Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Diprasorin 200 mg/25 mg kapsel med modifisert frisetting, hard

dipyridamol og acetylsalisylsyre

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Diprasorin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Diprasorin
 3. Hvordan du bruker Diprasorin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Diprasorin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Diprasorin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Navnet på legemidlet ditt er Diprasorin. Det inneholder to ulike legemidler som kalles dipyridamol og acetylsalisylsyre. Begge tilhører en legemiddelgruppe som kalles “blodfortynnende (antitrombotiske) legemidler.” Acetylsalisylsyre er også en type legemiddel som kalles et “ikke-steroid anti-inflammatorisk legemiddel” (NSAID).
Diprasorin tilhører en gruppe legemidler som kalles “blodfortynnende legemidler”. De brukes til å hindre at blodet levrer seg. Diprasorin brukes hos personer som har hatt et
 • Slag
 • Transient iskemisk anfall (TIA) (forbigående redusert blodtilførsel til hjernen) som skyldes en propp i hjernen. Dette legemidlet reduserer risikoen for at slike hendelser skal skje igjen.
 
2. Hva du må vite før du bruker Diprasorin
Bruk ikke Diprasorin:
 • Dersom du er allergisk overfor dipyridamol, acetylsalisylsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6) eller andre legemidler som inneholder acetylsalisylsyre (kalles også salisylater).
 • Dersom du er allergisk overfor peanøtter eller soya.
 • Dersom du noen gang har hatt unormale blødninger i hjernen
 • Dersom du har hatt magesmerter ved tidligere bruk av dette legemidlet.
 • Dersom du noen gang har hatt sår i mage eller tarm (duodenum)
 • Dersom du har alvorlige nyre- eller leverproblemer
 • Dersom du har noen blødningslidelser
 • Dersom du har noe som kalles «glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel» - Dette er et problem i de røde blodcellene som kan forårsake blodmangel (anemi)
 • Dersom du tar høyere doser av metotreksat enn 15 mg/uke
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Diprasorin:
 • dersom du har en økt blødningsrisiko ettersom du kan behøve nøye oppfølging fra legen din
 • dersom du bruker legemidler som øker blødningsrisikoen slik som platehemmere (f.eks. klopidogrel) eller visse antidepressiva (SSRIer, f.eks. paroksetin, sertralin, fluoksetin)
 • dersom du har angina eller andre hjerteproblemer (inkludert nylig hjerteanfall, hjertesvikt, problemer med hjerteklaffene eller sirkulasjonsproblemer), da dette legemidlet kan gjøre at blodårene dine utvider seg
 • dersom du har myasthenia gravis (et sjeldent muskelproblem). Det kan være nødvendig å justere dosen av legemidlet du tar for myasthenia gravis, spesielt dersom dosen av Diprasorin endres.
 • dersom du har astma, høysnue eller nesepolypper (en type utvekst i nesen)
 • dersom du har nyre- eller leverproblemer. Hvis disse er alvorlige skal du ikke ta dette legemidlet.
 • dersom du er allergisk overfor ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) slik som ibuprofen
 • dersom du har langvarige eller tilbakevendende mage- eller tarmproblemer som gjør at avføringen din får en mørkere farge
 • dersom du skal gjennomgå en tannoperasjon slik som fjerning av en tann. Legen din kan ønske at du stopper å ta dette legemidlet inntil 7 dager før operasjonen.
Dersom du får en alvorlig, migrenelignende hodepine ved starten av behandlingen skal du fortelle det til legen din. Du skal IKKE ta smertestillende legemidler med acetylsalisylsyre for å behandle hodepinen.
Barn
Diprasorin skal ikke gis til barn.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Diprasorin dersom du er usikker på om noe av det ovennevnte gjelder deg.
