Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Cymevene 500 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

ganciklovir

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cymevene er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cymevene
 3. Hvordan du bruker Cymevene
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cymevene
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Cymevene er og hva det brukes motHva Cymevene er
Cymevene inneholder virkestoffet ganciklovir. Dette tilhører en gruppe som kalles antivirale legemidler (et legemiddel mot virus).
Hva Cymevene brukes mot
Cymevene brukes til å behandle sykdommer forårsaket av et virus kalt cytomegalovirus (CMV) hos voksne og ungdomspasienter fra 12 år og eldre som har et svakt immunforsvar. Det brukes også til å forebygge CMV-infeksjon etter organtransplantasjon eller under kjemoterapibehandling hos voksne og barn fra fødselen av.
 • Viruset kan angripe alle deler av kroppen. Dette inkluderer øyets netthinne, noe som betyr at viruset kan gi problemer med synet.
 • Alle kan få CMV-viruset, men personer med et svekket immunforsvar er spesielt utsatt for at viruset kan forårsake alvorlig sykdom. Immunforsvaret kan være svekket på grunn av andre sykdommer (som AIDS) eller av legemidler (som kjemoterapi eller legemidler som undertrykker immunsystemet).
 
2. Hva du må vite før du bruker Cymevene
Bruk ikke Cymevene:
 • dersom du er allergisk overfor ganciklovir, valganciklovir eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du ammer (se avsnittet om amming)
Bruk ikke Cymevene dersom dette gjelder deg. Dersom du er usikker, kontakt lege, apotek eller sykepleier før du bruker Cymevene.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Cymevene dersom:
 • du er allergisk overfor aciklovir, valaciklovir, penciklovir eller famciklovir, dette er andre legemidler som brukes til å behandle virusinfeksjoner
 • du har et lavt antall hvite blodceller, røde blodceller eller blodplater. Legen din vil ta blodprøver før du starter behandlingen og mens behandlingen pågår
 • du har opplevd før at behandling med et legemiddel har forårsaket endringer i blodbildet ditt
 • du har problemer med nyrene, legen din vil da gi deg en lavere dose og kontrollere antall blodceller oftere under behandlingen
 • du får behandling med stråleterapi
Snakk med legen din, apotek eller sykepleier før du bruker Cymevene dersom noe av det over gjelder deg, eller du er usikker.
Vær oppmerksom på bivirkninger
Cymevene kan forårsake noen alvorlige bivirkninger som du må fortelle legen din om umiddelbart. Vær oppmerksom på de alvorlige bivirkningene listet opp i avsnitt 4, og informer legen din om du merker noen av disse mens du bruker Cymevene. Legen din kan be deg om å slutte å bruke Cymevene og du kan trenge rask medisinsk behandling.
Tester og kontroller
Legen din vil ta regelmessige blodprøver av deg mens du bruker Cymevene. Dette gjøres for å kontrollere at den dosen du har fått er riktig for deg. De to første ukene vil prøvene tas ofte. Etter dette vil prøvene bli tatt sjeldnere.
Barn og ungdom
Det er begrenset med informasjon om hvor sikkert og effektivt Cymevene er som behandling for CMV-sykdom hos barn under 12 år. Babyer og spedbarn som får Cymevene for å forebygge CMV- sykdom, vil følges opp med regelmessige blodprøver.
Andre legemidler og Cymevene
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Vær spesielt nøye med å informere legen din eller apotek dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • imipenem/cilastatin - brukes mot bakterieinfeksjoner
 • pentamidin - brukes mot parasitt- eller lungeinfeksjoner
 • flucytosin, amfotericin B- brukes mot soppinfeksjoner
 • trimetoprim, trimetoprim/sulfametoksasol, dapson - brukes mot bakterieinfeksjoner
 • probenicid - brukes mot gikt
 • mykofenolatmofetil, ciklosporin, takrolimus - brukes etter en organtransplantasjon
 • vinkristin, vinblastin, doksorubicin - brukes mot kreft
 • hydroksyurea- brukes mot en tilstand kalt polycytemi, sigdcelleanemi og kreft
 • didanosin, stavudin, zidovudin, tenofovir eller et hvert annet legemiddel som brukes mot HIV
 • adefovir eller et hvert annet legemiddel som brukes til å behandle hepatitt B.
