Dicloxacillin Bluefish

Bluefish


Penicillinaseresistent penicillin.

J01C F01 (Dikloksacillin, Penicillin)KAPSLER, harde 250 mg og 500 mg: Hver kapsel inneh.: Dikloksacillinnatrium tilsv. dikloksacillin 250 mg, resp. 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av penicillinasedannende stafylokokker, f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt. Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Dosering

Voksne: 500-1000 mg 3-4 ganger daglig. Ved mer alvorlige infeksjoner kan døgndosen økes til 6 g.
Barn: >40 kg: 500 mg 3-4 ganger daglig. Ved mer alvorlige infeksjoner kan døgndosen økes til 6 g. 20-40 kg: 250 mg 3-4 ganger daglig. Ved alvorlige infeksjoner kan døgndosen dobles. <20 kg: Ikke anbefalt. Doseringsanbefalinger kan ikke gis for premature og nyfødte pga. begrenset erfaring, se Forsiktighetsregler.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering kan være nødvendig. Eldre: Se Forsiktighetsregler.
Administrering: Skal ikke inntas liggende eller umiddelbart før sengetid. Bør tas på tom mage minst 1 time før eller 2 timer etter mat for maks. absorpsjon. Svelges hele med minst 1/2 glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Penicillinallergi. Type I-reaksjon overfor cefalosporiner.

Forsiktighetsregler

Forårsakende organismer og deres følsomhet skal påvises før behandlingsstart. Forsiktighet bør utvises pga. mulig kryssoverfølsomhet mellom penicilliner, cefalosporiner, cefamyciner, 1-oksa-betalaktamer og karbapenemer. Penicillin kan gi alvorlige overfølsomhetsreaksjoner som krever akutt symptomatisk behandling. Ved allergisk reaksjon skal legemidlet seponeres og egnet behandling gis. Antibiotika kan gi overvekst av ikke-følsomme organismer. Ved nye bakterie- eller soppinfeksjoner, bør egnet behandling iverksettes og seponering vurderes. Pseudomembranøs kolitt er rapportert, det er viktig å vurdere denne diagnosen ved diaré og iverksette egnet behandling straks diagnosen foreligger. Barn: Hos nyfødte kan ufullstendig utviklet nyrefunksjon medføre utilstrekkelig utskillelse og høyt serumnivå av dikloksacillin. Hyppig plasmakonsentrasjonsmåling og tett bivirkningsovervåkning bør foretas. Eldre: Da forhøyet serumkreatinin er rapportert ved profylaktisk bruk av høye doser hos eldre som har gjennomgått full hofteoperasjon, bør nyrefunksjonen kontrolleres før og under behandling. Behandlingskontroll: Ved langtidsbehandling bør nyre-, lever- og hematopoetisk funksjon kontrolleres regelmessig. Leukocytt- og differensialtelling bør foretas ved behandlingsstart og deretter minst ukentlig. Hjelpestoffer: Kapsler 250 mg: Inneholder <1 mmol natrium, dvs. praktisk talt natriumfritt. Kapsler 500 mg: Inneholder 24,4 mg natrium, tilsv. 1,2% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak på 2 g for en voksen.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av probenecid hemmer tubulær sekresjon av penicillin som gir økt plasmakonsentrasjon av penicillin over lengre tid. Systemiske antibiotika kan i sjeldne tilfeller redusere effekten av orale antikonseptiva ved å påvirke intestinal reabsorpsjon. Samtidig bruk av metotreksat kan gi økt effekt/toksisitet av metotreksat pga. redusert utskillelse. Effekten av warfarin/dikumarol kan minke ved samtidig behandling, kombinasjonen kan kreve dosejustering. Aminoglykosider og penicilliner kan hemme hverandre in vitro.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lang klinisk erfaring indikerer liten risiko. Kan brukes under graviditet.
Amming: Utskilles i liten grad i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes skades, men risiko for påvirkning av tarm- og munnflora kan ikke utelukkes. Små mengder av virkestoff i morsmelk kan gi økt risiko for sensibilisering. Forsiktighet bør derfor utvises ved forskrivning til ammende.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Dyspepsi, flatulens, diaré, kvalme, oppkast. Hud: Utslett. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Urticaria, kløe. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Benmargssvikt, agranulocytose, nøytropeni, leukopeni, granulocytopeni, eosinofili, trombocytopeni, hemolytisk anemi. Gastrointestinale: Pseudomembranøs kolitt, øsofageal ulcerasjon, øsofageal smerte, øsofagitt, abdominalsmerte. Hjerte/kar: Sirkulasjonssvikt og dødsfall, hypotensjon. Hud: Angionevrotisk ødem (Quinckes ødem). Immunsystemet: Anafylaksi. Lever/galle: Kolestatisk hepatitt. Luftveier: Bronkospasme, strupehodespasme, heshet, nysing, strupehodeødem. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, artralgi. Nyre/urinveier: Nyresvikt, nyretubulisykdom, interstitiell nefritt, nefropati, hematuri, proteinuri. Øvrige: Feber. Ukjent frekvens: Immunsystemet: Overfølsomhet, serumsyke. Infeksiøse: Soppinfeksjon i munnhulen og abdomen. Lever/galle: Levertoksisitet. Muskel-skjelettsystemet: Muskelrykninger. Undersøkelser: Økt serumkreatinin. Forbigående, asymptomatisk økning i alkalisk fosfatase, ASAT og ALAT. Øvrige: Sykdomsfølelse.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Høye penicillindoser tolereres vanligvis godt.
Symptomer: Gastrointestinale, elektrolyttforstyrrelser, kramper, nedsatt bevissthet, hemolytiske reaksjoner, nyresvikt, acidose.
Behandling: Symptomatisk. Ev. ventrikkelskylling. Kan ikke hemo- eller peritonealdialyseres.

Egenskaper

Klassifisering: Betalaktamresistent, penicillinasestabilt, syrestabilt semisyntetisk penicillin.
Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes celleveggsyntese og virker baktericid på penicillinfølsomme bakterier ved å hemme replikasjon. Virker mot grampositive aerobe og anaerobe bakterier og fremfor alt stafylokokker, uavhengig om de er penicillinaseproduserende. Resistente stafylokokkstammer kan forekomme, men er sjeldne.
Absorpsjon: Rask, men ufullstendig (35-76%). Tmax 0,5-2 timer.
Proteinbinding: 95-98%.
Fordeling: Lett oppløselig i lipider, og adekvate konsentrasjoner oppnås i benvev, pleura- og leddvæske og i sårsekret, men kun minimal konsentrasjon i cerebrospinalvæske.
Halveringstid: Ca. 45 minutter.
Metabolisme: Delvis til aktive og inaktive metabolitter.
Utskillelse: Ca. 55-65% i urin, delvis i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Dicloxacillin Bluefish, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
250 mg30 stk. (blister)
147605
Blå resept
Byttegruppe
155,60 (trinnpris 97,50)C
500 mg30 stk. (blister)
444285
Blå resept
Byttegruppe
239,30 (trinnpris 140,40)C
100 stk. (blister)
436199
Blå resept
Byttegruppe
713,00 (trinnpris 383,40)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.02.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.01.2019