Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter

doksysyklin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Doksycyklin Hexal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Doksycyklin Hexal
 3. Hvordan du bruker Doksycyklin Hexal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Doksycyklin Hexal
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Doksycyklin Hexal er og hva det brukes mot
Doksycyklin Hexal er et bredspektret tetracyklinantibiotikum som gis mot infeksjoner. Brukes mot infeksjoner forårsaket av tetracyklinfølsomme bakterier.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Doksycyklin Hexal
Bruk ikke Doksycyklin Hexal:
 • dersom du er allergisk overfor tetracykliner eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid.
 • dersom du ammer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Doksycyklin Hexal dersom du:
 • har nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
 • lett blir rød i huden. Du bør være forsiktig med soling under og opptil 2 uker etter at behandlingen er avsluttet, fordi du kan være overfølsom overfor sollys.
 • har svelgeproblemer.
 • har en muskelsykdom som kalles myasthenia gravis.
 • har en bindevevssykdom som kalles systemisk lupus erythematosus (SLE).
 • har en arvelig stoffskiftesykdom som kalles porfyri.
 • har syfilis.
Hvis du får diaré under behandlingen eller i inntil 2 måneder etter at behandlingen er avsluttet må du kontakte legen din.
Hvis spedbarn som bruker legemidlet får spente fontaneller (bløte partier på spedbarnets hode), kan det tyde på økt blodtrykk i hjernen.
Doksycyklin Hexal kan påvirke resultatene av visse laboratorietester.
Doksycyklin Hexal bør ikke brukes i perioder med tannutvikling (graviditet, til spedbarn eller barn under 8 år) da slik bruk kan føre til permanent misfarging (gule-grå-brune) eller påvirke tennenes vekst. Det kan være tilfeller (f.eks. alvorlige eller livstruende lidelser) der legen vil bestemme at fordelene oppveier risikoene for barn under 8 år, og derfor forskrive Doksycyklin Hexal.
Andre legemidler og Doksycyklin Hexal
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Fortell legen din om du bruker andre legemidler samtidig, dette gjelder spesielt:
 • syrenøytraliserende (mot mageproblemer) eller andre legemidler som inneholder metallioner som aluminium, kalsium, magnesium, jern, sink eller vismut.
 • blodfortynnende legemidler.
 • didanosin (brukes til behandling av HIV).
 • probenecid (brukes til behandling av urinsyregikt).
 • penicillin (antibiotika).
 • rifampicin (brukes til behandling av tuberkulose).
 • ciklosporin (immundempende legemiddel).
 • metoksyfluran (brukes til narkose).
 • legemidler mot epilepsi (barbiturater, karbamazepine, fenytoin).
 • isotretionin og andre retinoider, til behandling av akne/kviser
Inntak av Doksycyklin Hexal sammen med mat, drikke og alkohol
For å minske bivirkninger bør tablettene tas til et lett måltid og med rikelig drikke eller de røres ut i litt vann. Påse at innholdet svelges. Doksycyklin Hexal skal ikke tas sammen med melk. En kur fullføres slik legen har bestemt, selv om du føler deg bedre. Inntak av alkohol kan påvirke effekten av Doksycyklin Hexal.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Bruk derfor ikke Doksycyklin Hexal under graviditet.
Amming
Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Bruk derfor ikke Doksycyklin Hexal under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek. Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Doksycyklin Hexal inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”
 
3. Hvordan du bruker Doksycyklin Hexal
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Dosen og behandlingslengden bestemmes av legen som tilpasser den for deg. For å minske bivirkninger bør tablettene tas til et lett måltid og med rikelig drikke (ikke melk) eller de røres ut i litt vann. Pass på at alt innholdet svelges. En kur bør fullføres slik legen har bestemt, selv om du føler deg bedre. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Barn i alderen 8 år til under 12 år:
Doksycyklin Hexal til behandling av akutte infeksjoner hos barn i denne aldersgruppen bør brukes i tilfeller der andre legemidler ikke er tilgjengelige eller sannsynligvis ikke vil ha effekt.
I slike tilfeller er de vanlige dosene:
For barn som veier 45 kg eller mindre: Første dag: 4,4 mg per kg kroppsvekt (i enkeltdose eller fordelt på to doser), deretter 2,2 mg per kg kroppsvekt (i enkeltdose eller fordelt på to doser) fra dag to. Behandlingsvarighet avhenger av hva slags infeksjon som behandles. Ved mer alvorlige infeksjoner kan opptil 4,4 mg per kg kroppsvekt gis gjennom hele behandlingsforløpet.
For barn som veier over 45 kg: 2 tabletter (200 mg) på første dag, deretter 1 tablett (100 mg) per dag. Ved mer alvorlige tilfeller kan 2 tabletter (200 mg) gis pr. døgn i hele behandlingsperioden. Behandlingsvarighet avhenger av hva slags infeksjon som behandles.
