Cymevene

Cheplapharm

Antiviralt middel, analog til 2-deoksyguanosin.

ATC-nr.: J05A B06

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkPULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 500 mg: Hvert hetteglass inneh.: Ganciklovir 500 mg (som ganciklovirnatrium), natriumhydroksid og saltsyre (til pH-justering).


Indikasjoner

Voksne og ungdom ≥12 år: Behandling av CMV-sykdom hos immunkompromitterte pasienter. Forebyggende behandling av CMV-sykdom ved å bruke preemptiv behandling ved legemiddelindusert immunsuppresjon (f.eks. etter organtransplantasjon eller kjemoterapibehandling mot kreft). Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk. Fra fødsel: Forebyggende behandling av CMV-sykdom ved å bruke universell profylakse ved legemiddelindusert immunsuppresjon (f.eks. etter organtransplantasjon eller kjemoterapibehandling mot kreft).

Dosering

Behandling av CMV-sykdom hos voksne og ungdom ≥12 år: Induksjonsbehandling: 5 mg/kg i.v. gitt over 1 time hver 12. time i 14-21 dager. Vedlikeholdsbehandling: Kan gis til immunkompromitterte pasienter med risiko for tilbakefall. 5 mg/kg i.v. gitt over 1 time 1 gang daglig 7 dager pr. uke, eller 6 mg/kg 1 gang daglig 5 dager pr. uke. Behandlingsvarighet vurderes individuelt og etter lokale retningslinjer. Ved progresjon av CMV-sykdom: Gjenta induksjonsbehandling.
Forebyggende behandling av CMV-sykdom: Universell profylakse hos voksne og ungdom >16 år: 5 mg/kg i.v. gitt over 1 time, 1 gang daglig 7 dager pr. uke eller 6 mg/kg 1 gang daglig 5 dager pr. uke. Behandlingsvarighet ut fra risiko for CMV-sykdom og lokale retningslinjer. Universell profylakse fra fødsel til ≤16 år: Dosen i mg beregnes ved 3 × BSA × ClCRS og gis 1 gang daglig som i.v. infusjon over 1 time. BSA beregnes med Mosteller-metoden og ClCRS med Schwartz-formelen (se SPC). Behandlingsvarighet bestemmes individuelt ut fra risiko for CMV-sykdom. Regelmessig kontroll av parametrene anbefales med ev. påfølgende dosejustering. Preemptiv behandling hos voksne og ungdom ≥12 år: Induksjonsbehandling: 5 mg/kg i.v. gitt over 1 time, hver 12. time i 7-14 dager. Vedlikeholdsbehandling: 5 mg/kg i.v. gitt over 1 time, 1 gang daglig 7 dager pr. uke eller 6 mg/kg 1 gang daglig 5 dager pr. uke. Behandlingsvarighet ut fra risiko for CMV-sykdom og lokale retningslinjer.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt. Nedsatt nyrefunksjon: Serumkreatininnivå eller ClCR bør kontrolleres. Ved dosering basert på mg/kg tilpasses dosen iht. ClCR, som vist i tabellen nedenfor. ClCR (ml/minutt) estimeres fra serumkreatinin vha. følgende formel: Hos menn = (140 - alder (år) × kroppsvekt (kg))/ (72) × (0,011 × serumkreatinin (µmol/liter)). Hos kvinner = 0,85 × verdien hos menn.

ClCR
(ml/minutt)

