Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Dexamethasone Krka 4 mg tabletter

deksametason

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dexamethasone Krka er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dexamethasone Krka
 3. Hvordan du bruker Dexamethasone Krka
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dexamethasone Krka
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Dexamethasone Krka er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dexamethasone Krka hører til en gruppe legemidler som kalles glukokortikoider. Dette legemidlet demper betennelse, smerter og symptomer på allergiske reaksjoner og hemmer immunsystemet.
Dexamethasone Krka brukes til å behandle revmatiske og autoimmune sykdommer (f.eks. systemisk lupus erythematosus, revmatoid artritt, juvenil idiopatisk artritt, polyarteritis nodosa), sykdommer i luftveiene (f.eks. bronkial astma, krupp), hudsykdommer (f.eks. generalisert eksfoliativ dermatitt, pemfigus vulgaris), infeksjonssykdommer (tuberkuløs meningitt) og blodsykdommer (f.eks. immunologisk trombocytopeni hos voksne).
Det kan også brukes til å behandle hevelse i hjernen, kreft (f.eks. myelomatose, akutt lymfoblastisk leukemi, Hodgkins lymfom og non-Hodgkins lymfom i kombinasjon med andre legemidler), gis som lindrende behandling ved kreft, forebygge og behandle kvalme og oppkast som følge av cellegiftbehandling og brukes til behandling av oppkast etter operasjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Dexamethasone Krka
Bruk ikke Dexamethasone Krka:
 • dersom du er allergisk overfor deksametason eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en infeksjon som påvirker hele kroppen (med mindre du får behandling).
 • dersom du har magesår eller sår i tolvfingertarmen (duodenum).
 • dersom du skal vaksineres med en levende vaksine.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Dexamethasone Krka:
 • dersom du noen gang har hatt alvorlig depresjon eller manisk depresjon (bipolar sykdom). Dette inkluderer depresjon før eller under behandling med steroide legemidler, som deksametason.
 • dersom noen i nær familie har hatt disse sykdommene.
Vær spesielt varsom og snakk med legen din dersom:
 • du har nyre- eller leverproblemer (levercirrhose eller kronisk leversvikt),
 • du har en svulst i binyrene (feokromocytom),
 • du har høyt blodtrykk, hjertesykdom eller du nylig har hatt et hjerteinfarkt (myokardruptur har vært rapportert),
 • du har diabetes eller en familiehistorie med diabetes,
 • du har osteoporose (benskjørhet), særlig hvis du er kvinne som har vært gjennom overgangsalderen,
 • du har hatt problemer med muskelsvakhet med dette eller andre steroider tidligere,
 • du har en øyesykdom, som glaukomgrønn stær», økt trykk i øyet) eller en familiehistorie med glaukom, kataraktgrå stær», øyelinsen blir uklar, noe som fører til synstap), har sår eller skader på hornhinnen. Kontakt lege dersom du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser,
 • du har myasthenia gravis (en tilstand som fører til svake muskler),
 • du har tarmsykdom eller magesår,
 • du har psykiatriske problemer eller du har hatt en psykiatrisk lidelse som har blitt verre etter denne typen legemidler,
 • du har epilepsi (en tilstand der du får gjentatte anfall eller kramper),
 • du har migrene,
 • du har en underaktiv skjoldbruskkjertel,
 • du har en infeksjon eller får enhver type infeksjon hvor som helst i kroppen i løpet av behandling med dette legemidlet. Du bør også fortelle legen din dersom du har hatt tuberkulose,
 • du bør også unngå kontakt med personer som har vannkopper, helvetesild eller meslinger,
 • du bør også informere legen din dersom du noen gang har hatt infeksjonssykdommer, slik som meslinger eller vannkopper, og enhver vaksinasjon,
 • du har astma,
 • du blir behandlet for en blokkering i blodårene av blodpropper (tromboembolisme),
 • du legger merke til smertefulle, stive eller hovne ledd eller sener,
 • du har feber, føler deg stresset, er i en ulykke, skal gjennomgå fødsel eller noen form for operasjon (selv hos tannlegen) ettersom disse kan kreve at dosen justeres,
