Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Diovan Comp 80 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter

Diovan Comp 160 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter

Diovan Comp 160 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter

Diovan Comp 320 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter

Diovan Comp 320 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter

valsartan/hydroklortiazid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Diovan Comp er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du brukes Diovan Comp
 3. Hvordan du bruker Diovan Comp
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Diovan Comp
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Diovan Comp er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Diovan Comp filmdrasjerte tabletter inneholder to virkestoffer som kalles valsartan og hydroklortiazid. Begge disse virkestoffene hjelper til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon).
 • Valsartan tilhører en gruppe legemidler som kalles “angiotensin II-reseptorantagonister”, som brukes til behandling av høyt blodtrykk. Angiotensin II er et stoff i kroppen som fører til at blodkarene trekker seg sammen, slik at blodtrykket øker. Valsartan virker ved å blokkere effekten av angiotensin II. Resultatet er at blodkarene slapper av og blodtrykket senkes.
 • Hydroklortiazid tilhører en gruppe legemidler som kalles tiaziddiuretika (også kjent som ”vanndrivende midler”). Hydroklortiazid øker urinmengden, noe som også senker blodtrykket.
Diovan Comp brukes til å behandle høyt blodtrykk når behandling med ett enkelt virkestoff alene ikke har gitt tilstrekkelig effekt.
Høyt blodtrykk øker arbeidsbelastningen på hjertet og arteriene. Hvis det ikke behandles, kan det skade blodkarene i hjernen, hjertet og nyrene, og kan føre til slag, hjertesvikt eller nyresvikt. Høyt blodtrykk øker risikoen for hjerteinfarkt. Når blodtrykket senkes til normalt nivå, reduseres risikoen for å utvikle disse lidelsene.
 
