Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Docetaxel Accord 20 mg/1 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Docetaxel Accord 80 mg/4 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Docetaxel Accord 160 mg/8 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

docetaksel

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, sykehusfarmasøyt eller sykepleier.
 • Kontakt lege, sykehusfarmasøyt eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Docetaxel Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Docetaxel Accord
 3. Hvordan du bruker Docetaxel Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Docetaxel Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Docetaxel Accord er og hva det brukes mot
Dette legemidlet heter Docetaxel Accord. Dette er et handelsnavn for docetaksel. Docetaksel er et stoff som utvinnes fra nålene til barlind.
Docetaksel tilhører gruppen av kreftmedisin som kalles taksaner.
Docetaxel Accord er foreskrevet av legen din til behandling av brystkreft, spesielle former for lungekreft (ikke-småcellet lungekreft), prostatakreft, magekreft eller kreft i hode og hals:
 • For behandling av avansert brystkreft kan docetaksel gis enten alene eller i kombinasjon med doksorubicin, trastuzumab eller kapecitabin.
 • For behandling av tidlig brystkreft med eller uten spredning til lymfeknuter, kan docetaksel gis i kombinasjon med doksorubicin og cyklofosfamid.
 • For behandling av lungekreft kan docetaksel gis enten alene eller i kombinasjon med cisplatin.
 • For behandling av prostatakreft gis docetaksel i kombinasjon med prednison eller prednisolon.
 • For behandling av magekreft med spredning gis docetaksel i kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil
 • For behandling av kreft i hode og hals gis docetaksel i kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil.
 
2. Hva du må vite før du bruker Docetaxel Accord
Bruk ikke Docetaxel Accord
 • dersom du er allergisk overfor docetaksel eller noen av de andre innholdsstoffene i Docetaxel Accord (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom antall hvite blodceller er for lavt.
 • dersom du har en alvorlig leversykdom.
Advarsler og forsiktighetsregler
Før hver behandling med Docetaxel Accord, vil det bli tatt blodprøver av deg for å kontrollere at du har nok blodceller og god nok leverfunksjon til å kunne behandles med Docetaxel Accord. Hvis du får forstyrrelser i de hvite blodlegemene, kan du få feber eller infeksjoner.
Informer umiddelbart lege, sykehusfarmasøyt eller sykepleier dersom du har magesmerter eller
-ømhet, diaré, endetarmsblødning, blodig avføring eller feber. Disse symptomene kan være de første tegnene på en alvorlig mage-tarmforgiftning, som kan være dødelig. Legen din bør iverksette tiltak umiddelbart.
Informer lege, sykehusfarmasøyt eller sykepleier dersom du får problemer med synet. Ved synsforstyrrelser, spesielt ved uklart syn, bør du få øynene og synet sjekket med en gang.
Informer lege, sykehusfarmasøyt eller sykepleier hvis du har opplevd en allergisk reaksjon overfor tidligere paklitakselbehandling.
Informer lege, sykehusfarmasøyt eller sykepleier hvis du har hjerteproblemer.
Hvis du utvikler akutte eller forverrede lungeproblemer (feber, andpustenhet eller hoste), kontakt umiddelbart lege, sykehusfarmasøyt eller sykepleier. Legen din kan stoppe behandlingen straks.
Du vil bli bedt om å ta en premedisinering som består av kortikosteroidtabletter som f.eks. deksametason 1 dag før behandling med Docetaxel Accord, og fortsette med dette i 1-2 dager etterpå for å minske visse bivirkninger som kan oppstå etter infusjonen med Docetaxel Accord, spesielt allergiske reaksjoner og opphopning av væske (hevelse av hender, føtter, ben eller vektøkning).
Under behandlingen kan du bli gitt medisin som skal opprettholde antall blodceller i blodet ditt.
Alvorlige hudproblemer som Stevens-Johnson syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN), akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) har blitt rapportert med docetaxel:
 • Symptomer på SJS/TEN kan inkludere dannelse av blemmer, avskalling eller blødning hvor som helst på huden (inkludert lepper, øyne, munn, nese, kjønnsorganer, hender eller føtter) med eller uten utslett. Du kan også få influensalignende symptomer samtidig, som feber, frysninger eller verkende muskler.
 • Symptomer på AGEP kan inkludere et rødt, avskallende, omfattende utslett med klumper under den opphovnede huden (inkludert hudfolder, overkropp og armer) og blemmer sammen med feber.
