Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Dostinex 0,5 mg, tabletter

kabergolin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dostinex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dostinex
 3. Hvordan du bruker Dostinex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dostinex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Dostinex er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dostinex hemmer utskillelsen av hormonet prolaktin, noe som fører til at melkeproduksjonen stopper. Dostinex brukes til å stoppe melkeproduksjonen når den er uønsket, f.eks. etter fødsel og abort. Dostinex brukes også ved hypofysesvulst (prolaktinom) og når for mye prolaktin i blodet (hyperprolaktinemi) fører til bortfall av menstruasjon hos kvinner, impotens hos menn eller ufruktbarhet hos begge kjønn.
 
2. Hva du må vite før du bruker Dostinex
Bruk ikke Dostinex
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor kabergolin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)l
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor lignende legemidler (ergotalkaloider)
 • dersom du har psykiske forstyrrelser
 • dersom du har svangerskapsforgiftning
 • dersom du har en alvorlig leverskade
 • dersom du skal behandles med Dostinex over lang tid og har eller har hatt fibrotiske reaksjoner (arrvev) som påvirker hjertet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Dostinex.
Vis forsiktighet ved bruk av Dostinex:
 • dersom du har hjerte-/karsykdom eller lungesykdom.
 • dersom du bruker medikamenter med blodtrykkssenkende effekt.
 • dersom du har magesår og/eller blødninger i mage/tarmkanalen.
 • dersom du har Raynaud`s syndrom.
 • dersom du tidligere har hatt en alvorlig psykisk lidelse og tar medisiner mot dette.
 • dersom du har eller har hatt fibrotiske reaksjoner (arrvev) som påvirker hjerte, lunge eller mageregion. Dersom du skal bruke Dostinex over lang tid vil legen undersøke om du har god hjerte-, nyre- og lungefunksjon før behandlingen startes. Han/hun vil også gjøre en ekkokardiogram-undersøkelse (ultralyd av hjertet) før behandlingen startes og med jevne mellomrom under behandlingen. Dersom fibrotiske reaksjoner oppstår må behandlingen avsluttes
Det er viktig at blodtrykket ditt blir kontrollert de første dagene etter behandling.
Bruk til hemming av melkeproduksjonen:
Dersom du har svangerskapsforgiftning eller har fått høyt blodtrykk etter forløsningen, kan legen bestemme at du ikke kan bruke Dostinex.
Bruk ved for mye prolaktin i blodet (hyperprolaktinemi):
Legen vil antakeligvis gjøre en fullstendig undersøkelse av hypofysen før behandling med Dostinex igangsettes.
Ved hyperprolaktinemi vil du få en nedsatt produksjon av hormoner fra kjønnskjertlene, og du kan bli ufruktbar (infertil). Denne infertiliteten oppheves ved bruk av Dostinex. Da graviditet kan oppstå før tilbakevendt menstruasjon, bør du ta en graviditetstest hver 4. uke inntil du får menstruasjon. Deretter anbefales det å ta en graviditetstest hver gang en menstruasjonsperiode er forsinket med mer enn 3 dager.
Graviditet bør unngås i behandlingsperioden og i minst én måned etter avsluttet behandling.
Det er derfor viktig at du benytter et ikke-hormonelt prevensjonsmiddel (for eksempel kondom eller pessar) i denne perioden. Dersom du ønsker å unngå graviditet utover denne perioden, bør du fortsette å bruke ikke-hormonell prevensjon inntil menstruasjon og eggløsning igjen uteblir. Hos de fleste kvinner opprettholdes menstruasjonen i minst 6 måneder etter avsluttet behandling.
Dostinex kan forårsake døsighet/søvnighet. Under behandling med Dostinex må du derfor vise forsiktighet når du kjører bil eller betjener maskiner. Dersom du blir veldig døsig eller opplever episoder med plutselig innsettende søvn, må du avstå fra bilkjøring og betjening av maskiner, og kontakte legen din. Legen vil vurdere om du bør redusere dosen, eller avslutte behandlingen.
