Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ebetrex 100 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

metotreksat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ebetrex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ebetrex
 3. Hvordan du bruker Ebetrex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ebetrex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Ebetrex er og hva det brukes mot
Ebetrex inneholder virkestoffet metotreksat. Metotreksat er et cytotoksisk legemiddel og blir vanligvis brukt for å drepe kreftceller i svulster.
Ebetrex blir brukt mot visse krefttyper, som akutt lymfatisk leukemi (sykdom i blodet eller benmargen med økt antall hvite blodceller), brystkreft og skjelettkreft.
Legen din kan forklare deg hvordan Ebetrex kan hjelpe i din spesielle situasjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Ebetrex
Bruk ikke Ebetrex
 • dersom du er allergisk overfor metotreksat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlig nyresykdom (legen din avgjør alvorlighetsgraden av sykdommen din).
 • dersom du har alvorlig leversykdom (legen din avgjør alvorlighetsgraden av sykdommen din).
 • dersom du har forstyrrelser i kroppens bloddannende system.
 • dersom du har et høyt alkoholforbruk.
 • dersom du har en alvorlig eller eksisterende infeksjon, som tuberkulose og HIV.
 • dersom du har sår i munn og svelg eller sår i mage og tarm.
 • dersom du ammer og i tillegg, for ikke-onkologiske indikasjoner (for ikke-kreftbehandling) hvis du er gravid (se avsnittet “Graviditet, amming og fertilitet ”).
Du må ikke bli vaksinert med levende vaksiner (f.eks. for gul feber) mens du behandles med Ebetrex.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Ebetrex
 • dersom du har en inaktiv, langvarig infeksjon (f.eks. tuberkulose, hepatitt B eller C, helvetesild (herpes zoster)).
 • dersom du har/har hatt en lever- eller nyresykdom.
 • dersom du har problemer med lungefunksjonen, du skal også underrette legen hvis dette utvikler seg under behandlingen.
 • dersom du har unormal ansamling av væske i buken eller i hulrommet mellom lungene og brystveggen (ascites, pleural effusjon).
 • dersom du er dehydrert (uttørret) eller lider av en tilstand som kan føre til dehydrering (oppkast, diaré, stomatitt).
 • dersom du har diabetes og må ta insulin.
Det er blitt rapportert om akutt blødning i lungene hos pasienter som bruker metotreksat og som har en underliggende revmatologisk sykdom.
Dersom du har opplevd problemer med huden etter strålebehandling (stråleindusert dermatitt) og solbrenthet kan disse tilstandene komme tilbake når du får behandling med metotreksat (“recall”- reaksjon).
Skade på hjernen (encefalopati/leukoencefalopati) er rapportert som en bivirkning hos pasienter som får Ebetrex som kreftbehandling.
Barn og ungdom
Barn yngre enn 3 år bør ikke få Ebetrex.
Eldre
Eldre som får behandling med Ebetrex bør holdes under nøye medisinsk overvåking for å identifisere mulige bivirkninger så tidlig som mulig.
Spesielle forhåndsregler for behandling med metotreksat:
Før du starter behandlingen med Ebetrex, må du forsikre deg om at du ikke er gravid siden Ebetrex kan skade barnet.
Metotreksat påvirker sæd- og eggproduksjon midlertidig. Metotreksat kan forårsake spontanabort og alvorlige fødselsdefekter. Du og partneren din må unngå å bli gravide mens du bruker metotreksat og i minst 6 måneder etter at behandlingen med metotreksat er avsluttet. Se også avsnitt “Graviditet, amming og fertilitet”.
Kontakt mellom metotreksat og hud/slimhinner skal unngås. I tilfelle av kontaminering skal aktuelle kroppsdeler skylles med rikelig med vann.
Under behandling med Ebetrex kan huden eller øynene bli ekstremt følsomme for sollys eller andre former for lys. Sollys og solarium bør derfor unngås.
Anbefalte forhåndsregler og undersøkelser under oppfølging:
Selv når metotreksat blir brukt i lave doser, kan alvorlige bivirkninger forekomme. For å oppdage disse tidlig må legen din foreta undersøkelser og laboratorieprøver.
Før behandlingen påbegynnes:
Før behandlingen påbegynnes kan det hende at legen din vil ta noen blodprøver og også vil sjekke hvordan nyrene og leveren din fungerer. Det kan også hende at det blir utført en brystrøntgen.
Det kan også bli utført andre tester under og etter behandlingen (i begynnelsen hver uke, så annenhver uke, deretter avhengig av hvor godt du tåler behandlingen), i tillegg til undersøkelsene som er nevnt ovenfor kan det omfatte undersøkelser av munn og hals og benmargsbiopsier hvis du skal bruke legemidlet over lang tid.
Det kan være nødvendig med hyppigere kontroller dersom dosen økes. Ikke gå glipp av timeavtalene for blodprøvetaking og andre kontroller.
