Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Emconcor 5 mg tabletter, filmdrasjerte

bisoprololfumarat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Emconcor er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Emconcor
 3. Hvordan du bruker Emconcor
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Emconcor
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Emconcor er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Emconcor brukes i behandling av høyt blodtrykk og hjertekramper (angina pectoris).
Virkestoffet i Emconcor er bisoprolol. Bisoprolol tilhører en gruppe legemidler som kalles betablokkere. Disse legemidlene virker ved å påvirke kroppens respons på enkelte nerveimpulser, spesielt i hjertet. Som et resultat, reduserer bisoprolol frekvensen av hjerteslagene og effektiviteten til hjertets blodpumpefunksjon øker. Samtidig reduseres hjertets behov for blod- og oksygentilførsel.
 
2. Hva du må vite før du bruker Emconcor
Bruk ikke Emconcor:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har alvorlig astma
 • dersom du har alvorlige sirkulasjonsforstyrrelser i armer eller ben (som f.eks. Raynauds syndrom), som kribling i fingre og tær eller bleke eller blå fingre og tær
 • dersom du har ubehandlet feokromocytom, som er en sjelden tumor i binyrene
 • dersom du har metabolsk acidose, som er en tilstand der blodet inneholder for mye syre
Bruk ikke Emconcor hvis du har en av følgende hjerteproblemer:
 • akutt hjertesvikt som ikke er medisinsk kontrollert
 • forverret hjertesvikt som krever injeksjon av legemidler i blodet, som øker hjertets kontraksjonskraft
 • kardiogent sjokk, som er en akutt alvorlig hjerte tilstand som medfører lavt blodtrykk og sirkulasjonssvikt
 • visse hjerte tilstander som medfører svært langsom hjertefrekvens eller ujevne hjerteslag (andre-eller tredje grads AV-blokk, sinoartriell blokk, ”sick sinus” syndrom)
 • lavt blodtrykk som medfører problemer
 • langsom hjertefrekvens som medfører problemer
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Emconcor hvis du har noen av følgende tilstander. Det kan hende legen vil være spesielt forsiktig (for eksempel gi tilleggsbehandling eller utføre hyppigere kontroller).
 • diabetes
 • streng faste
 • pågående desensibiliseringsbehandling (for eksempel for forebygging av høysnue)
 • visse hjertesykdommer (som forstyrrelser i hjerte rytmen eller Prinzmetals angina)
 • mindre alvorlige forstyrrelser i blodsirkulasjonen i armer og ben
 • kroniske lungesykdom eller mindre alvorlig astma
 • historie med skjellet hudutslett (psoriasis)
 • kreft i binyrene (feokromocytom)
 • forstyrrelser i skjoldbrukskjertelen
I tillegg, fortell legen din om du skal ha:
 • desensibiliseringsbehandling, da Emconcor øker sannsynligheten for at du kan oppleve en allergisk reaksjon eller at en slik reaksjon blir mer alvorlig.
 • anestesi (for eksempel for operasjon), da Emconcor kan påvirke kroppens reaksjon på en slik situasjon.
Om du har kronisk lungesykdom eller mindre alvorlig astma og behandles med Emconcor ta omgående kontakt med lege dersom du opplever nye symptomer som pustebesvær, hoste, hvesende pust etter trening eller andre symptomer fra luftveiene.
Barn og ungdom
Emconcor anbefales ikke til bruk hos barn eller ungdom.
Andre legemidler og Emconcor
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ta ikke følgende legemidler uten å ha rådført deg med legen din:
 • Visse kalsiumantagonister som brukes for å behandle høyt blodtrykk, angina pectoris eller ujevne hjerteslag som verapamil eller diltiazem.
 • Visse legemidler som brukes for å behandle høyt blodtrykk som klonidin, metyldopa, moksondin, rilmenidin. Slutt likevel ikke å ta disse legemidlene uten først å rådføre deg med legen din.
Rådfør deg med legen din før du tar følgende legemidler samtidig som Emconcor. Det kan hende legen din vil kontrollere tilstanden din oftere.
 • Visse kalsiumantagonister som brukes for å behandle høyt blodtrykk eller angina pectoris som felodipin og amlodipin (dihydropyridintype antagonister).
 • Klasse I antiarytmika (som kinidin, disopyramid, lidokain, fenytoin, flekainid, propafenon). Disse legemidlene brukes ved behandling av ujevne eller unormale hjerteslag.
 • Klasse III antiarytmika (som amiodaron). Disse legemidlene brukes ved behandling av ujevne eller unormale hjerteslag.
 • Betablokkere som tilføres lokalt (som øyedråper ved gaukombehandling).
 • Legemidler som påvirker nervesystemet til å stimulere de indre organene eller behandle glaukom (parasympatomimetika) eller som brukes i krisesituasjoner for å behandle alvorlige sirkulasjonsforstyrrelser (sympatomimetika).
 • Antidiabetika inkludert insulin.
 • Anestetika (for eksempel under operasjon).
 • Digitalis, som brukes ved behandling av hjertesvikt.
 • Ikke-steoride anitiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) som brukes ved behandling av artritt, smerter eller inflammasjon (for eksempel ibuprofen eller diklofenak).
 • Adrenalin, et legemiddel som brukes ved behandling av alvorlige, livstruende allergiske reaksjoner eller hjertestans.
 • Ethvert legemiddel som har blodtrykkshemmende potensiale (for eksempel antihypertensiva, trisykliske antidepressiva, barbiturater, fenotiaziner).
 • Meflokin, som brukes ved forebygging eller behandling av malaria.
 • Monoaminoksydasehemmere (med unntak av MAO-B hemmere), som er en type legemidler som benyttes til behandling av depresjon.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Legen din vil avgjøre om du kan bruke Emconcor under graviditeten.
Amming
Det er ikke kjent om bisoprolol går over i morsmelk. Amming er derfor ikke anbefalt under behandling med Emconcor.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid kan påvirkes avhengig av hvor godt du tolererer legemidlet. Vær spesielt forsiktig i starten av behandlingen, når dosen økes, medisineringen endres eller i kombinasjon med alkohol.
 