Informer legen din dersom du eller din familie/omsorgsperson legger merke til at du utvikler trang eller lyst til å oppføre deg på måter som er uvanlig for deg, eller at du ikke klarer å motstå en impuls, drift eller fristelse til å utføre visse aktiviteter som kan skade deg selv eller andre. Slik atferd kalles impulskontrollforstyrrelser og kan omfatte spillavhengighet, overspising eller overforbruk av penger, unormal høy seksualdrift eller en økning av seksuelle tanker eller følelser. Det kan være nødvendig at legen din endrer dosen din eller avbryter behandlingen.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Andre legemidler og Dostinex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler, f.eks. legemidler mot psykiske sykdommer og blodtrykkssenkende midler.
Bør ikke brukes i kombinasjon med visse typer antibiotika (f.eks. erytromycin) da det kan øke virkningen av Dostinex.
Inntak av Dostinex sammen med mat og drikke
Tablettene bør tas sammen med mat.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Graviditet bør unngås i minst en måned etter avsluttet behandling. Dersom du har en hypofysesvulst, og blir gravid i løpet av behandlingen, bør du slutte å bruke Dostinex og kontakte legen din. Legen vil følge deg opp under svangerskapet, for å følge med på svulstens størrelse.
Det er ukjent om Dostinex går over i morsmelk. Bruk derfor ikke Dostinex under amming annet enn når legen har bestemt det. Dostinex vil også hemme melkeproduksjonen.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil og utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
På grunn av risiko for blodtrykksfall hos enkelte de første dagene etter behandlingen bør du være forsiktig med å kjøre bil og betjene maskiner, da blodtrykksfall kan påvirke reaksjonsevnen.
Dostinex kan forårsake døsighet/søvnighet. Dersom du erfarer dette, må du avstå fra å kjøre bil eller å delta i aktiviteter der nedsatt oppmerksomhet kan medføre risiko for alvorlig skade (f.eks. betjening av maskiner).
Dostinex inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Dostinex
Bruk alltid Dostinex slik legen din har fortalt deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Den vanlige dosen når Dostinex brukes til hemming av melkeproduksjonen er:
1 mg (2 tabletter à 0,5) mg innen 24 timer etter fødsel eller abort.
Den vanlige dosen når Dostinex brukes ved hypofysesvulst (prolaktinom) eller for mye prolaktin i blodet (hyperprolaktinemi) er:
Startdose: 0,5 mg per uke, og legen kan bestemme at dosen skal økes eller reduseres.
Tablettene skal tas sammen med mat for å minske forekomsten av bivirkninger fra mage-/tarmkanalen.
Dersom du tar for mye av Dostinex
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Dostinex
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Dostinex forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Risikoen for bivirkninger øker med dosen.
Du kan oppleve følgende bivirkninger:
 • Manglende evne til å motstå en impuls, drift eller fristelse om å utføre en handling som kan være skadelig for deg selv eller andre, slik som:
  • Sterk impuls til overdreven gambling til tross for alvorlige konsekvenser for deg personlig og familien din.
  • Endret eller økt seksuell interesse og oppførsel som gjør deg eller andre svært bekymret, for eksempel økt seksualdrift.
  • Ukontrollert og overdreven kjøpelyst eller forbruk av penger.
  • Overspising (spiser store mengder mat på kort tid) eller tvangsmessig spising (spiser mer mat enn normalt og mer enn det som er nødvendig for å bli mett).
Informer legen din dersom du opplever noe av dette; legen din vil diskutere måter å håndtere eller redusere symptomene på.
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter)
Svimmelhet, hodepine, magesmerter, sure oppstøt, magekatarr, kvalme, kraftløshet/tretthet, sykdom i hjerteklaffer og beslektede sykdommer som for eksempel betennelse (perikarditt) eller lekkasje av væske fra hjerteposen (perikardial effusjon).
