX‑2 hemmere (se Mulige bivirkninger, avsnitt 4)
 • dersom du er eller har mistanke om at du er gravid, eller dersom du ammer (se Graviditet, amming og fertilitet)
 • dersom du har en alvorlig leversykdom
 • dersom du har en alvorlig nyresykdom
 • dersom du er under 16 år
 • dersom du har en inflammatorisk tarmsykdom, som Crohns sykdom, ulcerøs kolitt eller kolitt
 • dersom du har fått beskjed av legen din at du har hjerteproblemer inkludert hjertesvikt (moderat eller alvorlig) og angina (brystkrampe)
 • dersom du har høyt blodtrykk som ikke er kontrollert ved behandling (undersøk med legen eller sykepleieren din hvis du er usikker om blodtrykket ditt er tilstrekkelig kontrollert)
 • dersom du har hatt hjerteanfall, bypassoperasjon, perifer arteriesykdom (dårlig blodomløp i legger og føtter forårsaket av trange eller blokkerte blodårer)
 • dersom du har hatt noen form for slag (inkludert «drypp», forbigående anfall med blodmangel i hjernen (TIA)). Risikoen for hjerteinfarkt og slag kan øke litt ved bruk av etorikoksib og legemidlet skal derfor ikke brukes av pasienter som allerede har hatt hjerteinfarkt eller slag.
Dersom du tror noen av disse punktene gjelder deg, skal du ikke ta tablettene uten å ha rådført deg med lege.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Etoricoxib Orion dersom du:
 • har hatt blødning fra magen eller magesår
 • er dehydrert, for eksempel som følge etter langvarig oppkast eller diaré
 • har hevelser som følge av opphopning av væske i kroppen (væskeretensjon)
 • har hatt hjertesvikt eller andre former for hjertesykdom
 • har hatt høyt blodtrykk. Etoricoxib Orion kan øke blodtrykket hos noen pasienter, spesielt ved høye doser, og legen vil kontrollere blodtrykket ditt med jevne mellomrom
 • har hatt lever- eller nyresykdom
 • er under behandling på grunn av en infeksjon. Etoricoxib Orion kan maskere feber, som er et tegn på infeksjon
 • har diabetes, forhøyet kolesterol eller røyker. Disse tilstandene kan øke risikoen for hjertesykdom
 • er kvinne og forsøker å bli gravid
 • er eldre enn 65 år
Hvis du er usikker på om noen av punktene ovenfor gjelder for deg, snakk med legen din før du bruker Etoricoxib Orion for å sjekke om dette legemidlet er riktig for deg.
Etoricoxib Orion virker like bra hos gamle og unge voksne pasienter. Dersom du er eldre enn 65 år vil legen undersøke deg regelmessig. Ingen dosejusteringer er nødvendig for pasienter over 65 år.
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn eller ungdom under 16 år.
Andre legemidler og Etoricoxib Orion
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Når du begynner å ta Etoricoxib Orion, vil legen følge deg opp for å påse at legemidlene virker som de skal, spesielt dersom du tar noen av de følgende legemidlene:
 • blodfortynnende (antikoagulerende) legemidler som warfarin
 • rifampicin (et antibiotikum)
 • metotreksat (et legemiddel brukt for å svekke immunsystemet, og ofte brukt ved revmatoid artritt (leddgikt))
 • litium (et legemiddel brukt for å behandle enkelte typer depresjon)
 • legemidler som kontrollerer høyt blodtrykk og hjertesvikt kalt ACE‑hemmere og angiotensin reseptorblokkere, f.eks. enalapril, ramipril, losartan og valsartan
 • diuretika (vanndrivende tabletter)
 • digoksin (et legemiddel mot hjertesvikt og uregelmessig hjerterytme)
 • minoksidil (et legemiddel mot hårtap. Kan også brukes som legemiddel mot høyt blodtrykk i andre land i Europa)
 • salbutamol, tabletter eller mikstur (astmamedisin)
 • p-piller (kombinasjonen kan øke risikoen for bivirkninger)
 • hormonsubstitusjonsbehandling (kombinasjonen kan øke risikoen for bivirkninger)
 • acetylsalisylsyre (ASA), risikoen for å magesår er større dersom du tar Etoricoxib Orion sammen med acetylsalisylsyre.
