Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Efedrin 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

efedrinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Efedrin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Efedrin
 3. Hvordan Efedrin blir gitt
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Efedrin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Efedrin er og hva det brukes mot
Efedrin påvirker hjertet og øker blodtrykket. Efedrin gis av helsepersonell i forbindelse med operasjoner, når det er behov for bedøvelse i ryggmargen, for å forebygge og behandle blodtrykksfall.
 
2. Hva du må vite før du får Efedrin
Bruk ikke Efedrin
 • dersom du er allergisk overfor efedrinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Informer legen din før du får dette legemidlet dersom:
 • du har høyt blodtrykk (hypertensjon),
 • du har hjerte- og karsykdommer,
 • du har for mye skjoldbruskkjertelhormon (tyreotoksikose)
 • du har sukkersyke (diabetes) som er dårlig kontrollert,
 • ved digitalisforgiftning (for stort inntak av hjertemedisin som inneholder digitalisglykosider),
 • du har grønn stær (vinkeblokkglaukom),
 • du bruker eller nylig har brukt monoaminoksidase (MAO)-hemmere, legemidler som brukes til å behandle depresjon eller Parkinsons sykdom.
Dersom du opplever brystsmerter eller andre tegn på hjerteproblemer må du kontakte lege umiddelbart.
Effekten blir dårligere ved vedvarende bruk (toleranseutvikling), men bedres etter noen dagers avbrudd i behandlingen. Det er fare for misbruk av preparatet.
Andre legemidler og Efedrin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig at du rådfører deg med lege hvis du bruker følgende legemidler, siden disse kan øke effekten av Efedrin:
 • andre såkalte adrenergika (legemidler som stimulerer sentralnervesystemet),
 • teofyllinpreparater (mot astma),
 • trisykliske antidepressiva (til behandling av depresjoner),
 • MAO-hemmere (til behandling av depresjoner eller Parkinsons sykdom).
Efedrin i kombinasjon med deksametason (kortikosteroid) kan gi nedsatt effekt av deksametason.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Efedrin anbefales ikke under graviditet, men i noen tilfeller kan legen din vurdere det nødvendig å gi deg efedrin. Efedrin kan brukes under keisersnitt.
Efedrin går over i morsmelk hos mennesker. Amming må opphøre i 2 dager etter du har fått behandling med Efedrin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke aktuelt å kjøre bil eller bruke maskiner ved bruk av Efedrin injeksjonsvæske.
 
3. Hvordan Efedrin blir gitt
Dette legemidlet gis av lege eller sykepleier som injeksjon i en vene (intravenøst), under huden (subkutant) eller i en muskel (intramuskulært).
Legen bestemmer hvor mye Efedrin du skal få. Anbefalt dose er 0,3–1 ml (15‑50 mg) under huden (subkutant) eller i en muskel (intramuskulært) eller 0,2–0,5 ml (10‑25 mg) i en vene (intravenøst). Dosen kan gjentas om nødvendig.
Dersom du tar for mye av Efedrin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på lett overdose kan være hodepine, tretthet, sløv tale, skjelvinger, uro, irritabilitet, rastløshet, høyt blodtrykk, kvalme og magesmerter, økt kroppstemperatur, kaldsvetting og hyperventilering. Symptomer på moderat overdose kan være påvirkning av sentralnervesystemet, oppjaget sinnstilstand, små sammentrukne pupiller, kramper, hallusinasjoner, psykose, rask hjerteaktivitet, brystsmerter, hjertebank, forstyrrelse i hjerterytme, forbigående innsnevring i hjertets blodårer, hjerteinfarkt, hjerneblødning og væskeansamling i lungene.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer): Hjertebank, høyt blodtrykk, uro, søvnløshet, skjelving, vannlatingsproblemer, mangelfull tømming av urinblæren.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer): Svimmelhet, hodepine, økt svetteproduksjon, kvalme, brekninger, muskelsvakhet, tørste.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer): Forstyrrelser i hjerterytmen.
Frekvens ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Utilstrekkelig blodgjennomstrømning til hjertemuskelen (myokardiskemi), hjertestans.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Efedrin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Efedrin etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Efedrin
 • Virkestoff er efedrinhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er sterilt vann.
Hvordan Efedrin ser ut og innholdet i pakningen
Efedrin injeksjonsvæske fås i plastampuller på 10 x 1 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda Nycomed AS, Elverum
Takeda GmbH, Singen, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf: 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.11.2016

 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Efedrin kan blandes med natriumklorid- og glukoseoppløsninger.
Hvordan åpne Efedrin plastampuller
Mangler tekstalternativ for bilde

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intramuskulært (i.m., intramuskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

subkutant (s.c., subkutan): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tyreotoksikose (hypertyreoidisme, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.