Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Epirubicin medac 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

epirubicinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Epirubicin medac er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta vite før du får Epirubicin medac
 3. Hvordan Epirubicin medac gis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Epirubicin medac
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Epirubicin medac er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten
Epirubicinhydroklorid – virkestoffet i Epirubicin medac – tilhører en gruppe virkestoffer som kalles antrasykliner. Disse cytotoksiske (cellegiftige) virkestoffene brukes til å behandle kreft.
Epirubicin medac brukes i behandlingen av
 • brystkreft.
 • fremskreden kreft på eggstokkene.
 • magekreft.
 • småcellet lungekreft (en spesiell form for lungekreft).
 • overflatisk eller svært lokal blærekreft.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må ta vite før du får Epirubicin medac
Du skal ikke ha Epirubicin medac:
 • dersom du er allergisk overfor epirubicinhydroklorid, antrasykliner (f.eks. doksorubicin og daunorubicin) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor antracenedioner (en gruppe med legemidler som brukes til å behandle kreft).
 • dersom du har vedvarende hemmet blodcelleproduksjon i beinmargen pga. tidligere behandling med andre kreftmedisiner eller strålebehandling.
 • dersom du har fått maksimal dose med epirubicin eller andre antrasykliner (f.eks. doxorubicin og daunorubicin) og antracenedioner (medisiner som brukes til å behandle kreft).
 • dersom du har eller tidligere har hatt hjerteproblemer (f.eks. ujevn hjerterytme, redusert hjertefunksjon, hjerteinfarkt, sykdom i hjertemuskelen, akutt inflammasjon av hjertet, ustabil angina pectoris).
 • dersom du har alvorlige leverproblemer.
 • dersom du lider av en systemisk infeksjon.
 • dersom du ammer.
Til bruk i blæren skal du ikke ha Epirubicin medac:
 • dersom du har en infeksjon i urinveien.
 • dersom svulsten har trengt gjennom blæreveggen.
 • dersom det er problemer med å sette kateteret inn i blæren.
 • dersom du lider av en betent blære.
 • dersom du har blod i urinen.
 • dersom du har en forsnevret blære.
 • dersom det er igjen mye urin i blæren etter at du har prøvd å tømme den.
Advarsler og forsiktighetsreglerVis forsiktighet (sjekk med legen):
 • dersom leveren eller nyrene ikke fungerer ordentlig.
 • dersom du merker ubehag nær eller på injeksjonsstedet når infusjonen pågår (mulig lekkasje inn i omkringliggende vev).
 • dersom antall hvite og røde blodceller og blodplater er redusert.
 • dersom du lider av stomatitt eller mukositt (såre lepper eller sår i munnen).
 • dersom du tidligere har fått strålebehandling av brystet eller medisin som kan ha bivirkninger på hjertet.
 • dersom du nylig har fått eller vil ha en vaksinasjon.
 • dersom du tidligere har fått trastuzumab (et legemiddel til behandling av kreft).
Barn
Sikkerhet og effekt av Epirubicin medac hos barn har ikke blitt fastslått.
Andre legemidler og Epirubicin medac
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler, spesielt følgende:
 • andre legemidler som kan påvirke hjertet, f.eks. legemidler mot kreft (som 5-fluorouracil, cyclofosfamid, cisplatin, taksaner) eller kalsiumkanalblokkere (f.eks. deksverapamil) samt tidligere eller samtidig strålebehandling.
 • andre legemidler som kan ha påvirke leverfunksjonen.
 • trastuzumab (behandling av kreft); epirubicin bør ikke tas i de neste 27 ukene etter at man har tatt trastuzumab.
 • cimetidin (et legemiddel som vanligvis brukes til å behandle magesår og halsbrann); cimetidin kan gjøre at effekten av epirubicin blir sterkere.
 • paklitaksel (legemiddel mot kreft): behandling med epirubicin og paklitaksel bør utføres med et tidsintervall på minst 24 timer mellom de to legemidlene.
 • docetaksel (legemiddel mot kreft).
 • kinin (legemiddel brukt til behandling av malaria og leggkramper).
 • alfa-2b-interferon (et legemiddel som brukes mot enkelte kreftformer og lymfomer og mot noen former for hepatitt).
 • legemidler som kan påvirke antallet blodceller (for eksempel andre cytotoksiske legemidler, antibiotika som sulfonamider og kloramfenikol, legemidler mot epilepsi som difenylhydantoin, antiretrovirale legemidler – som brukes til å behandle HIV-infeksjoner, og smertestillende som aminopyrinderivater).
 • deksrazoksan (brukes for å forebygge kronisk kumulativ hjertetoksisitet forårsaket av epirubicin).
Hvis du trenger å få en vaksine, må du informere legen din om at du behandles med epirubicin før du får vaksinen.
Graviditet, amming og fertilitet
Epirubicinhydroklorid – virkestoffet i Epirubicin medac – kan føre til fødselsmisdannelser, så det er viktig å si fra til legen dersom du tror at du kan være gravid. Du må ikke bruke Epirubicin medac når du er gravid med mindre legen klart sier at du kan. Unngå å bli gravid når du eller partneren din får behandling med Epirubicin medac. Hvis du blir gravid i løpet av behandlingen med Epirubicin medac, anbefales genetisk rådgivning.
Menn som ønsker å bli far i framtiden bør søke råd om hvordan de kan fryse ned sæd før behandlingen med Epirubicin medac påbegynnes.
Du må slutte med amming før og i løpet av behandlingen med Epirubicin medac.
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Epirubicin medac kan forårsake kvalme og oppkast, som midlertidig kan påvirke evnen til å kjøre og bruke maskiner.
Epirubicin medac inneholder natrium
Dette legemiddelet inneholder 0,154 mmol (eller 3,54 mg) natrium per ml injeksjonsoppløsning. De forskjellige pakningsstørrelsene med Epirubicin medac inneholder følgende mengder natrium:
5 ml hetteglass: 0,77 mmol (eller 17,7 mg)
10 ml hetteglass: 1,54 mmol (eller 35,4 mg)
25 ml hetteglass: 3,85 mmol (eller 88,5 mg)
50 ml hetteglass: 7,70 mmol (eller 177,0 mg)
100 ml hetteglass: 15,40 mmol (eller 354,0 mg)
Bør tas med i betraktningen hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan Epirubicin medac gis
Epirubicin medac vil bare bli gitt under oppsyn av en lege som er spesialist i denne typen behandling. Før og i løpet av behandlingen med Epirubicin medac vil legen kontrollere forskjellige laboratorieparametere (f.eks. blodcelletall, blodurinsyrenivå, leverfunksjon) og nøye overvåke hjertefunksjonen din. Overvåkning av hjertefunksjonen vil fortsette i flere uker etter at behandlingen med Epirubicin medac er avsluttet.
Dosen med Epirubicin medac avhenger av sykdommen du behandles for, hvordan du reagerer på behandlingen og annen medisin du får.
Dosen med Epirubicin medac baseres på kroppsoverflaten din. Denne beregnes ut ifra høyden og vekten din.
Den anbefalte dosen med Epirubicin medac er 60–90 mg per kvadratmeter kroppsoverflate. Den gis som intravenøs injeksjon, dvs. innsprøyting i en blodåre, over tre til fem minutter. Injeksjonen gis hver tredje uke.