Andre legemidler og Diprasorin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig at du informerer lege eller apotek dersom du tar noen av følgende legemidler:
 • acetylsalisylsyre eller legemidler som inneholder acetylsalisylsyre (eller du planlegger å bruke det av en eller annen årsak).
 • legemidler mot høyt blodtrykk. Den blodtrykkssenkende effekten av disse legemidlene kan øke.
 • blodfortynnende legemidler slik som warfarin, heparin, kumariner, klopidogrel og tiklopidin. Effekten av disse legemidlene kan øke, noe som øker risikoen for blødning. Informer legen din ved neste besøk dersom du står på blodfortynnende.
 • antidepressive legemidler kalt ‘selektive serotoninreopptakshemmere’ slik som fluoksetin, paroksetin eller sertralin. Risikoen for blødning kan øke.
 • valproatsyre- brukt til behandling av epilepsi eller maniske episoder hos mennesker med bipolar lidelse. Risiko for bivirkninger kan øke.
 • fenytoin- brukt til behandling av epilepsi (anfall). Risikoen for bivirkninger kan øke.
 • andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (slik som ibuprofen) brukt ved andre tilstander eller steroider (slik som prednisolon). Risikoen for bivirkninger i mage eller tarm kan øke.
 • adenosin- brukt ved hjerteproblemer eller undersøkelser av hjertet. Legen din kan ønske å endre hvor mye adenosin du tar.
 • kolinesterasehemmere. Effekten av disse legemidlene kan reduseres, noe som fører til forverring av myasthenia gravis.
 • metotreksat – brukt ved leddproblemer eller kreft. Risikoen for bivirkninger kan øke. Legen kan ønske å ta noen blodprøver. Du skal ikke ta dette legemidlet dersom dosen metotreksat er høyere enn 15 mg/uke.
 • legemidler som reduserer blodsukkeret. Effekten av disse legemidlene kan øke.
 • spironolakton – et vanndrivende legemiddel. Effekten av dette legemidlet kan reduseres.
 • urinsyreutskillende (urikosuriske) legemidler brukt til behandling av urinsyregikt, slik som probenecid eller sulfinpyrazon. Effekten av disse legemidlene kan reduseres.
Dersom du skal gjennomføre en hjerteundersøkelse
Diprasorin inneholder dipyridamol. Dipyridamol gis også av og til som en injeksjon ved undersøkelser for å se om hjertet fungerer riktig (også kalt myokard bildediagnostikk). Dette betyr at undersøkelsesmidlet og legemidlet ditt kan inneholde samme stoff. Informer legen din om at du tar Diprasorin dersom du skal ha en injeksjon med dipyridamol.
Inntak av Diprasorin sammen med alkohol
Diprasorinkapsler skal ikke tas samtidig med en alkoholholdig drikke. På grunn av økt risiko for bivirkninger i mage og tarm skal overdrevent inntak av alkohol unngås.
Graviditet og amming
Diprasorin er ikke anbefalt under graviditet, til kvinner som kan bli gravide og som ikke bruker prevensjon, eller under amming.
Det er begrenset mengde data på bruk av diprasorin og acetylsalisylsyre hos gravide kvinner. Studier på dyr har vist skadelige effekter. Bruk av acetylsalisylsyre på slutten av svangerskapet (fra begynnelsen av sjette måned av svangerskapet) kan foråsake alvorlige komplikasjoner hos mor og barn.
Legemidlene i Diprasorin skilles ut i morsmelk. Bivirkninger hos det diende barnet kan ikke utelukkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke sannsynlig at Diprasorin påvirker din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Diprasorin inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper (f.eks. laktose) bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Diprasorin inneholder også metylparahydroksybenzoat (E218), propylparahydroksybenzoat (E216) samt fargestoffene nykokkin (E124) og paraoransje (E110) som kan forårsake allergiske reaksjoner.
 
