Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Epiduo 0,1 % / 2,5 % gel

adapalen / benzoylperoksid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Epiduo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Epiduo
 3. Hvordan du bruker Epiduo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Epiduo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Epiduo er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Epiduo brukes til behandling av akne.
Denne gelen kombinerer to virkestoffer, adapalen og benzoylperoksid som virker sammen, men på ulike måter:
Adapalen tilhører en gruppe legemidler kjent som retinoider og virker spesifikt på den prosessen i huden som forårsaker akne.
Det andre virkestoffet, benzoylperoksid, virker som et bakteriedrepende middel, og ved å mykgjøre og skalle av det ytre laget av huden.
 
2. Hva du må vite før du bruker Epiduo
Bruk ikke Epiduo
 • Dersom du er gravid
 • Dersom du planlegger å bli gravid
 • Dersom du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Du bør ikke bruke Epiduo på områder der du har kutt, skrubbsår, solbrenthet eller eksem.
 • Pass på å ikke få Epiduo i øynene, munnen, neseborene eller på andre sensitive deler av kroppen. Dersom dette skjer, vask disse områdene umiddelbart med mye lunkent vann.
 • Unngå overdreven eksponering for sollys og UV-lamper
 • Unngå å få Epiduo i håret og på fargede klær fordi det kan bleke dem. Vask hendene godt etter at du har brukt legemiddelet.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Epiduo.
Andre legemidler og Epiduo
 • Bruk ikke andre legemidler til behandling av akne (som inneholder benzoylperoksid og/eller retinoider) samtidig som du bruker Epiduo.
 • Unngå å bruke Epiduo samtidig med kosmetikk som er irriterende, tørkende eller som gir avskalling av huden.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Bruk ikke Epiduo dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din kan gi deg mer informasjon.
Dersom du blir gravid mens du bruker Epiduo, må behandlingen avbrytes, og du bør informere legen din så snart som mulig for videre oppfølging.
Epiduo kan brukes ved amming. For å unngå at barnet kommer i kontakt med legemiddelet, bør bruk av Epiduo på brystet unngås.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Ikke relevant.
Epiduo inneholder propylenglykol (E1520)
en ingrediens som kan forårsake hudirritasjon.
 
3. Hvordan du bruker Epiduo
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Epiduo er bare beregnet til voksne, ungdom og barn fra 9 år og oppover. Dette legemidlet er kun for bruk på huden.
Påfør en tynn film av gel jevnt over områdene med akne én gang om dagen, ved leggetid. Unngå øyne, lepper og neseborer. Huden bør være ren og tørr før påføring. Du bør vaske hendene godt etter at du har brukt Epiduo.
Legen din vil fortelle deg hvor lenge du vil ha behov for å bruke Epiduo.
Snakk med legen din eller apoteket dersom du føler at Epiduo har for sterk eller for svak effekt.
Kontakt legen din dersom du opplever vedvarende irritasjon når du påfører Epiduo.
Du kan bli bedt om å bruke en fuktighetskrem, å bruke gelen sjeldnere, eller stoppe i en kort periode, eller slutte å bruke den.
Dersom du tar for mye av Epiduo
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell eller hvis du svelger dette legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du bruker mer Epiduo på huden enn du skal, vil du ikke bli kvitt aknen fortere, men huden din kan bli irritert og rød.
Dersom du har glemt å ta Epiduo
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å bruke legemidlet og ta kontakt med lege umiddelbart dersom du opplever hovenhet i halsen eller hevelse i øyne, ansikt, lepper eller tunge, føler at du skal besvime eller har vansker med å puste. Slutt å bruke legemidlet dersom du utvikler elveblest eller kløe i ansiktet eller på kroppen. Det er ikke kjent hvor hyppig disse bivirkningene forekommer.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • tørr hud
 • lokalt hudutslett (irritativ kontaktdermatitt)
 • brennende følelse i huden
 • hudirritasjon
 • rødhet
 • flassing
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • kløe i huden (pruritus)
 • solbrenthet
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data): hevelse i ansikt, allergisk kontakteksem, hevelse av øyelokk, tetthet i halsen, smerte i huden (stikkende smerte), blemmer (vesikler), pustevansker, misfarging av huden (forandring i hudfargen), brannsår på påføringsstedet.
Hvis hudirritasjon oppstår etter at du har påført Epiduo, er reaksjonen vanligvis mild eller moderat, med lokale symptomer som rødhet, tørrhet, flassing, brennende følelse og smerte i huden (stikkende smerte), som er som kraftigst den første uken og som siden minsker uten ytterligere behandling.
Brannsår på påføringsstedet, for det meste overflatiske, men mer alvorlige tilfeller med blemmer, har blitt rapportert.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Epiduo
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Kast tuben eller flerdosebeholderen med pumpe 6 måneder etter første åpning.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du ska kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Epiduo
Virkestoffene er: Adapalen og benzoylperoksid. 1 g gel inneholder 1 mg (0,1 %) adapalen og 25 mg (2,5 %) benzoylperoksid.
Hjelpestoffer er: dokusatnatrium, dinatriumedetat, glycerol, poloksamer, propylenglykol (E1520), Simulgel 600 PHA (kopolymer av akrylamid og natriumakryloyldimetyltaurat, isoheksadekan, polysorbat 80, sorbitanoleat) og renset vann.
Hvordan Epiduo ser ut og innholdet i pakningen
Epiduo er en hvit til svakt gul ugjennomsiktig gel.
Epiduo er tilgjengelig i:
Hvite plasttuber med skrukork med 5 g, 15 g, 30 g, 45 g, 60 g eller 90 g (ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført).
Hvite flerdosebeholdere med pumpe med hette med 15g, 30g, 45g og 60g (ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført).
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Galderma Nordic AB
Seminariegatan 21
752 28 Uppsala
Sverige
Tel: +46 18 444 0330, Fax: +46 18 444 0335
E-post: nordic@galderma.com
Tilvirker
Laboratoires Galderma
ZI – Montdésir
74 540 Alby sur Chéran
Frankrike
Dette legemidlet er godkjent i andre EØS-land med følgende navn:
Danmark: Epiduo
Kroatia, Tsjekkia, Portugal, Spania: Epiduo 1 mg/g + 25 mg/g gel
Ungarn, Nederland: Effezel 1 mg/g + 25 mg/g gel
Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Romania: Epiduo 1 mg/25 mg/g gel
Slovenia: Epiduo 1 mg/25 mg v 1 g gel
Belgia, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Luxemburg, Norge, Polen, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Østerrike: Epiduo 0,1 % / 2,5 % gel
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.06.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.