Ved behandling av småcellet lungekreft gis en høyere dose på 120 mg per kvadratmeter kroppsoverflate ved innsprøyting i en blodåre over tre til fem minutter, eller som infusjon (drypp) i inntil 30 minutter, hver tredje uke.
Ved behandling av brystkreft vil legen bestemme dose og behandlingsopplegg.
Dosen reduseres dersom du har et lavt antall hvite blodceller og blodplater i kroppen, hvis du har lever- eller nyreproblemer, eller hvis medisinen brukes sammen med andre kreftmedisiner.
Epirubicin medac kan også gis direkte i blæren for å behandle overflatisk blærekreft eller for å stanse tilbakevending etter en blæreoperasjon for å fjerne kreften. Dosen vil avhenge av typen blærekreft.
For å unngå for mye fortynning av Epirubicin medac med urin, rådes du til ikke å drikke 12 timer før behandling.
Din generelle helsetilstand vil bli nøye kontrollert før, i løpet av og etter behandling med Epirubicin medac.
Dersom du får for mye Epirubicin medac
I tilfelle du fikk en høyere dose med Epirubicin medac enn nødvendig, vil spesielt hjertefunksjonen og antall blodceller bli nøye overvåket. Bivirkningene som oppstår kan bli alvorlige.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt legen umiddelbart dersom du merker bivirkninger og diskuter ytterligere tiltak med ham/henne.
Epirubicin medac kan føre til at urinen blir rødfarget i én eller to dager etter at du har fått det. Dette er normalt og ikke noe å bry seg om.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer)
 • Infeksjon
 • Hemmet blodcelleproduksjon i beinmargen (myelosuppresjon), redusert antall hvite blodceller (leukopeni), redusert antall av en spesiell form for hvite blodceller (granulocytopeni og nøytropeni), redusert antall røde blodceller (anemi) og lavt nivå hvite blodceller medfulgt av feber (febril nøytropeni), redusert antall blodplater (trombocytopeni)
 • Tap av/manglende appetitt
 • Betennelse i en slimhinne (mukositt), betennelse i munnen (stomatitt), oppkast, vannholdig avføring eller urolig tarm (diaré), kvalme, som kan føre til tap av appetitt og smerter i buken
 • Håravfall, vanligvis reversibelt
 • Rød farge på urinen i én til to dager etter administrasjon
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Tap av vann (dehydrering)
 • Nedsatt hjertefunksjon (kongestiv hjertesvikt) som kan føre til tungpustethet (dyspné), væskeoppsamling i beina (ødem), forstørret lever, væskeoppsamling i bukhulen (ascites), væskeoppsamling i lungene (pulmonalt ødem), oppsamling av væske mellom brystkasse og lunger (pleurale effusjoner) eller tredje hjertelyd (galopprytme)
 • Hetetokter
 • Betennelse i spiserøret, brennende følelse i slimhinnen i munnen med smerte
 • Lokal hudtoksisitet, utslett, kløe
 • Manglende menstruasjon
 • Rødhet langs blodåren (erytem ved infusjonsstedet), alvorlig skade i vevet etter lekkasje av injeksjonen inn i omkringliggende vev
 • Følelse av uvelhet (malaise), følelse av svakhet (asteni), feber
 • Endringer i nivået av visse leverenzymer (såkalte transaminaser)
 • Endringer i hjertefunksjon uten symptomer (asymptomatisk fall i venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon)
 • Blærebetennelse (kjemisk cystitt), noen ganger med blod i urinen, har blitt observert etter administrasjon i blæren
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Visse typer blodkreft (akutt lymfatisk leukemi, akutt myelogen leukemi)
 • Bindehinnekatarr (konjunktivitt), betennelsei hornhinnen (keratitt)
 • Erosjoner og lesjoner i spiserøret, blødning i mage/tarm, økt farging av slimhinnen i munnen
 • Hudforandringer, hudrødming (erytem), hetetokter, økt avsetning av fargestoff i hud og negler, økt følsomhet overfor lys (fotosensitivitet), økt følsomhet overfor bestrålt hud (strålingsindusert hudreaksjon)
 • Årebetennelse (flebitt), årebetennelse relatert til en blodpropp (tromboflebitt)
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi) inkludert allergilignende reaksjon (anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner med eller uten sjokk, inkludert hudutslett, kløe, feber og kulderystelser), allergiske reaksjoner etter administrasjon av legemiddel i blæren
 • Økte urinsyrenivåer i blodet
 • Svimmelhet
 • Toksiske effekter på hjertet som abnormaliteter på EKG, forskjellige former for uregelmessig hjerterytme (arytmi) eller sykdom i hjertemuskelen (kardiomyopati), livstruende uregelmessig hjerterytme (ventrikkeltakykardi), langsom hjerterytme, defekt i hjertets elektrisk ledende system (AV‑blokk, grenblokk)
 • Elveblest
 • Mangel på spermier i sæden
 • Kulderystelser
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • Sjokk
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Septisk sjokk, systemisk infeksjon (sepsis), infeksjon i lungene (lungebetennelse)
 • Blødning og utilstrekkelig oksygentilførsel til vevet kan oppstå som følge av hemmet blodcelleproduksjon i beinmargen (myelosuppresjon)
 • Tilstopping av blodkar av forskjøvet blodpropp (tromboemboli) inkludert tilstopping av blodkar av forskjøvet blodpropp i lungen (lungeemboli)
 • Fortykning av karveggene, lokale smerter, alvorlig bindevevsbetennelse
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Epirubicin medac
Oppbevares i kjøleskap (2–8ºC).
Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på hetteglasset og etikettene etter ”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Epirubicin medac
 • Virkestoff er epirubicin hydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, saltsyre og vann til injeksjonsvæsker.
1 ml oppløsning inneholder 2 mg epirubicinhydroklorid.
Ett hetteglass på 5 ml (10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml) inneholder 10 mg (20 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg) epirubicinhydroklorid.
Hvordan Epirubicin medac ser ut og innholdet i pakningen
Epirubicin medac er en klar, rød oppløsning.
Det leveres som enkle hetteglass.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
medac
Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH
Theaterstr. 6
22880 Wedel
Tyskland
Tlf.: +49 4103 8006‑0
Faks: +49 4103 8006‑100
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Danmark: Epirubicin medac 2 mg/ml injektionsvæske, opløsning
Finland: Epirubicin medac 2 mg/ml injektioneste, liuos
Epirubicin medac 2 mg/ml injektionsvätska, lösning
Norge: Epirubicin medac 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning
Polen: Epimedac 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
Portugal: Epirrubicina medac 2 mg/ml solução injectável
Slovakia: Epimedac 2 mg/ml injekčný roztok
Storbritannia: Epirubicin hydrochloride 2 mg/ml solution for injection
Tsjekkia: Epimedac 2 mg/ml injekční roztok
Tyskland: Epimedac 2 mg/ml Injektionslösung
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07/2016.

