Diamox

Amdipharm


Karboanhydrasehemmer.

S01E C01 (Acetazolamid)TABLETTER 250 mg: Hver tablett inneh.: Acetazolamid 250 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Glaukom. Adjuvans ved epilepsi (petit mal).

Dosering

Glaukom: Dosen avpasses individuelt. 1/2-1 tablett 3-4 ganger daglig. I akutte tilfeller bør det ofte gis en initialdose på 2 tabletter.
Som adjuvans ved epilepsi: Ved petit mal: 8-30 mg pr. kg pr. dag fordelt på 3 enkeltdoser.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler.
Administrering: Kun til oral bruk. Kan deles i 2 eller 4 deler (delekors).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, sulfonamider eller sulfonamidderivater. I tilfeller med uttalt nyresykdom eller nedsatt nyrefunksjon. Ved binyresvikt (f.eks. Addisons sykdom). Hypokloremisk acidose. Ved leversykdom eller nedsatt leverfunksjon (inkl. cirrhose) pga. økt risiko for leverencefalopati. Hypokalemi eller hyponatremi. Langtidsbehandling av kronisk ikke-kongestivt trangvinkelglaukom (acetazolamid kan maskere forverring av trangvinkelglaukom).

Forsiktighetsregler

Økning av dosen gir ikke økt diurese og kan øke forekomsten av døsighet og/eller parestesi. Suicidale tanker og atferd: Er rapportert hos pasienter behandlet med antiepileptika ved flere indikasjoner. Pasienter bør derfor monitoreres for tegn på suicidale tanker og atferd og passende behandling bør vurderes. Pasienter og pårørende bør tilrådes å søke medisinsk hjelp ved tegn på suicidale tanker og atferd. Ved langtidsbehandling: Ekstra forsiktighet tilrådes. Pasienten bør oppfordres til å rapportere uvanlig utslett. Før og regelmessig under behandling anbefales kontroll av blodceller og elektrolyttnivå. Overfølsomhetsreaksjoner: Kan gjenoppstå dersom et sulfonamid eller sulfonamidderivat gis på nytt, uavhengig av administreringsvei. Preparatet skal seponeres ved tegn på overfølsomhetsreaksjoner eller andre alvorlige reaksjoner. Elektrolyttforstyrrelser: Acetazolbehandling kan gi elektrolyttforstyrrelser, inkl. hyponatremi og forbigående hypokalemi, samt metabolsk acidose. Derfor anbefales regelmessig kontroll av serumelektrolytter. Særlig forsiktighet anbefales hos pasienter med tilstander som er forbundet med, eller disponerer for, elektrolytt- og syre/baseforstyrrelser, som pasienter med nedsatt nyrefunksjon (inkl. eldre), pulmonal obstruksjon, emfysem, pasienter med diabetes mellitus og pasienter med nedsatt alveolær ventilasjon. Alvorlig metabolsk acidose er rapportert hos pasienter med normal nyrefunksjon under behandling med acetazolamid og salisylater. Blodsukkernivå: Både økt og redusert blodsukkernivå er beskrevet hos pasienter som behandles med acetazolamid. Dette bør tas hensyn til ved nedsatt glukosetoleranse eller diabetes mellitus. Nyresten: Hos pasienter med nyresten i anamnesen bør fordelen veies mot risikoen for ytterligere stendannelse. Akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP): Dersom det ved behandlingsstart oppstår feber og et generalisert erytem med pustler, kan det være et symptom på