Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Dropizol 10 mg/ml dråper, oppløsning

Morfin som opiumtinktur

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dropizol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dropizol
 3. Hvordan du bruker Dropizol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dropizol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Dropizol er og hva det brukes mot
Dropizol er et naturlegemiddel som inneholder morfin.
Dropizol tilhører en legemiddelgruppe som kalles peristaltikkhemmende preparater, og det brukes hos voksne til behandling av alvorlig diaré dersom andre diaréstoppende behandlinger ikke har gitt tilstrekkelig effekt. Dropizol virker ved å hemme tarmbevegelsene.
 
2. Hva du må vite før du bruker Dropizol
Bruk ikke Dropizol:
 • dersom du er allergisk overfor opium eller morfin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du er opiatavhengig
 • dersom du har grønn stær (glaukom, økt trykk i øyet)
 • dersom du har alvorlig lever- eller nyresykdom
 • dersom du har alkoholabstinenssymptomer (delirium tremens)
 • dersom du har en alvorlig hodeskade
 • dersom du har risiko for tarmslyng (paralytisk ileus, blokkering av tarmen på grunn av lammelse av tarmmuskulaturen)
 • dersom du har akutt astma
 • dersom du har en kronisk lungesykdom som gjør det vanskelig å puste (KOLS)
 • dersom du har pusteproblemer på grunn av alvorlig respirasjonsdepresjon. Legen din vil fortelle deg dersom du har noen av disse lidelsene. Symptomer kan omfatte tungpustethet, hoste, eller saktere eller svakere pust enn forventet
 • dersom du har hjertesvikt som følge av lungesykdom (cor pulmonale)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Dropizol:
 • dersom du er eldre, da eldre personer kan reagere annerledes på dette legemidlet. Det kan være nødvendig å justere dosen
 • dersom du har en kronisk nyre- og/eller leversykdom. Det kan være nødvendig å justere dosen
 • dersom du er avhengig av narkotika eller alkohol
 • dersom du har galleblæresykdom eller gallestein
 • dersom du har en hodeskade eller økt trykk i hjernen
 • dersom du har nedsatt bevissthet
 • dersom du tar legemidler mot depresjon (moklobemid eller andre MAO-hemmere) eller har sluttet med slike legemidler de siste 2 ukene
 • dersom du har redusert binyrekjertelfunksjon
 • dersom du har underaktiv skjoldbruskkjertel. Det kan være nødvendig å justere dosen
 • dersom du har lavt blodtrykk med redusert blodvolum
 • dersom du har betennelse i bukspyttkjertelen
 • dersom du har prostatahyperplasi (forstørret prostata) og/eller tilstander som disponerer for tilbakeholdelse av urin
 • dersom du har infeksjon eller betennelse i tarmen, da hemming av tarmbevegelser kan øke risikoen for opptak av giftige stoffer (toksiner) og utvikling av forstørret tykktarm og hull på tarmen
 • dersom du har epilepsi
 • dersom du tar andre legemidler mot diaré
 • dersom du har anfall
 • dersom du har blødning i magesekk og/eller tarm
 • dersom du tar legemidler mot høyt blodtrykk
Dersom du får vannlatingsvansker skal du kontakte helsepersonell.
Dropizol er ikke anbefalt før en operasjon eller de første 24 timene etter operasjon på grunn av risiko for tarmslyng. Symptomer på dette er kvalme og oppkast.
Det foreligger risiko for avhengighet og toleranse ved bruk av legemidlet.
Barn og ungdom
Dropizol skal ikke brukes til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Dropizol
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig at du rådfører deg med lege eller apotek dersom du bruker:
 • Legemidler som kan forsterke nedsatt bevissthet og pustevansker som ses med Dropizol, slik som
  • alkohol
  • sovemedisiner (f.eks. zolpidem) og narkosemidler (f.eks. barbiturater)
  • legemidler til behandling av depresjon (trisykliske antidepressiva) eller Parkinsons sykdom (MAO-hemmere, f.eks. safinamid)
