Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Dermovat 0,05 % krem

Dermovat 0,05 % salve

Dermovat 0,05 % oppløsning

klobetasolpropionat

Ekstra sterkt steroid
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom tilstanden din ikke bedres i løpet av 2-3 uker.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dermovat er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dermovat
 3. Hvordan du bruker Dermovat
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dermovat
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Dermovat er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dette legemidlet heter Dermovat og inneholder klobetasolpropionat som er et kortikosteroid. Preparater som inneholder kortikosteroider til utvortes bruk finnes i fire forskjellige styrkegrader: I. Milde, II. Middels sterke, III. Sterke og IV. Ekstra sterke. Dermovat tilhører gruppen ekstra sterke kortikosteroider (Gruppe IV). Steroider hjelper til med å redusere rødhet, hevelser og irritasjoner i huden.
Dermovat krem og salve
Dermovat krem og salve lindrer symptomer av visse hudtilstander:
 • Ofte tilbakevendende eksem.
 • Psoriasis (tykke flak av inflammert, rød hud, ofte dekket av sølvfarget skall).
 • Lichen Planus (en hudsykdom som forårsaker kløende, rød-fiolette og flattoppede klumper på håndflaten, forarmer eller nedre del av leggen).
 • Skiveformet lupus erytremi (en hudsykdom som oftest angriper ansiktet, ører eller hodebunnen og forårsaker arrdannelse og økt sensitivitet for solskinn på det affiserte området).
 • Tilstander som ikke responderer tilfredstillende på mindre potente steroider.
Dermovat oppløsning
 • Dermovat oppløsning brukes for å redusere rødhet og kløe forårsaket av visse tilstander i hodebunnen, som psoriasis (tykke flak av inflammert, rød hud, ofte dekket av sølvfarget skall).
 
2. Hva du må vite før du bruker Dermovat
Bruk ikke Dermovat
 • dersom du er allergisk overfor klobetasol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hos barn under 1 år.
Disse hudtilstandene skal ikke behandles med Dermovat:
 • ubehandlede hudinfeksjoner
 • hudbetennelse i hodebunnen
 • akne
 • utslett i området rundt munnen
 • rosacea (unormalt røde områder i ansiktet, med eller uten små, synlige blodårer eller kuler med eller uten puss)
 • kløe rundt anus eller kjønnsorganene
 • kløe uten inflammasjon
 • sår
Dermovat oppløsning skal ikke brukes til behandling av hudinfeksjoner i hodebunnen.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Dermovat.
Rådfør deg med din lege om du er allergisk (overfølsom) overfor Dermovat eller noen av de andre innholdsstoffene (se avsnitt 6). Forsiktighet bør utvises hvis du tidligere har fått lokale overfølsomhetsreaksjoner ved bruk av andre kortikosteroider.
Kontakt legen din dersom du får en infeksjon i eller rundt det området som behandles (se avsnitt 4).
Ta kontakt med lege dersom du får tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Dermovat krem og salve
 • Bruk bare Dermovat så lenge legen din anbefaler det. Om tilstanden din ikke forbedres innen 2-4 ukers behandling, snakk med legen din.
 • Vær forsiktig ved påføring av Dermovat på øyelokkene slik at du ikke får Dermovat inn i øyet, da gjentatte episoder kan gi grønn stær (glaukom) og grå stær (katarakt).
 • Vær forsiktig ved påføring av Dermovat i ansiktet over lengre tid, da dette kan medføre hudfortynning.
 • Bruk av et topikalt kortikosteroideksem rundt et kronisk leggsår kan øke risikoen for en allergisk reaksjon eller infeksjon rundt leggsåret.
 • Bruk bare en lufttett bandasje over dette legemidlet om legen din har anbefalt dette. Om du bruker Dermovat under en lufttett bandasje, inkludert bleier, skal huden være ren og tørr før du dekker det aktuelle området, slik at infeksjoner forhindres.
Dermovat oppløsning
 • Det behandlede området skal ikke bandasjeres eller dekkes til med mindre legen din har gitt beskjed om det, da det gjør det enklere for de aktive ingrediensene å passere gjennom huden og øker risikoen for infeksjon. Bruk bare Dermovat oppløsning så lenge legen din anbefaler det. Om ikke tilstanden forbedres innen 2-4 uker, snakk med legen din.
 • Denne oppløsningen er brennbar. Du må unngå ild, flammer eller andre varme kilder, inkludert bruk av hårføner og røyking mens oppløsningen påføres, samt umiddelbart etter bruk.
Andre legemidler og Dermovat
Noen legemidler kan påvirke hvordan Dermovat virker eller øke risikoen for bivirkninger. Eksempler på slike legemidler er:
Ritonavir og itrakonazol
Snakk med legen din om du bruker ett av disse legemidlene. Det finnes andre legemidler med samme effekt. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Om du er gravid, tror du kan være det eller planlegger å bli gravid, bruk ikke Dermovat uten å rådføre deg med legen din først.
Det er ukjent om Dermovat går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Dermovat ved amming. Om du bruker Dermovat mens du ammer, unngå å påføre Dermovat på brystet for å unngå at barnet får i seg Dermovat.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, kontakt apotek eller lege.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Dermovat krem inneholder cetostearylalkohol og klorkresol
Cetostearylalkohol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks kontakteksem), og klorkresol kan forårsake allergiske reaksjoner.
Dermovat krem og salve inneholder propylenglykol.
Propylenglykol kan forårsake hudirritasjon.
 