Andre legemidler og Ebetrex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig at du sier ifra til legen dersom du bruker:
 • annen behandling mot revmatoid artritt eller psoriasis, som leflunomid, sulfasalazin (blir også brukt mot ulcerøs kolitt), smertestillende midler (inkludert metamizol), acetylsalisylsyre, fenylbutazon eller amidopyrin
 • azatioprin (blir brukt for å hindre avstøtning etter organtransplantasjon)
 • retinoider (blir brukt mot hudsykdommer)
 • antikonvulsiva/legemidler mot kramper (forebygger epileptiske anfall)
 • kreftbehandling mot leukemi
 • barbiturater (sovemiddel som injiseres)
 • beroligende midler
 • perorale prevensjonsmidler (p-piller)
 • probenecid (mot urinsyregikt)
 • antibiotika
 • pyrimetamin (blir brukt til forebygging og behandling av malaria)
 • vitaminpreparater som inneholder folsyre
 • protonpumpehemmere (blir brukt mot kraftig halsbrann eller magesår)
 • teofyllin (blir brukt mot astma)
 • merkaptopurin (brukes til behandling av kroniske tarmsykdommer)
 • hvis du skal gjennomgå en operasjon hvor du vil få anestesi
 • kolestyramin (brukes til behandling av høyt kolesterol)
 • andre cellegifter for behandling av kreft
 • hvis du vil få strålebehandling under behandlingen.
Inntak av Ebetrex sammen med mat, drikke og alkohol
Under behandlingen med Ebetrex bør du ikke drikke noe alkohol, og du bør unngå høyt inntak av kaffe, koffeinholdige drikker og svart te.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Ikke bruk Ebetrex under graviditet, bortsett fra hvis legen din har foreskrevet det i forbindelse med kreftbehandling. Metotreksat kan forårsake fødselsskader, gi fosterskader eller forårsake abort. Det er forbundet med misdannelser i hodeskallen, ansiktet, hjerte og blodkar, hjernen, armer og bein. Det er derfor svært viktig at metotreksat ikke blir gitt til gravide kvinner eller kvinner som planlegger å bli gravide, med mindre det brukes i kreftbehandling.
For indikasjoner som ikke er forbundet med kreft, må graviditet utelukkes hos kvinner som kan bli gravide, f.eks. ved hjelp av graviditetstester, før behandlingen startes.
Ikke bruk Ebetrex hvis du prøver å bli gravid. Du må unngå å bli gravid under behandling med metotreksat og i minst 6 måneder etter at behandlingen er avsluttet. Du må derfor bruke sikker prevensjon i hele denne perioden (se også avsnitt "Advarsler og forsiktighetsregler").
Hvis du blir gravid under behandlingen eller mistenker at du er gravid, må du snakke med legen din så fort som mulig. Hvis du blir gravid under behandlingen, skal du få råd om risikoen for skadelige effekter behandlingen kan ha på barnet.
Hvis du ønsker å bli gravid, må du snakke med legen din som kan henvise deg til spesialist før den planlagte starten av behandlingen.
Amming
Du må ikke amme under behandlingen. Dersom du ammer og legen som behandler deg, anser at behandling med metotreksat er absolutt nødvendig, må du slutte å amme.
Fertilitet
Ebetrex kan også svekke din evne til å bli gravid eller å gjøre en kvinne gravid under behandlingen og i en kort periode etter avsluttet behandling.
Dersom du ønsker å bli gravid, må du konsultere legen din, som kan henvise deg til en spesialist for rådgivning.
Fertilitet hos menn
Tilgjengelig dokumentasjon indikerer ikke noen økt risiko for misdannelser eller spontanabort hvis faren tar mindre enn 30 mg metotreksat i uken. Risikoen kan imidlertid ikke utelukkes fullstendig, og det finnes ingen informasjon vedrørende høyere doser av metotreksat. Metotreksat har en gentoksisk virkning. Det betyr at legemidlet kan forårsake genetiske mutasjoner. Metotreksat kan påvirke produksjonen av sæd, noe som er assosiert med muligheten for fødselsdefekter.
Du bør unngå å gjøre en kvinne gravid eller å donere sæd under behandling med metotreksat og i minst 6 måneder etter at behandlingen er avsluttet. Fordi behandling med metotreksat ved høyere doser, som ofte brukes i kreftbehandling, kan føre til infertilitet og genetiske mutasjoner, rådes mannlige pasienter som behandles med metotreksat i høyere doser enn 30 mg/uke, til å vurdere å oppbevare sæd før behandlingen begynner (se også avsnitt "Advarsler og forsiktighetsregler").
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Tretthet og svimmelhet kan forekomme under behandling med Ebetrex. Dette kan forverres dersom du drikker alkohol. Dersom du føler deg trett eller svimmel, bør du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Ebetrex inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder 0,43 mmol (eller 9,7 mg) natrium per ml. Dette bør tas i betraktning ved behandling av pasienter på saltfattig diett.
 