AGEP, se Bivirkninger. Dersom AGEP diagnostiseres, skal acetazolamid seponeres og ev. videre behandling kontraindiseres. Påvirkning av laboratorieprøver og andre diagnostiske tester: Acetazolamid kan gi økt nivå av krystaller i urin. Acetazolamid påvirker HPLC-metoden for teofyllinanalyse. Acetazolamids påvirkning av teofyllinanalysen avhenger av oppløsningsmidlet som brukes ved ekstraksjonen. Acetazolamid påvirker ikke nødvendigvis andre teofyllinanalysemetoder. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Enkelte bivirkninger, som døsighet, trøtthet og myopi, kan redusere evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Sulfonamider kan forsterke effekten av folinsyreantagonister. Mulig fortsterkning av effekten av folinsyreantagonister, hypoglykemiske midler og orale antikoagulantia kan forekomme. Samtidig administrering av acetazolamid og acetylsalisylsyre (og derivater) kan gi alvorlig acidose og økt CNS-toksisitet. Alvorlig metabolsk acidose er rapportert hos pasienter med normal nyrefunksjon under behandling med acetazolamid og salisylater. Dosejustering kan være nødvendig når acetazolamid gis sammen med hjerteglykosider eller hypertensiver. Samtidig administrering av acetazolamid og fenytoin fører til økte serumnivåer av fenytoin. Alvorlig osteomalasi er sett hos noen få pasienter som brukte acetazolamid i kombinasjon med andre antikonvulsiva. Isolerte tilfeller av redusert primidon- og økt karbamazepinnivå i serum ved samtidig bruk av acetazolamid. Samtidig bruk av andre karboanhydrasehemmere er ikke tilrådelig pga. mulige additive effekter. Både økt og redusert blodsukkernivå er sett ved acetazolamidbehandling og det bør tas hensyn til dette ved samtidig behandling med antidiabetika. Acetazolamid øker pH i urin i nyretubuli og reduserer dermed urinutskillelsen av amfetamin og kinidin og kan dermed øke effekt/virketid av amfetamin og effekt av kinidin. Acetazolamid kan hindre urinutskillelsen av metenaminforbindelser ved å øke pH i urin. Acetazolamid øker litiumutskillelsen som følge av nedsatt reabsorpsjon av litium i proksimale tubuli. Effekten av litiumkarbonat kan reduseres. Samtidig bruk av natriumbikarbonat kan øke risikoen for nyrestensdannelse. Acetazolamid kan øke blodnivået av ciklosporin ved samtidig bruk. Forsiktighet anbefales når acetazolamid gis til pasienter som får ciklosporin.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Teratogene (defekter i ekstremitetene) og embryotoksiske effekter hos rotter, mus, hamstere og kaniner ved orale og parentale doser >10 ganger human anbefaling, er rapportert. Selv om det ikke er holdepunkter for slike humane effekter, foreligger det ikke tilstrekkelige og velkontrollerte studier med gravide kvinner, og preparatet skal derfor ikke brukes under graviditet, spesielt i 1. trimester.
Amming: Små mengder i melk er påvist hos ammende som har brukt acetazolamid. Selv om det er lite sannsynlig at dette vil medføre skadelige effekter hos barnet, bør det utvises ekstrem forsiktighet når acetazolamid gis til ammende.

 