Snakk med legen din eller apotek før du bruker Cymevene dersom noe av det over gjelder deg, eller du er usikker.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet
Cymevene skal ikke brukes av gravide kvinner med mindre fordelene for moren oppveier risikoene for det ufødte barnet.
Du skal ikke bruk dette legemidlet hvis du er gravid eller tror du kan være gravid med mindre legen din forteller deg at du skal gjøre det. Dette er fordi Cymevene kan skade det ufødte barnet.
Prevensjon
Du må ikke bli gravid når du bruker dette legemidlet. Dette fordi det kan skade det ufødte barnet.
Kvinner
Bruk prevensjon mens du bruker Cymevene dersom du er en kvinne som kan bli gravid. Fortsett med prevensjon i minst 30 dager etter at du har avsluttet behandlingen med Cymevene.
Menn
Bruk en barrieremetode som prevensjon (som kondomer) mens du bruker Cymevene dersom du er en mann med en kvinnelig partner som kan bli gravid. Fortsett med dette i minst 90 dager etter at du har avsluttet behandlingen med Cymevene.
Fortell legen din umiddelbart dersom du eller partneren din blir gravid under behandlingen med Cymevene.
Amming
Ikke bruk Cymevene mens du ammer. Dersom legen din ønsker at du skal bruke Cymevene må du slutte å amme før du starter å bruke dette legemidlet. Dette er fordi Cymevene kan gå over i brystmelk.
Fertilitet
Cymevene kan påvirke fertiliteten. Cymevene kan forbigående eller permanent forårsake at menn slutter å produsere sædceller. Hvis du planlegger å få barn, snakk med legen din eller apotek før du bruker Cymevene.
Kjøring og bruk av maskiner
Du kan føle deg trett, svimmel, forvirret, skjelven, miste balansen eller få anfall mens du behandles med Cymevene. Ikke kjør, bruk verktøy eller maskiner dersom dette skjer.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Cymevene inneholder natrium (salt)
Dette legemidlet inneholder 43 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver 500 mg hetteglass. Dette tilsvarer 2 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
 
3. Hvordan du bruker Cymevene
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apotek har fortalt deg. Kontakt legen eller apotek hvis du er usikker.
Bruk av dette legemidlet
Cymevene vil bli gitt til deg av en lege eller sykepleier. Det vil bli gitt til deg gjennom en slange som settes inn i blodåren din. Dette kalles intravenøs infusjon og vil vanligvis ta en time.
Dosen av Cymevene vil variere fra pasient til pasient. Legen din vil beregne hvor mye du trenger. Dette vil avhenge av:
 • vekten din (hos barn kan høyden også bli tatt med i beregningen)
 • alderen din
 • hvor bra nyrene dine virker
 • antallet av blodcellene dine
 • hva du bruker dette legemidlet mot
Det vil også variere hvor ofte du får Cymevene og hvor lenge du skal behandles.
 • Vanligvis vil du begynne med en eller to infusjoner hver dag.
 • Dersom du får to infusjoner hver dag, vil dette fortsette i opptil 21 dager.
 • Etter dette kan legen din foreskrive infusjonen en gang om dagen.
Problemer med nyrene eller blodet
Dersom du har problemer med nyrene eller antall blodceller kan legen din foreslå en lavere dose av Cymevene og kontrollere antall blodceller oftere under behandlingen.