2. Hva du må vite før du brukes Diovan Comp
Bruk ikke Diovan Comp:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor valsartan, hydroklortiazid, sulfonamidderivater (forbindelser som er kjemisk beslektet med hydroklortiazid) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du er gravid i mer enn 3. måned (Diovan Comp bør også unngås tidlig i svangerskapet – se avsnittet Graviditet og amming)
 • dersom du har en alvorlig leversykdom, skader i de små gallegangene i leveren (biliær cirrhose) som fører til oppsamling av galle i leveren (kolestase)
 • dersom du har en alvorlig nyresykdom
 • dersom du ikke produserer urin (anuri)
 • dersom du er under dialysebehandling
 • dersom du har for lavt nivå av kalium eller natrium i blodet ditt, eller hvis du har for mye kalsium i blodet ditt, til tross for at du får behandling for dette
 • dersom du har urinsyregikt
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren
Hvis noe av det ovennevnte gjelder deg, kontakt legen din, og du må ikke ta Diovan Comp. Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med legen din:
 • dersom du bruker kaliumsparende legemidler, kaliumtilskudd, salterstatninger som inneholder kalium eller andre legemidler som øker kaliumnivået i blodet ditt, for eksempel heparin. Det kan være nødvendig med regelmessig kontroll av kaliumnivået i blodet ditt
 • dersom du har lavt kaliumnivå i blodet ditt
 • dersom du har diaré eller kraftig oppkast
 • dersom du bruker høye doser diuretika (”vanndrivende midler”)
 • dersom du har en alvorlig hjertesykdom
 • dersom du lider av hjertesvikt eller har opplevd et hjerteinfarkt. Følg legens anbefalinger angående oppstartsdose nøye. Legen din vil kanskje også undersøke nyrefunksjonen din
 • dersom du har innsnevring av nyrearterien
 • dersom du nylig har gjennomgått nyretransplantasjon (mottatt en nyre)
 • dersom du lider av hyperaldosteronisme. Dette er en sykdom der binyrene produserer for mye av hormonet aldosteron. Hvis dette gjelder deg, anbefales ikke bruk av Diovan Comp
 • dersom du har lever- eller nyresykdom
 • dersom du har opplevd hevelse i tunge og ansikt forårsaket av en allergisk reaksjon som kalles angioødem når du har brukt andre legemidler (inkludert ACE-hemmere), informer legen din. Dersom du får disse symptomene mens du bruker Diovan Comp, slutt å bruke Diovan Comp umiddelbart og bruk det aldri igjen. Se også avsnitt 4, ”Mulige bivirkninger”
 • dersom du har feber, utslett og leddsmerter, som kan være symptomer på systemisk lupus erytematosus (SLE, en såkalt autoimmun sykdom)
 • dersom du har sukkersyke (diabetes), urinsyregikt, høyt nivå av kolesterol eller fett (triglyserider) i blodet ditt
 • dersom du tidligere har fått en allergisk reaksjon ved bruk av andre blodtrykkssenkende legemidler innen samme legemiddelgruppe (angiotensin II-antagonister), eller hvis du har allergi eller astma.
 • dersom du opplever reduksjon av synet eller smerter i øyet. Dette kan være symptomer på økt trykk i øyet og kan oppstå i løpet av timer eller en uke etter at du begynner med Diovan Comp. Dette kan føre til varig svekking av synet dersom det ikke behandles. Det kan være høyere risiko for å utvikle dette dersom du tidligere har opplevd allergiske reaksjoner på sulfonamider eller penicillin.
 • Diovan Comp kan øke hudens følsomhet for sollys
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren
 • dersom du har hatt hudkreft eller hvis du utvikler uventete hudforandringer under behandlingen. Behandling med hydroklortiazid, særlig ved høye doser over en lengre periode, kan øke risikoen for enkelte typer hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft). Beskytt huden din mot sollys og ultrafiolett (UV)-stråling mens du tar Diovan Comp.
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet ”Bruk ikke Diovan Comp”. Diovan Comp kan øke hudens følsomhet for sollys.
Bruk av Diovan Comp anbefales ikke til barn og ungdom (under 18 år).
Du må informere legen din dersom du tror du er (eller kan bli) gravid. Diovan Comp anbefales ikke tidlig i svangerskapet, og må ikke brukes dersom du er gravid i mer enn 3. måned, da det kan forårsake alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet (se avsnittet Graviditet og amming).
Andre legemidler og Diovan Comp