 • du tar en hemningstest (test på hvor stor mengde hormon det finnes i kroppen), hudtester for allergi eller test for bakterielle infeksjoner ettersom legemidlet kan påvirke resultatet,
 • du er eldre, ettersom enkelte bivirkninger av dette legemidlet kan bli mer alvorlige, spesielt bivirkninger som benskjørhet (osteoporose), høyt blodtrykk, lavt kaliumnivå, diabetes, økt mottakelighet for infeksjon og fortynning av huden.
Barn
Dersom et barn tar dette legemidlet, er det viktig at legen overvåker vekst og utvikling regelmessig. Deksametason bør ikke brukes rutinemessig til nyfødte født før termin (premature) med pusteproblemer.
Andre legemidler og Dexamethasone KrkaRådfør deg med lege dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler.
Fortell legen eller apoteket dersom du tar:
 • Blodfortynnende legemidler som gjør blodet ditt tynnere (f.eks. warfarin)
 • Acetylsalisylsyre eller lignende (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler) f.eks. indometacin
 • Legemidler som brukes for å behandle diabetes
 • Legemidler som brukes mot høyt blodtrykk
 • Legemidler som brukes for å behandle hjertesykdommer
 • Diuretika (vanndrivende midler)
 • Amfotericin B-injeksjon
 • Fenytoin, karbamazepin, primidon (legemidler mot epilepsi)
 • Rifabutin, rifampicin, isoniazid (legemidler for behandling av tuberkulose)
 • Syrenøytraliserende midler, særlig de som inneholder magnesiumtrisilikat
 • Barbiturater (legemidler som hjelper for å sove eller redusere angst)
 • Aminoglutetimid (kreftbehandling)
 • Karbenoksolon (brukes for behandling av magesår)
 • Efedrin (slimhinneavsvellende)
 • Acetazolamid (brukes mot glaukom og epilepsi)
 • Hydrokortison, kortison og andre kortikosteroider
 • Ketokonazol, itrakonazol (mot soppinfeksjoner)
 • Ritonavir (mot HIV)
 • Antibiotika, inkludert erytromycin, fluorokinoloner
 • Legemidler som hjelper til med muskelbevegelse ved myasthenia gravis (f.eks. neostigmin)
 • Kolestyramin (mot høye kolesterolnivåer)
 • Østrogenhormoner, inkludert p-piller
 • Tetrakosaktid, som brukes for å teste binyrebarkfunksjonen
 • Sultoprid, som brukes for å dempe følelser
 • Ciklosporin, som brukes for å hindre avstøtning etter transplantasjoner
 • Talidomid, som brukes mot f.eks. myelomatose
 • Prazikvantel, som gis mot enkelte ormeinfeksjoner
 • Vaksinasjon med levende vaksiner
 • Klorokin, hydroksyklorokin og meflokin (mot malaria)
 • Somatotropin
 • Protirelin
 • Enkelte legemidler kan øke effekten av Dexamethasone Krka og legen din kan ønske å overvåke deg nøye dersom du tar disse legemidlene (inkludert enkelte legemidler mot HIV: ritonavir, kobicistat)
Du kan ha høyere risiko for å få alvorlige bivirkninger dersom du tar deksametason sammen med disse legemidlene:
 • Acetylsalisylsyre eller lignende (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler) f.eks. indometacin
 • Legemidler som brukes for å behandle diabetes
 • Legemidler som brukes for å behandle hjertesykdommer
 • Diuretika (vanndrivende midler)
 • Amfotericin B-injeksjon
 • Acetazolamid (brukes mot glaukom og epilepsi)
 • Tetrakosaktid, som brukes for å teste binyrebarkfunksjonen
 • Karbenoksolon (brukes for behandling av magesår)
 • Klorokin, hydroksyklorokin og meflokin (mot malaria)
 • Legemidler som brukes mot høyt blodtrykk
 • Talidomid, som brukes mot f.eks. myelomatose
 • Vaksinasjon med levende vaksiner
 • Legemidler som hjelper til med muskelbevegelse ved myasthenia gravis (f.eks. neostigmin)
 • Antibiotika, inkludert fluorokinoloner
Du må lese pakningsvedlegget til alle legemidler som du vil ta i kombinasjon med Dexamethasone Krka for å få informasjon om disse legemidlene før du starter behandling med Dexamethasone Krka.
Dersom du bruker talidomid, lenalidomid eller pomalidomid, er det nødvendig å være særlig nøye med graviditetstester og prevensjonsmidler.
Inntak av Dexamethasone Krka sammen med mat, drikke og alkohol