3. Hvordan du bruker Dermovat
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apoteket hvis du er usikker.
Hvor mye Dermovat du skal bruke
 • Bruk Dermovat 1-2 ganger daglig. Etterhvert som tilstanden din forbedres kan antall påføringer per dag reduseres eller legen din kan forskrive et mindre potent steroid.
Hvordan du påfører Dermovat krem og salve
 • Påfør et tynt lag slik at det bare dekker det affiserte området. Gni godt inn.
 • Vask hendene etter påføring, med mindre hendene skal behandles.
 • Om du bruker en fuktighetskrem, la Dermovat absorberes inn i huden før påføring av fuktighetskrem.
 • Dermovat bør ikke brukes daglig lenger enn 3 sammenhengende uker.
Om du opplever tilbakefall av eksem kan legen din foreslå mindre hyppig bruk av Dermovat når tilstanden er under kontroll, slik at tilbakefall forhindres.
Du kan for eksempel rådes til å påføre et tynt lag Dermovat en gang daglig to ganger i uken på områder med tidligere tilbakefall eller hvor det er sannsynlig at tilbakefall kan forekomme.
Hvordan du påfører Dermovat oppløsning
Om du vasker håret med sjampo før påføring av Dermovat oppløsning, bør håret tørkes før påføring av oppløsningen.
På grunn av de brennbare egenskapene til Dermovat oppløsning skal du ikke røyke eller være i nærheten av åpne flammer når du påfører oppløsningen, samt umiddelbart etter at du har brukt det.
Skru av skrukorken og plasser flasketuten på hodebunnen. Trykk forsiktig ut oppløsningen slik at det afisserte området dekkes med et tynt og jevnt lag. Du kan gni inn oppløsningen, men det er ikke nødvendig. Hodebunnen vil føles kald frem til oppløsningen har tørket.
Dersom du tar for mye Dermovat
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Om du påfører en stor mengde Dermovat eller ved et uhell skulle svelge store mengder Dermovat, kan du bli syk. Om du svelger en stor mengde Dermovat, skyll munnen med rikelig med vann og rådfør deg med lege eller apotek.
Ved kronisk overdosering kan opptaket av Dermovat gjennom huden bli så stort at det gir for høye nivåer av kortikosteroider i blodet (hyperkortisisme). I slike situasjoner må behandling med topikale steroider gradvis avsluttes under overvåkning av lege.
Dersom du har glemt å bruke Dermovat
 • Om du glemmer å bruke Dermovat, påfør legemidlet så snart du husker det og fortsett som tidligere.
 • Ikke påfør ekstra mengde Dermovat for å oppveie for en glemt påføring.
Dersom du avbryter behandlingen med Dermovat
 • Om du bruker Dermovat regelmessig, ikke stopp uten å rådføre deg med legen din først.
 • Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkninger vil påvirke huden din og kan også påvirke andre deler av kroppen om du bruker en tilstrekkelig mengde av legemidlet slik at det absorberes gjennom huden og kommer i blodet.
Om hudtilstanden din forverres eller om huden hovner opp i løpet av behandlingen kan du være allergisk mot dette legemidlet, ha fått en infeksjon eller trenge annen behandling.
Du må da slutte å bruke legemidlet og rådføre deg med legen din så raskt som mulig.
Vanlige bivirkninger
Kan oppstå hos inntil 1 av 10 personer
 • Kløe
 • Lokal brennende følelse i huden
Mindre vanlige bivirkninger
Kan oppstå hos inntil 1 av 100 personer
 • Tåkesyn
Sjeldne bivirkninger
Kan oppstå hos inntil 1 av 1000 personer
 • Fortynning av huden som kan forårsake strekkmerker
 • Tilsynekomst av blodårer under hudoverflaten
Svært sjeldne bivirkninger
Kan oppstå hos inntil 1 av 10 000 personer
 • Vektøkning
