Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Dicloxacillin Orion 250 mg kapsler, harde

Dicloxacillin Orion 500 mg kapsler, harde

dikloksacillin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dicloxacillin Orion er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dicloxacillin Orion
 3. Hvordan du bruker Dicloxacillin Orion
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dicloxacillin Orion
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Dicloxacillin Orion er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dikloksacillin, virkestoffet i Dicloxacillin Orion, tilhører en gruppe legemidler som kalles penicilliner (antibiotika). Det hindrer bakterier i å danne en normal cellevegg. Dicloxacillin Orion brukes til behandling av infeksjoner forårsaket av visse typer stafylokokker.
Legen din kan ha foreskrevet Dicloxacillin Orion til deg for behandling av andre sykdommer. Følg alltid legens instruksjoner.
 
2. Hva du må vite før du bruker Dicloxacillin Orion
Bruk ikke Dicloxacillin Orion
 • dersom du er allergisk overfor dikloksacillin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du allergisk overfor penicillin.
 • dersom du har en allergisk reaksjon (type I) overfor cefalosporiner.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Dicloxacillin Orion
 • dersom du er allergisk overfor andre legemidler som brukes til behandling av infeksjoner (cefalosporiner, cefamyciner, 1-oksabetalaktamer og karbapenemer).
Kontakt legen umiddelbart dersom du opplever følgende under behandlingen
 • en allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon),
 • kraftig eller langvarig blodig diaré (et symptom på antibiotika-assosiert kolitt)
Vær oppmerksom på at legen kan kontrollere lever- og nyrefunksjonen, og blodstatus, særlig dersom behandlingen pågår over lengre perioder. Dersom legemidlet skal gis til et nyfødt barn, er det nødvendig med tett oppfølging.
Barn
Dicloxacillin Orion kan ikke gis til for tidlig fødte (premature) og nyfødte barn.
Dicloxacillin Orion er ikke anbefalt til barn som veier under 20 kg.
Andre legemidler og Dicloxacillin Orion
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler, naturlegemidler og kosttilskudd.
Kontakt legen din dersom du tar:
 • legemidler som inneholder probenecid (mot gikt), siden disse kan øke konsentrasjonen av dikloksacillin i blodet ditt.
 • p-piller, siden dikloksacillin i sjeldne tilfeller kan redusere effekten av disse.
 • warfarin/dikumarol (blodfortynnende legemidler), siden dikloksacillin kan redusere effekten av disse.
 • metotreksat (legemiddel til behandling av artritt), siden dikloksacillin kan øke risikoen for bivirkninger av metotreksat.
Inntak av Dicloxacillin Orion sammen med mat og drikke
Dicloxacillin Orion skal ikke tas sammen med et måltid. Kapslene skal svelges hele med minst et halvt glass vann. Kapslene skal ikke tas i liggende stilling eller umiddelbart før sengetid. Dosen skal tas minst 1 time før eller 2 timer etter et måltid.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Dikloksacillin bør ikke brukes under graviditet. Rådfør deg med lege før du tar Dicloxacillin Orion dersom du er gravid.
Amming
Dikloksacillin skilles ut i morsmelk. Rådfør deg med lege før du tar Dicloxacillin Orion.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ingen kjent påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Dicloxacillin Orion inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder 0,6 mmol (eller 12,7 mg) natrium i én 250 mg kapsel og 1,1 mmol (eller 25,3 mg) natrium i én 500 mg kapsel. Dette bør tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.
 
