Dostinex

Pfizer


Prolaktinhemmende middel.

G02C B03 (Kabergolin)TABLETTER 0,5 mg: Hver tablett inneh.: Kabergolin 0,5 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Laktasjonshemming av medisinske grunner etter fødsel og abort. Prolaktinom og symptomer på hyperprolaktinemi.

Dosering

Laktasjonshemming av medisinske grunner etter fødsel og abort: 1 mg (2 tabletter à 0,5 mg) innen 24 timer etter partum, men først etter stabilisering av puls, respirasjon og andre vitale tegn. For å unngå mulig postural hypotensjon bør ikke enkeltdoser på 0,25 mg overskrides til ammende som behandles for laktasjonshemming av etablert laktasjon.
Prolaktinom og symptomer på hyperprolaktinemi: Anbefalt startdose er 0,5 mg pr. uke, gitt som engangsdose eller fordelt på 2 doser (1/2 tablett 2 ganger i uken). Den ukentlige dosen økes gradvis, forslagsvis med 0,5 mg pr. uke med månedlige intervaller, til optimal terapeutisk effekt oppnås. Den terapeutiske dosen er vanligvis 1 mg pr. uke, men varierer fra 0,25-2 mg pr. uke. Doser opptil 4,5 mg pr. uke har vært brukt av hyperprolaktinemiske pasienter. Den ukentlige dosen kan administreres som en enkeltdose eller fordeles på 2 eller flere doser pr. uke, avhengig av pasientens toleranse. Ved ukentlige doser >1 mg anbefales multiple doseringer, siden enkeltdosering >1 mg er undersøkt kun hos et lite antall pasienter. Maks. dosen begrenses til 3 mg pr. dag. Pasientene bør evalueres under dosejustering for å finne den laveste dosen som gir ønsket terapeutisk effekt. Monitorering av serumprolaktinnivåene anbefales hver måned, siden serumprolaktinnivåene vanligvis normaliseres 2-4 uker etter at effektiv terapeutisk dose er nådd. Etter seponering er det vanlig at pasienter får tilbakefall av de hyperprolaktinemiske tilstandene. Vedvarende suppresjon av prolaktinnivåene er derimot vist for noen pasienter. De fleste kvinnene opplever at normal menstruasjonssyklus vedvarer i minst 6 måneder etter seponering.
Administrering: Tas med mat, for å redusere gastrointestinale bivirkninger. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for kabergolin, andre ergotalkaloider eller noen av hjelpestoffene. Da ergotaminpreparater potenserer psykoser, bør kabergolin, pga. sin lange halveringstid, ikke anvendes til pasienter med kjent psykose i anamnesen, eller der risiko for post partum psykose anses å foreligge. Graviditetstoksikose. Alvorlig leverinsuffisiens. Tidligere pulmonal, perikardial og retroperitoneal fibrotisk lidelse. For langtidsbehandling: Kardial valvulopati stadfestet ved ekkokardiografi før behandlingsstart.