Deksametason bør tas med mat eller etter måltid for å minimere irritasjon i mage-tarmkanalen. Drikke som inneholder alkohol eller koffein bør unngås. Det anbefales å spise små, regelmessige måltider, og muligens ta syrenøytraliserende midler dersom legen din anbefaler dette.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Dexamethasone Krka bør kun forskrives ved graviditet dersom fordelene oppveier risikoene for mor og barn, særlig i første trimester. Dersom du blir gravid når du bruker dette preparatet, skal du ikke stoppe å ta Dexamethasone Krka, men du må umiddelbart fortelle legen din at du er gravid.
Kortikosteroider kan gå over i morsmelk hos mennesker.
En risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes.
Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal fortsette/opphøre eller om behandlingen med deksametason skal fortsette/avbrytes.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du skal ikke kjøre, bruke verktøy eller maskiner, eller utføre risikofylte oppgaver dersom du opplever bivirkninger som forvirring, hallusinasjoner, svimmelhet, trøtthet, søvnighet, besvimelse eller tåkesyn.
Dexamethasone Krka inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Dexamethasone Krka
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dexamethasone Krka kommer som tabletter i styrke på 4 mg. Tablettene kan deles i to like halvdeler for å gi en tilleggsstyrke på 2 mg eller for å gjøre den enklere å svelge.
Dosen bestemmes av legen din.
Deksametason gis vanligvis i doser på 0,5 mg til 10 mg daglig, avhengig av sykdommen som behandles. Ved mer alvorlige sykdomstilstander kan det være nødvendig med doser på over 10 mg daglig. Dosen bør tilpasses til den enkelte pasients respons og alvorlighetsgrad av sykdommen. For å minimere bivirkninger, bør laveste effektive dose anvendes.
Bruk av Dexamethasone Krka hos barn
Dersom barn tar dette legemidlet, er det viktig at legen overvåker vekst og utvikling regelmessig.
Dersom du tar for mye av Dexamethasone Krka
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Dexamethasone Krka
Hvis du glemmer å ta en dose, må du ta den så snart du husker det, med mindre det nesten er tid for neste dose. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Dexamethasone Krka
Følg legens råd dersom behandlingen skal avsluttes. Legen kan be deg om å gradvis redusere mengden legemiddel du tar til du slutter å ta det helt. Symptomer som har vært rapportert etter å ha stoppet for brått med behandlingen inkluderer lavt blodtrykk og i noen tilfeller tilbakefall av sykdommen som det ble behandlet for.
Et «seponeringssyndrom» kan oppstå og inkludere feber, muskel- og leddsmerter, betennelse i neseslimhinnen (rhinitt), vekttap, hudkløe og øyebetennelse (konjunktivitt)). Dersom du stopper behandlingen for tidlig og noen av de nevnte symptomene oppstår, må du kontakte legen din umiddelbart.
Spør lege eller apotek dersom du har ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Fortell legen din umiddelbart dersom du:
 • føler deg deprimert, og blant annet har tanker om selvmord.
 • føler deg oppstemt (manisk) eller humøret ditt svinger.
 • føler deg urolig, har søvnproblemer, har vanskeligheter med å tenke eller føler deg forvirret og mister hukommelsen.
 • føler, ser eller hører ting som ikke eksisterer. Har merkelige eller skremmende tanker, endrer oppførselen din eller føler deg alene.
 • opplever kraftige magesmerter, kvalme, oppkast, diaré, ekstrem muskelsvakhet og utmattelse (fatigue), ekstremt lavt blodtrykk, vekttap og feber ettersom dette kan være tegn på nedsatt binyrebarkfunksjon.
 • opplever plutselige magesmerter, ømhet, kvalme, oppkast, feber og blod i avføringen da disse symptomene kan være tegn på rift i tarmen, særlig hvis du har eller har hatt tarmsykdom.
 • opplever kortpustethet eller hevelse i anklene, da dette kan være tegn på en forverring av allerede eksisterende hjertesykdom.
Andre bivirkninger kan være (forekommer med ukjent hyppighet):
 • Større sannsynlighet for å pådra deg infeksjoner inkludert virus- og soppinfeksjoner, f.eks. trøske; tilbakefall av tuberkulose eller andre infeksjoner, f.eks. øyeinfeksjoner dersom du har hatt det før
 • Redusert antall hvite blodceller eller økt antall hvite blodceller, unormal koagulasjon
 • En allergisk reaksjon mot legemidlet, inkludert alvorlig, potensielt livstruende allergiske reaksjoner (som kan vise seg i form av utslett og hevelse av svelg eller tunge og i alvorlige tilfeller pusteproblemer og svimmelhet)