  • ASA for å forebygge hjerteinfarkt eller slag:
   Etoricoxib Orion kan tas samtidig med lavdose acetylsalisylcyre. Dersom du for tiden tar lave doser av acetylsalisylsyre for å hindre hjerteinfarkt eller slag, bør du ikke avbryte denne medisineringen uten å snakke med legen din først.
  • ASA og andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID):
   Ikke ta høye doser acetylsalisylsyre eller ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler samtidig med Etoricoxib Orion.
Inntak av Etoricoxib Orion sammen med mat og drikke
Effekten av legemidlet kan inntre raskere hvis Etoricoxib Orion tas uten mat.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet
Etoricoxib Orion tabletter skal ikke tas ved graviditet. Ikke ta tablettene dersom du er gravid eller tror at du kan være gravid, eller planlegger å bli gravid. Dersom du blir gravid, avslutt behandlingen og rådfør deg med legen. Kontakt legen dersom du er usikker eller trenger mer informasjon.
Amming
Det er ikke kjent om Etoricoxib Orion utskilles i morsmelk. Dersom du ammer eller planlegger å amme, skal du kontakte lege før du tar Etoricoxib Orion. Dersom du tar Etoricoxib Orion, må du ikke amme.
Fertilitet
Etoricoxib Orion er ikke anbefalt til kvinner som forsøker å bli gravide.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Svimmelhet og søvnighet har blitt rapportert hos enkelte pasienter som tar Etoricoxib Orion.
Ikke kjør bil hvis du føler deg svimmel eller søvnig.
Ikke bruk verktøy eller maskiner hvis du føler deg svimmel eller søvnig.
Etoricoxib Orion inneholder laktose.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse ovenfor noen sukkerarter bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Etoricoxib Orion
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Ikke ta mer enn den dosen som er anbefalt for din sykdom. Legen din vil kunne ønske å diskutere behandlingen din med deg med jevne mellomrom. Det er viktig at du bruker lavest mulig dose for å kontrollere smertene dine, og at du ikke bruker Etoricoxib Orion lenger enn nødvendig. Dette er fordi risikoen for hjerteanfall og slag kan øke ved lengre tids behandling, spesielt ved høye doser.
Det finnes forskjellige styrker av dette legemidlet, og avhengig av hva slags sykdom du har, vil legen din forskrive den tablettstyrken som passer for deg.
Anbefalt dose er:
Artrose
Den anbefalte dosen er 30 mg én gang daglig. Dosen kan økes til maksimum 60 mg én gang daglig hvis nødvendig.
Revmatoid artritt
Den anbefalte dosen er 60 mg én gang daglig. Dosen kan økes til maksimum 90 mg én gang daglig hvis nødvendig.
Bekhterevs sykdom
Den anbefalte dosen er 60 mg én gang daglig. Dosen kan økes til maksimum 90 mg én gang daglig hvis nødvendig.
Akutte smertetilstander
Etorikoksib bør kun brukes i perioden med akutte smerter.
Urinsyregikt
Den anbefalte dosen er 120 mg én gang daglig. Bør kun tas i perioder med akutte smerter og ikke i mer enn 8 dager.
Smerter etter tannkirurgi
Den anbefalte dosen er 90 mg én gang daglig. Bør ikke brukes i mer enn 3 dager.
Pasienter med nedsatt leverfunksjon
 • dersom du har lett nedsatt leverfunksjon, bør du ikke ta mer enn 60 mg daglig
 • dersom du har moderat nedsatt leverfunksjon, bør du ikke ta mer enn 30 mg daglig.