Forsiktighetsregler

Bør gis med forsiktighet til pasienter med alvorlige kardiovaskulære sykdommer, Reynauds syndrom, magesår, gastrointestinale blødninger og en forhistorie med alvorlige psykiske lidelser. Særlig forsiktighet må utvises når pasienten samtidig tar psykoaktive medisiner. Funksjonssvikt i nyrene har ikke vist seg å påvirke kabergolins kinetikk. Nedsatt leverfunksjon: Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon bør lavere kabergolindose vurderes. Postural hypotensjon: Kan oppstå, og særlig forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av andre preparater med kjent blodtrykkssenkende effekt. Fibrose og kardial valvulopati og mulige relaterte kliniske funn: Fibrotiske serøse inflammatoriske lidelser som pleuritt, pleuraeffusjon, pleural fibrose, pulmonal fibrose, perikarditt, perikardialeffusjon, kardial valvulopati med affeksjon av en eller flere klaffer (aortaklaff, mitralklaff og tricuspidalklaff) eller retroperitonealfibrose har oppstått etter langvarig bruk av ergotderivater med agonistisk effekt på serotonin 5-HT2B-reseptoren, som f.eks. kabergolin. I noen tilfeller har seponering av kabergolin resultert i bedring av symptomer på kardial valvulopati. Det er sett at erytrocyttsedimenteringshastigheten (SR) har vært unormalt forhøyet ved pleural effusjon/fibrose. Pasienten bør undersøkes med røntgen thorax dersom SR øker til unormalt høye verdier som ikke kan forklares. Det er en sammenheng mellom valvulopati og kumulative doser. Pasienten skal derfor behandles med laveste effektive dose. Ved hver kontroll av pasienten skal nytte/risiko-profilen ved kabergolinbehandling revurderes for å avgjøre om fortsatt behandling er forsvarlig. Før oppstart av langtidsbehandling: Kardiovaskulær undersøkelse, inkl. ekkokardiogram skal gjennomføres av alle pasienter for å vurdere mulighet for asymptomatisk valvulær sykdom. Undersøkelse av SR eller andre inflammatoriske markører, lungefunksjon/røntgen thorax og nyrefunksjon er også nyttig. Det er ikke kjent om kabergolinbehandling kan forverre den underliggende sykdommen hos pasienter med valvulær regurgitasjon. Pasienten skal ikke behandles med kabergolin dersom fibrotisk klaffesykdom påvises. Under langtidsbehandling: Fibrotisk sykdom kan utvikles gradvis, og pasienten bør undersøkes jevnlig for mulige manifestasjoner av progressiv fibrose. En bør være oppmerksom på symptomer på: Pleuropulmonal sykdom, som dyspné, kortpustethet, vedvarende hoste eller brystsmerter. Nedsatt nyrefunksjon eller urethral/abdominal vaskulærobstruksjon som kan oppstå med smerter i lende/flanke, og ødemer i nedre ekstremiteter, så vel som mulige abdominale masser eller ømhet som kan tyde på retroperitoneal fibrose. Hjertesvikt, ettersom tilfeller av valvulær- og perikardial fibrose ofte manifesteres som hjertesvikt. Valvulær fibrose (og konstriktiv perikarditt) bør utelukkes ved slike symptomer. Det er viktig at det utføres egnet klinisk monitorering med tanke på å diagnostisere ev. utvikling av fibrotisk sykdom. Det første ekkokardiogrammet skal gjennomføres 3-6 måneder etter initiering av behandling. Deretter bør hyppighet av monitorering ved ekkokardiogram bestemmes ut fra individuell klinisk vurdering, spesielt med vekt på ovennevnte symptomer, men ekkokardiogram skal utføres minimum hver 6.-12. måned. Kabergolin skal seponeres dersom ekkokardiogram viser ny eller forverret regurgitasjon, klafferestriksjon eller fortykkelse av klaffen. Behov for annen klinisk undersøkelse (f.eks. fysisk undersøkelse, kardial auskultasjon, røntgen, CT-skanning) må avgjøres individuelt. Egnede tilleggsundersøkelser som SR og serumkreatinin-målinger kan også brukes, hvis nødvendig, for å understøtte diagnosen ved fibrotiske lidelser. Søvnighet/plutselig innsettende søvn: Kabergolin kan forårsake søvnighet. Episoder med plutselig innsettende søvn har forekommet ved Parkinsons sykdom. Pasienten må informeres om dette og rådes til forsiktighet ved bilkjøring og bruk av maskiner. Pasienter som har opplevd søvnighet eller episoder med plutselig innsettende søvn, må avstå fra å kjøre bil eller delta i aktiviteter der nedsatt oppmerksomhet kan medføre risiko for alvorlig skade eller død (f.eks. bruk av maskiner). Dosereduksjon eller seponering bør vurderes i slike tilfeller. Laktasjonshemming av medisinske grunner etter fødsel og abort: Kabergolin bør ikke brukes til kvinner med svangerskapsindusert