Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Dalacin 150 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

klindamycin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dalacin injeksjonsvæske er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dalacin injeksjonsvæske
 3. Hvordan du bruker Dalacin injeksjonsvæske
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dalacin injeksjonsvæske
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Dalacin injeksjonsvæske er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i Dalacin injeksjonsvæske er et antibiotikum. Brukes ved alvorlige infeksjoner forårsaket av en rekke bakterier, hos pasienter som er allergiske overfor penicillin eller der penicillin ikke virker. Bakteriologiske undersøkelser og resistensbestemmelse bør foretas før behandlingen starter.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Dalacin injeksjonsvæske
Bruk ikke Dalacin injeksjonsvæske:
 • dersom du er allergisk overfor klindamycin eller linkomycin, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • til for tidlig fødte barn eller nyfødte på grunn av innholdet av benzylalkohol (se avsnittet: ”Dalacin injeksjonsvæske inneholder benzylalkohol”).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Dalacin injeksjonsvæske.
Vis forsiktighet ved bruk av Dalacin injeksjonsvæske
 • dersom du har hatt mage-tarm sykdommer, spesielt ved tykktarmsbetennelse.
 • dersom du får alvorlig diaré under behandlingen.
Hvis noe av dette gjelder deg bør du informere legen din.
Ved alvorlig diaré under behandlingen må kuren avbrytes eller fortsette under nøye kontroll av lege. Diaré som oppstår i løpet av noen uker etter avsluttet kur, bør behandles som om den har sammenheng med kuren og lege må kontaktes. Legemidler som brukes ved behandling av diaré skal ikke tas, da dette kan forverre tilstanden.
Hvis behandlingen strekker seg over lang tid, vil legen undersøke lever- og nyrefunksjonen din.
Bruk av klindamycin kan forårsake økt vekst av mikroorganismer (f.eks. sopp eller bakterier) som ikke påvirkes av klindamycin. Dette kan føre til andre typer infeksjoner som kan kreve annen behandling.
Viktig informasjon om potensielt alvorlige reaksjoner
Et lite antall personer som bruker Dalacin får en allergisk reaksjon eller en potensielt alvorlig hudreaksjon, som kan utvikle seg til et mer alvorlig problem hvis de ikke blir behandlet. Du må kjenne til symptomene du skal være oppmerksom på mens du bruker Dalacin. Les beskrivelsen av disse symptomene i avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget under ”Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer etter å ha tatt dette legemidlet, da disse kan være alvorlige”.
Andre legemidler og Dalacin injeksjonsvæske
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig for legen din å vite om du bruker følgende legemidler:
 • rifampicin (antibiotikum), karbamazepin, fenytoin og fenobarbital (epilepsi-legemidler), johannesurt (legemiddel ved depresjon), enzalutamid og dabrafenib (kreftlegemidler) og efavirenz (legemiddel ved virusinfeksjoner) fordi disse kan redusere effekten av klindamycin.
 • neuromuskulære blokkere (muskelavslappende legemidler) fordi klindamycin kan gi forsterket muskelavslappende effektdel.
 • kombinasjon med legemidler som inneholder zidovudin (for eksempel Retrovir), som brukes for å behandle virusinfeksjoner, fordi de kan gi økt risiko for skade på nyrene og økt virkning av klindamycin.
 • warfarin eller liknende legemidler som virker blodfortynnende, fordi du kan ha økt risiko for å oppleve blødning. Det kan være nødvendig for legen din å ta blodprøver regelmessig for å sjekke hvor raskt blodet ditt levrer seg.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Lang erfaring ved bruk av Dalacin injeksjonsvæske under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Dalacin skal likevel kun brukes under graviditet dersom det er et klart behov for det. Rådfør deg med lege før bruk av Dalacin injeksjonsvæske dersom du er gravid.
Klindamycin går over i morsmelk, og kan forårsake diaré eller utslett i bleieområdet hos barnet som ammes. Dalacin injeksjonsvæske bør derfor ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil og utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Dalacin injeksjonsvæske inneholder benzylalkohol
Dette legemidlet inneholder benzylalkohol. Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner.
Du skal ikke gi dette legemidlet til din nyfødte baby (opptil 4 ukers alder), med mindre legen din anbefaler dette.
Benzylalkohol har vært forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger som inkluderer pusteproblemer (”gasping syndrom”) hos yngre barn.
Benzylalkohol kan forårsake forgiftninger og allergiske reaksjoner hos spedbarn og barn opptil 3 år.