3. Hvordan du bruker Ebetrex
Ebetrex vil bli gitt til deg av helsepersonell. Du må ikke bruke det på egen hånd.
Den legemiddeldosen du får, vil avhenge av sykdommen som skal behandles, din helsetilstand, alder, kroppsvekt eller kroppsoverflate og hvor godt nyrene dine fungerer.
Dersom du har nyreproblemer, kan legen din redusere dosen avhengig av hvordan nyrene dine fungerer.
Dersom du har leverproblemer, spesielt dersom de skyldes alkohol, vil legen din være svært forsiktig med å behandle deg med Ebetrex, og vil kanskje ikke bruke det overhode.
Under behandlingen vil muligens legen din ta noen blodprøver for å sjekke blodcellene dine og at lever og nyrer fungerer skikkelig. Det er viktig at du ikke hopper over noen blodprøver.
Dersom du har inntrykk av at virkningen av Ebetrex er for sterk eller for svak, bør du snakke med legen din om det.
Dersom du tar for mye Ebetrex
Følg doseringsanbefalingene fra legen som behandler deg. Du må ikke endre dosen på egen hånd.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) om du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du mistenker at du (eller noen andre) har brukt for mye Ebetrex, må du informere legen din eller kontakte legevakt umiddelbart. Han/hun vil avgjøre om det er nødvendig med behandlingstiltak, avhengig av graden av forgiftning.
En overdose av metotreksat kan føre til alvorlige forgiftningsreaksjoner. Overdosesymptomer kan omfatte at du lett får blåmerker eller blødninger, uvanlig svakhet, munnsår, kvalme, oppkast, svart eller blodig avføring, blod i opphost eller oppkast som ser ut som kaffegrut, og mindre urinmengde. Se også avsnitt 4.
Ta med deg legemiddelpakningen dersom du oppsøker lege eller legevakt. Ved overdose er kalsiumfolinat antidot (motgift).
Dersom du har glemt å ta Ebetrex
Bruk det så fort du husker det hvis det er mindre enn to dager for sent. Hvis du imidlertid har glemt å ta en dose i mer enn to dager, skal du kontakte legen din for å få råd. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Ebetrex
Du må ikke ta pause i behandlingen eller slutte å bruke Ebetrex, såfremt ikke du har diskutert det med legen din. Dersom du tror at du har fått alvorlige bivirkninger, må du kontakte legen din umiddelbart for rådgivning.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Informer legen din umiddelbart dersom du plutselig opplever pipende pust, pustevansker, opphovning av øyelokk, ansikt eller lepper, utslett eller kløe (spesielt dersom det rammer hele kroppen) da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon.
Kontakt også legen din umiddelbart dersom du utvikler noen av de følgende bivirkningene:
 • lungeplager (symptomene kan være generell sykdomsfølelse; irriterende tørrhoste; kortpustethet, åndenød ved hvile, brystsmerte eller feber)
 • symptomer som feber, sår hals, sår i munnen, generell sykdomsfølelse og kraftig utmattelse, neseblødning eller små, røde flekker på huden, siden dette kan være tegn på at benmargen din ikke fungerer som den skal
 • alvorlig avskalling av hud eller blemmedannelse
 • uvanlige blødninger (deriblant oppkast av blod) eller blåmerker
 • kraftig diaré
 • svart eller tjæreaktig avføring
 • blod i urin eller avføring
 • gulfarging av huden (gulsott)
 • smerter eller problemer ved vannlating
 • tørste og/eller hyppig vannlating
 • epileptiske anfall (kramper)
 • bevisstløshet
 • tåkesyn eller nedsatt syn
 • oppkast og tap av muskelfunksjon (f.eks. at du ikke greier å bevege deg), siden dette kan være symptomer på meningitt (hjernebetennelse)
Følgende bivirkninger er også rapportert:
Svært vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 10 personer) Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer)
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer) Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer)
Svært sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer) Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Svært vanlige:
Redusert appetitt, kvalme, oppkast, magesmerte, betennelse og sår i munnen og svelget, og økt nivå av leverenzymer (kan påvises ved at legen tar en blodprøve).
Vanlige:
Endret antall blodceller og blodplater (kan påvises ved at legen tar en blodprøve), hodepine, tretthet, søvnighet, diaré, meslinglignende utslett (alene), rødhet, kløe, lungeplager (symptomene kan være generell sykdomsfølelse; irriterende tørr hoste; kortpustethet, åndenød ved hvile, brystsmerte eller feber).