Induksjonsdose

Vedlikeholdsdose

≥70

5 mg/kg hver 12. time

5 mg/kg/dag

50-69

2,5 mg/kg hver 12. time

2,5 mg/kg/dag

25-49

2,5 mg/kg/dag

1,25 mg/kg/dag

10-24

1,25 mg/kg/dag

0,625 mg/kg/dag

<10

1,25 mg/kg 3 ganger/uke etter hemodialyse

0,625 mg/kg 3 ganger/uke etter hemodialyse

Barn fra fødsel til ≤16 år som får en forebyggende dose beregnet ved 3 × BSA × ClCRS behøver ikke ytterligere tilpasning av dosen, siden dosen allerede er justert for ClCR. Barn <12 år: Ingen doseanbefalinger for behandling av CMV-sykdom og preemptiv behandling. Eldre: Nyrefunksjonen bør vurderes. Annet: Ved alvorlig leukopeni, nøytropeni, anemi, trombocytopeni og pancytopeni vurderes behandling med hematopoetisk vekstfaktor og/eller behandlingen avbrytes.
Tilberedning/Håndtering: Håndteres med forsiktighet (potensielt teratogent og karsinogent). Se pakningsvedlegget. Aseptisk teknikk bør brukes. Infusjonskonsentrat 50 mg/ml: Oppløses ved sakte tilsetning av 10 ml sterilt vann. Roteres forsiktig til oppløsningen er helt klar. Ikke benytt vann som inneholder konserveringsmiddel (parabener). Infusjonsoppløsning: Avhengig av vekt og indikasjon, ta ut beregnet mengde infusjonskonsentrat 50 mg/ml. Fortynn med f.eks. 100 ml natriumklorid 9 mg/ml, dekstrose 5%, Ringers eller Ringer-laktat. Bruk ikke andre infusjonsvæsker. Konsentrasjon på infusjonsoppløsningen skal ikke overstige 10 mg/ml.
Administrering: I.v. infusjon over 1 time. Skal ikke gis raskt eller som i.v. bolusinjeksjon. Infusjonsoppløsningen har høy pH (ca. 11), og skal ikke administreres i.m. eller s.c. Skal gis i vener med god blodgjennomstrømning.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller valganciklovir. Amming.

Forsiktighetsregler

Kryss-hypersensitivitet: Kjent hypersensitivitet overfor aciklovir eller penciklovir (eller deres prodrugs, hhv. valaciklovir eller famciklovir). Mutagenisitet, teratogenisitet, karsinogenisitet, fertilitet og prevensjon: I dyrestudier er ganciklovir mutagent, teratogent, karsinogent og førte til redusert fertilitet. Skal betraktes som et potensielt teratogen og karsinogen hos mennesker. Kan gi fosterskade og kreft. Se Graviditet, amming og fertilitet. Skal brukes ekstra forsiktig hos barn og ungdom pga. potensialet for karsinogenisitet og reproduksjonstoksisitet i lang tid etter eksponering. Det er sett alvorlig leukopeni, nøytropeni, anemi, trombocytopeni, pancytopeni og benmargssvikt. Myelosuppresjon: Brukes med forsiktighet ved eksisterende hematologisk cytopeni, tidligere legemiddelrelatert hematologisk cytopeni og ved stråleterapi. Behandling skal ikke startes ved absolutt nøytrofiltall <500 celler/μl, trombocyttall <25 000/μl eller hemoglobinverdi <8 g/dl. Det anbefales å foreta en fullstendig blodtelling, inkl. trombocyttelling, under behandlingen. Hyppigere hematologisk monitorering kan være nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon samt hos nyfødte og spedbarn. Det anbefales å måle antallet hvite blodceller (fortrinnsvis differensiell test) annenhver dag de første 14 dagene av administreringen. Monitoreringen bør utføres daglig ved lavt nøytrofiltall ved baseline (<1000 nøytrofile/μl), ved utviklet leukopeni under tidligere behandling med andre myelotoksiske substanser og ved nedsatt nyrefunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved nedsatt nyrefunksjon er reduksjon av dosen påkrevd (se Dosering), pga. økt risiko for toksisitet. Interaksjoner: I kombinasjon med imipenem-cilastatin kan ganciklovir gi anfall. Skal ikke gis samtidig med imipenem-cilastatin, med mindre potensiell gevinst oppveier potensiell risiko. Ved samtidig behandling med didanosin, legemidler kjent for å være myelosuppressive eller som påvirker nyrefunksjonen, bør pasienten kontrolles nøye for tegn på økt toksisitet. Se Interaksjoner. Hjelpestoffer: Inneholder 43 mg natrium pr. hetteglass, tilsv. 2% av WHOs anbefalte maks. daglige natriuminntak på 2 g for en voksen. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha stor innvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J05A B06
Probenecid reduserer renal clearance for ganciklovir og fører til klinisk signifikant eksponering. Ganciklovirtoksisiteten bør derfor kontrolleres nøye. Ganciklovir kan øke serumkonsentrasjonen av didanosin. Didanosintoksisiteten skal kontrolleres nøye. I kombinasjon med imipenem-cilastatin kan ganciklovir gi anfall. Både zidovudin og ganciklovir kan forårsake nøytropeni og anemi, og en farmakodynamisk interaksjon kan oppstå ved samtidig bruk. Toksisiteten kan øke når ganciklovir administreres samtidig med andre myelosuppressive legemidler eller legemidler forbundet med nedsatt nyrefunksjon. Dette inkluderer antiinfektiver, immunsuppressiver, antineoplastiske midler samt nukleosid- og nukleotidanaloger. Skal kun gis sammen med ganciklovir hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Går raskt over i placenta. Bør ikke brukes ved graviditet med mindre terapeutisk fordel for kvinnen oppveier risikoen for teratogene effekter på fosteret. Opplys om potensiell risiko for fosteret før behandlingsstart. Fertile kvinner skal bruke et effektivt prevensjonsmiddel under behandlingen og i minst 30 dager etter avsluttet behandling. Menn skal bruke kondom under behandlingen og i minst 90 dager etterpå, med mindre den kvinnelige partneren ikke kan bli gravid.
Amming: Overgang til morsmelk ukjent. Skal ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Kan gi midlertidig eller permanent hemming av spermatogenesen.
Ganciklovir

