Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Dalacin 10 mg/ml liniment, emulsjon

klindamycin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dalacin liniment er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dalacin liniment
 3. Hvordan du bruker Dalacin liniment
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dalacin liniment
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Dalacin liniment er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i Dalacin er et antibiotikum som ved bruk på huden er virksom mot bakterier som forårsaker kvisedannelse. Preparatet brukes på kviser der annen behandling ikke har hatt effekt. Dalacin liniment, emulsjon er spesielt gunstig når huden ikke er fet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Dalacin liniment
Bruk ikke Dalacin liniment:
 • dersom du er allergisk overfor klindamycin, linkomycin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du tidligere har hatt tykktarmsbetennelse (kolitt) forårsaket av antibiotika.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Dalacin liniment:
 • dersom du tidligere har hatt allergiske hudreaksjoner.
Unngå kontakt med øyne og munn. Om du får liniment i øynene, på sprukket hud eller slimhinner, må det skylles straks med rikelige mengder med rennende vann. Linimentet smaker ubehagelig og kontakt med munnen bør unngås.
Ved alvorlig diaré under behandlingen, må kuren avbrytes eller fortsette under nøye kontroll. Diaré som oppstår i løpet av noen uker etter avsluttet kur, bør behandles som om den har sammenheng med kuren. Lege må kontaktes.
Andre legemidler og Dalacin liniment
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt, eller planlegger å bruke andre legemidler. Klindamycin som tas opp i kroppen kan gi økt effekt av muskelavslappende midler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du skal bare bruke Dalacin liniment under graviditet dersom legen din vurderer at det er nødvendig. Det er ikke kjent om klindamycin går over i morsmelk ved lokal behandling av huden. Klindamycin kan påvirke tarmfloraen hos barnet som ammes. Legen din avgjør derfor om du kan bruke Dalacin liniment dersom du ammer. Du bør unngå at barnet ditt kommer i kontakt med hudområdet som er behandlet med Dalacin liniment.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Preparatet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Dalacin liniment inneholder cetostearylalkohol og metylparahydroksybenzoat
Cetostearylalkohol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem). Metylparahydroksybenzoat (E 218) kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
 
3. Hvordan du bruker Dalacin liniment
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalt behandling: Et tynt lag smøres på det aktuelle området 2 ganger daglig (morgen og kveld). Behandlingstiden bør være kort, og ikke overstige 3 måneder.
Bruksanvisning
 1. Rengjør og tørk det hudpartiet som skal behandles.
 2. Rist flasken godt.
 3. Påfør et tynt lag liniment på det hudpartiet som skal behandles. Påfør bare litt liniment av gangen, og unngå berøring med øyne og munn.
 4. Hvis du likevel får linimentet i øynene, må du skylle øynene godt med rennende vann.
Dersom du tar for mye av Dalacin liniment
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Dalacin liniment kan ved bruk på hud tas opp i kroppen i tilstrekkelige mengder til at det gir systemisk effekt (effekt på hele kroppen).
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 personer):.
 • Hudirritasjon
 • Elveblest
 • Tørr hud
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 personer):.
 • Økt talgutskillelse i huden
 • Rødhet i huden pga. lokal utvidelse av hudens blodårer
 • Svie
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Betennelse i hårsekker (follikulitt)
 • Øyesmerter
 • Magesmerter, mage- tarmfortsyrrelser
 • Betennelse i tarmen (som følge av antibiotikabruk). Symptomer er lett til alvorlig diaré, av og til med blod og slim i avføringen
 • Kontakteksem
Dersom du ved behandling med Dalacin får diaré som ikke går over, må du kontakte legen din så raskt som mulig. Dette gjelder også hvis diaré oppstår innen noen uker etter avsluttet behandling.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Dalacin liniment
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Dalacin liniment etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter «Utløpsdato» eller «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Dalacin liniment
 • Virkestoffet er klindamycinfosfat, tilsvarende 10 mg klindamycin pr. ml liniment, emulsjon.
 • Andre innholdsstoffer er: Glyserol, cetostearylalkohol, isostearylalkohol, stearinsyre, glyserolmonostearat, natriumlaurylsarcosinat, metylparahydroksybenzoat (E 218), renset vann.
Hvordan Dalacin liniment ser ut og innholdet i pakningen
Dalacin liniment er en fargeløs emulsjon. Den er tilgjengelig i en 60 ml plastflaske.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Tlf. 67 52 61 00
Tilvirker
Pfizer Manufacturing Belgium NV PuursBelgia
eller
Pfizer Service Company BVBA
Zaventem
Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettes til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.11.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

follikulitt (hårkjertelbetennelse, hårsekkbetennelse, hårrotsbetennelse): Betennelse i hårsekkene, den delen av overhuden som omslutter roten til et hår.