hypertensjon, f.eks. preeklampsi eller post partum-hypertensjon, dersom ikke nytten overveier risikoen. Alvorlige bivirkninger, inkl. hypertensjon, hjerteinfarkt, anfall, slag eller psykiske lidelser er sett hos kvinner behandlet for laktasjonshemming etter fødsel. Enkelte fikk kraftig hodepine og/eller forbigående synsforstyrrelser før utvikling av anfall/slag. Blodtrykk skal overvåkes nøye under behandlingen. Hvis hypertensjon, brystsmerter, kraftig, progressiv eller vedvarende hodepine (med/uten synsforstyrrelser) eller tegn på CNS-toksisitet oppstår, skal kabergolin seponeres og pasienten evalueres umiddelbart. Post partum-blodtrykkssenkning er hovedsakelig asymptomatisk og er ofte sett som engangstilfeller 2-4 dager etter behandling. Blodtrykksfall sees ofte i barselperioden, og mange av de observerte tilfellene er sannsynligvis ikke medikamentinduserte. Periodisk monitorering av blodtrykk, særlig i de første dagene etter behandlingsstart, anbefales. Prolaktinom og symptomer på hyperprolaktinemi: Da hyperprolaktinemi med amenoré/galaktoré og infertilitet kan være assosiert med hypofysetumor, bør det gjennomføres en fullstendig undersøkelse av hypofysen før behandlingen startes. Kabergolin gjeninnsetter ovulasjonen og fertiliteten hos kvinner med hyperprolaktinemisk hypogonadisme. Før bruk av kabergolin bør graviditet utelukkes. Da graviditet kan oppstå før tilbakevendt menstruasjon, anbefales det å ta en graviditetstest minst hver 4. uke i løpet av den amenoréiske periode. Når menstruasjonen er tilbake, anbefales en graviditetstest hver gang en menstruasjonsperiode er forsinket med mer enn 3 dager. Etter behandling bør graviditet unngås i minst 1 måned. Ikke-hormonell prevensjon bør benyttes i denne perioden. Dersom det er ønskelig å unngå graviditet utover denne perioden, bør kvinner fortsatt benytte ikke-hormonell prevensjon inntil menstruasjon og eggløsning igjen uteblir. De fleste kvinner opplever at normal menstruasjonssyklus vedvarer i minst 6 måneder etter seponering. Dersom graviditet inntrer i løpet av behandlingsperioden, bør preparatet seponeres. Kvinner som blir gravide bør monitoreres for å avdekke tegn på hypofyseforstørrelse da allerede eksisterende hypofysetumorer kan utvides i løpet av svangerskapet. Impulskontrollforstyrrelser: Pasienten bør regelmessig kontrolleres for utvikling av impulskontrollforstyrrelser. Pasient og omsorgspersoner bør være oppmerksom på at symptomer på impulskontrollforstyrrelser, som patologisk spillavhengighet, økt libido, hyperseksualitet, tvangsmessig forbruk av penger eller innkjøp, overspising og tvangsmessig spising kan opptre. Dosereduksjon/gradvis seponering bør vurderes ved slike symptomer. Symptomene er som regel reversible ved dosereduksjon eller seponering. Hjelpestoffer: Inneholder laktose, og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pga. risiko for blodtrykksfall de første dagene av behandlingen, anbefales pasienten å være forsiktig med å gjenoppta aktiviteter som krever raske og presise responser, som å kjøre bil eller håndtere maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av ergotalkaloider anbefales ikke ved langtidsbehandling med kabergolin. Samtidig administrering av dopaminantagonister (f.eks. fenotiaziner, butyrofenoner, tioxantener, metoklopramid) anbefales ikke, siden disse kan redusere den terapeutiske kabergolineffekten. Kabergolin bør ikke brukes i kombinasjon med makrolidantibiotika (f.eks. erytromycin) pga. økt systemisk biotilgjengelighet av kabergolin.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen relevante og velkontrollerte studier på bruk hos gravide. Skal kun brukes under graviditet ved klar indikasjon og etter grundig nytte-/risikovurdering. Pga. lang halveringstid og begrenset data på eksponering in utero, bør kvinner som planlegger å bli gravide, seponere kabergolin 1 måned før ønsket befruktning. Dersom kvinnen blir gravid under behandling, skal behandlingen seponeres så snart graviditeten er bekreftet, for å begrense fosterets eksponering for legemidlet.
Amming: Kabergolin med metabolitter utskilles i melk hos rotter. Siden ingen informasjon om utskillelse i morsmelk hos menneske foreligger, anbefales det ikke å amme barna der laktasjonshemming har slått feil. Kabergolin bør ikke gis til mødre med hyperprolaktinemi som ønsker å amme, da kabergolin hindrer laktasjon.
Fertilitet: Redusert fertilitet og embryotoksisitet er observert i dyrestudier.

