Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Donacom 1178 mg pulver til mikstur, oppløsning

glukosamin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 30 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Donacom er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Donacom
 3. Hvordan du bruker Donacom
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Donacom
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Donacom er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Donacom inneholder glukosaminsulfatnatriumklorid som tilhører en legemiddelgruppe som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske og antirevmatiske midler. Donacom brukes til å lindre symptomer på lett til moderat artrose i kneet (bruskslitasje i kneleddet).
 
2. Hva du må vite før du bruker Donacom
Bruk ikke Donacom
 • dersom du er allergisk overfor glukosamin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet i avsnitt 6).
 • dersom du har skalldyrallergi, da glukosamin fremstilles fra skalldyr.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Donacom:
 • dersom du har nedsatt glukosetoleranse. I så tilfelle kan det være nødvendig med tettere oppfølging av blodsukkeret i begynnelsen av behandlingen med Donacom.
 • dersom du har alvorlige lever- og/eller nyreproblemer.
 • dersom du har fenylketonuri.
 • dersom du lider av astma. Når du begynner med Donacom, kan astmaen din bli verre.
 • dersom du har intoleranse overfor noen sukkertyper.
 • dersom du er på en kontrollert natriumdiett.
 • dersom du samtidig har sykdom som kan kreve en annen behandling.
Andre legemidler og Donacom
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Forsiktighet bør utvises hvis Donacom kombineres med andre legemidler, spesielt:
 • Enkelte typer legermidler som brukes for å forhindre blodpropp (f.eks. warfarin, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol og fluidion). Effekten av disse medisinene kan være sterkere ved samtidig behandling med glukosamin. Pasienter som behandles med slike kombinasjoner bør derfor følges spesielt nøye når glukosaminbehandlingen startes opp eller avsluttes.
 • tetrasyklin-antibiotika.
Inntak av Donacom sammen med mat og drikke
Donacom bør helst tas til måltider.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Donacom bør ikke brukes under graviditet.
Bruk av Donacom er ikke anbefalt under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke kjent at motorikk eller sentralnervesystem påvirkes. Forsiktighet anbefales ved hodepine, søvnighet, tretthet, svimmelhet eller synsforstyrrelser.
Donacom inneholder aspartam, sorbitol og natrium
Aspartam er en fenylalaninkilde. Kan være skadelig for personer med fenylketonuri. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet. Dette legemidlet inneholder 6,57 mmol (151 mg) natrium per dose. Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.
 
3. Hvordan du bruker Donacom
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne, inkludert eldre
Dosen er innholdet i én dosepose (1178 mg glukosamin) daglig, helst til måltider. Løs opp pulveret fra doseposen i et glass vann (250 ml) og drikk.
Glukosamin brukes ikke til behandling av akutte, smertefulle symptomer. Symptomlindring (spesielt smertelindring) merkes ikke nødvendigvis før etter noen ukers behandling og av og til enda senere.
Hvis det etter 2-3 måneder ikke merkes noen symptomlindring, bør fortsatt behandling med glukosamin revurderes.
Bruk av Donacom hos barn og ungdom
Donacom skal ikke brukes hos barn og ungdom under 18 år.
Nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon
Det kan ikke gis doseanbefalinger da det ikke er utført noen undersøkelser.
Dersom du tar for mye av Donacom
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Donacom
Ta dosen så snart du husker det, hvis ikke det nesten er tid for neste dose. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Donacom
Symptomene dine kan komme tilbake.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert:
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • hodepine
 • døsighet
 • tretthet
 • kvalme
 • magesmerter
 • halsbrann (fordøyelsesbesvær)
 • luft i magen (flatulens)
 • diaré
 • forstoppelse (hard avføring som er vanskelig å få ut).
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • utslett
 • kløe
 • erytem (flekkvis betennelse i huden)
 • rødme (huden blir rød).
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • allergiske reaksjoner
 • diabetes (sukkersyke) som ikke kontrolleres godt nok
 • svimmelhet
 • synsforstyrrelser (synsrelaterte sykdommer)
 • astma/forverring av astma
 • oppkast
 • hårtap
 • angioødem (hevelse i ansikt, tunge eller svelg, pusteproblemer)
 • urtikaria (elveblest)
 • ødem (væskeansamling i kroppen)
 • perifere ødemer (væskeansamling i armer og bein)
 • forhøyede nivåer av leverenzymer, gulsott
 • svingninger i resultater i laboratorietester av blodets evne til å levre seg (INR).
Tilfeller av forhøyet nivå av kolesterol i blodet (hyperkolesterolemi) er rapportert, men en årsakssammenheng er ikke påvist.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Donacom
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen (gjelder for tilvirker Irland og Italia (se avsnitt 6)).
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser (gjelder for tilvirker Irland (se avsnitt 6)).
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på doseposene.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Donacom
 • Virkestoff er glukosamin. Én dosepose inneholder 1178 mg glukosamin (som 1884 mg glukosaminsulfatnatriumklorid og tilsvarende 1500 mg glukosaminsulfat).
 • Andre innholdsstoffer er: aspartam (E 951), makrogol 4000, vannfri sitronsyre og sorbitol (E 420).
Hvordan Donacom ser ut og innholdet i pakningen
Donacom er et luktfritt, hvitt krystallinsk pulver i doseposer.
Pakningsstørrelser: 90 doseposer (gjelder for tilvirker Irland og Italia).
Pakningsstørrelser: 30 og 90 doseposer. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført (gjelder for tilvirker Irland).
MT-innehaver og ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
ROTTAPHARM, Ltd
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublín 15, Irland
SIGMAR ITALIA S.p.A.,
Via Sombreno, 11,
24011 Almé (BG), Italia
Donacom er et registrert varemerke som tilhører Rottapharm Ltd.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08-2018.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.