 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Epirubicin medac kan fortynnes ytterligere i 50 mg/ml (5 %) glukoseoppløsning eller 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridoppløsning og administreres som intravenøs infusjon. Infusjonsoppløsningen skal klargjøres umiddelbart før bruk.
Injeksjonsoppløsningen inneholder ikke konserveringsmidler og eventuelt ubrukt rest i hetteglasset må destrueres umiddelbart i overensstemmelse med lokale krav.
Uforlikeligheter
Langvarig kontakt mellom legemidlet og en oppløsning med alkalisk pH (inkludert natriumhydrogenkarbonatoppløsninger) må unngås. Dette vil føre til hydrolyse (nedbrytning) av virkestoffet. Bare fortynningsmidlene oppgitt i punktet nedenfor må brukes.
En fysisk uforlikelighet mellom legemidlet og heparin har vært rapportert.
Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt i punktet nedenfor.
Stabilitet ved bruk
Epirubicin medac kan fortynnes ytterligere, under aseptiske forhold, i 50 mg/ml (5 %) glukoseoppløsning eller 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridoppløsning administrert som intravenøs infusjon. Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er dokumentert i 48 timer ved 25ºC i fravær av lys.
Fra et mikrobiologisk synspunkt skal imidlertid legemidlet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstiden under bruk og forholdene før bruk brukerens ansvar, og vil normalt ikke være lenger enn 24 timer ved 2 til 8ºC, med mindre fortynningen har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Retningslinjer for sikker håndtering og destruksjon av antineoplastiske midler:
 1. Dersom en infusjonsoppløsning skal klargjøres, må dette utføres av opplært personale under aseptiske forhold.
 2. Klargjøring av en infusjonsoppløsningen skal utføres i et dertil egnet aseptisk område.
 3. Bruk dertil egnete engangshansker, vernebriller, ‑kappe og ‑maske.
 4. Ta forholdsregler for å unngå at legemidlet utilsiktet kommer i kontakt med øynene. I tilfelle kontakt med øynene skal øynene skylles med store mengder vann og/eller 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridoppløsning. Søk deretter legehjelp.
 5. I tilfelle hudkontakt skal det angrepne området vaskes grundig med såpe og vann eller natriumhydrogenkarbonatoppløsning. Huden må imidlertid ikke skrubbes med børste. Vask alltid hendene etter at hanskene er fjernet.
 6. Søl eller lekkasje må behandles med fortynnet natriumhypoklorittløsning (1 % tilgjengelig klor), fortrinnsvis ved bløtlegging og deretter vann. Alle rengjøringsmaterialer må kastes som anvist nedenfor.
 7. Gravide ansatte må ikke håndtere det cytotoksiske preparatet.
 8. Tilstrekkelig forsiktighet og forholdsregler må tas ved avhending av artiklene (sprøyter, nåler osv.) som benyttes til å rekonstituere og/eller fortynne cytotoksiske legemidler. Ubrukt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akutt lymfatisk leukemi (all): Akutt lymfatisk leukemi (ALL) er en form for blodkreft. Sykdommen er den vanligste kreftformen hos barn. Vanlige symptomer er plutselig tretthet og blekhet. Sykdommen behandles effektivt med cellegift, noen ganger i kombinasjon med benmargstransplantasjon. Over 80% av pasientene blir friske.