Dersom du får alvorlige hudreaksjoner eller noen av reaksjonene som er angitt over, må du kontakte lege straks.
Docetaxel Accord inneholder alkohol. Rådfør deg med legen dersom du har alkoholproblemer, har epilepsi eller leverskade. Se også avsnittet ”Docetaxel Accord inneholder etanol (alkohol)” under.
Andre legemidler og Docetaxel Accord
Rådfør deg med lege eller sykehusfarmasøyt dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Dette er fordi effekten av Docetaxel Accord eller det andre legemidlet kan bli svakere enn forventet, og du kan ha større risiko for å få en bivirkning.
Mengden alkohol i dette legemidlet kan endre effekten av andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Docetaxel Accord må IKKE anvendes dersom du er gravid, med mindre legen din mener det er helt nødvendig.
Du må ikke bli gravid mens du behandles med dette legemidlet og du må bruke sikker prevensjon under behandlingen, da docetaksel kan skade det ufødte barnet. Hvis du blir gravid under behandlingen, må du straks informere legen din.
Du må ikke amme mens du behandles med docetaksel.
Hvis du er mann og behandles med docetaksel, bør du ikke befrukte en kvinne under behandling og inntil 6 måneder etter behandlingen er avsluttet. Du bør også få råd om lagring av sæd før behandlingen, fordi fruktbarheten kan påvirkes av docetaksel.
Kjøring og bruk av maskiner
Mengden alkohol i dette legemidlet kan påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du kan oppleve bivirkninger av dette legemidlet som påvirker evnen din til å kjøre bil, bruke verktøy eller maskiner (se avsnitt 4 Mulige bivirkninger). Dersom dette skjer skal du ikke kjøre, bruke verktøy eller maskiner før du har snakket med lege, sykepleier eller sykehusfarmasøyt.
Docetaxel Accord inneholder etanol (alkohol)
Docetaxel Accord 20 mg/l ml inneholder
50 % vannfri etanol (alkohol), dvs. opp til 395 mg vannfri etanol per hetteglass, tilsvarende 10 ml øl eller 4 ml vin.
Docetaxel Accord 80 mg/4 ml inneholder
50 % vannfri etanol (alkohol), dvs. opp til 1,58 g vannfri etanol per hetteglass, tilsvarende 40 ml øl eller 17 ml vin.
Docetaxel Accord 160 mg/8 ml inneholder
50 % vannfri etanol (alkohol), dvs. opp til 3,16 g vannfri etanol per hetteglass, tilsvarende 80 ml øl eller 33 ml vin.
Skadelig for personer som har alkoholproblemer.
Dette bør tas hensyn til hvis du er gravid eller ammer, hos barn og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdommer eller epilepsi.
Mengden alkohol i dette legemidlet kan ha effekter på sentralnervesystemet (den del av nervesystemet som omfatter hjernen og ryggmargen).
 
3. Hvordan du bruker Docetaxel Accord
Det er helsepersonell som vil gi deg Docetaxel Accord-infusjonen.
Anbefalt dose
Doseringen avhenger av din vekt og allmenntilstand. Legen din beregner kroppsoverflaten i kvadratmeter (m2) og vil bestemme dosen du skal motta.
Metode og måten medisinen gis på
Docetaxel Accord gis som infusjon i en blodåre (intravenøst). Infusjonen tar ca. 1 time og gis mens du er på sykehuset.
Hvor ofte gis medisinen
Du vil normalt få en infusjon hver 3. uke.
Legen din kan endre dosen og doseringshyppigheten avhengig av blodprøvene dine, allmenntilstanden din og din reaksjon på Docetaxel Accord. Vær særlig nøye med å informere legen din hvis du får diaré, sår i munnhulen, en følelse av nummenhet, prikking eller feber. Gi legen din resultatene av de blodprøvene du har tatt. Slik informasjon vil gjøre at legen kan bestemme om det er nødvendig å redusere dosen. Hvis du har ytterligere spørsmål om bruk av dette legemidlet, spør legen din eller sykehusfarmasøyt.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Legen din vil diskutere disse med deg, og vil forklare mulige risikoer og fordeler ved behandlingen.
De vanligste bivirkningene når docetaksel gis alene er: redusert antall røde blodlegemer eller hvite blodlegemer, håravfall, kvalme, brekninger, sår i munnhulen, diaré og trøtthet (fatigue).