Dersom du tar for mye av Cymevene
Dersom du tror du har fått for mye Cymevene snakk med legen din eller oppsøk et sykehus umiddelbart. Hvis du har fått for mye kan du ha følgende symptomer:
 • vondt i magen, diaré eller kvalme/oppkast
 • skjelving eller anfall
 • blod i urinen
 • problemer med nyrene eller leveren
 • forandringer i antall blodceller
Dersom du avbryter behandlingen med Cymevene
Ikke avslutt behandlingen med Cymevene uten å ha snakket med legen din først.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan forekomme med dette legemidlet:
Alvorlige bivirkninger
Kontakt legen din umiddelbart dersom du merker noen av de følgende alvorlige bivirkningene. Legen din kan be deg slutte med Cymevene og du kan trenge rask medisinsk behandling:
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 pasienter
 • lavt antall hvite blodceller - med symptomer på infeksjon som sår hals, munnsår eller feber
 • lavt antall røde blodceller - symptomer kan være kortpustethet eller tretthet, hjertebank eller blek hud
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter
 • blodforgiftning (sepsis) - symptomer kan være feber, frysninger, hjertebank (palpitasjoner), forvirring og utydelig tale
 • lavt antall blodplater - symptomer kan være blødninger eller blåmerker som oppstår lettere enn vanlig, blod i urin eller avføring eller blødning fra tannkjøttet. Blødningen kan være kraftig
 • svært lavt antall blodceller
 • pankreatitt – symptom er kraftige magesmerter som stråler til ryggen
 • anfall
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter
 • svikt i benmargens evne til å produsere blodceller
 • hallusinasjoner - høre eller se ting som ikke finnes
 • unormale tanker eller følelser, miste kontakt med virkeligheten
 • svikt i nyrefunksjon
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter
 • alvorlige allergiske reaksjoner - symptomer kan være rød kløende hud, hevelse i svelget/halsen, ansikt, lepper eller munn, problemer med å svelge eller puste
Kontakt legen din umiddelbart dersom du merker noen av bivirkningene ovenfor.
Andre bivirkninger
Kontakt legen din, apotek eller sykepleier hvis du opplever noen av de følgende bivirkningene:
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 pasienter
 • soppinfeksjon og trøske i munnen
 • øvre luftveisinfeksjon (f.eks. bihulebetennelse, halsbetennelse)
 • tap av appetitt
 • hodepine
 • hoste
 • kortpustethet
 • diaré
 • kvalme eller oppkast
 • magesmerter
 • eksem
 • tretthetsfølelse
 • feber
Vanlig: kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter
 • influensa
 • urinveisinfeksjon - symptomer omfatter feber, hyppigere vannlating, smerte ved vannlating
 • infeksjon i huden og i vevet under huden
 • mild allergisk reaksjon - symptomer kan være rød, kløende hud
 • vekttap
 • følelse av nedstemthet, engstelse eller forvirring
 • søvnproblemer
 • følelse av svakhet eller nummenhet i hender eller føtter som kan påvirke balansen
 • forandringer i hudfølsomhet, kribling, kiling, prikking eller brennende følelse
 • smaksendringer
 • frysninger
 • øyebetennelse (konjunktivitt), øyesmerter eller synsproblemer
 • øresmerter
 • lavt blodtrykk, som kan gjøre deg svimmel eller ør
 • problemer med å svelge
 • forstoppelse, luft i magen, fordøyelsesproblemer, magesmerter, oppblåst mage
 • sår i munnen
 • unormale resultater på lever- og nyreprøver
 • nattesvette
 • kløe, utslett
 • hårtap
 • ryggsmerter, muskel- eller leddsmerter, muskelkramper
 • svimmelhet, svakhet eller generell uvelhet
 • hudreaksjon ved injeksjonsstedet, slik som betennelse, smerte og hevelse
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter
 • oppstemthet
 • tremor, skjelving
 • døvhet
 • ujevn hjerterytme
 • elveblest, tørr hud
 • blod i urinen
 • ufruktbarhet hos menn - se avsnitt «fertilitet»
 • brystsmerter
Bivirkninger hos barn og ungdom
Lavt antall blodceller er mer sannsynlig hos barn, spesielt hos babyer og spedbarn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Cymevene
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Pulver: Krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Etter rekonstituering: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist for det rekonstituerte produktet i 12 timer ved 25ºC etter at det er løst opp med vann til injeksjon. Oppbevar ikke i kjøleskap eller fryser. Ut i fra mikrobiologiske hensyn skal den rekonstituerte løsningen brukes umiddelbart. Hvis den ikke brukes umiddelbart er oppbevaringstider og betingelser før bruk brukerens ansvar.
