Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Diamox 250 mg tabletter

Acetazolamid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Diamox er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Diamox
 3. Hvordan du bruker Diamox
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Diamox
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Diamox er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Diamox inneholder virkestoffet acetazolamid. Det senker trykket i øyet ved å redusere produksjonen av kammervann.
Diamox brukes til behandling av grønn star (glaukom) og som tilleggsbehandling ved epilepsi (petit mal).
 
2. Hva du må vite før du bruker Diamox
Bruk ikke Diamox
 • dersom du er allergisk overfor acetazolamid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har acidose (en tilstand der blodet er surere enn normalt) av forskjellige årsaker
 • dersom du har sviktende funksjon i binyrene, organene som sitter over nyrene (Addisons sykdom)
 • dersom du har sterkt nedsatt lever- og nyrefunksjon
 • dersom du har senket nivå av natrium og/eller kalium i blodet
 • dersom du er overfølsom overfor sulfonamider eller sulfonamid-derivater
 • dersom du blitt behandlet for trangvinkelglaukom over lang tid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Diamox:
 • hvis du har problemer med lunge og pust (f.eks. emfysem)
 • hvis du har nedsatt lever- og nyrefunksjon
 • hvis du noen gang har hatt problemer med nyrene (slik som nyrestein)
 • hvis du har diabetes eller problemer med blodsukkernivået
 • Noen få pasienter som behandles med antiepileptika, slik som acetazolamid, har hatt tanker om å skade seg selv eller ta livet sitt. Ta straks kontakt med lege hvis du på noe tidspunkt får slike tanker.
Du bør informere lege dersom du får uvanlig hudutslett etter at du har tatt Diamox.
Legen vil før oppstart og med jevne mellomrom under behandlingen ta blodprøver for å kunne oppdage eventuelle forandringer.
Acetazolamid kan påvirke blodprøvesvar og diagnostiske tester. Du bør derfor informere legen dersom du bruker Diamox.
Andre legemidler og Diamox
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dette gjelder spesielt legemidler som:
 • folsyreantagonister (legemidler ved f.eks. gikt)
 • blodfortynnende midler
 • antidiabetika (legemidler mot sukkersyke)
 • fenytoin, primidon, karbamazepin (legemidler mot epilepsi)
 • salisylsyrelignende forbindelser (som f.eks. Albyl-E og acetylsalisylsyre)
 • legemidler som virker på samme måte som Diamox (kjent som karbon anhydrasehemmere - som noen ganger brukes for å behandle økt trykk i øynene).
 • litium (stemningsstabiliserende legemiddel)
 • ciklosporin (immunsuppressivt legemiddel - noen ganger brukt etter organtransplantasjoner)
 • legemidler for hjertet, f.eks. hjerteglykosider
 • legemidler for å redusere blodtrykk
 • amfetaminer (et stimulerende stoff), kinidin (behandler uregelmessig hjerterytme), metenamin (forebygger urinveisinfeksjoner)
 • natriumbikarbonatbehandling (brukt til å behandle tilstander der det er overskudd av syre i kroppen).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Diamox kan påvirke fosteret. Diamox skal derfor ikke brukes under graviditet.
Amming:
Små mengder Diamox kan gå over i brystmelken. Det er lite sannsynlig at et barn som ammes, vil påvirkes. Bruk likevel ikke Diamox når du ammer, med mindre legen har sagt du skal gjøre det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek. Enkelte bivirkninger av Diamox, som døsighet, utmattelse, forvirring eller midlertidig nærsynthet kan påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Diamox
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den individuelt til deg.
Glaukom:
Anbefalt dose: 1/2-1 tablett 3-4 ganger daglig.
Tilleggsbehandling ved epilepsi:
Anbefalt dose: 8-30 mg pr kg pr dag fordelt på 3 enkeltdoser.
Dersom du tar for mye av Diamox
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Diamox
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har spørsmål om bruken om dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta dette legemidlet og kontakt lege eller oppsøk nærmeste sykehus umiddelbart dersom du får noe av følgende:
 • symptomer på hodepine, feber, lett får blåmerker, lavt antall hvite blodceller (en tilstand kjent som trombotisk purpura)