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 1000 pasienter og mindre enn 1 av 10 pasienter)
Generelt gir langtidsbehandling med Dostinex en blodtrykkssenkende effekt, postural hypotensjon (blodtrykksfall når man reiser seg opp), depresjon, hetetokter, forstoppelse, oppkast, smerte i bryster, søvnighet, lavt blodtrykk uten symptomer (vanligvis 3-4 dager etter fødsel).
Mindre vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 1000 pasienter og mindre enn 1 av 100 pasienter)
Krampe i blodkar (sammentrekning av blodkar) i fingre og tær, besvimelse, leggkramper, senkning av røde blodlegemer, prikkinger i huden, forbigående halvsidig forstyrrelse i synsfeltet, hjertebank, neseblødning, økt kjønnsdrift (libido), åndenød, håravfall, utslett, ødem, fibrose, overfølsomhetsreaksjoner, økt mengde væske i lungesekken (plevraeffusjon).
Sjeldne (forekommer hos flere enn 1 av 10.000 pasienter og mindre enn 1 av 1000 pasienter)
Smerter i mellomgulvet.
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10.000 pasienter)
Dannelse av bindevev i brysthinnen (plevral fibrose).
Ikke kjent (det er ikke mulig å fastslå hyppigheten av bivirkninger utifra tilgjengelige data)
Angina (hjertekrampe), brystsmerte, aggresjon, vrangforestillinger, hallusinasjoner, sykelig spilleavhengighet, unormalt stor kjønnsdrift, psykotiske lidelser, unormalt syn, respirasjonssykdom, respirasjonssvikt, unormal leverfunksjon, forandring i leverfunksjonsprøver, forhøyede verdier av enzymet kreatinkinase i blodet, skjelvinger, synssvekkelse, plutselig innsettende søvn, betennelse i brysthulen (pleuritt).
Ved studier av Dostinex ved bruk til hemming av melkeproduksjonen fikk ca. 14 % av kvinnene minst en bivirkning etter en enkeltdose på 1 mg. Bivirkningene er normalt milde til moderate og forbigående.
Når Dostinex brukes til å behandle forhøyede prolaktinnivåer i blodet er bivirkninger vanligere, da tablettene tas over lengre tid. Ca. 68 % av de som tar en dose på 1-2 mg pr. uke vil oppleve bivirkninger, men disse er normalt milde til moderate. Bivirkninger oppstår hovedsaklig i løpet av de to første ukene av behandlingen, og forsvinner eller avtar deretter, selv om behandlingen fortsettes. Bivirkningene forsvinner vanligvis innen noen få dager etter avsluttet behandling.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Dostinex
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk ikke Dostinex etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke brukes lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetningen av Dostinex
 • Virkestoff er kabergolin.
 • Andre innholdsstoffer er: Laktose (vannfri), leucin.
Hvordan Dostinex ser ut og innholdet i pakningen
Tablettene er hvite, kapselformede, størrelse 4×8 mm. Tablettene har delestrek.
Tablettene kommer i en brun glassbeholder med barnesikret skrulokk av aluminium, eller i en plastboks med barnesikret plastlokk.
Lokkene inneholder et tørkemiddel av silikagel som ikke må fjernes.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Pfizer ASPostboks 31324 Lysaker
Norge
Tlf.: +47 67 52 61 00
Tilvirker
Pfizer Italia S.r.l.Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.10.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hyperprolaktinemi: Ved hyperprolaktinemi er det forhøyede nivåer av hormonet prolaktin i blodet. Prolaktin utskilles normalt når barnet suger på morens bryst, og gjør at brystene produsere mer melk.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

kreatinkinase (ck, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ultralyd: Ultralyd er høyfrekvente lydbølger (over 30 000 Hz pr. sekund). Brukes både i ultralydbehandling og ultralydundersøkelse (diagnose). Under en ultralydundersøkelse sendes lydbølgene inn i kroppen, og ulike vev reflekterer lyden tilbake som ekko. Dette fanges opp av ultralydapparatet som omdanner lyden til bilder.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.