3. Hvordan du bruker Diprasorin
Bruk alltid Diprasorin nøyaktig slik legen din eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er
 • Én kapsel to ganger daglig, vanligvis én om morgenen og én om kvelden.
 • Kapselen svelges hel med et glass vann.
 • Skal ikke knuses eller tygges.
Dersom du får en alvorlig, migrenelignende hodepine ved starten av behandlingen skal du fortelle det til legen din ettersom det kan være nødvendig å endre dosen din en kort periode. Du skal IKKE ta smertestillende legemidler med acetylsalisylsyre for å behandle hodepinen.
Bruk av Diprasorin hos barn
Dette legemidlet skal ikke gis til barn (se også avsnitt 2 Advarsler og forsiktighetsregler).
Dersom du tar for mye av Diprasorin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Du kan oppleve symptomer som svimmelhet, forvirring, tinnitus (en ringende lyd i ørene), rask pust, kvalme, oppkast, tap av syn eller hørsel, varmefølelse, rødming i ansiktet, svette, rastløshet, svakhet eller hjerteproblemer. Ta legemiddelpakningen med deg selv om det ikke er noen kapsler igjen.
Dersom du har glemt å ta Diprasorin
Dersom du glemmer en dose skal du ta den så snart du husker det. Dersom det snart er tid for neste dose skal du la være å ta den glemte dosen. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Diprasorin
Du må ikke avbryte behandlingen uten å snakke med legen først.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan forekomme med dette legemidlet.
Allergiske reaksjoner
Allergiske reaksjoner er vanlig. Dersom du får en allergisk reaksjon skal du stoppe å ta legemidlet og oppsøke lege umiddelbart. Tegnene kan inkludere pustevansker, utslett som kan være alvorlig med kløe, eller hevelse i halsen eller ansiktet.
Blødninger
Blødninger ulike steder i kroppen kan forekomme, som i noen tilfeller kan være alvorlige. Følgende har blitt sett med Diprasorin:
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer)
 • blødning i hjernen
 • blødning i mage eller tarm
 • neseblødning
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer)
 • blødning i øyet
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • forlenget blødning fra sår, inkludert under og etter kirurgiske inngrep eller andre medisinske prosedyrer
 • blåmerker eller hevelser der blodet har samlet seg (hematom)
Andre bivirkninger som har vært rapportert med Diprasorin
Svært vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 10 personer)
 • Hodepine er mer vanlig ved begynnelsen av behandlingen og forsvinner vanligvis når behandlingen fortsetter. Informer legen dersom dette skjer. Du skal IKKE ta smertestillende legemidler med acetylsalisylsyre for å behandle hodepinen.
 • svimmelhet
 • kvalme
 • magesmerter
 • fordøyelsesvansker eller diaré
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer)
 • anemi
 • forverring av symptomer på hjertesykdom
 • migrene
 • oppkast
 • muskelsmerter
 • besvimelse
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer)
 • økt puls
 • redusert blodtrykk
 • hetetokter
 • magesår
Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer)
 • et problem med blodet som kalles trombocytopeni, som kan forårsake blåmerker eller forlenget blødningstid
 • betennelse i magen
 • blodmangel pga. indre blødninger i magen
I tillegg er det andre bivirkninger som er kjent for virkestoffene dipyridamol og acetylsalisylsyre når de tas alene. Disse er listet opp nedenfor. De har imidlertid ikke blitt rapportert for Diprasorin.
Dipyridamol
Hos personer som har gallestener kan dipyridamol absorberes inn i gallestenene.
Acetylsalisylsyre
 • blodkoaguleringsproblemer og blødende tannkjøtt
 • alvorlige allergiske reaksjoner, spesielt hos pasienter som har astma
 • høyt eller lavt blodsukkernivå
 • økt urinsyre i blodet, som kan forårsake urinsyregikt, eller andre endringer i blodsammensetningen
 • tørstefølelse eller dehydrering
 • følelse av forvirring eller rastløshet
 • føle seg mindre oppvakt, kramper (anfall) eller hevelse i hjernen
 • døvhet eller ringing i ørene
 • uregelmessig hjerterytme
 • pustevansker eller rask eller overfladisk pusting
 • hevelse i halsen eller overflødig væske i lungene
 • perforerte magesår
 • blodig avføring eller oppkast
 • bukspyttkjertelbetennelse
 • leverbetennelse (hepatitt)
 • Reyes syndrom – en sjelden sykdom som kan være dødelig, spesielt dersom acetylsalisylsyre gis til barn
 • utslett med blemmer
 • nedbrytning av muskler
 • nyresvikt og andre nyreproblemer
 • mulig påvirkning av prøveresultater fra lever
 • forlenget graviditet eller fødsel, blødning før eller etter fødsel, små babyer eller dødfødsel
 • feber eller lav kroppstemperatur (hypotermi)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Diprasorin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og boksetiketten etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser med hensyn til temperatur.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Hold boksen tett lukket.
Du må ikke åpne boksen før du er klar for å begynne å ta kapslene. Dersom du har igjen noen kapsler i boksen etter 30 dager skal du ikke ta disse.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Diprasorin
 • Virkestoffer er dipyridamol og acetylsalisylsyre. Hver kapsel inneholder 200 mg dipyridamol i en modifisert frisettingsformulering og 25 mg acetylsalisylsyre i en standard frisettingsformulering.
 • Andre innholdsstoffer er: Dipyridamolpellets– vinsyre, hypromellose, akasiagummi, talkum, povidon, metakrylsyreetylakrylatkopolymer, hypromelloseftalat, dimetikon, triacetin, stearinsyre. Acetylsalisylsyretablett – mikrokrystallinsk cellulose, vannfri laktose, maisstivelse, kolloidal vannfri silika, stearinsyre, polyvinylalkohol, titandioksid, talkum, kinolingult (E104), soyalecitin (E322), xantangummi (E415). Kapselskall – gelatin, metylparahydroksybenzoat (E218), propylparahydroksybenzoat (E216), nykokkin (E124), patentblå (E131), kinolingult (E104), paraoransje (E110), titandioksid (E171).
Hvordan Diprasorin ser ut og innholdet i pakningen
Kapslene har en oransje overdel og hvit til off-white underdel.
Diprasorin er tilgjengelig i pakninger med 30, 50, 60 (1 x 60, 2 x 30), 100 (2 x 50) kapsler. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Orion Corporation
Orionintie 1
02200 Espoo
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.09.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hematom: Blodansamling i vev eller organer som skyldes en blødning.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

maniske episoder: En manisk episode kjennetegnes av et unormalt høyt stemningsleie og sterkt økt ukritisk aktivitet i minst 1 uke.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nesepolypper: Utposning i nese eller bihule.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.