Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Depo-Medrol 40 mg/ml injeksjonsvæske, suspensjon

metylprednisolonacetat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Depo-Medrol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Depo-Medrol
 3. Hvordan du bruker Depo-Medrol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Depo-Medrol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Depo-Medrol er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Metylprednisolonacetat er et syntetisk hormon som hemmer immunforsvaret og har en betennelsesdempende effekt. Depo-Medrol har depoteffekt (langvarig effekt). Ved lokal injeksjon i et betent ledd gir Depo-Medrol lindring som varer i 3‑4 uker. Brukes mot leddgikt, betennelse i slimposen spesielt rundt store ledd, senebetennelse, tennisalbue, astma og allergisk betennelse i neseslimhinnene.
 
2. Hva du må vite før du bruker Depo-Medrol
Bruk ikke Depo-Medrol:
 • hvis du er allergisk overfor metylprednisolonacetat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har systemiske soppinfeksjoner eller lokal virus- eller bakterieinfeksjon, f.eks. tuberkulose og gonoré.
 • dersom du har svekket immunforsvar skal du ikke ta vaksiner som er basert på levende eller svekkede virus.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Depo-Medrol:
Før behandling med Depo-Medrol begynner bør du informere legen din dersom du har en av følgende tilstander:
 • diabetes mellitus, da det kan bli nødvendig å justere insulindosen.
 • virusinfeksjon i øyet (Herpes simplex).
 • magesår, tykktarmssykdom (ulcerøs kolitt), betennelse i tarmutposning (divertikulitt) eller dersom du har tarmanastomose. Du bør unngå å bruke NSAIDs (for eksempel naproksen, diklofenak eller ibuprofen) sammen med Depo-Medrol, da det kan gi økt risiko for sår i mage/tarm.
 • tuberkulose. Depo-Medrol kan føre til at sykdommen blusser opp igjen. Legen vil følge deg opp nøye, og evt. gi deg forebyggende behandling.
 • nedsatt nyrefunksjon, krampeanfall, benskjørhet (osteoporose).
 • sklerodermi (også kalt systemisk sklerose) fordi det synes å være en større risiko for å få en alvorlig komplikasjon i form av akutt nyresvikt (Scleroderma Renal Crisis).
 • høyt blodtrykk eller hjertesvikt. Legen vil følge med på hjertefunksjonen din hvis nødvendig.
 • dersom du tidligere har hatt blodpropp, eller har en sykdom som gjør at du er mer utsatt for dette.
 • Cushings syndrom (økt hormonproduksjon fra binyrebarken som gir bl.a. rundere ansikt).
 • myasthenia gravis (en type muskelsykdom). Kontakt lege hvis du får pusteproblemer eller problem med muskulatur i øyne, armer eller ben.
 • lavt stoffskifte, da dosen av Depo-Medrol muligens bør reduseres.
 • psykiske lidelser, f.eks. store humørsvingninger eller tendens til psykose, da behandling med Depo-Medrol kan forverre dette.
 • dersom du tidligere har reagert allergisk på noe legemiddel (f.eks. pustebesvær, blodtrykksfall, nedsatt bevissthet eller utslett).
Ved langvarig bruk av Depo-Medrol bør du være oppmerksom på følgende:
 • Du kan være mer utsatt for infeksjoner fordi Depo-Medrol nedsetter infeksjonsforsvaret ditt. Det kan være vanskeligere å oppdage infeksjoner, siden tegn og symptomer som f.eks. feber eller smerter kan utebli. Infeksjonen kan forverres. Kontakt lege hvis du får en infeksjon. Legen vil eventuelt gi deg antibiotikabehandling.
 • Det kan være vanskeligere å oppdage tegn eller symptomer på sykdom i mage-/tarmregionen, for eksempel magesår eller komplikasjoner forbundet med dette.
 • Høye doser av Depo-Medrol kan forårsake betennelse i bukspyttkjertelen. Kontakt lege dersom du får smerter i øvre del av magen med utstråling til rygg og venstre side.
 • Kontakt lege hvis du får problemer med synet. Katarakt (grå stær), utstående øyeepler (eksoftalmus) og økt trykk i øyet som hvis det ikke blir behandlet kan føre til glaukom (grønn stær). Du kan få væskeansamling under netthinnen med fare for netthinneavløsning. Det er også en større risiko for sopp- og virusinfeksjoner i øyet.
 • Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
 • Dersom du får blårøde flekker i huden kan det være tegn på en type hudlidelse (Kaposis sarkom). Kontakt lege så snart som mulig. Ved avslutning av behandling kan det hende at dette vil kunne helbredes.
 • Du bør ikke vaksineres ved behandling med Depo-Medrol, da det kan hende at vaksinen ikke vil ha god nok effekt, eller du kan få bivirkninger.
 • Dersom du ikke er vaksinert mot vannkopper og meslinger, må du unngå å bli smittet. Dette er spesielt viktig hvis du får store doser av Depo-Medrol, da kan disse sykdommene bli mer alvorlige. Kontakt lege dersom du likevel skulle bli utsatt for smitte.