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, nøytropeni
VanligeLeukopeni, pancytopeni, trombocytopeni
Mindre vanligeBenmargssvikt
SjeldneAgranulocytose, aplastisk anemi, granulocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
VanligeAbdominal distensjon, dysfagi, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, pankreatitt, sår i munnen, øvre abdominalsmerte
Generelle
Svært vanligeFatigue, feber
VanligeAsteni, frysninger, malaise, reaksjon på injeksjonsstedet, smerte
Mindre vanligeBrystsmerte
Hjerte
Mindre vanligeArytmi
Hud
Svært vanligeDermatitt
VanligeAlopesi, kløe, nattesvette, utslett
Mindre vanligeTørr hud, urticaria
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
Svært vanligeCandidiasis (inkl. oral), øvre luftveisinfeksjon
VanligeCellulitt, influensa, sepsis, urinveisinfeksjon
Kar
VanligeHypotensjon
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeMannlig infertilitet
Lever/galle
VanligeUnormal leverfunksjon, økt ALAT, økt ALP, økt ASAT
Luftveier
Svært vanligeDyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, muskelkramper, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeDysgeusi, epileptisk anfall, hypoestesi, insomni, parestesi, perifer nevropati, svimmelhet
Mindre vanligeTremor
Nyre/urinveier
VanligeNedsatt nyrefunksjon, redusert kreatininclearance, økt kreatinin i blod
Mindre vanligeHematuri, nyresvikt
Psykiske
VanligeAngst, depresjon, forvirring
Mindre vanligeAgitasjon, hallusinasjon, psykotisk lidelse, unormal tankevirksomhet
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeRedusert appetitt
Undersøkelser
VanligeRedusert vekt
Øre
VanligeØresmerte
Mindre vanligeDøvhet
Øye
VanligeKonjunktivitt, makulaødem, mouches volantes, retinaløsning, synssvekkelse, øyesmerte
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, nøytropeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
GenerelleFatigue, feber
HudDermatitt
InfeksiøseCandidiasis (inkl. oral), øvre luftveisinfeksjon
LuftveierDyspné, hoste
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
Vanlige
Blod/lymfeLeukopeni, pancytopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAbdominal distensjon, dysfagi, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, pankreatitt, sår i munnen, øvre abdominalsmerte
GenerelleAsteni, frysninger, malaise, reaksjon på injeksjonsstedet, smerte
HudAlopesi, kløe, nattesvette, utslett
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseCellulitt, influensa, sepsis, urinveisinfeksjon
KarHypotensjon
Lever/galleUnormal leverfunksjon, økt ALAT, økt ALP, økt ASAT
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelkramper, myalgi, ryggsmerter
NevrologiskeDysgeusi, epileptisk anfall, hypoestesi, insomni, parestesi, perifer nevropati, svimmelhet
Nyre/urinveierNedsatt nyrefunksjon, redusert kreatininclearance, økt kreatinin i blod
PsykiskeAngst, depresjon, forvirring
UndersøkelserRedusert vekt
ØreØresmerte
ØyeKonjunktivitt, makulaødem, mouches volantes, retinaløsning, synssvekkelse, øyesmerte
Mindre vanlige
Blod/lymfeBenmargssvikt
GenerelleBrystsmerte
HjerteArytmi
HudTørr hud, urticaria
Kjønnsorganer/brystMannlig infertilitet
NevrologiskeTremor
Nyre/urinveierHematuri, nyresvikt
PsykiskeAgitasjon, hallusinasjon, psykotisk lidelse, unormal tankevirksomhet
ØreDøvhet
Sjeldne
Blod/lymfeAgranulocytose, aplastisk anemi, granulocytopeni
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling med hemodialyse anbefales ved overdosering.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: J05A B06