 • Måneansikt/avrunding av ansiktet
 • Fedme
 • Hudfortynning
 • Rynkedannelse i huden
 • Hudtørrhet
 • Fargeforandring i huden
 • Økt hårvekst på kroppen
 • Hårtap/ redusert hårvekst eller hår som ser skadet ut
Andre svært sjeldne bivirkninger som kan forekomme:
 • Allergisk reaksjon på applikasjonsstedet
 • Forverring av tilstanden
 • Irritasjon og smerte på applikasjonsstedet
 • Rødhet
 • Utslett eller elveblest
 • Uren hud (steroidakne)
 • Om du har psoriasis kan det oppstå forhøyede klumper med puss under huden. Dette oppstår svært sjelden og kalles pustuløs psoriasis
 • Hudinfeksjon
Bivirkninger med ukjent frekvens
Frekvens kan ikke estimeres fra tilgjengelige data
 • Kviser (akne)
 • Synsproblemer forårsaket av netthinneløsning i øyet (sentral serøs chorioretinopati)
Vær oppmerksom på følgende symptomer hos barn:
 • Forsinket vektøkning
 • Sakte vekst (veksthemming)
Svært sjeldne bivirkninger som kan påvises i blodprøver eller når legen din undersøker deg:
 • Reduksjon av et hormon som kalles kortisol i blodet
 • Økt mengde av sukker i blodet eller urinen
 • Høyt blodtrykk
 • Tåkete linse i øyet (katarakt)
 • Økt trykk i øyet (glaukom)
 • Svekkelse av skjelettet på grunn av gradvis tap av mineraler (osteoporose):
Ytterligere undersøkelser kan bli nødvendige etter legeundersøkelsen for å bekrefte om du har denne tilstanden.
På grunn av opptak gjennom huden kan virkning på kroppen (hyperkortisisme) ellers oppstå etter behandling med forbinding og over store hudområder, først og fremst hos barn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Dermovat
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Hold plastflasken med Dermovat oppløsning tett lukket når den ikke er i bruk. Innholdet er brennbart. Oppløsningen skal ikke komme i kontakt med ild, flammer eller varme og skal heller ikke utsettes for direkte sollys.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Dermovat etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Dermovat krem, salve og oppløsningDermovat krem 0,05 %
Klobetasol
Virkestoff: 1 gram krem inneholder 0,5 mg klobetasolpropionat
Hjelpestoffer: Cetostearylalkohol, glycerolmonostearat, Arlacel 165, hvit bivoks eller bivokssubstitutt 6621, klorkresol, natriumsitrat, sitronsyre monohydrat, propylenglykol og renset vann
Dermovat salve 0,05 %
Klobetasol
Virkestoff: 1 gram salve inneholder 0,5 mg klobetasolpropionat Hjelpestoffer: Propylenglykol, sorbitansesquioleat og hvit vaselin
Dermovat oppløsning 0,05 %
Klobetasol
Virkestoff: 1 ml oppløsning inneholder 0,5 mg klobetasolpropionat Hjelpestoffer: Karbomer, isopropanol, natriumhydroksid og renset vann
Hvordan Dermovat ser ut og innholdet i pakningen
Dermovat 0,05 % krem leveres i tuber á 30 g og 100 g
Dermovat 0,05 % salve leveres i tuber á 30 g og 100 g
Dermovat 0,05 % oppløsning leveres i plastflasker á 100 ml
Innehaveren av markedsføringstillatelsen:
GlaxoSmithKline AS Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
Tilvirker:
Krem og salve:
Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, England.
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznan Polen
Oppløsning:
Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Tyskland.
For ytterligere informasjon bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

måneansikt: Et opphovnet, rundt ansikt sett vanligvis som en bivirkning av behandling med kortikosteroider, eller som et symptom av Cushings syndrom.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.