Når docetaksel gis i kombinasjon med andre kjemoterapeutiske legemidler, kan alvorlighetsgraden av bivirkningene av docetaksel øke.
Følgende allergiske reaksjoner kan oppstå under infusjonen på sykehuset (kan påvirke flere enn 1 av 10 pasienter):
 • rødme i ansiktet, hudreaksjoner, kløe
 • tetthet i brystet, pustevansker
 • feber eller frysninger
 • ryggsmerter
 • lavt blodtrykk.
Mer alvorlige reaksjoner kan forekomme.
Hvis du har hatt en allergisk reaksjon overfor paklitaksel, kan du også oppleve en allergisk reaksjon overfor docetaksel, som kan være mer alvorlig.
Tilstanden din vil bli nøye overvåket av helsepersonell under behandlingen. Informer dem straks dersom du får noen av disse reaksjonene.
Følgende kan skje mellom docetaksel-infusjonene, og frekvensen av hendelsene kan variere med den kombinasjonen av legemidler som blir inntatt:
Svært vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 10 pasienter):
 • infeksjoner, nedsatt antall røde (anemi) eller hvite blodlegemer (viktige for å bekjempe infeksjoner), samt blodplater
 • feber: dersom du får feber skal du umiddelbart kontakte lege
 • allergiske reaksjoner som beskrevet ovenfor
 • tap av appetitt (anoreksi)
 • søvnløshet
 • følelse av nummenhet eller stikkende og prikkende fornemmelser, eller smerter i ledd eller muskler
 • hodepine
 • endring i smakssansen
 • inflammasjon i øyet eller økt tårevæskeutskillelse
 • hevelse som skyldes redusert venedrenasje
 • kortpustethet
 • tett nese; inflammasjon i hals og nese; hoste
 • neseblødning
 • sårdannelser i munnen
 • magebesvær, inkludert kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse
 • smerter i buken
 • fordøyelsesbesvær
 • håravfall: i de fleste tilfeller kommer normal hårvekst tilbake. I enkelte tilfeller (ukjent frekvens) er permanent håravfall også observert
 • rødme og hevelse i håndflatene eller fotsålene, noe som kan få huden til å skalle av (dette kan også forekomme på armer, i ansiktet eller på kroppen)
 • endret farge på neglene, som også kan løsne
 • smerter og verking i musklene; ryggsmerter eller skjelettsmerter
 • forandret eller manglende menstruasjon
 • hevelser i hender, ben og føtter
 • tretthet (fatigue); eller influensalignende symptomer
 • vektøkning eller vekttap
 • øvre luftveisinfeksjon.
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 pasienter)
 • soppinfeksjon i munnen (oral candida)
 • dehydrering (uttørking)
 • svimmelhet
 • nedsatt hørsel
 • redusert blodtrykk; uregelmessig eller rask hjerterytme
 • hjertesvikt
 • inflammasjon i spiserøret
 • munntørrhet
 • vansker eller smerter ved svelging
 • blødninger
 • økt nivå av leverenzymer i blodet (derav behovet for regelmessige blodprøver)
 • forhøyet blodsukkernivå (diabetes)
 • redusert nivå av kalium, kalsium og/eller fosfat i blodet.
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 pasienter):
 • besvimelse
 • på injeksjonsstedet, hudreaksjoner, inflammasjon i venen eller hevelse
 • blodpropp
 • akutt myeloid leukemi og myelodysplastisk syndrom (former av blodkreft) kan oppstå hos pasienter som behandles med docetaksel i kombinasjon med enkelte andre kreftbehandlinger.
Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 pasienter)
 • betennelse i tykktarm, tynntarm, som kan være dødelig (hyppighet er ikke kjent), tarmperforasjon (hull i tarmen)
Ikke kjent frekvens (påvirker et ukjent antall pasienter):
 • interstitiell lungesykdom (betennelse i lungene som medfører hoste og pusteproblemer. Betennelse i lungene kan også utvikles når docetaksel brukes sammen med stråling.)
 • pneumoni (infeksjon i lungene).
 • lungefibrose (arrdannelse og fortykning i lungene med andpustenhet).
 • uklart syn pga. opphovning av netthinnen inne i øyet (cystoid makulaødem)
 • redusert nivå av natrium og/eller magnesium i blodet (elektrolyttforstyrrelser).
 • ventrikkelarytmi eller ventrikkeltakykardi (vist som uregelmessig og/eller hurtig hjerterytme, alvorlig kortpustethet, svimmelhet og/eller besvimelse. Noen av symptomene kan være alvorlige. Hvis dette skjer, må du kontakte lege umiddelbart.