 • Kontakt lege hvis du får kraftige, plutselige smerter i øvre del av magen, som eventuelt følges av kvalme, brekninger og lett feber. Dette kan være tegn på en akutt betennelse i bukspyttkjertelen, som kan oppstå ved høye doser kortikosteroider.
 • Kontakt lege dersom du får psykiske problemer, får søvnproblemer eller blir alvorlig deprimert eller unormalt oppstemt. Dette kan oppstå i løpet av noen få dager eller ved oppstart av behandlingen, og vil kunne forsvinne ved nedtrapping eller avslutning av behandlingen.
 • Hvis du får langtidsbehandling med Depo-Medrol, og skal opereres, blir utsatt for en ulykke eller får alvorlige infeksjoner, bør legen informeres. Det er mulig at du i en kortere periode trenger en høyere dose.
  Si fra at du bruker Depo-Medrol hvis du tar blod- og urinprøver, eller allergitester, da Depo-Medrol kan gi endringer i disse prøvene.
 • Dersom du har en godartet svulst i binyremargen (feokromocytom) eller har symptomer på kraftig økt blodtrykk.
Forsiktighet ved bruk til barn:
 • Unngå vaksinering under behandling med Depo-Medrol, da det kan hende at vaksinen ikke vil ha god nok effekt, eller det kan oppstå bivirkninger.
 • Hvis barnet ikke er vaksinert mot vannkopper eller meslinger er det viktig å unngå smitte. Dette er spesielt viktig ved store doser av Depo-Medrol, da kan disse sykdommene bli mer alvorlige. Kontakt lege dersom barnet likevel skulle bli utsatt for smitte.
 • Vekst og utvikling hos barn kan hemmes ved langvarig bruk. Lege vil følge nøye opp med kontroller, og eventuelt endre på hvordan Depo-Medrol gis.
 • Ved langvarig bruk til barn og spedbarn er det større risiko for økt trykk i hodet. Dette er en godartet tilstand. Legen vil følge med på dette.
 • Høye doser kortikosteroider kan forårsake betennelse i bukspyttkjertelen. Kontakt lege dersom barnet får smerter i øvre del av magen med utstråling til rygg og venstre side.
Andre legemidler og Depo-Medrol
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Snakk med legen før du får Depo-Medrol dersom du bruker noen av følgende legemidler
 • Acetylsalisylsyre (i høye doser) og NSAIDs (smertestillende legemidler).
 • Ciklosporin eller takrolimus (demper immunforsvaret etter transplantasjoner).
 • Fenobarbital, fenytoin og karbamazepin (til behandling av epilepsi og kramper).
 • Rifampicin og isoniazid (til behandling av tuberkulose).
 • Muskelavslappende midler.
 • Midler mot muskelsykdommen myastenia gravis (neostigmin, pyridostigmin).
 • Aprepitant eller fosaprepitant (kvalmestillende midler).
 • Itrakonazol eller ketokonazol (til behandling av soppinfeksjoner).
 • Diltiazem (mot høyt blodtrykk).
 • Etinyløstradiol og noretisteron (P-piller).
 • Antivirale legemidler (slik som ritonavir, indinavir) og legemidler som forsterker disse (slik som kobicistat) til behandling av HIV-infeksjoner.
 • Erytromycin, klaritromycin og troleandomycin (til behandling av bakterieinfeksjoner).
 • Blodfortynnende midler (legen vil følge nøye med på blodverdiene dine).
 • Cyklofosfamid (til behandling av kreft, psoriasis og revmatiske sykdommer).
 • Legemidler mot diabetes.
 • Kaliumsparende midler (diuretika, amfotericin B).
Depo-Medrol kan påvirke effekten av disse legemidlene, og disse legemidlene kan påvirke effekten av Depo-Medrol. Det er derfor mulig at doseringen må endres.
Du skal ikke drikke grapefruktjuice mens du behandles med dette preparatet, da det kan påvirke effekten av Depo-Medrol.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Langvarig bruk av metylprednisolon hos gravide kan føre til redusert fødselsvekt, og i sjeldne tilfeller kan barnet få dårligere binyrebarkfunksjon og grå stær. Depo-Medrol skal bare brukes under graviditet dersom legen din mener det er nødvendig.
Dersom barnet er utsatt for høye doser av kortikosteroider under svangerskapet, vil legen følge det nøye opp etter fødselen.
Amming
Metylprednisolon går over i morsmelk. Det er sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes. Du bør ikke amme hvis du bruker Depo-Medrol.
Påvirkning av fertilitet:
Kvinner: Behandling med kortikosteroider kan føre til menstruasjonsforstyrrelser og evt. uteblitt menstruasjon. Menn: Langvarig behandling med kortikosteroider kan gi nedsatt sædproduksjon hos menn.
Det er imidlertid ikke dokumentert at Depo-Medrol fører til varig nedsatt fertilitet hos kvinner eller hos menn.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Depo-Medrol antas å ha ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, men dersom du blir svimmel, ør, får synsforstyrrelser eller føler deg utmattet etter å ha fått Depo-Medrol må du ikke kjøre bil og bruke maskiner før dette avtar.
 
