Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Dalacin 100 mg vagitorier

klindamycin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dalacin vagitorier er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dalacin vagitorier
 3. Hvordan du bruker Dalacin vagitorier
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dalacin vagitorier
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Dalacin vagitorier er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dalacin vagitorier er et lokaltvirkende bakteriedrepende middel (antibiotikum) som brukes ved bakteriell vaginose (infeksjon i skjeden).
 
2. Hva du må vite før du bruker Dalacin vagitorier
Bruk ikke Dalacin vagitorier
 • dersom du er allergisk overfor klindamycin, linkomycin eller hardfett (basisen i stikkpiller, som består av en blanding glyserider av mettede fettsyrer).
 • dersom du tidligere har hatt alvorlig diaré med feber og magesmerter etter bruk av antibiotika (antibiotika-assosiert kolitt).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Dalacin vagitorier.
Vis forsiktighet ved bruk av Dalacin vagitorier:
 • Dersom du får alvorlig diaré under behandlingen. Da må kuren avbrytes eller fortsette under nøye kontroll av lege. Diaré som oppstår i løpet av noen uker etter avsluttet kur, bør behandles som om den har sammenheng med kuren og lege må kontaktes.
 • Dersom du har en betennelsessykdom i tarmen, slik som Chrons sykdom eller ulcerøs kolitt.
 • Anvendelse av klindamycin kan forårsake økt vekst av mikroorganismer som ikke påvirkes av klindamycin, f.eks. sopp.
 • Det anbefales ikke at man har samleie under behandlingen med Dalacin vagitorier. Fettet i vagitoriene kan skade lateks og gummiprodukter, f.eks. i kondomer eller pessar, slik at de gir en dårlig beskyttelse mot graviditet og seksuelt overførbare sykdommer. Bruk av slike prevensjonsmidler innen 72 timer etter behandling anbefales derfor ikke.
 • Under behandling med Dalacin vagitorier bør man ikke anvende andre produkter i skjeden (f.eks. tamponger eller intimspray).
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon, immunsvikt eller tykktarmsbetennelse bør du rådføre deg med legen før bruk av Dalacin vagitorier.
Andre legemidler og Dalacin vagitorier
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Klindamycin som tas opp i kroppen kan gi økt effekt av muskelavslappende midler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring ved bruk i første trimester, og Dalacin vagitorier skal derfor ikke brukes de 3 første måneder av graviditeten. Under de siste 6 månedene av svangerskapet kan Dalacin vagitorier brukes dersom legen vurderer at det er nødvendig.Rådfør deg derfor med lege før bruk av Dalacin vagitorier under graviditet. Ved bruk under graviditet bør vagitoriene settes inn med fingrene.
Det er ikke kjent om klindamycin går over i morsmelk ved bruk av vagitorier. Klindamycin kan påvirke tarmfloraen hos barnet som ammes. Legen din avgjør derfor om du kan bruke Dalacin vagitorier dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Dalacin vagitorier
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne: Vanlig dose er én vagitorie i skjeden hver kveld i 3 dager.
Bruksanvisning
 1. Ta ut vagitorien fra folien
 2. Ligg på ryggen med knærne trukket opp mot brystet
 3. Sett vagitorien inn i skjeden. Bruk langfingeren og dytt så langt inn som mulig uten at det er ubehagelig.
 4. Husk alltid håndvask etter innsetting av vagitorien.
Dersom du tar for mye av Dalacin vagitorier
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonsen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Dalacin vagitorier
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger kan forekomme ved bruk av Dalacin vagitorier:
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 personer):
 • Soppinfeksjon i skjeden/underlivet
 • Soppinfeksjon i andre deler av kroppen
 • Hodepine
 • Diaré, kvalme, magesmerter
 • Kløe
 • Smerteriskjeden, lokal irritasjon
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 personer):
 • Nyre- og nyrebekkenbetennelse
 • Infeksjoner i underlivet (f.eks. urinveisinfeksjon)
 • Oppkast
 • Hudutslett
 • Ryggsmerter
 • Smertefull vannlating
 • Menstruasjonsforstyrrelser, utflod
 • Smerter/kløe i underlivet, feber og væskeansamlinger (ødem)
Svært sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 10000 personer):
 • Vulvovaginalt ubehag (ubehag i skjeden eller rundt skjedeåpningen)
Virkestoffet klindamycin kan også forskrives som kapsel, mikstur eller injeksjon. Ved den type bruk er det sett flere bivirkninger. De viktigste bivirkningeneer følgende:
Sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Hudsykdom med ringformet utslett eller blemmer (erythema multiforme)
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Forbigående endringer i blodverdier (som mangel på granulocytter, en type hvite blodceller, for lavt antall hvite blodceller, lavt antall blodplater)
 • Allergiske reaksjoner
 • Gulsott (gulfarget hud)
 • Alvorlig eller livstruende allergisk reaksjon som kan påvirke huden din eller andre deler av kroppen slik som lever eller blodceller. Denne type reaksjon kan gi utslett, men ikke alltid
 • Alvorlige hudsykdommer som også kan påvirke resten av kroppen (toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnsons syndrom, akutt generalisert eksematøs pustulose)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Dalacin vagitorier
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Dersom vagitoriene oppbevares for varmt kan de smelte og endre form.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter «Utløpsdato» eller «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetningen av Dalacin vagitorier
 • Virkestoff er klindamycinfosfat tilsv. 100 mg klindamycin som fri base i hver 2,5 g vagitorie.
 • Andre innholdsstoffer er: hardfett (en blanding av glyserider av mettede fettsyrer).
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Tlf. 67 52 61 00
Tilvirker
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Puurs
Belgia
eller
Pfizer Service Company BVBA
Zaventem
Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.11.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

bakteriell vaginose (skjedekatarr): Ubalanse i skjedens bakterieflora. Ofte er det for mye av bestemte typer bakterier, blant annet Gardnerella vaginalis, i tillegg er det en nedgang i melksyrebakterier. Det er uklart om betennelsen forårsakes av overproduksjon av bestemte baktereier eller om den skyldes nedgang i antall melkesyrebakterier. Betennelsen vil ofte gå over av seg selv, men kan ellers behandles med legemidler.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.