Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Doxylin 100 mg tabletter

doksysyklin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Doxylin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Doxylin
 3. Hvordan du bruker Doxylin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Doxylin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Doxylin er og hva det brukes mot
Doxylin er et antibiotikalegemiddel. Det inneholder virkestoffet doksysyklin som er et tetrasyklin. Det virker hemmende på en rekke bakterier og andre mikroorganismer.
Brukes ved infeksjoner forårsaket av forskjellige typer bakterier og andre mikroorganismer og parasitter. Eksempler på infeksjonssykdommer der legemidlet brukes: Bronkitt og lungebetennelse, hudsykdommer og seksuelt overførbare sykdommer (spesielt klamydia).
Det har ingen effekt på virus f.eks. vanlig forkjølelse og influensa.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Doxylin
Bruk ikke Doxylin:
 • dersom du er allergisk overfor doksysyklin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid
 • dersom du ammer
Advarsler og forsiktighetsregler
Hos foster og barn kan tetrasykliner gi varige forandringer i tannemalje og tannsubstans, og forbigående forandringer i beinvev. Denne effekten er størst hos barn under 8 år. Legemidlet bør kun i spesielle tilfeller brukes til barn under 8 år. Det bør vises forsiktighet ved leversykdom. Skader i spiserøret kan forekomme hvis tablettene tas med for lite drikke. Hvis du er sengeliggende eller har svelgeproblemer, kan det være nyttig å først røre ut tabletten(e) i litt vann. Soling bør skje med forsiktighet og helst unngås så lenge man bruker legemidlet og 2 uker etter avsluttet tablettkur. Solarium bør unngås (se under bivirkninger). Enkelte får feber, hodepine og muskelsmerter i begynnelsen av behandlingen (såkalt Jarisch-Herxheimer reaksjon).
Rådfør deg med lege før du bruker Doxylin dersom du har en muskelsykdom som kalles myasthenia gravis
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Doxylin.
Andre legemidler og Doxylin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler.
Syrenøytraliserende midler, jerntabletter og kalkpreparater svekker virkningen av Doxylin. Slike preparater bør ikke tas mindre enn 3 timer før eller 1 time etter Doxylin-dosen. Ved en kort Doxylinkur (1-2 uker), bør det være et opphold i jerntablettbehandlingen.
Inntak av Doxylin sammen med mat og drikke
Doxylin bør ikke tas sammen med mat og drikke som inneholder kalsium som f. eks. melk, yoghurt, Biola og lignende, da virkningen av Doxylin svekkes. Mat og drikke som inneholder kalsium bør ikke tas mindre enn 3 timer før eller 1 time etter Doxylindosen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Du må ikke bruke Doxylin hvis du er eller tror du kan være gravid.
Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Du må ikke bruke Doxylin hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Doxylin påvirker ikke evnen til å kjøre bil.
 
3. Hvordan du bruker Doxylin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene bør tas til et lett måltid og med rikelig drikke, i sittende eller stående stilling. Tablettene svelges hele eller røres ut i litt vann. Påse da at alt innholdet svelges. En kur bør fullføres slik legen har bestemt, selv om man føler seg bedre.
De anbefalte dosene er vist nedenfor.
Barn i alderen 8 år til under 12 år:
Doksysyklin til behandling av akutte infeksjoner hos barn i denne aldersgruppen bør brukes i situasjoner der andre legemidler ikke er tilgjengelige eller ikke antas å være effektive. I slike tilfeller er vanlig dosering som følger:
Barn som veier 45 kg eller mindre:
4,4 mg per kilo kroppsvekt første døgn (fordelt på 1 eller 2 doser), deretter 2,2 mg per kilo kroppsvekt de påfølgende døgn (fordelt på 1 eller 2 doser). Varigheten av behandlingen avhenger av infeksjonen som blir behandlet.
Ved mer alvorlige infeksjoner kan opptil 4,4 mg per kilo kroppsvekt gis under hele behandlingstiden.
Barn som veier over 45 kg:
2 tabletter (200 mg) første døgn, deretter 1 tablett (100 mg) daglig. Varigheten av behandlingen avhenger av infeksjonen som blir behandlet.
Voksne og barn fra 12 år:
2 tabletter (200 mg) første døgn, deretter 1 tablett (100 mg) daglig. Varigheten av behandlingen avhenger av infeksjonen som blir behandlet.
Dersom du tar for mye av Doxylin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du får noen av de følgende symptomene må du kontakte lege umiddelbart:
 • Jarisch-Herxheimer reaksjon som gir feber, frysninger, hodepina, muskelsmerter og hudutslett. Disse symptomene er vanligvis selvbegrensende. Dette kan oppstå i begynnelsen av doksysyklinbehandlingen mot spiroketinfeksjoner som Lymes sykdom.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere):
 • Kvalme, brekninger, manglende matlyst og diaré.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 brukere):
 • Kløe, utslett , svie og utslett på områder som utsettes for sollys kan forekomme.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000 brukere):
 • Oppvekst av motstandsdyktige mikroorganismer.
 • Allergiske reaksjoner
 • Løsning av negler når de utsettes for sollys (fotoonykolyse).
 • Balansen mellom mikroorganismer (f.eks. bakterier og sopp) som vi normalt har på hud og slimhinner kan forstyrres. Det kan i enkelte tilfeller gi soppinfeksjon på tunge, i munn, i endetarm, i tykktarm og i skjeden.
 • Alvorlige hudutslett med feber, blemmedannelse og avskalling av huden (mukokutant syndrom). Kontakt lege hvis du får noen av disse symptomene.
 • Unormale blodverdier og blodmangel.
 • Godartet økt trykk i hjernen (med symptomer som synsforstyrrelser).
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Hevelser i hud og slimhinner (angioødem).
 • Fordøyelsesplager (dyspepsi), sure oppstøt (øsofagitt), sår i spiserøret og i sjeldne tilfeller svelgeproblemer.
 • Svart belegg på tungen (hårtunge)
 • Utslett, hissig rødt, flassende hudutslett.
 • Reaksjoner på hud og/eller slimhinner med rødhet, betennelse, blemmer og vevsødeleggelse eller utslett med rødhet, hevelse i ansiktet og feber (legemiddelutslett med endring i blodceller/vev (eosinofili) og symptomer som omfatter hele kroppen, såkalt DRESS). Slike hudreaksjoner kan være livstruende og behandlingen bør avsluttes straks.
 • Hodepine.
 • Unormale leververdier, leverbetennelse, gulsott.
 • Misfarging og/eller ufullstendig vekst av tenner.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Doxylin
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Doxylin etter utløpsdatoen som er angitt på esken, etter ”EXP”. Utløpsdatoen viser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Doxylin
 • Virkestoff er doksysyklin.
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose (E 460), krysskarmellosenatrium (E 464), povidon, talkum (E 553b) og magnesiumstearat (E 470).
Hvordan Doxylin ser ut og innholdet i pakningen
Tablettene er runde, grågule og kan deles. AL er gravert inn på den ene siden.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island
Tilvirker
Balkanpharma-Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

klamydia (chlamydia): Slekt av bakteriearter hvorav tre forårsaker sykdom hos mennesker. Chlamydia pneumoniae forårsaker en lungebetennelse som kalles Twar, mens Chlamydia psittaci som vanligvis spres via fugler, gir en type lungebetennelse som kalles papegøyesyke. Chlamydia trachomatis kan smitte ved seksuell omgang og forårsaker sykdom i underlivet som ubehandlet kan føre til sterilitet. Chlamydia trachomatis kan også forårsake trakom; en type øyeinfeksjon.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.