3. Hvordan du bruker Depo-Medrol
Legemidlet injiseres i et ledd eller i en muskel. Dosen avhenger av injeksjonssted og sykdom. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Dersom du tar for mye av Depo-Medrol
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er liten risiko for overdose med glukokortikoider. Gjentatte store doser kan gi vevsødeleggelse (nekrose) i leveren samt stigning av amylasenivået (enzym i bukspyttkjertelen).
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene avhenger av dosens størrelse og behandlingens varighet.
Ved kortisonbehandling kan det oppstå en rekke bivirkninger, bl.a. som følge av at kroppens egen kortisonproduksjon undertrykkes. Ved lokale injeksjoner er generelle bivirkninger uvanlige. Psykiske forandringer som søvnforstyrrelser, depresjon og oppstemthet (eufori) kan opptre.
Ved langtidsbehandling av kroniske tilstander kan følgende bivirkninger forekomme:
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100, men hos færre enn 1 av 10 pasienter):
 • Infeksjoner. Infeksjoner som ligger latent i kroppen, f.eks. tuberkulose, kan aktiveres.
 • Cushings syndrom (symptomer er f.eks. rundere ansikt, som skyldes overproduksjon av binyrebarkhormoner), hemming av kroppens egen produksjon av hormoner, binyrebarksvinn.
 • Psykiske forstyrrelser som depresjon og uvanlig oppstemthet (eufori). Hos barn er de mest vanlige bivirkningene humørsvingninger, unormal oppførsel, søvnløshet og irritabilitet.
 • Magesår.
 • Redusert væske- og saltutskillelse i urin, som fører til opphopning av vann i kroppen (ødem). Sukker i urinen (glykosuri), lavt kaliumnivå i blodet, økt utskillelse av kalsium i urinen, høyt blodtrykk.
 • Grå stær (katarakt) eller grønn stær (glaukom).
 • Blodutredelse under huden, kviser, redusert sårtilheling.
 • Høyt blodsukker (hyperglykemi), nedsatt glukosetoleranse, at latent diabetes utløses, eventuelt forverring av diabetes mellitus , som kan medføre behov for økte doser insulin hvis du får behandling for diabetes.
 • Muskelsvakhet, benskjørhet (osteoporose), veksthemming.
Sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 1000 pasienter):
 • Tåkesyn
Det har i tillegg blitt rapportert om følgende bivirkninger:
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Infeksjon på injeksjonsstedet, betennelse i bukhinnen.
 • Økning i hvite blodceller (tegn på infeksjon).
 • Overfølsomhetsreaksjoner på legemidlet (anafylaktiske eller anafylaktoide reaksjoner, i blant med pusteproblemer).
 • Økt psykisk sårbarhet, legemiddelavhengighet eller selvmordstanker.Psykotiske lidelser (som mani, vrangforestillinger, hallusinasjoner og schizofreni), psykiske forstyrrelser, personlighetsforandringer, forvirring, angst, humørsvingninger, unormal oppførsel, søvnløshet, irritabilitet (hos voksne).
 • Tarmperforasjon, mageblødning, betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) eller i spiserøret (øsofagitt), oppblåst mage, magesmerter, diaré, fordøyelsesproblemer (dyspepsi), kvalme.
 • Depo-Medrol kan skade leveren, og det har blitt rapportert om hepatitt og økte leverenzymer.
 • Redusert karbohydrattoleranse (kroppens evne til å omsette karbohydrater etter et måltid), alkalose (endret syre-base balanse i blod pga. lavt kaliumnivå).
 • Forstyrrelser i fettsammensetningen i blodet (dyslipidemi), ansamling av fettvev på visse deler av kroppen, økt appetitt som kan føre til vektøkning. Metabolsk acidose (surt pH-nivå, måles ved blodgassprøver).
 • Godartet høyt trykk i hjernen, anfall, kognitive forstyrrelser (for eksempel problemer med konsentrasjon, hukommelse, holde på oppmerksomheten, blande ord). Svimmelhet og hodepine.
 • Kompresjonsfraktur i ryggvirvler, seneavrivning.
 • Muskelsmerter, muskellidelser, benskjørhet (osteoporose), nedbrytning av knokkelvev (osteonekrose) , knokkelbrudd, leddlidelse (nevropatisk artropati), leddsmerter (artralgi).
 • Hjertesvikt (hos disponerte pasienter), blodpropp (som eventuelt kan løsne og vandre i blodårene til lungene; såkalt lungeemboli), lavt blodtrykk, økt blodlevring.
 • Sykdom i netthinnen og årehinnen i øyeeplet, utstående øyeepler, økt trykk i øyet.
 • Hikke, utmattelse, utilpasshet, reaksjoner på injeksjonsstedet, nedsatt reaksjon på hudtester (allergitester), økt mengde urinstoff i blod.
 • Hevelser i hud eller slimhinner (angioødem), unormal hårvekst, små blodutredelser, økt svetting, rødhet i huden, tynnere hud og/eller slimhinner, rødhet i huden, strekkmerker, hutslett, kløe, elveblest, hvite flekker eller pigmentflekker i huden.
 • Nedsatt funksjon av hypofysen (produserer veksthormon), menstruasjonsforstyrrelser.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Depo-Medrol
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten på hetteglasset etter «Utløpsdato» eller «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Depo-Medrol
 • Virkestoff er metylprednisolonacetat 40 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er makrogol, natriumklorid, miripiriniumklorid, natriumhydroksid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Depo-Medrol ser ut og innholdet i pakningen
Depo-Medrol leveres i hetteglass. Følgende pakningsstørrelser er godkjent:
40 mg/ml, 1 ml
40 mg/ml, 10 × 1 ml
40 mg/ml, 2 ml
40 mg/ml, 10 × 2 ml
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Tlf. 67 52 61 00
Tilvirker
Pfizer Manufacturing Belgium N.V.
Puurs
Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.06.2018
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Suspensjonen ristes godt før bruk.
Skal ikke fortynnes eller blandes med andre oppløsninger pga. mulig fysikalsk inkompatibilitet.
Bruk av flere doser fra samme glass kan føre til kontaminasjoner og anbefales derfor ikke.
Injeksjonen skal gis intramuskulært eller intraartikulært. Epidural, intravenøs og intratekal administrasjon er kontraindisert, og kan gi alvorlige bivirkninger. Nødvendige forholdsregler må tas for å unngå intravaskulær injeksjon.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