Etter fortynning i en infusjonsløsning (natriumklorid 0,9 %, dekstrose 5 %, Ringer`s eller Ringers- laktat oppløsning til injeksjoner):
Kjemisk og fysisk bruksstabilitet har blitt vist i 24 timer ved 2-8ºC (må ikke fryses). Fra et mikrobiologisk synspunkt bør Cymevene infusjonsoppløsning brukes umiddelbart. Hvis den ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider og betingelser før bruk brukerens ansvar, og skal ikke være lenger enn 24 timer ved 2ºC til 8ºC, med mindre rekonstituering og fortynning har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lengre bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Cymevene
 • Virkestoff er ganciklovir. Hvert hetteglass inneholder 500 mg ganciklovir som natriumganciklovir. Etter rekonstituering av pulveret inneholder 1 ml løsning 50 mg ganciklovir.
 • Andre innholdsstoffer er natriumhydroksid og hydrokloridsyre.
Hvordan Cymevene ser ut og innholdet i pakningen
Cymevene er et hvitt til gråhvitt pulver til infusjonsvæske, oppløsning, som leveres i enkeltdose hetteglass med gummipropp og vippelokk av aluminium. Rekonstituert løsning av Cymevene varierer i farge fra fargeløs til svakt gul.
Hetteglassene med Cymevene leveres i pakninger på ett eller fem hetteglass. Ikke alle pakningsstørrelsene er nødvendigvis markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24
17489 Greifswald Tyskland
Tilvirker
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 23-24
17489 Greifswald Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
ProPharma Group Sweden AB
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm
Sverige
E-post: pharmacovigilance.SE@propharmagroup.com
pharmacovigilance@sofus.se
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Cymevene: Østerrike, Belgia, Kroatia, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Finland, Ungarn, Irland, Luxemburg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Den slovakiske republikk, Spania, Sverige, Storbritannia
Cymeven i.v.: Tyskland
Cymevan: Frankrike
Citovirax: Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.04.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk: http://www.legemiddelverket.no
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
INSTRUKSJONER FOR BRUK OG HÅNDTERING
Det henvises til preparatomtalen for fullstendig produktinformasjon.
Administrasjonsmåte
Advarsel:
Ganciklovir må administreres som en intravenøs infusjon over 1 time med en konsentrasjon som ikke overstiger 10 mg/ml. Skal ikke gis som en rask eller intravenøs bolusinjeksjon fordi de resulterende høye plasmanivåene kan øke toksisiteten av ganciklovir.
Skal ikke gis ved intramuskulær eller subkutan injeksjon, fordi dette kan føre til alvorlig vevsirritasjon på grunn av høy pH (~ 11) i ganciklovirløsningen.
Den anbefalte dosen, frekvensen og infusjonshastigheten skal ikke overskrides.
Cymevene er et pulver til infusjonsvæske, oppløsning. Etter rekonstituering er Cymevene en fargeløs til svakt gulaktig oppløsning uten synlige partikler.
Infusjonen skal gis i en blodåre med tilstrekkelig blodgjennomstrømning, helst via en plastkanyle.
Det bør utvises forsiktighet ved håndtering av Cymevene.
Siden Cymevene er ansett som potensielt teratogent og karsinogent hos mennesker, bør det utvises forsiktighet ved håndtering. Unngå innånding eller direkte kontakt med pulveret i hetteglassene eller direkte kontakt mellom rekonstituerte oppløsning og hud eller slimhinner. Oppløsninger av Cymevene er basiske (pH ~ 11). Dersom kontakt oppstår, vask grundig med såpe og vann, skyll øyne grundig med rent vann.