Bruk hos barn og ungdom
Etoricoxib Orion tabletter skal ikke brukes hos barn eller ungdom under 16 år.
Eldre
Ingen dosejustering er nødvendig for eldre pasienter. Som med andre legemidler, bør det utvises forsiktighet hos eldre pasienter.
Hvordan tablettene inntas
Etoricoxib Orion tas én gang daglig gjennom munnen. Tablettene kan tas med eller uten mat.
Dersom du tar for mye av Etoricoxib Orion
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Du bør aldri ta flere tabletter enn det legen anbefaler. Hvis du tar for mange tabletter av Etoricoxib Orion, bør du søke medisinsk hjelp så raskt som mulig.
Dersom du har glemt å ta Etoricoxib Orion
Det er viktig å ta Etoricoxib Orion slik legen har forskrevet. Dersom du glemmer en dose, fortsetter du bare med den forskrevne dosen neste dag. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du utvikler noen av disse symptomene må du stoppe behandlingen med Etoricoxib Orion og rådføre deg med legen din så fort som mulig (se avsnitt 2: Hva du må vite før du bruker Etoricoxib Orion):
 • kortpusthet, smerter i brystet, eller hovne ankler oppstår eller forverres
 • gulfarging av huden og øynene (gulsott) – symptomer som kan tyde på leverproblemer
 • kraftig eller vedvarende magesmerter eller at du har svart avføring
 • en allergisk reaksjon, slik som hudreaksjoner som sår eller blemmer, eller hevelse i ansiktet, lepper, tunge eller hals som kan føre til pustevansker.
Følgende bivirkninger kan forekomme ved behandling med Etoricoxib Orion:
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere
 • magesmerter.
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere
 • «dry socket» (betennelse og smerter etter en tanntrekking)
 • hevelse i bein og/eller føtter som følge av væskeretensjon (ødem)
 • svimmelhet, hodepine
 • hjertebank (rask eller ujevn hjerterytme), ujevn hjerterytme (arytmi)
 • økt blodtrykk
 • hvesing eller tungpustethet (bronkospasme)
 • forstoppelse, rikelig avgang av tarmgass, gastritt (betennelse i mageslimhinnen), halsbrann, diaré, fordøyelsesplager (dyspepsi)/ubehag i magen, kvalme, oppkast, betennelse i spiserøret, sår i munnen
 • endringer i blodprøveverdier relatert til leveren
 • blåmerker
 • svakhet og utmattelse (fatigue), influensalignende sykdom
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere
 • gastroenteritt (betennelse i mage-tarmkanalen som involverer både mage og tynntarm/magesyke), øvre luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon
 • endring i laboratorieverdier (redusert antall røde blodlegemer, redusert antall hvite blodlegemer, redusert antall blodplater)
 • overfølsomhet (en allergisk reaksjon med elveblest som kan være alvorlig nok til å kreve øyeblikkelig medisinsk behandling)
 • økt eller redusert appetitt, vektøkning
 • angst, depresjon, nedsatt årvåkenhet, se, føle eller høre ting som ikke er der (hallusinasjoner)
 • smaksforandringer, søvnproblemer, nummenhet eller prikking, søvnighet
 • tåkesyn, røde og irriterte øyne
 • øresus, svimmelhet (vertigo, følelsen av å rotere mens en står stille)
 • unormal hjerterytme (atrieflimmer), rask hjerterytme, hjertesvikt, følelse av tetthet, trykk eller tunghet i brystet (angina pectoris), hjerteinfarkt
 • rødme, slag, ”drypp” eller forbigående anfall med blodmangel i hjernen (TIA = transitorisk iskemisk attakk), alvorlig økning i blodtrykk, betennelse i blodkarene
 • hoste, kortpustethet, neseblod
 • oppblåst mage eller tarm, endrede avføringsvaner, munntørrhet, magesår, betennelse i mageslimhinnen som kan bli alvorlig og som kan føre til blødning, irritabel tarm-syndrom, betennelse i bukspyttkjertelen
 • hevelse i ansikt, hudutslett eller kløende hud, rødhet i huden
 • muskelkramper/-spasmer, muskelsmerter/-stivhet
 • høye nivåer av kalium i blodet, endringer i blodprøve- eller urinprøveverdier relatert til nyrene, alvorlige nyreproblemer
 • brystsmerter.