Voksne og barn over 12 år:
Den vanlige dosen er 2 tabletter (200 mg) det første døgnet, etterfulgt av 1 tablett (100 mg) daglig. Ved mer alvorlige tilfeller kan 2 tabletter (200 mg) gis pr. døgn i hele behandlingsperioden. Behandlingsvarighet avhenger av hva slags infeksjon som behandles.
Bruk av Doksycyklin Hexal hos barn under 8 år:
Ikke anbefalt.
Dersom du tar for mye av Doksycyklin Hexal
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Doksycyklin Hexal
Glemmer du å ta Doksycyklin Hexal skal du bare fortsette med vanlig dose. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Doksycyklin Hexal
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De hyppigste bivirkningene er fordøyelsesbesvær. Disse kan lindres ved å ta tablettene til et måltid (uten melk).
Alvorlige bivirkninger:
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000)
 • Allergiske reaksjoner (slik som kraftige allergiske reaksjoner, blødninger i hud og slimhinder (purpura) , lavt blodtrykk, betennelse i hjerteposen, hevelser i hud og slimhinner (angioødem), forverring av betennelsessykdom i bindevevet som kalles systemisk lupus erythematosus (SLE), tungpustethet, serumsykdom med feber, hevelser i hender og føtter (perifert ødem), raske hjerteslag og elveblest). Kontakt lege hvis du får noen av disse symptomene.
 • Utslett av røde ringformede flekker eller blemmer og afskalling af hud (mukokutant syndrom). Kontakt lege hvis du får noen av disse symptomene.
 • Økt trykk i hjernen (med symptomer som synsforstyrrelser). Kontakt lege.
 • Oppvekst av motstandsdyktige mikroorganismer (f.eks. bakterier og sopp) som kan gi infeksjon på tunge, i munn, i endetarm, i tykktarm og i skjeden eller kraftig diaré. Kontakt lege hvis du får noen av disse symptomene.
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Alvorlige hudutslett med feber, blemmedannelse og avskalling av huden (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse). Kontakt lege hvis du får noen av disse symptomene.
 • Kraftig utbredt, hissig rødt, flassende hudutslett (eksfoliativ dermatitt). Kontakt lege.
 • Leverbetennelse, gulsott, leversvikt og betennelse i bukspyttkjertelen. Kontakt lege hvis du får noen av disse symptomene.
 • Sårdannelse rundt endetarmsåpningen og kjønnsorganer. Kontakt lege.
 • Betennelse i tynntarm og tykktarm (forårsaket av stafylokokker). Kontakt lege.Spente fontaneller hos spedbarn (forårsaket av økt trykk i hjernen). Kontakt lege.
 • Arvelig stoffskiftesykdom som kan gi symptomer som magesmerter, muskelsvakhet og sår og/eller blemmer i huden (porfyri). Kontakt lege.
Ikke- alvorlige bivirkninger:
Vanlige (≥1/100 til <1/10)
 • Kvalme, brekninger, manglende matlyst og diaré.
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100)
 • Kløe, utslett og elveblest.
 • Allergiske reaksjoner, svie og utslett på områder som utsettes for sollys kan forekomme.
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000)
 • Neglforandringer, løsning av negler (f.eks. forårsaket av lys).
 • Unormale blodverdier og blodmangel.
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Utslett.
 • Hudrødming.
 • Hodepine.
 • Magesmerter, fordøyelsesplager (dyspepsi), sure oppstøt (øsofagitt), sår i spiserøret og i sjeldne tilfeller svelgeproblemer.
 • Øresus.
 • Leddsmerter (artralgi) og muskelsmerter (myalgi).
 • Unormale leververdier.
 • Økt mengde urinstoff i blodet.
 • Ved langtidsbruk kan denne typen legemidler påvirke prøver av skjoldkjertelen.
 • Jarisch-Herxheimer reaksjon som gir feber, frysninger, hodepine, muskelsmerter og hudutslett. Disse symptomene er vanligvis selvbegrensende. Dette kan oppstå i begynnelsen av doksysyklinbehandlingen mot spiroketinfeksjoner som Lymes sykdom. Dersom du får disse symptomene må du kontakte lege umiddelbart.
 • Misfarging og/eller forsinket tannutvikling.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Doksycyklin Hexal
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Doksycyklin Hexal
Virkestoff er doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg.
Andre innholdsstoffer er: mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglykolat, hydrogenert ricinusolje, povidon, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat.
Hvordan Doksycyklin Hexal ser ut og innholdet i pakningen
Doksycyklin Hexal 100 mg er matte gule, runde, biplane tabletter med delestrek på en side.
Pakningsstørrelser: 8, 10, 15, 16, 20, 30, 32, 50 og 80 tabletter. Blisterpakning.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.
Tilvirker:
Sandoz S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, 540472 Targu-Mures, Romania.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.09.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.