PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Duroferon depottabletter

Jernsulfat tilsvarende 100 mg Fe2+

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det innholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Duroferon brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Duroferon er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Duroferon
 3. Hvordan du bruker Duroferon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Duroferon
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Duroferon er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller men en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Duroferon er et jernpreparat.
Duroferon forebygger jernmangel.
Duroferon brukes ved jernmangel, jernmangelanemi og forebyggende til blodgivere.
Tabletten løser ut jernet litt etter litt slik at det tilføres jevnt til blodet over lengre tid. Dermed utnyttes jernet bedre, samtidig som risiko for bivirkninger i form av uvelhet og magesmerter blir mindre enn for vanlige jerntabletter.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Duroferon
Bruk ikke Duroferon
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor jernsulfat eller et av de andre innholdsstoffene i Duroferon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Duroferon.
På grunn av risikoen for sårdannelse i munnen og misfarging av tenner, skal tablettene ikke suges, tygges eller løses opp i munnen, men svelges hele med vann.
Dersom du ikke greier å følge disse instruksjonene eller har problemer med å svelge, ta kontakt med legen din. Jerntabletter som setter seg fast kan gi skader i spiserøret.
Informer legen din før du bruker Duroferon dersom du har vanskeligheter med å svelge. Kontakt lege så snart som mulig hvis du setter tabletten i halsen, fordi det kan oppstå sår og forsnevring i bronkiene (forgreningene i lungene) hvis tabletten havner i luftveiene. Symptomer på dette er vedvarende hosting, opphosting av blod og/eller tungpustethet, som kan dukke opp selv dager eller måneder etter at tabletten ble satt i halsen. Du må derfor raskt undersøkes for å sjekke at tabletten ikke har skadet luftveiene dine.
Dersom du har inflammatorisk tarmsykdom (IBD, som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom) bør du unngå dette legemidlet i perioder når sykdommen er aktiv.
Jern kan forårsake forgiftninger hos barn.
Personer med blodsykdommer skal bare bruke jerntilskudd etter avtale med lege.
Bruk av andre legemidler sammen med Duroferon
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Samtidig bruk av jern og visse andre legemidler kan påvirke effekten av disse medisinene. Dette gjelder blant annet:
 • syrenøytraliserende midler som inneholder aluminiumhydroksid og magnesiumkarbonat (antacida). Effekten av Duroferon kan reduseres hvis man tar disse legemidlene samtidigt. Disse legemidlene bør derfor tas med minimum 2 timers mellomrom.
 • legemidler som inneholder tyroideahormoner. Effekten av Duroferon kan reduseres hvis man tar disse legemidlene samtidigt. Disse legemidlene bør derfor tas med minimum 2 timers mellomrom.
 • visse typer legemidler mot infeksjon (tetracykliner). Effekten av Duroferon kan reduseres hvis man tar disse legemidlene samtidigt. Disse legemidlene bør derfor tas med minimum 3 timers mellomrom.
 • andre legemidler mot infeksjon (for eksempel ciprofloksacin, enoksacin, levofloksacin, moksifloksacin, norfloksacin, ofloksacin, doxycyklin).
 • legemidler mot blant annet høyt blodtrykk (kaptopril, metyldopa).
 • legemidler mot Parkinsons sykdom (levodopa).
 • legemidler mot betennelser og reumatisme (penicillamin).
 • legemidler mot skjellettsykdommer (alendronat, klodronat, risedronat).
 • legemidler som forhindrer avstøtning av transplantert organ (mykofenolatmofetil).
Inntak av Duroferon sammen med mat og drikke
Bør ikke tas sammen med melk.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Behandling av gravide bør likevel skje i samråd med lege. Kan brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller å betjene maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Duroferon
Den vanlige dosen til voksne og tenåringer er: 1 depottablett morgen og/eller kveld.
Ved påvist jernmangel ved graviditet: 1 depottablett morgen og kveld. For å fylle jernlagrene bør behandlingen fortsettes ca. 2 måneder etter fødselen.
Annen dose kun etter avtale med lege.
Svelg tabletten hel med vann. Ikke sug, tygg eller la tabletten løse seg opp i munnen. Bør ikke tas sammen med melk. Må ikke tas i liggende stilling.
Tablettene er bygd opp rundt ett plastskjelett som er fullstendig uoppløselig i fordøyelsesvæskene. Skjelettet brytes som oftest ned når virkestoffet løses ut. I sjeldne tilfelle kan det tomme plastskjelettet passere mave-tarmkanalen og komme tilsynelatende hele ut med avføringen.
Dersom du tar for mye av Duroferon
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Mulige symptomer: Magesmerter, uvelhet. Etter disse symptomene kan det komme en symptomfri periode på 6-24 timer. Deretter kan tilstanden bli alvorlig med feber, kramper, sjokk, hjerte-, lever-, og nyreskader. Behandling: Gi melk, egg og 1-2 teskjeer natron utrørt i vann. Giftig dose for barn på 2-3 år er ca. 4 tabletter.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Duroferon forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (hos mer enn 1 av 100 personer som tar Duroferon): En del pasienter kan få en løsere eller tregere avføring enn normalt. Uvelhet og magesmerter kan forekomme, men er avhengig av dosens størrelse. Jerntabletter kan farge avføringen mørk.
I sjeldne tilfeller (hos færre enn 1 av 100 personer som tar Duroferon) kan hudutslett oppstå.
Ikke kjent (frekvensen kan ikke estimeres ut i fra tilgjengelig data): Sårdannelse i munnen (ved feil bruk når tabletten tygges, suges eller løses opp i munnen).
Alle pasienter, men særlig eldre pasienter og pasienter som har problemer med å svelge er utsatt for sårdannelse i svelget eller i spiserøret.
Hvis tabletten kommer i lufteiene er det en risiko for sårdannelse i bronkiene (forgreningene i lungene ) og forsnevring av disse.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Duroferon
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Plastboks: Oppbevares ved høyst 30ºC. Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Blisterpakning: Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke Duroferon etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskyttet miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Duroferon
 • Virkestoff er jernsulfat tilsvarende 100 mg Fe2+.
 • Hjelpestoffer er askorbinsyre, polyeten, povidon, karbomer, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol, syntetisk paraffin. Fargestoffer: jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
Hvordan ser Duroferon ut og innholdet i pakningen
Duroferon er gule, runde tabletter, merket A/DD.
100 stk i plastboks og 200 stk i blisterpakning.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
ACO HUD NORDIC AB, Box 622, SE-194 26 Upplands Väsby, SVERIGE
Tilvirkere:
Richard Bittner AG, Richard Bittner AG, Ossiacherstrasse 7, 9560 Feldkirchen, Østerrike
og
Recipharm Stockholm AB, Lagervägen 7, SE-136 50 Jordbro, Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 22.05.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

ibd (inflammatorisk tarmsykdom): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

jernmangel: Mangel på jern kan føre til jernmangelanemi.

jernmangelanemi: Anemi som skyldes lave eller nedsatte jernlagre i kroppen. Jern er nødvendig for at det skal dannes hemoglobin i de røde blodcellene. Hemoglobin binder til seg oksygen i lungene og frakter det rundt til cellene i kroppen med blodet. For lite hemoglobin kan derfor føre til for lite oksygen for kroppens behov.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.