Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Dicloxacillin Bluefish 250 mg kapsler, harde

Dicloxacillin Bluefish 500 mg kapsler, harde

dikloksacillin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dicloxacillin Bluefish er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dicloxacillin Bluefish
 3. Hvordan du bruker Dicloxacillin Bluefish
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dicloxacillin Bluefish
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Dicloxacillin Bluefish er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dicloxacillin Bluefish inneholder dikloksacillin som er et antibiotikum av penicillintypen. Det hindrer bakteriene i å danne ny cellevegg og har således en dødelig effekt på bakteriene. Dicloxacillin Bluefish brukes ved infeksjoner forårsaket av såkalte stafylokokker, f.eks sårinfeksjoner, verkebyll (abscess) og betennelse i benvev (osteomyelitt).
 
2. Hva du må vite før du bruker Dicloxacillin Bluefish
Bruk ikke Dicloxacillin Bluefish
 • dersom du er allergisk overfor penicilliner eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Dicloxacillin Bluefish.
Hvis du er allergisk mot andre antibiotika, bør du rådføre deg med legen din før du tar Dicloxacillin Bluefish. Det forekommer at personer som er allergiske mot andre antibiotika også reagerer på Dicloxacillin Bluefish. Hvis du får diaré når du tar Dicloxacillin Bluefish, må du rådføre deg med legen din. Dette gjelder også hvis diaréen oppstår flere uker etter at du har tatt Dicloxacillin Bluefish.
Andre legemidler og Dicloxacillin Bluefish
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Probenecid (brukes til behandling av urinsyregikt)
Samtidig bruk av probenecid hemmer nyreutskillelsen av penicillin og medfører økt mengde penicillin i blodet over lengre tid.
Prevensjonsmidler (p-piller)
Antibiotika kan i sjeldne tilfeller redusere virkningen av p-piller ved å påvirke opptaket fra tarmen.
Metotreksat (brukes til behandling av kreft og forstyrrelser i immunsystemet)
Samtidig bruk av metotreksat kan gi økt effekt/bivirkninger av metotreksat på grunn av redusert utskillelse.
Dikumarolpreparater (blodfortynnende legemidler)
Effekten av warfarin/dikumarol kan minke ved samtidig behandling med dikloksacillin. Kombinasjonen kan kreve dosetilpasning.
Inntak av Dicloxacillin Bluefish sammen med mat og drikke og alkohol
Dicloxacillin Bluefish bør tas minst 1 time før eller 2 timer etter et måltid. Kapslene skal svelges hele og skylles ned med rikelig mengde væske. De skal ikke inntas liggende eller umiddelbart før sengetid.
Graviditet og amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Lang erfaring ved bruk av Dicloxacillin Bluefish under graviditet viser liten risiko for skadelige effekter.
Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes, men det er lite sannsynlig at de kan få skadelige effekter. Rådfør deg med lege før bruk av Dicloxacillin Bluefish ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Dicloxacillin Bluefish inneholder natrium
Dicloxacillin Bluefish 250mg inneholder 12,2 mg natrium per 250 mg.
Dicloxacillin Bluefish 500mg inneholder 24,4 mg natrium per 500 mg.
Dicloxacillin Bluefish 250 mg: Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver 250 mg kapsel, og er så godt som "natriumfritt".
Dicloxacillin Bluefish 500 mg: Dette legemidlet inneholder 24,4 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver 500 mg kapsel. Dette tilsvarer 1,2 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
 