 

Bivirkninger

Bivirkningene er generelt doserelaterte.

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Dyspepsi, gastritt, kvalme, magesmerter
Vanlige Forstoppelse, oppkast
Sjeldne Epigastriske smerter
Generelle
Svært vanlige Asteni, tretthet
Mindre vanlige Perifert ødem, ødem
Hjerte
Svært vanlige Valvulopati (inkl. regurgitasjon) og relaterte lidelser (perikarditt og perikardeffusjon)
Mindre vanlige Palpitasjoner
Ukjent frekvens Angina pectoris
Hud
Mindre vanlige Alopesi, utslett
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhetsreaksjon
Kar
Vanlige Hetetokter, ortostatisk hypotensjon (vanlig hypotensiv effekt ved langvarig behandling)
Mindre vanlige Synkope, vasospasme i fingre og tær
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Smerter i brystene
Lever/galle
Ukjent frekvens Unormal leverfunksjon
Luftveier
Mindre vanlige Dyspné, epistakse, fibrose (inkl. lungefibrose), pleuraeffusjon
Svært sjeldne Pleurafibrose
Ukjent frekvens Brystsmerter, pleuritt, respirasjonsforstyrrelser, respirasjonssvikt
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Kramper i leggene
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, svimmelhet/vertigo
Vanlige Somnolens
Mindre vanlige Forbigående hemianopsi, parestesi, synkope
Ukjent frekvens Plutselig innsettende søvn, tremor
Psykiske
Vanlige Depresjon
Mindre vanlige Økt libido
Ukjent frekvens Aggresjon, hallusinasjon, hyperseksualitet, patologisk spilleavhengighet, psykotisk lidelse, vrangforestilling
Undersøkelser
Vanlige Asymptomatisk reduksjon av blodtrykk (≥20 mm Hg systolisk og ≥10 mm Hg diastolisk) vanligvis innen de første 3‑4 dagene post partum
Mindre vanlige Senkning i hemoglobinverdier hos kvinner med amenoré de første månedene etter menstruasjon
Ukjent frekvens Unormal leverfunksjonstest, økt CK i blod
Øye
Ukjent frekvens Synssvekkelse
Kabergolinbruk kan gi somnolens og kan i sjeldne tilfeller gi kraftig somnolens på dagtid og plutselig innsettende søvnepisoder. Kabergolin kan gi vasokonstriksjon.
Data indikerer at 68% av pasienter med prolaktinom og symptomer på hyperprolaktinemi vil få en form for bivirkning. Disse er generelt milde til moderate, oppstår oftest i løpet av de 2 første behandlingsukene for så å forsvinne. Ca. 14% opplever alvorlige bivirkninger minst 1 gang i løpet av behandlingstiden. Seponering var påkrevd hos 3% og bivirkningene forsvant ofte innen få dager. Ca. 14% som behandles med en enkeltdose på 1 mg kabergolin for hemming av fysiologisk laktasjon, får minst 1 bivirkning. Alle bivirkningene er milde til moderate og forbigående.