 • Svekket kroppsregulering av hormoner, hevelser i kroppen og vektøkning, måneansikt (Cushings syndrom-lignende tilstand), nedsatt effektivitet av hormoner etter stresstilstander og skader, operasjon, fødsel eller sykdom, kroppen har nedsatt evne til å reagere på normalt vis ved alvorlig stresstilstander slik som ulykker, operasjoner, fødsel eller sykdom, hemmet vekst hos barn og ungdom, uregelmessig og fraværende menstruasjonssyklus, økt hårvekst på kroppen (særlig hos kvinner)
 • Vektøkning, forstyrret protein- og kalsiumbalanse, økt matlyst, forstyrret saltbalanse, opphopning av væske i kroppen, tap av kalium som kan føre til hjerterytmeforstyrrelser, økt behov for legemidler mot diabetes, ukjent diabetes blir synlig, høye nivåer av kolesterol og triglyserider i blodet (hyperkolesterolemi og hypertriglyseridemi)
 • Kraftige humørsvingninger, schizofreni (psykisk lidelse) kan bli forverret, depresjon, søvnvansker
 • Alvorlig uvanlig hodepine med synsforstyrrelser relatert til avbrudd av behandling, anfall og forverring av epilepsi, svimmelhet
 • Økt trykk i øyet, papilleødem, fortynning av øyemembranene, økt forekomst av virus-, sopp- og bakterieinfeksjoner i øyet, forverring av symptomer forbundet med sår i hornhinnen, forverring av eksisterende øyeinfeksjoner, utstående øyeepler, katarakt, tåkesyn
 • Hjertesvikt hos disponerte personer, revning av hjertemuskulaturen etter nylig hjerteinfarkt, hjertesvikt
 • Høyt blodtrykk, blodpropper: dannelse av blodpropper som kan blokkere blodårene, for eksempel i beinet eller lungene (tromboemboliske komplikasjoner)
 • Hikke
 • Kvalme, oppkast, ubehag i magen og oppblåst mage, betennelse og sår i spiserøret, magesår som kan revne og blø, betent bukspyttkjertel (som kan vise seg i form av smerter i ryggen og magen), luft i magen, soppinfeksjon i spiserøret (øsofageal candidiasis)
 • Tynn, skjør hud, uvanlige merker i huden, blåmerker, rødhet og betennelse i huden, strekkmerker, synlige hovne blodkar, akne, økt svetting, hudutslett, hevelser, tynt hår, uvanlig fettansamling, økt hårvekst, væskeopphopning i kroppen, pigmentforstyrrelser, skjøre blodkar som lett sprekker og som sees som blødninger i huden (skjøre kapillærer), hudirritasjon rundt munnen (perioral dermatitt)
 • Fortynnet benmasse med økt risiko for brudd (beinskjørhet/osteoporose), bennekrose (dødt beinvev), tendinitt (betennelse i muskelsener), seneavrivning, muskelsvinn, muskelsvakhet, tidlig stans i benvekst (prematur lukking av epifyseskivene)
 • Endret antall og bevegelse av sædceller, impotens
 • Nedsatt reaksjon på vaksinasjoner og hudtester, langsom sårtilheling, ubehag, utilpasshet (malaise)
 • Et «seponeringssyndrom» kan oppstå og inkludere feber, muskel- og leddsmerter, betennelse i neseslimhinnen (rhinitt), vekttap, smertefulle og kløende knuter i huden og øyebetennelse (konjunktivitt))
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Dexamethasone Krka
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle temperatur- og oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fukt.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Dexamethasone Krka
 • Virkestoff er deksametason.
  Hver tablett inneholder 4 mg deksametason.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, pregelatinisert maisstivelse, vannfri kolloidal silika og magnesiumstearat (E 470b). Se avsnitt 2 «Dexamethasone Krka inneholder laktose».
Hvordan Dexamethasone Krka ser ut og innholdet i pakningen
Hvite eller hvitaktige, runde tabletter med avskrådde kanter med delestrek på den ene siden (tykkelse: 2,5 ‑ 3,5 mm, diameter: 5,7 ‑ 6,3 mm). Tabletten kan deles i to like doser.
Dexamethasone Krka 4 mg tabletter er tilgjengelig i blisterpakninger som inneholder 10, 20, 30 eller 100 tabletter og i endoseblisterpakninger som inneholder 10 x 1, 20 x 1, 30 x 1 eller 100 x 1 tabletter, pakket i en kartong.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
Lokal representant
KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige
Tilvirker
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 10.01.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