3. Hvordan du bruker Dicloxacillin Bluefish
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen, som tilpasser den individuelt for deg. Doseringen er avhengig av alder og kroppsvekt, samt type infeksjon og alvorlighetsgrad. Behandlingen skal fortsette så lenge som det er angitt på apoteketiketten, selv om man kjenner seg bra.
Den anbefalte dosen for voksne er 500 mg til 1g gitt 3-4 ganger daglig, men dette kan økes til 6 g dersom infeksjonen er alvorlig. Dosetilpasning kan være nødvendig hos pasienter med nyresvikt.
Bruk av Dicloxacillin Bluefish hos barn
Den anbefalte dosen er:
20-40 kg: 250 mg gitt 3-4 ganger daglig. Dette kan dobles ved alvorlige infeksjoner.
>40 kg: 500 mg gitt 3-4 ganger daglig. Dette kan økes til 6 g ved alvorlige infeksjoner.
Dersom du tar for mye av Dicloxacillin Bluefish
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Dicloxacillin Bluefish
 • Dersom du har glemt en dose, skal du ta den så snart du husker det. Dersom det snart er tid for neste dose, skal du droppe den glemte dosen.
 • Fortsett deretter med din vanlige doseringsplan.
 • Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Dicloxacillin Bluefish
Dersom du avbryter behandlingen for tidlig er det risiko for at infeksjonen kommer tilbake.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Oppsøk legehjelp omgående dersom noen av disse alvorlige bivirkningene oppstår:
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
 • Leukopeni (generell svakhet, betennelsestendens (infeksjoner), særlig sår hals og feber, på grunn av endringer i blodet (redusert antall hvite blodceller). Kan bli alvorlig. Kontakt lege omgående dersom du får feber.
 • Strupehodeødem (hevelser i strupehodet med heshet, hoste, svelge- og pustevansker. Alvorlig risiko for kvelning ved hevelser i svelget). Kan være livstruende
 • Anafylaksi (plutselig utslett, pustevansker og besvimelse innen minutter eller timer på grunn av overfølsomhet). Kan være livstruende
 • Benmargshemming (tretthet, blødninger i hud og slimhinner, infeksjoner og feber på grunn av endringer i blodet)
 • Agranulocytose eller nøytropeni/granulocytopeni, generell svakhet, betennelsestendens (infeksjoner), særlig sår hals og feber, på grunn av endringer i blodet (sterkt redusert antall hvite blodceller)
 • Trombocytopeni (blødninger i hud og slimhinner og blåmerker på grunn av for få blodplater i blodet)
 • Hemolytisk anemi (alvorlig blodmangel med gulsott)
 • Bronkospasme (pustevansker/astmaliknende anfall/kortpustethet)
 • Kretsløpssvikt (sjokk/besvimelse)
 • Laryngospasme (spasmer i svelget og pustevansker)
 • Pseudomembranøs kolitt (kraftig diaré som følge av betennelse i tykktarmen)
 • Kolestatisk hepatitt (gulsott med kløe)
 • Nyresvikt (kvalme, oppkast, generelt ubehag og avtagende urinproduksjon)
 • Interstitiell nefritt (langsom reduksjon i nyrefunksjon med smerter i korsryggen og uklar eller blodig urin)
 • Dødsfall
 • Angionevrotisk ødem eller Quinckes ødem (rask utvikling av hevelser i slimhinnene i ansiktet)
Andre bivirkninger:
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
 • Fordøyelsesbesvær (halsbrann/sure oppstøt)
 • Luft i magen (tarmgass)
 • Diaré
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Utslett
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
 • Elveblest (urticaria)
 • Kløe
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
 • Hematuri (blod i urinen). Kan bli alvorlig. Rådfør deg med lege
 • Eosinofili (stort antall av en viss type hvite blodceller). Dette er symptomfritt men kan ses i blodprøver
 • Hypotensjon (lavt blodtrykk som kan ledsages av svimmelhet og eventuelt besvimelse)
 • Heshet
 • Nysing
 • Sår, smerter eller betennelse i spiserøret
 • Magesmerter
 • Muskelsmerter
 • Leddsmerter (artralgi)
 • Tubulær nyresykdom
 • Nedsatt nyrefunksjon
 • Proteinuri (albumin i urinen som gir skummende urin). Dette ses i blodprøver. Rådfør deg med lege
 • Feber
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Soppinfeksjoner i fordøyelsessystemet
 • Overfølsomhet
 • Serumsyke (overfølsomhetsreaksjon som utvikles langsomt og kan gi symptomer som feber, sykdomsfølelse, kløe, leddsmerter, utslett og hovne lymfeknuter)
 • Leverskade
 • Muskelrykninger
 • Ubehag
 • Økt blodkreatinin, forbigående økninger i alkalisk fosfatase, ASAT og ALAT uten symptomer.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Dicloxacillin Bluefish
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Etter åpning av plastboksen er holdbarheten 1 år.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Dicloxacillin Bluefish
 • Virkestoff er dikloksacillin.
 • Andre innholdsstoffer magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika, gelatin, titandioksid (E171) og svart jernoksid (E172).
Hvordan Dicloxacillin Bluefish ser ut og innholdet i pakningen
250 mg:
Offwhite /Offwhite størrelse '2' harde gelatinkapsler fylt med hvitt til offwhite pulver, merket med svart trykkfarge med ‘Y’ på den offwhite toppen og '14' på den offwhite bunnen.
500 mg:
Offwhite /Offwhite størrelse '0' harde gelatinkapsler fylt med hvitt til offwhite pulver, merket med svart trykkfarge med ‘Y’ på den offwhite toppen og '15' på den offwhite bunnen.
Pakningsstørrelse(r)
For «tropical» blister: 10, 20, 14, 30, 50 og 100×1 kapsler
For plastboks: 16, 30, 50, 60, 100, 250 og 500 kapsler
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bluefish Pharmaceuticals AB
P.O. Box 49013
S-100 28 Stockholm
Sverige
Tilvirker
Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
S-113 30 Stockholm
Sverige
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Navn på medlemsland

Legemidlets navn

Danmark, Norge, Island

Dicloxacillin Bluefish

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.01.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abscess (byll, abscessdannelse, bylldannelse): Avgrenset infeksjon som gir bylldannelse i vevet. Som regel infeksjon med bakterier. Byllen fylles med puss, som består av vevsrester, bakterier og hvite blodceller.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

granulocytopeni: Mangel på en type hvite blodceller som kalles granulocytter. Granulocytter utgjør en viktig del i kroppens forsvar mot infeksjoner. Ved granulocytopeni er kroppen defor mer utsatt for infeksjoner. Årsaken til granulocyttmangelen er ofte at benmargen, hvor kroppen danner granulocyttene, er skadet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hematuri: Blod i urinen.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.