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere
 • angioødem (en allergisk reaksjon med hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg som kan føre til vanskeligheter med å puste eller svelge, og som kan være alvorlig nok til å kreve øyeblikkelig medisinsk behandling)/anafylaktisk/anafylaktoid reaksjon inkludert sjokk (en alvorlig allergisk reaksjon som krever øyeblikkelig medisinsk behandling)
 • forvirring, rastløshet
 • leverproblemer (hepatitt)
 • lavt natriumnivå i blodet
 • leversvikt, gulfarging av huden og/eller øynene (gulsott)
 • alvorlige hudreaksjoner
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Etoricoxib Orion
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, flasken og blisteret etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Etoricoxib Orion
 • Virkestoff er etorikoksib. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 30, 60, 90 eller 120 mg etorikoksib.
 • Andre innholdsstoffer er:
  • Tablettkjerne: kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt), mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium E468, hydroksypropylcellulose E463, magnesiumstearat.
  • Filmdrasjering: hypromellose E464, laktosemonohydrat, titandioksid E171, triacetin. Tablettene på 30, 60 og 120 mg inneholder også indigokarmin aluminiumlake E132 og gult jernoksid E172.
Hvordan Etoricoxib Orion ser ut og innholdet i pakningen
Etoricoxib Orion filmdrasjerte tabletter finnes i fire tablettstyrker:
30 mg: Blågrønne, runde, bikonvekse, diameter 6 mm, preget med "443" på den ene siden og "L" på den andre siden.
60 mg: Grønne, runde, bikonvekse, diameter 8 mm, preget med "444" på den ene siden og "L" på den andre siden.
90 mg: Hvite til off-white, runde, bikonvekse, diameter 9 mm, preget med "445" på den ene siden og "L" på den andre siden.
120 mg: Blekgrønne, runde, bikonvekse, diameter 10 mm, preget med "446" på den ene siden og "L" på den andre siden.
Pakningsstørrelser på 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 98 og 100 tabletter i blistere, eller 30 og 90 tabletter i bokser som inneholder silikagel tørremiddel. Tørremidlet i boksen holder tablettene tørre og må ikke svelges.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 10.12.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

bekhterevs sykdom (morbus bechterew, mb. bekhterev, marie-strümpells syndrom, ankyloserende spondylitt): Morbus bechterew også kjent som Bekhterevs sykdom eller ankyloserende spondylitt. En betennelsessykdom som først og fremst påvirker leddene mellom ryggvirvlene i ryggen. Leddene blir skadet og ryggraden blir mer rigid. Det begynner vanligvis i korsryggen og gå opp. Det er spesielt unge menn som rammes. Sykdommen inngår i gruppen av revmatiske sykdommer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

gastroenteritt (mage-tarmkatarr, mage-tarmbetennelse): Fellesnavn for ulike infeksjoner i mage-tarmkanalen. Forårsakes vanligvis av bakterier eller virus. En gastroenteritt inkluderer ofte kvalme, oppkast og/eller diaré, og kroppen mister dermed mye væske. Ved behandling vil man derfor forsøke å erstatte væsketapet. Skyldes infeksjonen bakterier kan den behandles med antibiotika.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

irritabel tarm-syndrom (colon irritabile, spastisk colon, ibs): En tilstand som omfatter magesmerter, avføringsforstyrrelser og gassplager. Årsaken er ukjent, men skyldes trolig en kombinasjon av flere faktorer. Tilstanden er vanlig, og forekommer hos om lag 10% av befolkningen. Forekomsten sees hyppigere hos kvinner enn menn.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.