Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Diflucan 40 mg/ml pulver til mikstur, suspensjon

flukonazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Diflucan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Diflucan
 3. Hvordan du bruker Diflucan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Diflucan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Diflucan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på pakningen.
Diflucan tilhører en gruppe legemidler som kalles ”antimykotika”. Virkestoffet er flukonazol.
Diflucan brukes til behandling av soppinfeksjoner og kan også brukes for å forhindre at du får en soppinfeksjon. Den vanligste årsaken til soppinfeksjoner er en gjærsopp som kalles Candida.
Voksne
Du kan få dette legemidlet av legen din for å behandle følgende typer soppinfeksjoner:
 • Kryptokokkmeningitt – en soppinfeksjon i hjernen.
 • Coccidioidomykose – en sykdom i lunger og bronkier.
 • Infeksjoner forårsaket av Candida som finnes i blodbanen, organer (for eksempel hjerte eller lunger) eller urinveiene.
 • Sopp i slimhinnene – infeksjon som rammer innvendig i munnen eller halsen, og ved sår munn på grunn av protese.
 • Sopp i kjønnsorganer – infeksjon i skjeden eller på penis.
 • Hudinfeksjoner – for eksempel fotsopp, ringorm, soppinfeksjon i skrittet, neglinfeksjon.
Du kan også få Diflucan for å:
 • forhindre tilbakefall av kryptokokkmeningitt.
 • forhindre at du får tilbakefall av sopp i slimhinnene.
 • redusere tilbakefall av sopp i skjeden.
 • forhindre at du får en Candida-infeksjon (dersom immunforsvaret ditt er nedsatt eller ikke virker som det skal).
Barn og ungdom (0 til 17 år)
Du kan få dette legemidlet av legen din for å behandle følgende typer soppinfeksjoner:
 • Sopp i slimhinnene – infeksjon som rammer innvendig i munnen eller halsen.
 • Infeksjon forårsaket av Candida som finnes i blodbanen, organer (f.eks hjerte eller lunger) eller urinveier.
 • Kryptokokkmeningitt – en soppinfeksjon i hjernen.
Du kan også bli gitt Diflucan for å:
 • forhindre at du får en infeksjon forårsaket av Candida (hvis immunforsvaret ditt er nedsatt, og ikke virker som det skal).
 • forhindre tilbakefall av kryptokokkmeningitt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Diflucan
Bruk ikke Diflucan
 • dersom du er allergisk overfor flukonazol eller andre legemidler du får til behandling av soppinfeksjoner, eller overfor et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Symptomene kan inkludere kløe, rødfarging av huden eller pusteproblemer.
 • dersom du bruker astemizol eller terfenadin (antihistamin mot allergi).
 • dersom du bruker cisaprid (mot sure oppstøt fra magen).
 • dersom du bruker pimozid (mot psykiske lidelser).
 • dersom du bruker kinidin (mot hjerterytmeproblemer).
 • dersom du bruker erytromycin (antibiotika til behandling av infeksjoner).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Diflucan
 • dersom du har lever- eller nyreproblemer.
 • dersom du har en hjertesykdom, inkludert hjerterytmeproblemer.
 • dersom du har unormale verdier av kalium, kalsium eller magnesium i blodet.
 • dersom du utvikler alvorlige hudreaksjoner (kløe, rødhet i huden eller pustevansker).
 • dersom du merker tegn og symptomer på binyrebarksvikt (for eksempel kronisk eller langvarig tretthet, muskelsvakhet, tap av matlyst, vekttap, magesmerter) som gjør at binyrene ikke produserer tilstrekkelige mengder av visse steroidhormoner slik som kortisol.
Andre legemidler og Diflucan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ta kontakt med lege umiddelbart dersom du bruker astemizol, terfenadin (et antihistamin til behandling av allergier), cisaprid (brukes mot urolig mage), pimozid (brukes til behandling av mentale sykdommer), kinidin (brukes til behandling av hjerterytmeforstyrrelser) eller erytromycin (antibiotika til behandling av infeksjoner) ettersom disse ikke skal tas samtidig med Diflucan (se avsnittet ”Bruk ikke Diflucan”).
Noen legemidler kan interagere med Diflucan. Forsikre deg om at legen din er informert dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • rifampicin eller rifabutin (antibiotika mot infeksjoner).
 • alfentanil, fentanyl (smertestillende midler).
 • amitriptylin, nortriptylin (antidepressiva).
 • amfotericin B, vorikonazol (antimykotika).
 • warfarin (eller lignende legemidler) som virker blodfortynnende og forebygger blodpropp.
 • benzodiazepiner (midazolam, triazolam eller lignende legemidler) som brukes som sovemedisin eller mot angst.
 • karbamazepin, fenytoin (mot epilepsi).
 • nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil, felodipin og losartan (mot hypertensjonhøyt blodtrykk).
 • olaparib (brukes til behandling av eggstokkreft).
 • ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (mot avstøting av transplanterte organer).
 • cyklofosfamid, vinkaalkaloider (vinkristin, vinblastin eller liknende legemidler) til behandling av kreft.
 • halofantrin (mot malaria).
 • statiner (atorvastatin, simvastatin, fluvastatin og likende legemidler) for reduksjon av høyt kolesterolnivå.
 • metadon (smertestillende).
 • celekoksib, flurbiprofen, naproksen, ibuprofen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs)).
 • orale prevensjonsmidler.
 • prednison (steroid).
 • zidovudin, også kjent som AZT; sakinavir (brukt hos HIV-smittede pasienter).
 • legemidler mot diabetes, slik som klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid.
 • teofyllin (for å kontrollere astma).
 • tofacitinib (brukes til behandling av revmatoid artritt).
 • vitamin A (næringstilskudd).
 • ivakaftor (brukt i behandling av cystisk fibrose).
 • amiodaron (mot hjerterytmeforstyrrelser).
 • hydroklortiazid (et vanndrivende legemiddel).
Inntak av Diflucan sammen med mat og drikke
Du kan ta legemidlet sammen med, eller utenom et måltid.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du bør ikke bruke Diflucan dersom du er gravid, med mindre legen din har sagt at du kan gjøre det.
Du kan fortsette å amme etter å ha tatt én enkeltdose med 150 mg Diflucan. Du bør ikke amme dersom du tar gjentatte doser av Diflucan.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ved bilkjøring eller bruk av maskiner må det tas hensyn til at svimmelhet eller kramper kan forekomme.
Diflucan pulver til mikstur, suspensjon inneholder sukrose (sukker), natriumbenzoat og natrium (salt)
 • Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 • Doser på 10 ml inneholder 5,5 g eller mer sukker. Dette bør det tas hensyn til hos pasienter med diabetes mellitus (sukkersyke).
 • Kan være skadelig for tennene dersom det brukes i perioder på mer enn 2 uker.
 • Flasken på 60 ml inneholder 83 mg natriumbenzoat per flaske. Dette tilsvarer 2,38 mg/ml.
 • Natriumbenzoat kan føre til økt gulsott (gulfarging av hud og øyne) hos nyfødte babyer (opptil 4 ukers alder).
 • Ferdigblandet Diflucan 40 mg/ml mikstur, suspensjon inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per 20 ml (høyeste anbefalte dose), og er så godt som ”natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Diflucan
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Det er best å ta medisinen til samme tid hver dag.
Anbefalte doser av dette legemidlet for ulike infeksjoner er nedenfor.