Mindre vanlige:
Følelse av å snurre rundt, forvirring, depresjon, epileptiske anfall (kramper), lungeskade som f.eks. fibrose (økt mengde bindevev), sår og blødning i fordøyelseskanalen, leversykdom (kan påvises ved at legen tar en blodprøve) som fettlever, fibrose (økt mengde bindevev), cirrhose (omdanning av vevet slik at det blir hardt samt ødeleggelse av den normale leverstrukturen), diabetes, redusert mengde blodprotein (kan påvises ved at legen tar en blodprøve) og andre sykdommer i blodsystemet, visse krefttyper som kalles lymfom*, elveblest (alene), lysfølsomhet, mørkfarging av hud, alvorlig avskalling av hud eller blemmedannelse, hårtap, forverring av revmatoide knuter (klumper i vevet), helvetesild, smertefulle og skjellete flekker på huden som skyldes psoriasis, betente blodårer (vaskulitt), dannelse av klynger med blemmer som ligner utbrudd ved herpesinfeksjon, ledd- eller muskelsmerter, skjørt skjelett, betennelse og sår i urinblæren (eventuelt med blod i urinen), smertefull vannlating, alvorlige allergiske reaksjoner, betennelse og sår i vagina.
Sjeldne:
Betennelse i hjertehinnen, væske rundt hjertet, alvorlige synsforstyrrelser, humørendringer, lavt blodtrykk, komplikasjoner på grunn av blodpropper i vener og arterier, sår hals, pusteforstyrrelser, astmalignende symptomer, betennelse i fordøyelseskanalen, svart eller tjæreaktig avføring, tannkjøttbetennelse, unormal fordøyelse, forandret farge på neglene, neglene faller av, kviser, røde eller blårøde flekker, blåmerker, betennelse i huden, benbrudd, nyresvikt, lav eller ingen urinproduksjon, unormale nivåer av avfallsprodukter i blodet, redusert antall røde blodceller, gulfarging av huden (gulsott), tørste og/eller hyppig vannlating, endringer i menstruasjonssyklus, nedsatt sædproduksjon.
Svært sjeldne:
Alvorlige infeksjoner (blodforgiftning), hovne kjertler, søvløshet, smerter, muskelsvakhet, prikking og stikking i huden, endret smakssans (metallisk smak), bevisstløshet, betennelse i hjernehinnen som forårsaker lammelse eller oppkast, røde øyne, skade på øyets netthinne, bakterie- og soppinfeksjon i lungene, væske i lungene, oppkast av blod, lymfoproliferative sykdommer (overdreven vekst av hvite blodceller), forstyrrelser i immunsystemet, forkjølelsessår, proteiner i urinen (kan påvises ved at legen tar en blodprøve), redusert sexlyst, problemer med å oppnå ereksjon, neglerotbetennelse, alvorlige komplikasjoner i fordøyelseskanalen, alvorlig akutt og kronisk leversykdom, furunkler (finner), små blodårer i huden, soppinfeksjoner, skade på hudens blodkar, kuler i armhule eller lyske, utflod fra vagina, infertilitet, forstørrelse av bryster hos menn, akutt produksjon av kalium og andre stoffer på grunn av sammenbrudd av celler som kan skade lever og nyrer (tumorlysesyndrom).
Ikke kjent
Skade på kjevebeinet (sekundært for overdreven vekst av hvite blodceller)
* det er observert enkelttilfeller av lymfom, som i mange tilfeller forsvant når metotreksatbehandlingen ble avsluttet. I en nylig studie var det ikke mulig å fastslå at metotreksatbehandling førte til økt forekomst av lymfom.
Utvikling og alvorlighetsgrad av bivirkningene er avhengig av doseringsnivået og hvor ofte Ebetrex blir gitt. Siden alvorlige bivirkninger kan forekomme også ved lavere doser, vil du bli undersøkt regelmessig av legen din med korte mellomrom.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ebetrex
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevar hetteglasset i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Avfall skal destrueres i henhold til sykehusets standardprosedyrer for cytotoksiske midler og i samsvar med gjeldende lover for kassering av farlig avfall.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ebetrex
 • Virkestoff er metotreksat. Hver ml med konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning inneholder 100 mg metotreksat.
 • Andre innholdsstoffer er natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Ebetrex ser ut og innholdet i pakningen
Ebetrex er en klar, mørkegul oppløsning. Pakningsstørrelser:
Individuelle pakninger med 1 hetteglass (500 mg / 5 ml, 1000 mg / 10 ml, 5000 mg / 50 ml).
Flerpakninger med 5 hetteglass (500 mg / 5 ml, 1000 mg / 10 ml, 5000 mg / 50 ml). Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Østerrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.09.2019
 