beinskjørhet (osteoporose, benskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar sykdom (bipolar lidelse, bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hodgkins lymfom (hodgkins sykdom, lymfogranulomatose): Ondartede svulster i lymfevevet. Sjelden sykdom som rammer unge mennesker. De vanligste symptomene er først hovne lymfeknuter, og senere, feber, nattesvette og vekttap. Takket være strålebehandling og kjemoterapi kureres de fleste i dag.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

immunologisk trombocytopeni (idiopatisk trombocytopenisk purpura, itp, primær immun trombocytopeni, immun trombocytopenisk purpura): Tilstand med lavt antall blodplater. Gir små hudblødninger og blåmerker.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

levercirrhose (skrumplever, cirrhose): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

meslinger (morbilli): Barnesykdom som skyldes infeksjon med morbilli-virus. I dag er de fleste vaksinert med MMR-vaksine, og meslinger er derfor en sjelden sykdom i Norge.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

myelomatose (multippelt myelom, benmargskreft, plasmacellemyelom): Kreft som kjennetegnes ved ukontrollert deling av plasmaceller i benmargen. Plasmacellene fortrenger plassen til andre celler i benmargen.

måneansikt: Et opphovnet, rundt ansikt sett vanligvis som en bivirkning av behandling med kortikosteroider, eller som et symptom av Cushings syndrom.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

tendinitt (senebetennelse, seneskjedebetennelse, tenosynovitt): Senebetennelse er en tilstand med smerte og eventuelt lett hevelse i en muskelsene. Skyldes ofte overbelastning gjennom sport eller arbeid.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.