Bivirkningene er generelt doserelaterte.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Dyspepsi, gastritt, kvalme, magesmerter
Generelle Asteni, tretthet
Hjerte Valvulopati (inkl. regurgitasjon) og relaterte lidelser (perikarditt og perikardeffusjon)
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet/vertigo
Vanlige
Gastrointestinale Forstoppelse, oppkast
Kar Hetetokter, ortostatisk hypotensjon (vanlig hypotensiv effekt ved langvarig behandling)
Kjønnsorganer/bryst Smerter i brystene
Nevrologiske Somnolens
Psykiske Depresjon
Undersøkelser Asymptomatisk reduksjon av blodtrykk (≥20 mm Hg systolisk og ≥10 mm Hg diastolisk) vanligvis innen de første 3‑4 dagene post partum
Mindre vanlige
Generelle Perifert ødem, ødem
Hjerte Palpitasjoner
Hud Alopesi, utslett
Immunsystemet Overfølsomhetsreaksjon
Kar Synkope, vasospasme i fingre og tær
Luftveier Dyspné, epistakse, fibrose (inkl. lungefibrose), pleuraeffusjon
Muskel-skjelettsystemet Kramper i leggene
Nevrologiske Forbigående hemianopsi, parestesi, synkope
Psykiske Økt libido
Undersøkelser Senkning i hemoglobinverdier hos kvinner med amenoré de første månedene etter menstruasjon
Sjeldne
Gastrointestinale Epigastriske smerter
Svært sjeldne
Luftveier Pleurafibrose
Ukjent frekvens
Hjerte Angina pectoris
Lever/galle Unormal leverfunksjon
Luftveier Brystsmerter, pleuritt, respirasjonsforstyrrelser, respirasjonssvikt
Nevrologiske Plutselig innsettende søvn, tremor
Psykiske Aggresjon, hallusinasjon, hyperseksualitet, patologisk spilleavhengighet, psykotisk lidelse, vrangforestilling
Undersøkelser Unormal leverfunksjonstest, økt CK i blod
Øye Synssvekkelse
Kabergolinbruk kan gi somnolens og kan i sjeldne tilfeller gi kraftig somnolens på dagtid og plutselig innsettende søvnepisoder. Kabergolin kan gi vasokonstriksjon.
Data indikerer at 68% av pasienter med prolaktinom og symptomer på hyperprolaktinemi vil få en form for bivirkning. Disse er generelt milde til moderate, oppstår oftest i løpet av de 2 første behandlingsukene for så å forsvinne. Ca. 14% opplever alvorlige bivirkninger minst 1 gang i løpet av behandlingstiden. Seponering var påkrevd hos 3% og bivirkningene forsvant ofte innen få dager. Ca. 14% som behandles med en enkeltdose på 1 mg kabergolin for hemming av fysiologisk laktasjon, får minst 1 bivirkning. Alle bivirkningene er milde til moderate og forbigående.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Dyrestudier indikerer svært lav toksisitet, med stor sikkerhetsmargin ved farmakologisk aktive doser. Ingen erfaring med overdosering hos menneske.
Symptomer: Ev. overdosering antas å gi symptomer på overstimulering av dopaminreseptorer. Symptomer ved overdosering er kvalme, brekninger, magebesvær, hypotensjon, forvirringstilstander, psykoser eller hallusinasjoner.
Behandling: Symptomatisk. Generell monitorering rettes mot fjerning av uabsorbert preparat og opprettholdelse av blodtrykket dersom dette er nødvendig. En dopaminantagonist kan gis.

Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk ergolinderivat med langtidsvirkende dopaminagonistiske og prolaktinhemmende egenskaper.
Virkningsmekanisme: Kabergolin virker ved å stimulere forbindelsen på D2-reseptorene i hypofysens laktotrofe celler direkte, og senker PRL-sekresjonen. I tillegg har kabergolin sentral dopaminerg effekt via D2-reseptorstimulering ved perorale doser høyere enn de som senker serum PRL-nivåene. Effekten er doseavhengig, innsetter innen 3 timer og vedvarer i 7-28 dager hos hyperprolaktinemiske pasienter, og i 14-21 dager hos barselkvinner. Bortsett fra tilsiktet terapeutisk effekt, er det kun registrert blodtrykksfall som mulig farmakodynamisk effekt. Maks. hypotensiv effekt av enkeltdose opptrer vanligvis innen de første 6 timene etter inntak, og er doseavhengig.
Absorpsjon: Ved oralt inntak av radioaktivt merket substans oppnås maks. radioaktivitet etter 0,5-4 timer.
Proteinbinding: Ca. 40%.
Halveringstid: 63-68 timer hos friske frivillige, og 79-115 timer hos hyperprolaktinemiske pasienter. Steady state nås etter 4 uker.
Utskillelse: Innen 10 dager er 55/72% av radioaktiv dose (3H-kabergolin/14C-kabergolin) gjenfunnet i feces og 18/20% i urinen, hovedsakelig i metabolisert form. Alvorlig leverfunksjonssvikt vil kunne gi økt legemiddeleksponering.

Andre opplysninger

Den fuktighetsabsorberende gelen i lokkene må ikke fjernes.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Dostinex, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,5 mg 8 stk. (plastboks)
117044
Blå resept
-
402,80 (trinnpris 187,70) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.10.2020