  • antipsykotiske legemidler med beroligende virkning (f.eks fenotiaziner)
  • legemidler til behandling av epilepsi (gabapentin)
  • legemidler til demping av kvalme og oppkast (f.eks. bromoprid, meklizin, metoklopramid)
  • legemidler til demping av allergi (antihistaminer, f.eks. karbinoksamin, doksylamin)
  • andre opioide smertestillende midler (f.eks. alfentanil, butorfanol, fentanyl, hydrokodon, hydromorfon, levorfanol, meperidin, metadon, oksykodon, oksymorfon, remifentanil, sufentanil, tapentadol, tramadol)
 • Legemidler som har tilsvarende virkningsmekanisme som morfin og derfor kan øke abstinenssymptomer og redusere terapeutisk effekt (buprenorfin, nalbufin, nalmefen, naltrekson, pentazocin)
 • Legemidler til behandling av alkoholmisbruk (disulfiram) eller legemidler til behandling av visse typer infeksjoner (metronidazol), da dette kan medføre ubehagelige bivirkninger som rødming, rask pust og høy puls
 • Legemidler til behandling av tuberkulose (rifampicin), som reduserer effekten av morfin
 • cimetidin, som kan øke effekten av morfin
 • Amfetamin og analoger kan redusere den beroligende effekten av opioider
 • Loksapin og periciazin kan øke den beroligende effekten av opioider
 • Samtidig bruk av flibanserin og opioider kan øke risikoen for CNS-depresjon
 • Opioider kan øke plasmakonsentrasjonen av desmopressin og sertralin
 • Zidovudin (legemiddel til behandling eller forebygging av HIV-infeksjon)
 • Legemidler til behandling av depresjon (fluoksetin), som kan redusere virketiden til morfin
Samtidig bruk av Dropizol og beroligende legemidler, som f.eks. benzodiazepin eller relaterte legemidler øker risikoen for døsighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon), koma og kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk bare vurderes når andre behandlingsalternativer ikke er mulig.
Hvis legen foreskriver Dropizol sammen med beroligende legemidler, skal dosen og varigheten av samtidig behandling begrenses av legen.
Fortell legen din om alle beroligende legemidler du tar og følg legens doseanbefaling nøye. Det kan være nyttig å informere venner eller slektninger for å være klar over tegnene og symptomene angitt ovenfor. Ta kontakt med legen hvis du opplever slike symptomer.
Samtidig administrasjon av morfin kan øke effekten av legemidler som senker blodtrykket eller andre legemidler med en senkende effekt på blodtrykket.
Inntak av Dropizol sammen med mat, drikke og alkohol
Dropizol kan tas med mat og drikke. Dropizol inneholder alkohol, så det bør utvises ekstra forsiktighet ved inntak av alkohol.
Se «Dropizol inneholder etanol» nedenfor.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Bruk ikke Dropizol under graviditet med mindre legen har bedt deg gjøre det.. Dropizol bør ikke tas når det nærmer seg termin på grunn av risiko for abstinenssymptomer hos nyfødte.
Amming:
Dropizol skal bare brukes ved amming etter råd fra legen din, da opium går over i morsmelk hos mennesker. Spedbarn må overvåkes nøye for tegn på sedasjon eller pustevansker.
Fertilitet:
Det er ikke kjent om morfin kan skade fertiliteten. Menn og kvinner i fertil alder skal bruke sikker prevensjon ved bruk av Dropizol.
Kjøring og bruk av maskiner
Dropizol inneholder morfin og etanol, og kan medføre døsighet og i betydelig grad påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Ikke kjør etter inntak av legemidler før du vet hvordan de påvirker deg.
Dropizol inneholder etanol
Dette legemidlet inneholder 33 vol % etanol (alkohol), dvs. opp til 260 mg per dose, tilsvarende 6,6 ml øl eller 2,8 ml vin per dose. Skadelig for personer som har alkoholproblemer. Dette bør tas hensyn til hos gravide og ammende kvinner, barn og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdommer eller epilepsi.
 