3. Hvordan du bruker Emconcor
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Behandling skal i prinsippet initieres gradvis med lave doser og med langsom opptrapping. Dosen bør tilpasses individuelt, spesielt i henhold til pulsfrekvens og terapeutiske utfall.
Dosering
For begge indikasjonene er anbefalt dose en tablett Emconcor 5 mg én gang daglig.
Dersom det er nødvendig, kan dosen økes til 2 tabletter Emconcor 5 mg (tilsvarer 10 mg bisoprolol) én gang daglig.
Maksimal dose anbefalt er 20 mg én gang daglig.
Varighet av behandlingen
Behandling med Emconcor er vanligvis langvarig.
Dosering ved svekket lever og/eller nyrefunksjon
Hos pasienter med mild til moderat nedsatt lever- eller nyrefunksjon kreves det vanligvis ingen dosejustering. Hos pasienter med alvorlig nyresvikt (kreatininclearance <20 ml/min) og pasienter med alvorlig leversvikt må den daglige dosen på 10 mg bisoprolol ikke overstiges.
Dosering hos eldre
Ingen dosejustering er nødvendig hos eldre.
Administrasjonsmåte
Ta tabletten med vann om morgenen, med eller uten mat. Ikke knus eller tygg tabletten.
Dersom du tar for mye av Emconcor
Kontakt lege, apotek, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Kontakt lege umiddelbart hvis du har tatt flere Emconcor tabletter enn du skulle. Legen vil kunne avgjøre hvilke tester som er nødvendige. Symptomer på overdose inkluderer redusert hjertefrekvens (bradykardi), akutt forsnevring av luftveiene, som medfører pusteproblemer (bronkospasme), markert blodtrykksfall, akutt hjertefeil eller redusert blodsukker.
Dersom du har glemt å ta Emconcor
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Ta din vanlige dose neste morgen.
Dersom du avbryter behandling med Emconcor
Du må aldri slutte å bruke Emconcor før du har rådført deg med lege. Ellers kan tilstanden din bli mye verre. Spesielt pasienter med iskemisk hjertesykdom må ikke avbryte behandlingen brått. Dersom du må avbryte behandlingen, vil legen vanligvis råde deg til å redusere dosen gradvis.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene nedenfor er sortert etter hvor hyppig de opptrer:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter)
 • tretthet, svimmelhet og hodepine. Disse bivirkningene opptrer spesielt i begynnelsen av behandlingen. De er vanligvis milde og forsvinner som regel i løpet av 1-2 uker.
 • følelse av kulde eller nummenhet i armer og ben
 • lavt blodtrykk
 • mage eller tarmproblemer som kvalme, brekninger, diare, forstoppelse
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter)
 • langsom eller nedsatt hjertefrekvens (bradykardi)
 • forverret hjertesvikt
 • føler seg svak
 • søvnforstyrrelser
 • depresjon
 • pusteproblemer, kramper i luftrøret hos pasienter med astma eller kronisk luftveissykdom
 • muskulær svakhet og muskelkramper
Sjeldne (kan forkomme hos opptil 1 av 1000 pasienter)
 • økning i fettnivået i blodet
 • tørre øyne
 • nedsatt hørsel
 • allergisk snue
 • økning av visse leverenzymer (ALAT, ASAT), inflammasjon i leveren (hepatitt)
 • allergi lignende reaksjoner som kløe, rødme, utslett
 • nedsatt ereksjon
 • mareritt, hallusinasjoner
 • besvimelse
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 pasienter)
 • irritasjon og rødhet i øyet (konjunktivitt)
 • tilsynekomst eller forverring av skjellet hudutslett (psoriasis), psoriasislignende utslett
 • håravfall
For å forhindre alvorlige reaksjoner, kontakt lege umiddelbart dersom en bivirkning er alvorlig, plutselig oppsto eller raskt forverres.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Emconcor
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Emconcor
 • Virkestoff er bisoprololfumarat.
  Hver filmdrasjerte tablett inneholder 5 mg bisoprololfumarat.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablett kjerne: kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat, krysspovidon, mikrokrystallinsk cellulose, maisstivelse, vannfritt kalsiumhydrogenfosfat.
  Filmdrasjering: gul jernoksid (E 172), dimetikon, makrogol 400, titandioksid (E 171), hypromellose.
Hvordan Emconcor ser ut og innholdet i pakningen
Gulhvit, hjerteformet filmdrasjert tablett med delestrek.
Blisterpakning av polyvinylkloridfilm og aluminiumsfolie.
Pakningsstørrelse: 100 tabletter
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Merck AB, Postboks 3033, 169 03 Solna, Sverige
Tilvirkere
Merck Healthcare KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Tyskland
P&G Health Austria GmbH &Co. OG, Hösslgasse 20, 9800 Spittal An Der Drau, Østerrike
Famar Lyon, 29, Avenue Charles de Gaulle, 69230 Saint Genis Laval, Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08/2019.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kreatininclearance (clcr): (ClCR: Creatinine clearance) Kreatininclearance er det volum blodplasma som helt renses for kreatinin pr. tidsenhet. Verdien sier noe om nyrefunksjonen. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

mao (monoaminoksidase): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.