Bivirkninger

Bivirkninger ved korttidsbehandling er vanligvis ikke alvorlige.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Sjeldne Agranulocytose, aplastisk anemi, trombocytopeni
Ukjent frekvens Benmargssuppresjon, leukopeni, pancytopeni, trombocytopenisk purpura
Gastrointestinale
Vanlige Anoreksi
Mindre vanlige Kvalme, melena, oppkast
Ukjent frekvens Smaksforstyrrelse, tørste
Generelle
Vanlige Fatigue
Mindre vanlige Feber
Hud
Mindre vanlige Kløe, urticaria
Sjeldne Erythema multiforme, fotosensitivitetsreaksjon, hirsutisme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, utslett
Ukjent frekvens Akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP)
Immunsystemet
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon
Kar
Ukjent frekvens Ansiktsrødme
Lever/galle
Sjeldne Fulminant levernekrose, gulsott med kolestase, hepatitt
Muskel-skjelettsystemet
Sjeldne Muskelkramper
Nevrologiske
Vanlige Somnolens
Mindre vanlige Krampeanfall, parestesi (spesielt en prikkende følelse i ekstremitetene)
Sjeldne Flaccid-paralyse
Ukjent frekvens Ataksi, forvirringstilstand, hodepine, rastløshet
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Hematuri, nyrestein
Ukjent frekvens Nyrekolikk, nyresvikt, polyuri
Psykiske
Mindre vanlige Depresjon
Ukjent frekvens Irritabilitet, redusert libido
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Elektrolyttubalanse2, metabolsk acidose
Sjeldne Hypokalemi
Undersøkelser
Mindre vanlige Glukosuri, redusert urinsyre i blod (spesielt i kombinasjon med tiazider), unormal leverfunksjon
Øre
Mindre vanlige Døvhet, tinnitus
Øye
Sjeldne Myopi1
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Anoreksi
Generelle Fatigue
Nevrologiske Somnolens
Stoffskifte/ernæring Elektrolyttubalanse2, metabolsk acidose
Mindre vanlige
Gastrointestinale Kvalme, melena, oppkast
Generelle Feber
Hud Kløe, urticaria
Nevrologiske Krampeanfall, parestesi (spesielt en prikkende følelse i ekstremitetene)
Nyre/urinveier Hematuri, nyrestein
Psykiske Depresjon
Undersøkelser Glukosuri, redusert urinsyre i blod (spesielt i kombinasjon med tiazider), unormal leverfunksjon
Øre Døvhet, tinnitus
Sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose, aplastisk anemi, trombocytopeni
Hud Erythema multiforme, fotosensitivitetsreaksjon, hirsutisme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, utslett
Lever/galle Fulminant levernekrose, gulsott med kolestase, hepatitt
Muskel-skjelettsystemet Muskelkramper
Nevrologiske Flaccid-paralyse
Stoffskifte/ernæring Hypokalemi
Øye Myopi1
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Benmargssuppresjon, leukopeni, pancytopeni, trombocytopenisk purpura
Gastrointestinale Smaksforstyrrelse, tørste
Hud Akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP)
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Kar Ansiktsrødme
Nevrologiske Ataksi, forvirringstilstand, hodepine, rastløshet
Nyre/urinveier Nyrekolikk, nyresvikt, polyuri
Psykiske Irritabilitet, redusert libido

1Opphører alltid ved reduksjon eller seponering av dosen.

2Kan korrigeres ved tilførsel av bikarbonat.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Symptomer kan være: Døsighet, parestesi, ataksi, diplopi, tåkesyn, kvalme, oppkast, polyuri, tørste, metabolsk acidose, hypokalemi, feber og eksantem. Ved alvorlig overdose: Leukopeni, hemolytisk anemi, nyresten, hematuri og nyresvikt.
Behandling: Symptomatisk og støttende. Elektrolyttforstyrrelser, utvikling av acidotisk tilstand og sentralnervøse effekter kan ventes å oppstå. Serumelektrolyttnivåer (spesielt kalium) og blodets pH bør overvåkes. Støttende tiltak er nødvendig for å gjenopprette elektrolytt- og pH-balanse. Acidotisk tilstand kan vanligvis korrigeres ved tilførsel av bikarbonat. Dialyserbart (kan være spesielt viktig ved behandling av overdosering som kompliseres ved samtidig nyresvikt).

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Senker det intraokulære trykk ved sin hemmende effekt på enzymet karboanhydrase. Pga. acidoseeffekten kan preparatet anvendes som adjuvans ved epilepsi.
Absorpsjon: Cmax nås etter 1-2 timer.
Proteinbinding: Ca. 95%.
Halveringstid: I plasma 4-10 timer.
Metabolisme: Metaboliseres ikke.
Utskillelse: 80% utskilles uforandret med urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Ved romtemperatur (15-25°C).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Diamox, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
250 mg 100 stk. (boks)
598021
Blå resept
-
198,40 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.10.2020