alkalose (baseose): Forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse. En redusert hydrogenionkonsentrasjon fører til at blodets pH (surhetsgrad) stiger over 7,45.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

divertikulitt (betennelse i divertikler): Betennelse i vevet rundt en divertikkel.

dyslipidemi: Ugunstig sammensetning av blodlipidene. Blodlipider består av HDL, LDL og triglyserider. HDL er det "gode kolesterolet". LDL og triglyserider er ikke like bra for kroppen, og det fins derfor retningslinjer for behandling ved et bestemt nivå. Ved dyslipidemi kan totalkolesterolverdien være normal, mens fordelingen mellom godt og dårlig kolesterol er i ubalanse.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epidural: Noe som har med området som ligger rett utenfor hjerne- og ryggmargshinnen.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

glykosuri (glukosuri): Sukker i urinen. Glukose finnes normalt i svært lav konsentrasjon i urinen, men konsentrasjonen øker kraftig ved visse sykdomstilstander som for eksempel diabetes mellitus og ved nyreskader.

gonoré: Seksuelt overførbar sykdom som forårsaker smerte og utflod fra urinrøret. Sykdommen skyldes infeksjon med bakterien Neisseria gonorrhoeae og gir en alvorlig infeksjon som kan spre seg og gi blodforgiftning hos den som rammes. Ubehandlet gonoré kan hos kvinner i ca. 20% av tilfellene medføre bekkeninfeksjon og dermed økt risiko for infertilitet, svangerskap utenfor livmor og kroniske magesmerter kan også opptre. Hos menn kan ubehandlet gonoré forårsake forsnevring i urinrøret, bitestikkelbetennelse og kronisk prostatabetennelse. Diagnose stilles ved bakteriedyrking og kan behandles med antibiotika.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intramuskulært (i.m., intramuskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravaskulær (intravaskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravaskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

meslinger (morbilli): Barnesykdom som skyldes infeksjon med morbilli-virus. I dag er de fleste vaksinert med MMR-vaksine, og meslinger er derfor en sjelden sykdom i Norge.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

sklerodermi: Generalisert bindevevssykdom som særlig rammer huden, som blir fortykket og stiv, men også ofte med angrep på blodkar og indre organer.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.