3. Hvordan du bruker Dicloxacillin Orion
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne
Den anbefalte dosen er 500 mg til 1 gram 3-4 ganger daglig. Ved kraftige og alvorlige infeksjoner kan den daglige dosen økes til maksimalt 6 gram.
Barn 20 til 40 kg
Den anbefalte dosen er 250 mg 3-4 ganger daglig. Ved kraftige og alvorlige infeksjoner kan den den daglige dosen dobles.
Barn (over 40 kg)
Den anbefalte dosen er 500 mg 3-4 ganger daglig. Ved kraftige og alvorlige infeksjoner kan den daglige dosen økes til maksimalt 6 gram.
Siden erfaringen med bruk hos for tidlig fødte (premature) og nyfødte barn er begrenset, kan det ikke gis doseanbefalinger for denne aldersgruppen. Kapsler anbefales ikke for barn som veier under 20 kg.
Nedsatt nyrefunksjon
Det kan være nødvendig å redusere dosen. Følg legens råd.
Kapslene må svelges hele med minst et halvt glass vann og ikke i liggende stilling eller umiddelbart før sengetid. Dosen må tas minst 1 time før eller 2 timer etter et måltid. Følg alltid legens instruksjoner.
Dersom du tar for mye av Dicloxacillin Orion
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på en overdose kan omfatte ubehag i magen, forstyrrelser i elektrolyttbalansen, kramper, nedsatt bevissthet og nyresvikt.
Dersom du har glemt å ta Dicloxacillin Orion
Ta den glemte dosen så fort du husker det. Den neste dosen tas først etter 4 timer slik at mengden av dette legemidlet holder seg jevnt i kroppen. Forsett deretter å ta dette legemidlet slik legen har foreskrevet. Husk å ta medisinen regelmessig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (kan forekomme hos inntil enn 1 av 10 personer):
 • diaré, kvalme, oppkast, fordøyelsesproblemer og luft i magen
 • utslett.
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
 • elveblest og kløe.
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
 • alvorlige allergiske reaksjoner (en anafylaktisk reaksjon)
 • endringer i blodverdier og nedbryting av blodceller (agranulocytose, eosinofili, trombocytopeni, nøytropeni, benmargssuppresjon, hemolytisk anemi, leukopeni, granulocytopeni)
 • lavt blodtrykk, sjokk og død
 • pusteproblemer, astmalignende pusting, nysing, hevelse i svelget
 • smerter i spiserøret, betennelse i spiserøret, sår i spriserøret, magesmerter, pseudomembranøs kolitt (betennelse i tykktarmen)
 • kolestatisk hepatitt (gulsott med kløe)
 • angionevrotisk ødem (Quinckes ødem) (rask utvikling av hevelser i hud og slimhinner i f.eks. ansiktet og halsen)
 • leddsmerter, muskelsmerter
 • ulike typer nyresykdommer som kan føre til nedsatt nyrefunksjon. Blod i urinen, skummende urin på grunn av proteiner i urinen
 • feber.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • soppinfeksjon i munnen og magen
 • økt følsomhet
 • serum sykdom (sakte utviklende overfølsomhetsreaksjon som kan føre til symptomer som feber, generell sykdomsfølelse, kløe, leddsmerter, utslett og hovne lymfeknuter)
 • leverskade
 • muskelrykninger
 • sykdomsfølelse
 • økt kreatinin i blodet, forbigående asymptomatiske økninger i alkalisk fosfatase, ASAT og ALAT.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Dicloxacillin Orion
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Dicloxacillin Orion
 • Virkestoff er dikloksacillinnatrium som tilsvarer 250 mg eller 500 mg dikloksacillin i én kapsel.
 • Andre innholdsstoffer er:
  • kapselinnhold: magnesiumstearat og kolloidal, vannfri silika
  • kapselskall: gelatin, vann og titaniumdioksid (E 171)
  • trykkfarge: skjellakk, vannfri etanol, isopropylalkohol, butylalkohol, propylenglykol, konsentrert ammoniakkløsning, sort jernoksid (E 172), kaliumhydroksid og renset vann.
Hvordan Dicloxacillin Orion ser ut og innholdet i pakningen
Dicloxacillin Orion 250 mg kapsler, harde:
Off-white/off-white størrelse “2” harde gelatinkapsler fylt med hvitt til off-white pulver, og merket med “Y” på den off-white toppen og “14” på den off-white bunnen med svart blekk.
Dicloxacillin Orion 500 mg kapsler, harde:
Off-white/off-white størrelse “0” harde gelatinkapsler fylt med hvitt til off-white pulver, og merket med “Y” på den off-white toppen og “15” på den off-white bunnen med svart blekk.
Pakningsstørrelser:
250 mg: 30 kapsler.
500 mg: 30, 50 og 100 kapsler.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Lokal representant
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Dicloxacillin Orion (Danmark, Island, Norge)
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.06.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

granulocytopeni: Mangel på en type hvite blodceller som kalles granulocytter. Granulocytter utgjør en viktig del i kroppens forsvar mot infeksjoner. Ved granulocytopeni er kroppen defor mer utsatt for infeksjoner. Årsaken til granulocyttmangelen er ofte at benmargen, hvor kroppen danner granulocyttene, er skadet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.