3. Hvordan du bruker Dropizol
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for voksne er:
Voksne: 5-10 dråper 2-3 ganger daglig.
En enkeltdose skal ikke overskride 1 ml, og total døgndose skal ikke overskride 6 ml.
Eldre: Doseringen skal reduseres innledningsvis.
Nedsatt leverfunksjon: Dropizol skal ikke brukes, eller doseringen skal reduseres. Se avsnitt 2 "Bruk ikke Dropizol " og avsnitt 2 "Advarsler og forsiktighetsregler".
Nedsatt nyrefunksjon: Dropizol skal ikke brukes, eller doseringen skal reduseres. Se avsnitt 2 "Bruk ikke Dropizol " og avsnitt 2 "Advarsler og forsiktighetsregler".
Det er ca. 20 dråper i 1 ml.
Bruksmåte:
Tas via munnen.
Dropizol kan brukes ufortynnet eller blandet i et glass vann. Etter blanding med vann skal det brukes umiddelbart. Dersom Dropizol brukes ufortynnet kan riktig dose inntas med en skje.
Bruk av Dropizol hos barn og ungdom
Dropizol skal ikke brukes til barn og ungdom under 18 år.
Dersom du tar for mye av Dropizol
Dersom du tar for mye av Dropizol kan du få små pupiller, sakte hjertefrekvens, lavt blodtrykk, lungeødem, pustevansker og nedsatt bevissthetsnivå som kan medføre koma. Ring legen din dersom du har tatt mer Dropizol enn legen har foreskrevet til deg eller mer enn angitt i dette pakningsvedlegget og du føler deg uvel.
Dersom du har glemt å ta Dropizol
Du skal ta den glemte dosen så snart du husker det, med mindre det snart er tid for neste dose. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Dropizol
Fortsett med legemidlet så lenge legen har fortalt deg.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
Vannlatingsvansker
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
Kortpustethet, utmattelse, angst, blålig misfarging av leppene, fingrene og tærne, hodepine, forvirring, anfall og hevelse i ben og føtter (respirasjonsdepresjon).
Hjertearytmi (rask eller langsom hjerterytme)..
Andre bivirkninger
Svært vanlige (kan ramme flere enn 1 av 10 personer):
Døsighet og forstoppelse, munntørrhet
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
Svimmelhet, hodepine, pupillesammentrekning, kvalme og oppkast, tap av appetitt, fordøyelsesbesvær eller ubehag, endring i smak og lukt, elveblest, svette,
bronkospasme, redusert hosting, kraftløshet
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
Ansiktsrødme, kløe, spasmer i nedre urinveier, unormale leverprøver
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
Økte bukspyttkjertelenzymer (ses på en blodprøve) og betennelse i bukspyttkjertelen, smerte grunnet nyresteiner (nyrekolikk) eller gallesteiner (gallekolikk), abstinenssymptomer, ortostatisk hypotensjon (en type lavt blodtrykk som oppstår når du reiser deg opp fra sittende eller liggende stilling)
Svært sjeldne (kan ramme inntil 1 av 10 000 personer):
Pustevansker, muskelkrampe, anfall, brennende og stikkende smerte, økt følsomhet for smerte, tåkesyn, dobbeltsyn, ufrivillige øyebevegelser, en tilstand hvor tarmen ikke fungerer skikkelig (ileus), magesmerter, utslett, hevelse i hender, ankler eller føtter, føle seg uvel, skjelving, tilstand med uhensiktsmessig utskillelse av antidiuretisk hormon (SIADH) (symptomer: kvalme, ubehag, hodepine, utmattelse og kan i alvorlige tilfeller utvikle seg til anfall og koma), fravær av menstruasjon.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
Binyreinsuffisiens (utmattelse, vekttap, besvimelse, lavt blodsukker, kvalme, diaré, oppkast og magesmerte), eufori (sterk følelse av velvære, lykke og oppstemthet), ukontrollerte muskelbevegelser, avhengighet, dysforisk humør (trist, uten energi), rastløshet, redusert libido eller potens, hallusinasjoner, svimmelhet og feber.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Dropizol
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Etter åpning kan flasken brukes i 4 uker.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Dropizol
Virkestoff er: Opiumtinktur
1 ml væske inneholder 1 ml tinktur fra Papaver somniferum L., succus siccus (opium, rå) tilsvarende 10 mg morfin.
1 dråpe inneholder 50 mg opiumtinktur tilsvarende 0,5 mg (10 mg/ml) vannfri morfin.
1 ml inneholder 20 dråper.
 • Ekstraksjonsvæske: 33 % etanol (vol %)
 • Hjelpestoffer
 • Etanol 96 % (vol %)
 • Renset vann
Hvordan Dropizol ser ut og innholdet i pakningen
Dropizol er en mørk, rødbrun væske. Den er tilgjengelig i en brun glassflaske med dråpeteller og barnesikret kork.
Pakningsstørrelser 1 x 10 ml, 2 x 10 ml, 3 x 10 ml, 4 x 10 ml, 5 x 10 ml og 10 x 10 ml. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Pharmanovia A/S
Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 108 DK-2300 Copenhagen S
Danmark
e-mail: info@pharmanovia.com
Tilvirker
Lomapharm – Rudolph Lohmann GmBH Langes Feld 5
D-31860 Emmerthal Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Pharmanovia A/S
Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 108
DK-2300 København S
Danmark info@pharmanovia.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.03.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antidiuretisk hormon (adh, vasopressin): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjertearytmi (arytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

redusert libido (nedsatt libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.