 • reaksjoner på injeksjonsstedet der det har vært en tidligere reaksjon
 • non-Hodgkins lymfom (kreftform som påvirker immunsystemet) og andre kreftformer kan oppstå hos pasienter som behandles med docetaksel i kombinasjon med enkelte andre kreftbehandlinger
 • Stevens-Johnson syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) (blemmer, avskalling eller blødning hvor som helst på huden (inkludert lepper, øyne, munn, nese, kjønnsorganer, hender eller føtter) med eller uten utslett. Du kan også få influensalignende symptomer samtidig, som feber, frysninger eller verkende muskler.)
 • Akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) (rødt, avskallende, omfattende utslett med klumper under opphovnet hud (inkludert hudfolder, overkropp og armer) og blemmer sammen med feber.).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Docetaxel Accord
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og etiketten på hetteglasset etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk hetteglasset straks etter åpning. Hvis ikke anvendt straks er lagringstid og -forhold brukers ansvar.
Av mikrobiologiske årsaker må fortynning gjøres under kontrollerte, aseptiske forhold.
Medisinen brukes straks etter tilsetning til infusjonsposen. Hvis ikke anvendt straks er lagringstid og - forhold brukers ansvar og skal normalt være innen 6 timer under 25ºC inkludert en times infusjon.
Fysisk og kjemisk stabilitet av infusjonsvæsken tilberedt som anbefalt er vist i inntil 48 timer ved 2ºC til 8ºC i poser som ikke er av PVC.
Klargjør infusjonsvæsken som anbefalt. Ikke la infusjonsvæsken være koblet til infusjonssettet i mer enn 6 timer når det oppbevares ved 25ºC.
Docetaksel infusjonsvæske er overmettet og kan derfor utkrystallisere over tid. Hvis krystaller ses skal ikke oppløsningen lenger brukes men kasseres.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Docetaxel Accord
-Virkestoffet er docetaksel (som trihydrat). En milliliter konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning inneholder 20 mg docetaksel.
Ett hetteglass med 1 ml konsentrat inneholder 20 mg docetaksel. Ett hetteglass med 4 ml konsentrat inneholder 80 mg docetaksel. Ett hetteglass med 8 ml konsentrat inneholder 1600 mg docetaksel.
-Andre innholdsstoffer er polysorbat 80, vannfri etanol (se avsnitt 2) og vannfri sitronsyre.
Hvordan Docetaxel Accord ser ut og innholdet i pakningen
Docetaxel Accord konsentrat til infusjonsvæske er en klar, lysgul til gulbrun oppløsning. Docetaxel Accord 20 mg/1 ml leveres i et 5 ml hetteglass av klart glass med fluorotec plus gummipropp og aluminiumforsegling og oransje ”flip-off”-hette.
Docetaxel Accord 80 mg/4 ml leveres i et 5 ml hetteglass av klart glass med fluorotec plus gummipropp og aluminiumforsegling og rød ”flip-off”-hette.
Docetaxel Accord 160 mg/8 ml leveres i et 10 ml hetteglass av klart glass med fluorotec plus gummipropp og aluminiumforsegling og rød ”flip-off”-hette.
Pakningsstørrelse:
Hver kartong inneholder ett hetteglass med 1 ml konsentrat. Hver kartong inneholder ett hetteglass med 4 ml konsentrat. Hver kartong inneholder ett hetteglass med 8 ml konsentrat.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona, Spania
Tilvirker
Accord Healthcare Limited Sage House
319, Pinner Road
North Harrow, Middlesex HA1 4HF Storbritannia
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.02.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:VEILEDNING FOR TILBEREDNING AV DOCETAXEL ACCORD KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, OPPLØSNING
Det er viktig å lese hele innholdet av denne veiledningen før tilberedning av Docetaxel Accord infusjonsvæske, oppløsning.
Instruksjon vedrørende sikker håndtering
Docetaksel er et antineoplastisk middel (cytostatikum), og som med andre potensielt toksiske legemidler skal det utvises forsiktighet ved bruk og tilberedning av docetaksel-oppløsninger. Det er anbefalt å bruke hansker.
Hvis Docetaxel Accord konsentrat eller infusjonsvæske skulle komme i kontakt med huden, vask øyeblikkelig grundig med såpe og vann. Hvis Docetaxel Accord konsentrat eller infusjonsvæske skulle komme i kontakt med slimhinner, vask øyeblikkelig grundig med vann.
