Dicloxacillin Bluefish

Bluefish


Penicillinaseresistent penicillin.

J01C F01 (Dikloksacillin, Penicillin)KAPSLER, harde 250 mg og 500 mg: Hver kapsel inneh.: Dikloksacillinnatrium tilsv. dikloksacillin 250 mg, resp. 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av penicillinasedannende stafylokokker, f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt. Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Dosering

Voksne: 500-1000 mg 3-4 ganger daglig. Ved mer alvorlige infeksjoner kan døgndosen økes til 6 g.
Barn: >40 kg: 500 mg 3-4 ganger daglig. Ved mer alvorlige infeksjoner kan døgndosen økes til 6 g. 20-40 kg: 250 mg 3-4 ganger daglig. Ved alvorlige infeksjoner kan døgndosen dobles. <20 kg: Ikke anbefalt. Doseringsanbefalinger kan ikke gis for premature og nyfødte pga. begrenset erfaring, se Forsiktighetsregler.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering kan være nødvendig. Eldre: Se Forsiktighetsregler.
Administrering: Skal ikke inntas liggende eller umiddelbart før sengetid. Bør tas på tom mage minst 1 time før eller 2 timer etter mat for maks. absorpsjon. Svelges hele med minst 1/2 glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Penicillinallergi. Type I-reaksjon overfor cefalosporiner.

Forsiktighetsregler

Forårsakende organismer og deres følsomhet skal påvises før behandlingsstart. Forsiktighet bør utvises pga. mulig kryssoverfølsomhet mellom penicilliner, cefalosporiner, cefamyciner, 1-oksa-betalaktamer og karbapenemer. Penicillin kan gi alvorlige overfølsomhetsreaksjoner som krever akutt symptomatisk behandling. Ved allergisk reaksjon skal legemidlet seponeres og egnet behandling gis. Antibiotika kan gi overvekst av ikke-følsomme organismer. Ved nye bakterie- eller soppinfeksjoner, bør egnet behandling iverksettes og seponering vurderes. Pseudomembranøs kolitt er rapportert, det er viktig å vurdere denne diagnosen ved diaré og iverksette egnet behandling straks diagnosen foreligger. Barn: Hos nyfødte kan ufullstendig utviklet nyrefunksjon medføre utilstrekkelig utskillelse og høyt serumnivå av dikloksacillin. Hyppig plasmakonsentrasjonsmåling og tett bivirkningsovervåkning bør foretas. Eldre: Da forhøyet serumkreatinin er rapportert ved profylaktisk bruk av høye doser hos eldre som har gjennomgått full hofteoperasjon, bør nyrefunksjonen kontrolleres før og under behandling. Behandlingskontroll: Ved langtidsbehandling bør nyre-, lever- og hematopoetisk funksjon kontrolleres regelmessig. Leukocytt- og differensialtelling bør foretas ved behandlingsstart og deretter minst ukentlig. Hjelpestoffer: Kapsler 250 mg: Inneholder <1 mmol natrium, dvs. praktisk talt natriumfritt. Kapsler 500 mg: Inneholder 24,4 mg natrium, tilsv. 1,2% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak på 2 g for en voksen.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av probenecid hemmer tubulær sekresjon av penicillin som gir økt plasmakonsentrasjon av penicillin over lengre tid. Systemiske antibiotika kan i sjeldne tilfeller redusere effekten av orale antikonseptiva ved å påvirke intestinal reabsorpsjon. Samtidig bruk av metotreksat kan gi økt effekt/toksisitet av metotreksat pga. redusert utskillelse. Effekten av warfarin/dikumarol kan minke ved samtidig behandling, kombinasjonen kan kreve dosejustering. Aminoglykosider og penicilliner kan hemme hverandre in vitro.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lang klinisk erfaring indikerer liten risiko. Kan brukes under graviditet.
Amming: Utskilles i liten grad i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes skades, men risiko for påvirkning av tarm- og munnflora kan ikke utelukkes. Små mengder av virkestoff i morsmelk kan gi økt risiko for sensibilisering. Forsiktighet bør derfor utvises ved forskrivning til ammende.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Sjeldne Agranulocytose, benmargssvikt, eosinofili, granulocytopeni, hemolytisk anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, dyspepsi, flatulens, kvalme, oppkast
Sjeldne Abdominalsmerte, pseudomembranøs kolitt, øsofageal smerte, øsofagitt, øsofagusulcer
Generelle
Sjeldne Feber
Ukjent frekvens Malaise
Hud
Vanlige Utslett
Mindre vanlige Kløe, urticaria
Sjeldne Angioødem
Immunsystemet
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon
Ukjent frekvens Overfølsomhet, serumsyke
Infeksiøse
Ukjent frekvens Soppinfeksjon i munnhulen og abdomen
Kar
Sjeldne Hypotensjon, sirkulatorisk kollaps og dødsfall
Lever/galle
Sjeldne Kolestatisk hepatitt
Ukjent frekvens Hepatotoksisitet
Luftveier
Sjeldne Bronkospasme, heshet, laryngealt ødem, laryngospasme, nysing
Muskel-skjelettsystemet
Sjeldne Artralgi, myalgi
Ukjent frekvens Muskelrykninger
Nyre/urinveier
Sjeldne Hematuri, interstitiell nefritt, nefropati, nyresvikt, nyretubulilidelse, proteinuri
Undersøkelser
Ukjent frekvens Forbigående, asymptomatisk økning i ALP, ASAT og ALAT, økt serumkreatinin
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, dyspepsi, flatulens, kvalme, oppkast
Hud Utslett
Mindre vanlige
Hud Kløe, urticaria
Sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose, benmargssvikt, eosinofili, granulocytopeni, hemolytisk anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerte, pseudomembranøs kolitt, øsofageal smerte, øsofagitt, øsofagusulcer
Generelle Feber
Hud Angioødem
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Kar Hypotensjon, sirkulatorisk kollaps og dødsfall
Lever/galle Kolestatisk hepatitt
Luftveier Bronkospasme, heshet, laryngealt ødem, laryngospasme, nysing
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi
Nyre/urinveier Hematuri, interstitiell nefritt, nefropati, nyresvikt, nyretubulilidelse, proteinuri
Ukjent frekvens
Generelle Malaise
Immunsystemet Overfølsomhet, serumsyke
Infeksiøse Soppinfeksjon i munnhulen og abdomen
Lever/galle Hepatotoksisitet
Muskel-skjelettsystemet Muskelrykninger
Undersøkelser Forbigående, asymptomatisk økning i ALP, ASAT og ALAT, økt serumkreatinin