Tilstand

Dose

For behandling av kryptokokkmeningitt

400 mg første dag, deretter 200 mg til 400 mg én gang daglig i 6 til 8 uker, eller lengre hvis nødvendig. Dosen kan noen ganger økes opptil 800 mg

For å hindre tilbakefall av kryptokokkmeningitt

200 mg én gang daglig til du får beskjed om å stoppe

For behandling av coccidioidomykose

200 mg til 400 mg én gang daglig i fra 11 måneder opptil 24 måneder eller lengre hvis nødvendig. Dosen kan noen ganger økes opptil 800 mg

For behandling av indre soppinfeksjoner forårsaket av Candida

800 mg første dag, deretter 400 mg én gang daglig til du får beskjed om å stoppe

For behandling av soppinfeksjoner i slimhinnene innvendig i munnen eller halsen, og ved sår munn på grunn av protese

200 mg til 400 mg første dag, og deretter 100 mg til 200 mg én gang daglig til du får beskjed om å stoppe

For behandling av sopp i slimhinnene – dosen er avhengig av hvor infeksjonen er

50 mg til 400 mg én gang daglig i 7 til 30 dager til du får beskjed om å stoppe

For å hindre tilbakefall av soppinfeksjoner i slimhinnene innvendig i munn og hals

100 mg til 200 mg én gang daglig, eller 200 mg 3 ganger per uke så lenge det er en risiko for at du kan få en infeksjon