akutt myelogen leukemi (aml, akutt myeloid leukemi): Akutt myelogen leukemi (AML) er den vanligste formen for blodkreft hos voksne. Faktorer som kan bidra til at sykdommen utvikles er arvelighet, stråling og enkelte kjemikalier. Vanlige symptomer er tretthet og blekhet. Sykdommen behandles med kraftig cellegift.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina pectoris (angina, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

ascites (væske i bukhulen): Væskemengden kan bli opptil 20 liter, og skyldes som oftest leversvikt.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

cystitt (blærekatarr, urinblærebetennelse): Betyr generelt katarr i en blære, men det er i prinsippet alltid urinblæren det vises til. Hvilke symptomer som opptrer og hvordan de skal behandles, avhenger delvis av om det er mann eller kvinne som er rammet og delvis på om infeksjonen gjentar seg eller ikke. Symptomer kan være svie ved vannlating og hyppig vannlatingstrang. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erosjon: Overflatisk sår.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flebitt (årebetennelse, venebetennelse): Betennelse i en vene.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

granulocytopeni: Mangel på en type hvite blodceller som kalles granulocytter. Granulocytter utgjør en viktig del i kroppens forsvar mot infeksjoner. Ved granulocytopeni er kroppen defor mer utsatt for infeksjoner. Årsaken til granulocyttmangelen er ofte at benmargen, hvor kroppen danner granulocyttene, er skadet.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

keratitt (hornhinnebetennelse): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.