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Høye penicillindoser tolereres vanligvis godt.
Symptomer: Gastrointestinale, elektrolyttforstyrrelser, kramper, nedsatt bevissthet, hemolytiske reaksjoner, nyresvikt, acidose.
Behandling: Symptomatisk. Ev. ventrikkelskylling. Kan ikke hemo- eller peritonealdialyseres.

Egenskaper

Klassifisering: Betalaktamresistent, penicillinasestabilt, syrestabilt semisyntetisk penicillin.
Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes celleveggsyntese og virker baktericid på penicillinfølsomme bakterier ved å hemme replikasjon. Virker mot grampositive aerobe og anaerobe bakterier og fremfor alt stafylokokker, uavhengig om de er penicillinaseproduserende. Resistente stafylokokkstammer kan forekomme, men er sjeldne.
Absorpsjon: Rask, men ufullstendig (35-76%). Tmax 0,5-2 timer.
Proteinbinding: 95-98%.
Fordeling: Lett oppløselig i lipider, og adekvate konsentrasjoner oppnås i benvev, pleura- og leddvæske og i sårsekret, men kun minimal konsentrasjon i cerebrospinalvæske.
Halveringstid: Ca. 45 minutter.
Metabolisme: Delvis til aktive og inaktive metabolitter.
Utskillelse: Ca. 55-65% i urin, delvis i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Dicloxacillin Bluefish, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
250 mg 30 stk. (blister)
147605
Blå resept
Byttegruppe
155,60 (trinnpris 97,50) C
500 mg 30 stk. (blister)
444285
Blå resept
Byttegruppe
239,30 (trinnpris 140,40) C
100 stk. (blister)
436199
Blå resept
Byttegruppe
713,00 (trinnpris 383,40) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.01.2019