 • lavt antall hvite blodceller som gjør at du lettere får infeksjoner (leukopeni)
 • alvorlig reduksjon i antall blodceller som kan medføre svakhet, blåmerker eller at du lettere får infeksjoner
 • en alvorlig allergisk reaksjon som gir pustevansker eller svimmelhet
Bivirkninger ved korttidsbehandling er vanligvis ikke alvorlige. Registrerte bivirkninger er ”prikkende” følelser i huden, tap av appetitt, smaksforstyrrelser, svimmelhet, trøtthet, tap av muskelkontroll, depresjon og enkelte tilfeller av svimmelhet og forvirring. Lysfølsomhet er rapportert i sjeldne tilfeller.
Vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
Trøtthet, svimmelhet, tap av appetitt. Forandring i kroppens syrebalanse og elektrolyttbalanse.
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
Feber, kløe, kvalme og oppkast, nedsatt utskillelse av urinsyre spesielt i kombinasjon med tiazider (vanndrivende middel). Stikninger i huden, depresjon, nyrestein.
Andre mindre vanlige bivirkninger er elveblest, svart avføring, blod eller sukker i urinen, nedsatt hørsel og øresus, leverfunksjonsforstyrrelser og i sjeldne tilfeller leverbetennelse og gulsott, ”slapp” lammelse og kramper.
Sjeldne bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
Hudutslett (som kan bli alvorlige), forandringer i blodbildet, økt hårvekst på kroppen. Nedsatt kalium i blodet, nærsynthet.
Da acetazolamid er et sulfonamidderivat er enkelte av de samme bivirkningene som forårsakes av sulfonamider av og til rapportert. Dette omfatter feber, lavt antall av visse blodceller, benmargshemming, utslett (inkludert alvorlige former som erythema multiforme, Steven–Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse), kraftig allergisk reaksjon, dannelser av krystaller og steiner i urinen, nyre- og urinrørskolikk og nyreskader.
Alvorlig leverskade er rapportert i sjeldne tilfeller.
Ikke kjent frekvens (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Dersom du regelmessig får infeksjoner (benmargshemming), hodepine, irritabilitet, hyppigere vannlatingsbehov enn vanlig, smaksforstyrrelser, tørste, magesmerter, nyrestein, rødming, redusert sexlyst
Kontakt lege umiddelbart hvis du får en alvorlig hudreaksjon: et rødt, skjellete utslett med kuler under huden og blemmer (eksantematøs pustulose). Frekvensen av denne bivirkningen er ikke kjent (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Diamox
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter "Utl.dato/EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved romtemperatur (15-25ºC).
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Diamox
 • Virkestoff er acetazolamid
 • Andre innholdsstoffer er polyvidon, kalsiumhydrogenfosfat, maisstivelse, magnesiumstearat, natriumstivelseglykolat.
Hvordan Diamox ser ut og innholdet i pakningen
Tablettene er hvite med delestrek.
Diamox er tilgjengelig i plastbeholder inneholdende100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Amdipharm Limited
Temple Chambers - 3,
Burlington Road,
Dublin 4,
Irland
Tilvirker
Custom Pharmaceuticals Limited,
Conway Street,
Hove, East Sussex, BN3 3LW.
eller
Chanelle Medical
Dublin Road,
Loughrea,Co.Galway,
Irland
eller
Millmount Healthcare Ltd
Block 7, City North Business Campus,
Stamullen, Co. Meath,
Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.02.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

addisons sykdom: Sykdom som rammer binyrebarken og forverrer funksjonen. Normal produksjon av de viktige hormonene aldosteron og kortisol reduseres, hvilket medfører bl.a. tretthet, lavt blodtrykk, kvalme og svimmelhet. Sykdommen kan behandles ved å tilføre hormonene som legemidler.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

emfysem: Sykdomstilstand der alveolene i lungene blir ødelagt. Lungene mister sin elastisitet og det blir vanskeligere å puste. Dette fører til at utvekslingen av oksygen fra luften og karbondioksid (et avfallsstoff fra kroppen) forverres og oksygenmangel kan oppstå. Emfysem er ofte forårsaket av røyking, men kan også være arvelig. Lungemfysem og kronisk bronkitt gir sammen opphav til sykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

nærsynthet (myopi): Ved myopi ser en klart på nært hold, mens objekter langt unna er uklare.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.