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer replikasjon av herpesvirus. Følsomme virus inkluderer humant cytomegalovirus (HCMV), herpes simplex-virus 1 og 2, humant herpesvirus 6, 7 og 8, Epstein-Barr-virus, varicella zoster-virus og hepatitt B-virus. Ganciklovir fosforyleres inne i den infiserte cellen til ganciklovirtrifosfat (den aktive formen) vha. flere cellulære kinaser. Hemmer den virale DNA-syntesen bl.a. ved hemming av virusspesifikt DNA-polymerase.
Proteinbinding: 1-2%.
Fordeling: Konsentrasjonen i cerebrospinalvæsken er 24-67% av Cmax. Vdss er 0,54-0,87 liter/kg.
Halveringstid: 2,73-3,98 timer ved normal nyrefunksjon. Lineær kinetikk i doseområdet 1,6-5 mg/kg. Systemisk clearance varierer fra 2,64-4,52 ml/minutt/kg.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene ved glomerulær filtrasjon og aktiv tubulær sekresjon. Ved normal nyrefunksjon gjenfinnes >90% uforandret i urinen innen 24 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Etter rekonstituering til konsentrat: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 12 timer ved 25°C etter oppløsning med vann til injeksjonsvæske. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Konsentratet bør brukes umiddelbart, hvis ikke er oppbevaringstider og betingelser før bruk brukerens ansvar. Etter fortynning til ferdig infusjonsvæske: Kjemisk og fysisk stabilitet er vist i 24 timer ved 2-8°C (skal ikke fryses). Bør brukes umiddelbart. Hvis den ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider og betingelser før bruk brukerens ansvar. Oppbevaringstiden bør ikke være >24 timer ved 2-8°C, med mindre rekonstituering og fortynning har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

Sist endret: 05.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.04.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Cymevene, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg5 stk. (hettegl.)
169557
SPC_ICON-
-
1579,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absolutt nøytrofiltall (anc, all neutrophil cells): Antall nøytrofile leukocytter i blod. Normalområde hos voksne over 18 år: 2,0-7,0 × 109/liter.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

cellulitt (infeksiøs bindevevsbetennelse): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cmv (cytomegalovirus): Virus som tilhører herpesvirusfamilien. Vanlige virus som kan forårsake forbigående feber og hovne lymfeknuter. De fleste som blir smittet vil ikke få symptomer. Hos pasienter med nedsatt immunforsvar, for eksempel aids-pasienter, kan infeksjon med cytomegalovirus forårsake alvorlige symptomer. Det finnes en viss risiko for at viruset smitter fra gravide til fosteret, noe som kan føre til infeksjon og skade på fosteret.

cytopeni (blodcellemangel): Lavere antall blodceller enn det som er normalt sett innen et gitt referanseområde.

dekstrose (glukose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dysfagi (svelgevansker): Problemer med å svelge, som kan skyldes trange partier i spiserøret, nevrologiske lidelser, eller dårlig spyttproduksjon og tørre slimhinner.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

granulocytopeni: Mangel på en type hvite blodceller som kalles granulocytter. Granulocytter utgjør en viktig del i kroppens forsvar mot infeksjoner. Ved granulocytopeni er kroppen defor mer utsatt for infeksjoner. Årsaken til granulocyttmangelen er ofte at benmargen, hvor kroppen danner granulocyttene, er skadet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hematuri: Blod i urinen.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreatininclearance (clcr): (ClCR: Creatinine clearance) Kreatininclearance er det volum blodplasma som helt renses for kreatinin pr. tidsenhet. Verdien sier noe om nyrefunksjonen. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

varicella (vannkopper): Smitsom virussykdom (Varicella-zoster virus) som kjennetegnes av feber og utslett.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.