For behandling av soppinfeksjon på kjønnsorganene (genital sopp)

150 mg som en enkeltdose

For å forhindre tilbakefall av soppinfeksjon i skjeden

150 mg hver tredje dag, totalt 3 doser (dag 1, 4 og 7), og deretter én gang i uken så lenge det er en risiko for at du kan få en infeksjon

For behandling av soppinfeksjoner i hud og negler

Avhengig av hvor infeksjonen er: 50 mg daglig, 150 mg én gang per uke, eller 300 mg til 400 mg én gang per uke i 1 til 4 uker (opptil 6 uker ved fotsopp, ved behandling av infiserte negler inntil den smittede neglen er skiftet ut)

For å forhindre soppinfeksjoner forårsaket av Candida (hvis immunforsvaret ditt er nedsatt og ikke virker som det skal)

200 mg til 400 mg én gang daglig så lenge det er en risiko for at du kan få en infeksjon

Ungdom fra 12 opptil 17 år
Følg doseanvisningen fra legen (enten voksen- eller barnedose).
Barn opptil 11 år
Maksimal dose til barn er 400 mg/dag.
Dosen beregnes ut ifra barnets vekt i kg.

Tilstand

Daglig dose

Soppinfeksjon i slimhinner og hals forårsaket av Candida – dose og varighet er avhengig av infeksjonens alvorlighetsgrad, samt hvor infeksjonen er

3 mg per kg kroppsvekt én gang daglig (6 mg per kg kroppsvekt kan gis første dag)

Kryptokokkhjernehinne-betennelse eller indre soppinfeksjoner forårsaket av Candida

6 mg til 12 mg per kg kroppsvekt én gang daglig

For å hindre tilbakefall av kryptokokkhjernehinnebe-tennelse

6 mg per kg kroppsvekt én gang daglig

For å forhindre at barn får Candida-infeksjoner (dersom immunsystemet deres ikke virker som det skal)