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Behandlingseffekten kan påvirkes dersom Diovan Comp tas sammen med enkelte andre legemidler. Det kan være nødvendig å endre dosen, ta visse forholdsregler eller i enkelte tilfeller slutte å ta ett av legemidlene. Dette gjelder spesielt følgende legemidler:
 • litium, et legemiddel som brukes til å behandle visse psykiatriske lidelser
 • legemidler eller substanser som kan øke kaliumnivået i blodet ditt. Dette inkluderer kaliumtilskudd eller salterstatninger som inneholder kalium, kaliumsparende legemidler og heparin
 • legemidler som kan redusere kaliumnivået i blodet ditt, slik som diuretika (”vanndrivende midler”), kortikosteroider, avføringsmidler, karbenoksolon, amfotericin eller penicillin G
 • noen antibiotika (rifamycingruppen), et legemiddel som brukes for å beskytte mot transplantatavstøtning (ciklosporin) eller et antiretroviralt legemiddel som brukes for å behandle HIV/AIDS-infeksjon (ritonavir). Disse legemidlene kan øke effekten av Diovan Comp
 • legemidler som kan indusere ”torsades de pointes” (uregelmessig hjerterytme) slik som antiarytmika (legemidler brukt til behandling av hjerteproblemer) og noen antipsykotika
 • legemidler som kan redusere innholdet av natrium i blodet ditt, slik som antidepressiva, antipsykotika og antiepileptika
 • legemidler mot urinsyregikt, slik som allopurinol, probenecid, sulfinpyrazon
 • terapeutisk vitamin D- og kalsiumtilskudd
 • midler mot sukkersyke (i form av tabletter f.eks. metformin eller insulin)
 • andre blodtrykkssenkende legemidler, inkludert metyldopa, ACE-hemmere (slik som enalapril, lisinopril osv.) eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene ”Bruk ikke Diovan Comp” og ”Advarsler og forsiktighetsregler”)
 • legemidler som øker blodtrykket, slik som noradrenalin eller adrenalin
 • digoksin eller digitalisgykosider (legemidler brukt til behandling av hjerteproblemer)
 • legemidler som kan øke blodsukkernivået, slik som diazoksid eller betablokkere
 • cytotoksiske legemidler (som brukes ved kreftbehandling), slik som metotreksat eller syklofosfamid
 • smertestillende legemidler, slik som ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs), inkludert selektive cyklooksygenase-2-hemmere (COX-2-hemmere) og acetylsalicylsyre > 3 g
 • muskelavslappende midler, slik som tubokurarin
 • antikolinerge midler, (legemidler som brukes ved behandling av ulike sykdommer som magekramper, urinblærekramper, astma, reisesyke, muskelskramper, Parkinsons sykdom og som hjelp ved bedøvelse)
 • amantadin (et legemiddel som brukes ved behandling av Parkinson, brukes også til behandling eller forebygging av visse sykdommer forårsaket av virus)
 • kolestyramin og kolestipol (legemidler som hovedsakelig brukes mot høye lipidverdier i blodet)
 • ciklosporin, et legemiddel som brukes for å unngå organavstøtning etter en transplantasjon
 • alkohol, sovetabletter eller bedøvelsesmidler (legemidler med søvndyssende eller smertestillende effekt som brukes ved kirurgi)
 • jodholdige kontrastmidler (midler brukt ved billeddiagnostikk)
Inntak av Diovan Comp sammen med mat, drikke og alkohol
Unngå inntak av alkohol inntil du har snakket med legen din. Inntak av alkohol kan senke blodtrykket ytterligere og/eller øke muligheten for svimmelhet og eventuell besvimelse.
Graviditet og amming
 • Du må informere legen din dersom du tror du er (eller kan bli) gravid.
Legen din vil vanligvis be deg om å slutte å bruke Diovan Comp før du blir gravid, eller så snart som mulig etter at du finner ut at du er gravid, og gå over til bruk av andre legemidler i stedet for Diovan Comp. Diovan Comp anbefales ikke tidlig i svangerskapet, og må ikke tas dersom du er gravid i mer enn 3. måned, da det kan forårsake alvorlig skade på barnet ditt hvis det brukes etter tredje svangerskapsmåned.
 • Informer legen din hvis du ammer eller vil begynne å amme.
Diovan Comp anbefales ikke til ammende, og legen din kan velge en annen behandling hvis du ønsker å amme, særlig hvis barnet ditt er nyfødt eller for tidlig født.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Før du kjører bil, bruker verktøy eller maskiner eller utfører andre aktiviteter som krever konsentrasjon, må du passe på at du vet hvordan Diovan Comp påvirker deg. Som mange andre legemidler som brukes mot høyt blodtrykk, kan Diovan Comp i sjeldne tilfeller forårsake svimmelhet og påvirke konsentrasjonsevnen.
 
