Dalacin

Pfizer


Antibiotikum, aknemiddel.

D10A F01 (Klindamycin)LINIMENT, emulsjon 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Klindamycin-2-fosfat tilsv. klindamycin 10 mg, glyserol, cetostearylalkohol, isostearylalkohol, stearinsyre, glyserolmonostearat, natriumlaurylsarcosinat, metylparahydroksybenzoat (E 218), renset vann til 1 ml.


Indikasjoner

Acne vulgaris resistent mot annen lokal behandling. Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler.

Dosering

Et tynt lag appliseres 2 ganger daglig på de affiserte hudområdene. Behandlingstiden bør være kort og ikke overstige 3 måneder. Behandlingsfrie perioder anbefales. Spesielt velegnet når huden ikke er fet.
Administrering: Se bruksanvisning i pakningsvedlegget.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for linkomycin eller noen av innholdsstoffene. Tidligere antibiotika-assosiert kolitt.

Forsiktighetsregler

Hvis en ved et uhell får preparatet på følsomme områder (øye, sprukket hud, slimhinner), må det skylles med rikelige mengder rennende vann. Inneholder cetostearylalkohol, som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), og metylparahydroksybenzoat, som kan gi allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund). Endrer bakteriefloraen i tarmen og kan gi overvekst av Clostridium difficile, som produserer toksin A og B, som igjen kan føre til Clostridium difficile-assosiert diaré (CDAD). Ved topikal bruk absorberes noe av virkestoffet fra hudoverflaten. Sjeldne tilfeller av diaré og kolitt er sett. Det er viktig å vurdere diagnosen CDAD når diaré oppstår etter bruk. Kan utvikles til kolitt, inkl. pseudomembranøs kolitt, og alvorlighetsgraden kan variere fra mild til livstruende. Ved mistanke om eller bekreftet antibiotika-assosiert diaré eller antibiotika-assosiert kolitt, skal behandlingen avsluttes og egnede diagnostiske tiltak utføres umiddelbart. Legemidler som hemmer tarmperistaltikken er kontraindisert i slike situasjoner. Milde tilfeller reverseres vanligvis ved seponering. Ved moderate til alvorlige tilfeller kan væske, elektrolytter og proteintilskudd, samt egnet antibiotikum, være nødvendig. Hypertoksinproduserende stammer av Clostridium difficile forårsaker økt sykelighet og dødelighet. Infeksjoner responderer tidvis ikke på antimikrobiell behandling og kan resultere i kolektomi. Nøye medisinsk oppfølging er nødvendig da CDAD er sett >2 måneder etter bruk av antibakterielle midler.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Klindamycin gitt i.v. kan gi nevromuskulær blokade, som kan forsterke effekten av nevromuskulære blokkere. Forsiktighet anbefales derfor hos pasienter som får slike midler.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det er ikke sett økt frekvens av fosterskader ved systemisk bruk i 2. og 3. trimester. Ingen adekvate data ved bruk i 1. trimester. Lang klinisk erfaring indikerer liten/ingen risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløp, foster eller nyfødte. Skal kun brukes under 1. trimester ved klart behov. Liten absorpsjon gjennom hud indikerer at preparatet ikke forårsaker reproduksjonstoksiske effekter.
Amming: Utskillelse i morsmelk etter topikal bruk er ukjent. Systemisk eksponering forventes å være lav. Kan gi bivirkninger på tarmfloraen hos diende. Nytte-/risikovurdering må foretas. Barnet skal ikke komme i kontakt med behandlet hudområde.
Fertilitet: Ingen data. Ingen tegn til redusert fertilitet hos dyr.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvens Gastrointestinal forstyrrelse, magesmerter, pseudomembranøs kolitt
Hud
Svært vanlige Hudirritasjon, tørr hud, urticaria
Vanlige Erytem, seboré, svie
Ukjent frekvens Kontaktdermatitt
Infeksiøse
Ukjent frekvens Follikulitt
Øye
Ukjent frekvens Øyesmerter
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Hud Hudirritasjon, tørr hud, urticaria
Vanlige
Hud Erytem, seboré, svie
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Gastrointestinal forstyrrelse, magesmerter, pseudomembranøs kolitt
Hud Kontaktdermatitt
Infeksiøse Follikulitt
Øye Øyesmerter

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Absorberes i tilstrekkelig grad til at det kan gi systemiske effekter. Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring ved overdosering.
Symptomer: Ubehag, brekninger, diaré. Allergiske reaksjoner kan forekomme.
Behandling: Ved behov, ventrikkeltømming og kull. Symptomatisk behandling. Hemodialyse og peritonealdialyse er ikke vist å være effektivt i å fjerne klindamycin fra serum.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Klindamycinfosfat hydrolyseres i talgkjertelganger til aktivt klindamycin. Hemmer bakteriell proteinsyntese ved å binde seg til 50S-subenheter i ribosomer og påvirke både ribosomsamlingen og translasjonsprosessen. Lindrer inflammasjon ved å hemme anaerobe grampositive ikke-sporedannende basiller inkl. Propionibacterium acnes i komedoner, og dermed senke produksjon av frie fettsyrer i sebum og kjemotaksen hemmes. Ervervet resistens kan variere geografisk og over tid for noen arter. Lokal informasjon om resistens er særlig ønskelig ved alvorlige infeksjoner. Mikrobiologisk diagnose med verifisering av patogenet og dets følsomhet overfor klindamycin anbefales ved alvorlige infeksjoner eller behandlingssvikt.
Absorpsjon: Klindamycin kan påvises i serum (0-3 ng/ml).
Utskillelse: Ca. 0,25% gjenfinnes i urin etter lokal applikasjon på ansiktshud.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Dalacin, LINIMENT, emulsjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg/ml 60 ml
494559
-
-
148,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.11.2018