Tilberedning for intravenøs administrering
Tilberedning av infusjonsoppløsning
BRUK IKKE andre legemidler som inneholder docetaksel som består av 2 hetteglass (konsentrat og oppløsningsmiddel) sammen med dette legemidlet (Docetaxel Accord 20 mg/1 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning som kun inneholder 1 hetteglass).
BRUK IKKE andre legemidler som inneholder docetaksel som består av 2 hetteglass (konsentrat og oppløsningsmiddel) sammen med dette legemidlet (Docetaxel Accord 80 mg/4 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning som kun inneholder 1 hetteglass konsentrat).
BRUK IKKE andre legemidler som inneholder docetaksel som består av 2 hetteglass (konsentrat og oppløsningsmiddel) sammen med dette legemidlet (Docetaxel Accord 160 mg/8 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning som kun inneholder 1 hetteglass konsentrat).
Docetaxel Accord konsentrat til infusjonsvæske, oppløning skal IKKE fortynnes med oppløsningsmiddel og er bruksferdig for tilsetning til infusjonsvæsken.
 • Hvert hetteglass er beregnet for éngangsbruk og bør brukes umiddelbart. Hvis ikke anvendt straks, er lagringstid og –forhold brukers ansvar. Det kan være nødvendig å bruke mer enn ett hetteglass konsentrat til infusjonsvæske for å få den nødvendige dosen til en pasient. F.eks.: Til en dose på 140 mg docetaksel vil det være nødvendig med 7 ml docetaksel konsentrat til infusjonsvæske.
 • Trekk ut det beregnede volum konsentrat til infusjonsvæske aseptisk ved hjelp av en gradert sprøyte påsatt en 21G kanyle.
I Docetaxel Accord hetteglass er konsentrasjonen av docetaksel 20 mg/ml
 • Injiser ved én enkelt injeksjon (ett kanylestikk) inn i en 250 ml infusjonspose som inneholder enten 5 % glukoseoppløsning eller 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridoppløsning. Dersom det er nødvendig med en dose større enn 190 mg docetaksel, skal et større volum av infusjonsvæsken anvendes, slik at konsentrasjonen på 0,74 mg/ml docetaksel ikke overskrides.
 • Bland infusjonsposen ved å vende den for hånd.
 • Av mikrobiologiske årsaker må fortynning gjøres under kontrollerte, aseptiske forhold og infusjonsvæsken brukes straks. Hvis den ikke brukes umiddelbart er oppbevaringstider/- betingelser brukerens ansvar. Etter tilsetting som anbefalt i infusjonsposen er docetaksel infusjonsvæske stabil i 6 timer forutsatt oppbevaring under 25 °C. Den skal brukes innen 6 timer (inkludert én times intravenøs infusjon). I tillegg er fysisk og kjemisk stabilitet av infusjonsvæsken tilberedt som anbefalt vist i inntil 48 timer ved 2 til 8 °C i poser som ikke er av PVC. Docetaksel infusjonsvæske er overmettet og kan derfor utkrystallisere over tid. Hvis krystaller ses skal ikke oppløsningen lenger brukes men kasseres.
 • Som for alle parenterale preparater skal infusjonsvæske inspiseres visuelt før bruk, og oppløsninger med utfelling skal kasseres
Avfall: Alt materiale som har vært brukt i forbindelse med fortynning og infusjon skal kasseres i henhold til standardprosedyrer. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akutt myeloid leukemi (akutt myelogen leukemi, aml): Akutt myelogen leukemi (AML) er den vanligste formen for blodkreft hos voksne. Faktorer som kan bidra til at sykdommen utvikles er arvelighet, stråling og enkelte kjemikalier. Vanlige symptomer er tretthet og blekhet. Sykdommen behandles med kraftig cellegift.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hodgkins lymfom (hodgkins sykdom, lymfogranulomatose): Ondartede svulster i lymfevevet. Sjelden sykdom som rammer unge mennesker. De vanligste symptomene er først hovne lymfeknuter, og senere, feber, nattesvette og vekttap. Takket være strålebehandling og kjemoterapi kureres de fleste i dag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungefibrose (pulmonal fibrose): Arrdannelse i lungene.

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

sjs (stevens-johnsons syndrom): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

ten (toksisk epidermal nekrolyse, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.