Tilberedning av rekonstituert konsentrat
Aseptisk teknikk skal benyttes under hele rekonstitueringen av lyofilisert (frysetørket) Cymevene.
 1. Vippelokket skal fjernes for å avdekke den sentral delen av gummiproppen. Trekk opp 10 ml vann til injeksjonsvæsker i en sprøyte, og injiser sakte gjennom midten av gummiproppen og ned i hetteglasset, med nålen pekende mot veggen av glasset. Ikke bruk bakteriostatisk vann til injeksjon som inneholder parabener (parahydroksybenzoater). Dette er uforenlig med Cymevene.
 2. Hetteglasset bør roteres forsiktig for å sikre fullstendig fukting av produktet.
 3. Hetteglasset bør roteres forsiktig/virvles i noen minutter for å få en klar rekonstituert oppløsning.
 4. Den rekonstituerte oppløsningen skal kontrolleres nøye for å sikre at produktet er oppløst og er uten synlige partikler før videre fortynning med et kompatibelt løsemiddel. Rekonstituerte oppløsninger av Cymevene varierer i farge fra fargeløs til lys gul.
Tilberedning av ferdig fortynnet infusjonsvæske
Basert på pasientens vekt skal passende volum trekkes opp med en sprøyte fra hetteglasset og fortynnes ytterligere med en passende infusjonsvæske. Tilsett et volum på 100 ml væske til fortynning til den rekonstituerte oppløsningen. Infusjonskonsentrasjoner større enn 10 mg/ml anbefales ikke.
Natriumklorid, dekstrose 5 %, Ringers eller Ringer-laktat løsninger er vist å være kjemisk eller fysisk kompatible med Cymevene.
Cymevene skal ikke blandes med andre intravenøse produkter.
Den fortynnede oppløsningen skal deretter gis som en intravenøs infusjon over 1 time. Skal ikke gis ved intramuskulær eller subkutan injeksjon, fordi dette kan føre til alvorlig vevsirritasjon på grunn av høy pH (~ 11) i gancikloviroppløsningen.
Destruksjon
For engangsbruk. Ubrukt legemiddel eller avfallsmateriale skal kastes i henhold til lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cmv (cytomegalovirus): Virus som tilhører herpesvirusfamilien. Vanlige virus som kan forårsake forbigående feber og hovne lymfeknuter. De fleste som blir smittet vil ikke få symptomer. Hos pasienter med nedsatt immunforsvar, for eksempel aids-pasienter, kan infeksjon med cytomegalovirus forårsake alvorlige symptomer. Det finnes en viss risiko for at viruset smitter fra gravide til fosteret, noe som kan føre til infeksjon og skade på fosteret.

cmv-infeksjon (cytomegalovirus-infeksjon): Infeksjon med virus som tilhører herpesvirus-familien. Smitten er svært utbredt blant både mennesker og dyr.

dekstrose (glukose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

sigdcelleanemi: En arvelig sykdom som forårsaker avvik i uttrykk av globin i hemoglobin. Arvegangen er autosomal recessiv, det vil si at hos en person som har arvet kun ett gen for tilstanden fra den ene forelderen, vil fremdeles det friske genet ha uttrykk av normalt hemoglobin og symptomer vil sjeldent forekomme. Et individ med arveanlegg for tilstanden fra begge foreldrene vil alltid uttrykke sykdommen, og vil kun danne abnormt hemoglobin. Abnormt hemoglobin blir viskøst ved utsettelse for en nedgang av oksygen. Dette fører til at de røde blodcellene får en sigdform (halvmåneform), blir stive, klebrige og skjøre. Når sigdceller klumper seg sammen vil kapillærene blokkeres, og oksygentransporten blir begrenset som fører til skader på vev og organer. Sykdommen har en høy dødelighet for pasienter med alvorlig sykdom.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.