3 mg til 12 mg per kg kroppsvekt én gang daglig

Bruk hos barn fra 0 til 4 uker
Bruk hos barn fra 3 til 4 uker:
Samme dose som over, men gitt annenhver dag.
Maksimal dose er 12 mg per kg kroppsvekt hver 48. time.
Bruk hos barn yngre enn 2 uker:
Samme dose som over, men gitt hver 3. dag.
Maksimal dose er 12 mg per kg kroppsvekt hver 72. time.
Eldre
Vanlig voksendose skal gis med mindre du har nyreproblemer.
Pasienter med nyreproblemer
Legen din kan endre dosen, avhengig av din nyrefunksjon.
Instruksjoner for blanding av mikstur
Det er anbefalt at farmasøyten gjør klar Diflucan mikstur før utlevering. Dersom farmasøyten likevel ikke har gjort klart miksturen for deg, finner du en bruksanvisning på slutten av dette pakningsvedlegget under et avsnittet ”Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell eller for pasienter (dersom farmasøyten ikke har gjort klar miksturen)”.
Bruksanvisning
Rist den lukkede flasken med ferdigblandet mikstur hver gang før bruk.
Instruksjoner for hvordan man bruker målesprøyten (sprøyten som brukes til å gi riktig dose via munnen (oralt)):
Rist den ferdigblandede miksturen godt.
 1. Åpne flasken (sikkerhetskork).
 2. Adapteren settes på målesprøyten og deretter inn i flaskehalsen (figur 1).
 3. Snu flasken med målesprøyten opp ned og trekk ut mengden av mikstur som forskrevet av lege (figur 2). Målestrekene på sprøyten er vist i ml. En maksimal dose på 400 mg daglig bør ikke overskrides hos barn (se pkt. 3 ”Hvordan du bruker Diflucan”).
 4. Fjern målesprøyten fra flasken;
 5. Legemidlet gis direkte i munnen med målesprøyten. Pasienten bør være i oppreist stilling under administrasjonen. Sett målesprøyten mot innsiden av kinnet og tøm miksturen sakte inn i pasientens munn (figur 3).
 6. Skyll målesprøyten etter bruk.
 7. Lukk flasken med sikkerhetskorken, adapteren vil være igjen på flaskehalsen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Mangler tekstalternativ for bilde
For dosekonvertering av pulver til mikstur, suspensjon fra mg/ml til ml/kg kroppsvekt for barn, se pkt. 6.
For voksne pasienter må dosen beregnes i ml i henhold til anbefalt dosering i mg og preparatets styrke.
Dersom du tar for mye av Diflucan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar for mye Diflucan kan du føle deg uvel. Kontakt legen din eller nærmeste legevakt umiddelbart. Symptomene på en mulig overdose kan inkludere å høre, se, føle og tenke ting som ikke er virkelig (hallusinasjoner og paranoid atferd). Symptomatisk behandling (med støttende tiltak og mageskylling ved behov) kan være hensiktsmessig.
Dersom du har glemt å ta Diflucan
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Dersom du glemmer å ta en dose skal du ta den med en gang du husker det. Dersom det nærmer seg tidspunktet for neste dose skal du ikke ta den glemte dosen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen få mennesker utvikler allergiske reaksjoner, men alvorlige allergiske reaksjoner er sjeldne. Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Kontakt lege umiddelbart dersom du får noen av de følgende symptomene:
 • plutselig gisping, pustevansker eller tetthet i brystet
 • hevelse i øyelokk, ansikt eller lepper
 • kløe over hele kroppen, rødfarget hud eller kløende, røde flekker
 • hudutslett
 • alvorlige hudreaksjoner slik som et utslett som gir blemmer (dette kan påvirke munn og tunge)
Diflucan kan påvirke leveren din. Tegn på leverproblemer er:
 • tretthet
 • tap av matlyst
 • oppkast
 • gulhet i hud eller i det hvite i øynene dine (gulsott)
Dersom noe av dette oppstår, slutt å ta Diflucan og ta kontakt med lege umiddelbart.
Andre bivirkninger
Hvis noen av de følgende bivirkningene blir alvorlige, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, vennligst informer lege eller apotek.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer) er:
 • hodepine
 • magesmerter, diaré, kvalme, oppkast
 • endringer i leverfunksjonsverdier
 • utslett
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer) er:
 • reduksjon i antall røde blodceller, kan gjøre huden blek og forårsake svakhet eller åndenød
 • nedsatt appetitt
 • søvnløshet, døsighet
 • anfall, svimmelhet, kribling, prikking eller nummenhet, endret smakssans
 • fordøyelsesproblemer, luft i magen, munntørrhet
 • muskelsmerter
 • leverskade og gulfarget hud og øyne (gulsott)
 • blemmer (elveblest), kløe, økt svetting
 • tretthet, generell følelse av uvelhet, feber
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer) er:
 • lavere nivå enn normalt av hvite blodceller som hjelper til å bekjempe infeksjoner og blodceller som hjelper til å stoppe blødninger
 • rød eller fiolett misfarging av huden, som kan skyldes lavt blodplatetall eller andre forandringer i blodceller
 • forandringer i blodsammensetningen (høye blodnivåer av kolesterol, fettstoffer)
 • lavt nivå av kalium i blodet
 • skjelvinger
 • unormalt elektrokardiogram (EKG), forandringer i hjerterytme
 • leversvikt
 • allergiske reaksjoner (av og til alvorlige), inkludert utbredt utslett og hudavskalling, alvorlige hudreaksjoner, hevelse i lepper eller ansikt
 • håravfall