Informasjon for helsepersonell:
Parenterale metotreksatpreparater inneholder ikke antimikrobielle konserveringsmidler. Ikke benyttet oppløsning må derfor kastes.
Parenterale metotreksatpreparater kan fremstilles med følgende intravenøse infusjonsvæsker: 0,9 % natriumklorid, 5 % glukose, 10 % glukose og Ringer-laktat.
Andre legemidler skal ikke blandes med metotreksat i samme infusjonsbeholder.
Ebetrex 100 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning skal gis intravenøst. Ebetrex 100 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning er ikke egnet for intratekal,
intramuskulær eller intraarteriell administrering, siden kraftig fortynning er nødvendig. For disse formålene skal man bruke et preparat med lavere konsentrasjon.
Kjemisk og fysikalsk stabilitet er påvist i 24 timer. Av mikrobiologiske årsaker må preparatet benyttes umiddelbart. Dersom preparatet ikke blir brukt umiddelbart, er betingelser for bruk og oppbevaring brukerens ansvar.
Håndtering av cytostatika:
Cytostatika skal håndteres kun av personale med spesialopplæring og skal skje kun på steder som er egnet for dette. Arbeidsflatene skal dekkes med plastbelagt, absorberende papir, som kastes etter bruk.
Beskyttelseshansker og briller skal brukes for å unngå kontakt med hud eller øyne.
Metotreksat medfører ikke blemmer og skal derfor ikke forårsake skade på huden. Dersom forbindelsen skulle komme i kontakt med hud, bør huden likevel skylles med vann umiddelbart. Forbigående svie kan lindres med en mild krem. Dersom det er fare for at store mengder metotreksat er absorbert (uansett absorpsjonsvei), bør det behandling med leukovorin foretas.
Cytostatika skal ikke håndteres av personer som er gravide.
Avfall skal destrueres i henhold til sykehusets standardprosedyrer for cytotoksiske midler og i samsvar med gjeldende lover for kassering av farlig avfall.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

akutt lymfatisk leukemi (all): Akutt lymfatisk leukemi (ALL) er en form for blodkreft. Sykdommen er den vanligste kreftformen hos barn. Vanlige symptomer er plutselig tretthet og blekhet. Sykdommen behandles effektivt med cellegift, noen ganger i kombinasjon med benmargstransplantasjon. Over 80% av pasientene blir friske.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

antidot (motgift): Stoff som reduserer eller opphever virkningen av et annet stoff i organismen. Brukes ved behandling av overdosering/forgiftninger.

ascites (væske i bukhulen): Væskemengden kan bli opptil 20 liter, og skyldes som oftest leversvikt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

cirrhose (levercirrhose, skrumplever): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

tjæreaktig avføring (melena): Sort avføring, oftest pga. blødning i mage-tarmkanalen. Blødning i magesekk eller tolvfingertarm vil ofte gi melena. Blødning i endetarm og i nedre del av tykktarm vil som regel gi rødlig blod i avføringen. Jerntilskudd kan også gi sort avføring, men har annen konsistens og lukt enn melena.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

tumorlysesyndrom (tls): Potensielt livstruende tilstand med hyperurikemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi og sekundær utvikling av nyresvikt og hypokalsemi.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.