3. Hvordan du bruker Diovan Comp
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Dette vil hjelpe deg å oppnå et best mulig resultat og redusere risikoen for bivirkninger. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Personer med høyt blodtrykk merker ofte ikke symptomene. Mange føler seg helt friske. Det er derfor svært viktig å overholde avtalene med legen din selv om du føler deg frisk.
Legen din vil fortelle deg nøyaktig hvor mange Diovan Comp tabletter du skal ta. Avhengig av hvordan du responderer på behandlingen kan legen din komme til å foreslå en høyere eller en lavere dose.
 • Anbefalt dose Diovan Comp er én tablett daglig
 • Du må ikke endre dosen eller avbryte behandlingen uten å rådføre deg med legen din
 • Legemidlet bør tas til samme tid hver dag, vanligvis om morgenen
 • Du kan ta Diovan Comp uavhengig av måltider
 • Tabletten bør svelges sammen med et glass vann
Dersom du tar for mye av Diovan Comp
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du blir svært svimmel og/eller føler at du kommer til å besvime, må du legge deg ned og kontakte legen din umiddelbart. Kontakt lege, apotek eller sykehus dersom du ved et uhell har tatt for mange tabletter.
Dersom du har glemt å ta Diovan Comp
Hvis du glemmer å ta en dose, tar du den så snart du husker det. Hvis det imidlertid nesten er tid for neste dose, hopper du over den glemte dosen.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Diovan Comp
Dersom du avbryter behandlingen med Diovan Comp, kan dette gjøre at blodtrykket ditt forverres. Ikke slutt å bruke legemidlet med mindre legen din ber deg om det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Enkelte bivirkninger kan være alvorlige og krever umiddelbar medisinsk behandling:
 • Du bør oppsøke lege umiddelbart dersom du opplever symptomer på angioødem som:
  • hovenhet i ansikt, tunge eller svelg
  • problemer med å svelge
  • utslett og problemer med å puste
 • alvorlig hudsykdom som fører til utslett, rød hud, blemmedannelse på lepper, øyne eller munn, hudavskalling, feber (toksisk epidermal nekrolyse)
 • svekking av synet eller smerter i øyet på grunn av høyt trykk (mulige tegn på akutt trangvinkelglaukom)
 • feber, sår hals, hyppigere infeksjoner (agranulocytose)
Disse bivirkningene er svært sjeldne eller av ikke kjent frekvens.
Dersom du får noen av disse symptomene, slutt å ta Diovan Comp og kontakt lege umiddelbart (se også avsnitt 2 ”Advarsler og forsiktighetsregler”).Andre bivirkninger inkluderer:
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 personer):
 • hoste
 • lavt blodtrykk
 • ørhet
 • dehydrering (med symptomer som tørste, tørr munn og tunge, sjelden vannlating, mørkfarget urin, tørr hud)
 • muskelsmerter
 • tretthet
 • prikking eller nummenhet
 • tåkesyn
 • ulyder (f.eks. hvesing, summing) i ørene
Svært sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • svimmelhet
 • diaré
 • leddsmerter
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelig data):
 • pustevansker
 • kraftig redusert urinmengde
 • lavt natriumnivå i blodet (som kan medføre tretthet, forvirring, muskelrykninger og/eller i alvorlige tilfeller, kramper)
 • lavt kaliumnivå i blodet (noen ganger med muskelsvakhet, muskelkramper, unormal hjerterytme)
 • lavt antall hvite blodlegemer (med symptomer som feber, hudinfeksjoner, sår hals eller munnsår som følge av infeksjoner, svakhet)
 • forhøyet bilirubinnivå i blodet (som i alvorlige tilfeller kan utløse gul hud og øyne)
 • forhøyet nivå av blod-urea-nitrogen og kreatinin i blodet (som kan indikere unormal nyrefunksjon)
 • forhøyet urinsyrenivå i blodet (som i alvorlige tilfeller kan utløse urinsyregikt)
 • besvimelse (synkope)
Følgende bivirkninger er rapportert med preparater som inneholder valsartan eller hydroklortiazid alene:
Valsartan
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 personer):
 • følelse av at en selv eller omgivelsene er i bevegelse
 • buksmerter
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelig data):
 • blemmer i huden (tegn på bulløs dermatitt)
 • hudutslett med eller uten kløe sammen med noen av følgende tegn eller symptomer: feber, leddsmerter, muskelsmerter, hovne lymfeknuter og/eller influensalignende symptomer
 • utslett, lilla-røde flekker, feber, kløe (symptomer på betennelse i blodkarene)
 • lavt antall blodplater (noen ganger med uvanlige blødninger eller blåmerker)
 • forhøyet kaliumnivå i blodet (noen ganger med muskelkramper, unormal hjerterytme)
 • allergiske reaksjoner (med symptomer som utslett, kløe, elveblest, puste- eller svelgevansker, svimmelhet)
 • hevelser, hovedsakelig i ansikt og hals, utslett, kløe
 • forhøyede leverfunksjonsverdier
 • redusert hemoglobinnivå og andel røde blodlegemer i blodet (som i alvorlige tilfeller kan utløse anemi)
 • nyresvikt
 • lavt natriumnivå i blodet (som kan medføre tretthet, forvirring, muskelrykninger og/eller i alvorlige tilfeller, kramper)
Hydroklortiazid
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 personer):
 • lavt kaliumnivå i blodet
 • økning av fettstoffer i blodet
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 personer):
 • lavt natriumnivå i blodet
 • lavt magnesiumnivå i blodet
 • høyt urinsyrenivå i blodet
 • kløende utslett og andre typer utslett
 • nedsatt appetitt