Frekvens er ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • overfølsomhetsreaksjon med hudutslett, feber, hovne kjertler, økning i en bestemt type hvite blodceller (eosinofili) og betennelse i indre organer (lever, lunger, hjerte, nyre og tykktarm) (legemiddelreaksjon eller utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS))
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Diflucan
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken og ytterkartongen etter ”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i måneden.
Pulver til mikstur, suspensjon:
 • Pulveret oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevar flasken godt lukket.
 • Oppbevar den ferdigblandede miksturen ved høyst 30ºC, skal ikke fryses.
 • Holdbarheten til ferdigblandet mikstur er 28 dager.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Rester av miksturen skal kastes 28 dager etter utblanding. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Diflucan
 • Virkestoff er flukonazol. 1 ml ferdigblandet mikstur inneholder 40 mg flukonazol.
 • Andre innholdsstoffer er: sukrose, vannfri kolloidal silika, titandioksid (E 171), xantangummi (E415), natriumsitrat, vannfri sitronsyre, natriumbenzoat (E211) og naturlig appelsinsmak (inneholder appelsinolje og maltodekstrin) (se avsnitt 2, Diflucan pulver til mikstur, suspensjon inneholder sukrose (sukker), natriumbenzoat og natrium (salt)).
Hvordan Diflucan ser ut og innholdet i pakningen
Diflucan 40 mg/ml pulver til mikstur, suspensjon i en flaske som rommer 60 ml: Gir 35 ml ferdigblandet mikstur
 • Diflucan 40 mg/ml pulver til mikstur, suspensjon kommer i en flaske på 60 ml som inneholder 24,4 g pulver. Ferdigblandet mikstur har et volum på 35 ml.
 • Diflucan 40 mg/ml pulver til mikstur, suspensjon er et tørt hvitt til gulhvitt pulver. Etter at vann er tilsatt pulveret (som beskrevet under) dannes en hvit til gulhvit mikstur med appelsinsmak.
 • I hver flaske gir blandingen av pulver og vann 35 ml mikstur.
 • En 5 ml gradert målesprøyte og en flaskeadapter følger med for å måle opp riktig dose.
MT-innehaver og ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
Fareva Amboise, Zone Industrielle,
29 route des Industries,
37530, Poce-sur-Cisse
Frankrike
Diflucan er et registrert varemerke som tilhører Pfizer Inc.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell eller for pasienter (dersom farmasøyten ikke har gjort klar miksturen):Instruksjoner for blanding av mikstur
Den ferdigblandete miksturen er en hvit til gulhvit suspensjon med appelsinsmak.
Diflucan 40 mg/ml pulver til mikstur, suspensjon i en flaske som rommer 60 ml: Gir 35 ml ferdigblandet mikstur
 1. Bank lett på flasken for å få løs pulveret.
 2. Tilsett en liten mengde vann uten kullsyre, og rist kraftig. Tilsett deretter vann opp til det nivået som er merket av (Mangler tekstalternativ for bilde) på flasken (dette tilsvarer totalt 24 ml vann).
 3. Rist godt i 1-2 minutter for å oppnå en godt utblandet mikstur.
 4. Etter blanding vil utnyttbart volum være 35 ml.
 5. Skriv utløpsdatoen til den ferdigblandede miksturen på flaskeetiketten (holdbarheten til ferdigblandet mikstur er 28 dager). Rester av miksturen skal ikke brukes etter denne datoen og bør leveres på apoteket.
Dosekonvertering av pulver til mikstur, suspensjon fra mg/ml til ml/kg kroppsvekt for barn:
Diflucan 40 mg/ml pulver til mikstur, suspensjon:
Hos barn skal Diflucan pulver til mikstur, suspensjon, måles opp så nøyaktig som mulig i henhold til følgende formel:
Mangler tekstalternativ for bilde
Graderingene på målesprøyten er i trinn på 0,2 ml. For vekt og doser imellom må dosen som skal gis i ml, beregnes og deretter rundes opp eller ned til nærmeste gradering på målesprøyten.
Et barn som for eksempel veier 23 kg og som har fått foreskrevet Diflucan 6 mg/kg/dag, bør få en dose på 138 mg/dag, tilsvarende 3,45 ml av 40 mg/ml mikstur, suspensjon. Dosen kan rundes ned til 3,4 ml, den nærmeste graderingen på målesprøyten, for å gi riktig dose.
En maksimal dose på 400 mg daglig skal ikke overskrides hos barn (se tabell *).
Bruk av Diflucan 40 mg/ml pulver til mikstur, suspensjon er ikke anbefalt ved vekt under 15 kg. Ved vekt under 15 kg er det anbefalt å bruke Diflucan 10 mg/ml pulver til mikstur, suspensjon.

Dosering (tilsvarende dose i ml/dag)

Vekt i kg

3 mg/kg/dag

6 mg/kg/dag

12 mg/kg/dag

15 kg

1,2 ml

2,2 ml

4,6 ml

20 kg

1,6 ml

3,0 ml

6,0 ml

25 kg

1,8 ml

3,8 ml

7,6 ml

30 kg

2,2 ml

4,6 ml

9,0 ml

35 kg

2,6 ml

5,2 ml

10,0 ml*

40 kg

3,0 ml

6,0 ml

10,0 ml*

50 kg

3,8 ml

7,6 ml

10,0 ml*


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antimykotika (antimykotikum): Legemiddel som virker mot sopp.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

binyrebarksvikt (binyrebarkinsuffisiens): Tilstand der utskillelsen av steroidhormoner fra binyrebarken er for lav i forhold til kroppens behov.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kryptokokkmeningitt: Hjernehinnebetennelse forårsaket av gjærsoppen Cryptococcus neoformans.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.