Skal ikke brukes i mer enn en uke hos barn (under 3 år), med mindre legen eller apoteket anbefaler dette.
Snakk med lege eller apotek for råd dersom du er gravid eller ammer. Dette da store mengder benzylalkohol kan hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose).
Snakk med lege eller apotek for råd dersom du har lever- eller nyresykdom. Dette da store mengder benzylalkohol kan hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose).
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Dalacin injeksjonsvæske
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Det er vanlig at behandlingen gis som intravenøs injeksjon 2 til 4 ganger daglig.
Dersom du får for mye Dalacin injeksjonsvæske
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering kan være ubehag, brekninger, diaré og allergiske reaksjoner.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du ved behandling med Dalacin injeksjonsvæske får diaré som ikke går over, må du kontakte legen din så raskt som mulig. Dette gjelder også hvis diaré oppstår innen noen uker etter avsluttet behandling.
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 pasienter):
 • Årebetennelse med dannelse av blodpropp.
 • Betennelse i tarmen (som følge av antibiotikabruk). Symptomer er lett til alvorlig diaré, av og til med blod og slim i avføringen.
 • Unormale leverfunksjonstester.
 • Utslett med flekker og små opphøyninger.
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 pasienter):
 • Smaksforstyrrelser.
 • Diaré, kvalme.
 • Hjertestans, blodtrykksfall. Dette kan forekomme ved for hurtig injeksjon i en åre.
 • Erythema multiforme (hudsykdom med ringformet utslett eller blemmer, vesentlig på overkroppen), kløe, elveblest.
 • Smerte og bylldannelse på injeksjonsstedet.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelig data):
 • Infeksjon i underlivet, skjedekatarr.
 • Forbigående endringer i blodverdier som nedsatt antall hvite blodceller (leukopeni eller nøytropeni), nedsatt antall blodplater (trombocytopeni), økt antall eosinofile granulocytter (eosinofili) og få eller ingen granulocytter (agranulocytose).
 • Allergiske reaksjoner og overfølsomhetsreaksjoner (gir symptomer som pusteproblemer, varmefølelse, rødme, hjertebank, kløe, svimmelhet).
 • Hudreaksjoner som mildt til moderat meslinglignende utslett over hele kroppen, eksem med hudavflassing eller væskefylte blærer (eksfoliativ eller vesikulobulløs dermatitt).
 • Alvorlig eller livstruende allergisk reaksjon som kan påvirke huden din eller andre deler av kroppen din slik som lever eller blodceller. Denne type reaksjon kan gi utslett, men ikke alltid. Det kan hende at du må på sykehus eller slutte med Dalacin. Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer etter å ha tatt dette legemidlet, da disse kan være alvorlige: Hudutslett, elveblest, feber, hovne kjertler som ikke forsvinner, hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg.
 • Magesmerter, oppkast.
 • Gulsott (gulfarget hud).
 • Lokal irritasjon på injeksjonsstedet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Dalacin injeksjonsvæske
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter «Utløpsdato» eller «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetningen av Dalacin injeksjonsvæske
 • Virkestoff er klindamycin 2-fosfat tilsvarende klindamycin 150 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er benzylalkohol 9,45 mg/ml, natriumedetat, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Tlf: 67 52 61 00
Tilvirker
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Puurs
Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.11.2018
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Dalacin injeksjonsvæske skal brukes ufortynnet ved intramuskulær administrasjon.
Dalacin injeksjonsvæske skal fortynnes før bruk ved intravenøs administrasjon.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.
Ferdig infusjonsoppløsning skal brukes innen 12 timer.
Bruk ikke Dalacin injeksjonsvæske etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den angitte måneden.
Dalacin injeksjonsvæske er fysisk og biologisk uforenlig med infusjonsvæsker som inneholder ampicillin, fenytoin, magnesiumsulfat, barbiturater, kalsiumglukonat og teofyllamin.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

skjedekatarr (bakteriell vaginose): Ubalanse i skjedens bakterieflora. Ofte er det for mye av bestemte typer bakterier, blant annet Gardnerella vaginalis, i tillegg er det en nedgang i melksyrebakterier. Det er uklart om betennelsen forårsakes av overproduksjon av bestemte baktereier eller om den skyldes nedgang i antall melkesyrebakterier. Betennelsen vil ofte gå over av seg selv, men kan ellers behandles med legemidler.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.