 • mild kvalme og oppkast
 • svimmelhet, besvimelse ved oppreising
 • manglende evne til å oppnå eller opprettholde ereksjon
Sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer):
 • hevelser og blemmedannelse i huden (på grunn av økt følsomhet for sollys)
 • høyt kalsiumnivå i blodet
 • høyt blodsukker
 • sukker i urinen
 • forverring av diabetisk metabolsk status
 • forstoppelse, diaré, ubehag i mage eller tarm, leversykdommer som kan opptre sammen med gulfarging av hud eller øyne
 • uregelmessig hjerterytme
 • hodepine
 • søvnforstyrrelser
 • nedstemthet (depresjon)
 • lavt antall blodplater (noen ganger med blødninger eller blåmerker under huden)
 • svimmelhet
 • prikking eller nummenhet
 • synsforstyrrelser
Svært sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • betennelse i blodårene med symptomer som utslett, lilla-røde flekker, feber (vaskulitt)
 • utslett, kløe elveblest, puste- eller svelgevansker, svimmelhet (overfølsomhetsreaksjoner)
 • utslett i ansiktet, leddsmerter, muskellidelser, feber (lupus erytematosus)
 • sterke smerter øverst i magen (betennelse i bukspyttkjertelen)
 • pustevansker med feber, hoste, tungpustethet, andpustenhet (”Respiratory distress” inkludert lungeødem og lungebetennelse)
 • blek hud, tretthet, andpustenhet, mørk urin (hemolytisk anemi)
 • feber, sår hals eller sår i munnen på grunn av infeksjoner (leukopeni)
 • forvirring, tretthet, muskelrykninger og kramper, rask pust (hypokloremisk alkalose)
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelig data):
 • svakhet, blåmerker og hyppige infeksjoner (aplastisk anemi)
 • sterkt redusert urinmengde (mulige tegn på nyresykdom eller nyresvikt)
 • utslett, rød hud, blemmer på lepper, øyne eller munn, hudavskalling, feber (mulige tegn på erythema multiforme)
 • muskelkramper
 • feber (pyreksi)
 • svakhet (asteni)
 • hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Diovan Comp
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen/EXP henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
 • Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at esken er skadet eller viser tegn på at noen har fiklet med den.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Diovan Comp
Virkestoffer er: Valsartan 80 mg, 160 mg eller 320 mg og hydroklortiazid 12,5 mg eller 25 mg. Andre innholdsstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose; silika, kolloidal vannfri; krysspovidon;
magnesiumstearat; hypromellose; talkum.
Tabletter 80 mg/12,5 mg og 160 mg/12,5 mg: Makrogol 8000.
Tabletter 160 mg/25 mg, 320 mg/12,5 mg og 320 mg/25 mg: Makrogol 4000.
Fargestoffer: Tabletter 80 mg/12,5 mg: Titandioksid (E 171), rødt jernoksid (E 172), gult jernoksid (E 172).
Tabletter 160 mg/12,5 mg: Titandioksid (E 171), rødt jernoksid (E 172). Tabletter 160 mg/25 mg: Titandioksid (E 171), rødt jernoksid (E 172), gult jernoksid (E 172), svart jernoksid (E 172).
Tabletter 320 mg/12,5 mg: Titandioksid (E 171), rødt jernoksid (E 172), svart jernoksid (E 172).
Tabletter 320 mg/25 mg: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172).
Hvordan Diovan Comp ser ut og innholdet i pakningen
Tabletter 80 mg/12,5 mg:
Lys oransje, oval, filmdrasjert tablett merket med "HGH" på den ene siden og "CG" på den andre siden. En kalenderpakning inneholder 98 tabletter.
Tabletter 160 mg/12,5 mg:
Mørk rød, oval, filmdrasjert tablett merket med ”HHH” på den ene siden og ”CG” på den andre siden. En kalenderpakning inneholder 98 tabletter.
Tabletter 160 mg/25 mg:
Brun, oval, filmdrasjert tablett merket med ”HXH” på den ene siden og ”NVR” på den andre siden. En kalenderpakning inneholder 98 tabletter.
Tabletter 320 mg/12,5 mg:
Rosa, oval, filmdrasjert tablett med skåret kant, merket med ”NVR” på den ene siden og ”HIL” på den andre siden. En kalenderpakning inneholder 98 tabletter.
Tabletter 320 mg/25 mg:
Gul, oval, filmdrasjert tablett med skåret kant, merket med ”NVR” på den ene siden og ”CTI” på den andre siden. En kalenderpakning inneholder 98 tabletter
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Norge AS Postboks 4284 Nydalen
0401 Oslo
Tilvirker
Novartis Farma S.p.A.
Via Provinciale Schito 131 80058 Torre Annunziata Italia
Novartis Norge AS Postboks 4284 Nydalen
0401 Oslo
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.01.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

aldosteron: Hormon som produseres i binyrebarken og regulerer nivået av natrium og kalium i blodet. Aldosteron gjør at kroppen sparer på natrium, men kvitter seg med kalium. Med natrium følger vann, noe som betyr at mindre vann forsvinner fra kroppen gjennom urinen. Vannmengden i blodet øker, noe som fører til forhøyet blodtrykk.

alkalose (baseose): Forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse. En redusert hydrogenionkonsentrasjon fører til at blodets pH (surhetsgrad) stiger over 7,45.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

anuri (manglende urinutskillelse): Opphørt eller nesten opphørt urinutskillelse (mindre enn 100 ml/dag). Kan oppstå etter en alvorlig akutt nyreskade eller ved nyresykdom.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cirrhose (levercirrhose, skrumplever): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

melanom (malignt melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.