Cymevene

Cheplapharm


Antiviralt middel, analog til 2-deoksyguanosin.

J05A B06 (Ganciklovir)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 500 mg: Hvert hetteglass inneh.: Ganciklovir 500 mg (som ganciklovirnatrium), natriumhydroksid og saltsyre (til pH-justering).


Indikasjoner

Voksne og ungdom ≥12 år: Behandling av CMV-sykdom hos immunkompromitterte pasienter. Forebyggende behandling av CMV-sykdom ved å bruke preemptiv behandling ved legemiddelindusert immunsuppresjon (f.eks. etter organtransplantasjon eller kjemoterapibehandling mot kreft). Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk. Fra fødsel: Forebyggende behandling av CMV-sykdom ved å bruke universell profylakse ved legemiddelindusert immunsuppresjon (f.eks. etter organtransplantasjon eller kjemoterapibehandling mot kreft).

Dosering

Behandling av CMV-sykdom hos voksne og ungdom ≥12 år: Induksjonsbehandling: 5 mg/kg i.v. gitt over 1 time hver 12. time i 14-21 dager. Vedlikeholdsbehandling: Kan gis til immunkompromitterte pasienter med risiko for tilbakefall. 5 mg/kg i.v. gitt over 1 time 1 gang daglig 7 dager pr. uke, eller 6 mg/kg 1 gang daglig 5 dager pr. uke. Behandlingsvarighet vurderes individuelt og etter lokale retningslinjer. Ved progresjon av CMV-sykdom: Gjenta induksjonsbehandling.
Forebyggende behandling av CMV-sykdom: Universell profylakse hos voksne og ungdom >16 år: 5 mg/kg i.v. gitt over 1 time, 1 gang daglig 7 dager pr. uke eller 6 mg/kg 1 gang daglig 5 dager pr. uke. Behandlingsvarighet ut fra risiko for CMV-sykdom og lokale retningslinjer. Universell profylakse fra fødsel til ≤16 år: Dosen i mg beregnes ved 3 × BSA × ClCRS og gis 1 gang daglig som i.v. infusjon over 1 time. BSA beregnes med Mosteller-metoden og ClCRS med Schwartz-formelen (se SPC). Behandlingsvarighet bestemmes individuelt ut fra risiko for CMV-sykdom. Regelmessig kontroll av parametrene anbefales med ev. påfølgende dosejustering. Preemptiv behandling hos voksne og ungdom ≥12 år: Induksjonsbehandling: 5 mg/kg i.v. gitt over 1 time, hver 12. time i 7-14 dager. Vedlikeholdsbehandling: 5 mg/kg i.v. gitt over 1 time, 1 gang daglig 7 dager pr. uke eller 6 mg/kg 1 gang daglig 5 dager pr. uke. Behandlingsvarighet ut fra risiko for CMV-sykdom og lokale retningslinjer.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt. Nedsatt nyrefunksjon: Serumkreatininnivå eller ClCR bør kontrolleres. Ved dosering basert på mg/kg tilpasses dosen iht. ClCR, som vist i tabellen nedenfor. ClCR (ml/minutt) estimeres fra serumkreatinin vha. følgende formel: Hos menn = (140 - alder (år) × kroppsvekt (kg))/ (72) × (0,011 × serumkreatinin (µmol/liter)). Hos kvinner = 0,85 × verdien hos menn.

ClCR
(ml/minutt)

Induksjonsdose

Vedlikeholdsdose

≥70

5 mg/kg hver 12. time

5 mg/kg/dag

50-69

2,5 mg/kg hver 12. time

2,5 mg/kg/dag

25-49

2,5 mg/kg/dag

1,25 mg/kg/dag

10-24

1,25 mg/kg/dag

0,625 mg/kg/dag

<10

1,25 mg/kg 3 ganger/uke etter hemodialyse

0,625 mg/kg 3 ganger/uke etter hemodialyse

Barn fra fødsel til ≤16 år som får en forebyggende dose beregnet ved 3 × BSA × ClCRS behøver ikke ytterligere tilpasning av dosen, siden dosen allerede er justert for ClCR. Barn <12 år: Ingen doseanbefalinger for behandling av CMV-sykdom og preemptiv behandling. Eldre: Nyrefunksjonen bør vurderes. Annet: Ved alvorlig leukopeni, nøytropeni, anemi, trombocytopeni og pancytopeni vurderes behandling med hematopoetisk vekstfaktor og/eller behandlingen avbrytes.
Tilberedning/Håndtering: Håndteres med forsiktighet (potensielt teratogent og karsinogent). Se pakningsvedlegget. Aseptisk teknikk bør brukes. Infusjonskonsentrat 50 mg/ml: Oppløses ved sakte tilsetning av 10 ml sterilt vann. Roteres forsiktig til oppløsningen er helt klar. Ikke benytt vann som inneholder konserveringsmiddel (parabener). Infusjonsoppløsning: Avhengig av vekt og indikasjon, ta ut beregnet mengde infusjonskonsentrat 50 mg/ml. Fortynn med f.eks. 100 ml natriumklorid 9 mg/ml, dekstrose 5%, Ringers eller Ringer-laktat. Bruk ikke andre infusjonsvæsker. Konsentrasjon på infusjonsoppløsningen skal ikke overstige 10 mg/ml.
Administrering: I.v. infusjon over 1 time. Skal ikke gis raskt eller som i.v. bolusinjeksjon. Infusjonsoppløsningen har høy pH (ca. 11), og skal ikke administreres i.m. eller s.c. Skal gis i vener med god blodgjennomstrømning.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller valganciklovir. Amming.

Forsiktighetsregler

Kryss-hypersensitivitet: Kjent hypersensitivitet overfor aciklovir eller penciklovir (eller deres prodrugs, hhv. valaciklovir eller famciklovir). Mutagenisitet, teratogenisitet, karsinogenisitet, fertilitet og prevensjon: I dyrestudier er ganciklovir mutagent, teratogent, karsinogent og førte til redusert fertilitet. Skal betraktes som et potensielt teratogen og karsinogen hos mennesker. Kan gi fosterskade og kreft. Se Graviditet, amming og fertilitet. Skal brukes ekstra forsiktig hos barn og ungdom pga. potensialet for karsinogenisitet og reproduksjonstoksisitet i lang tid etter eksponering. Det er sett alvorlig leukopeni, nøytropeni, anemi, trombocytopeni, pancytopeni og benmargssvikt. Myelosuppresjon: Brukes med forsiktighet ved eksisterende hematologisk cytopeni, tidligere legemiddelrelatert hematologisk cytopeni og ved stråleterapi. Behandling skal ikke startes ved absolutt nøytrofiltall <500 celler/μl, trombocyttall <25 000/μl eller hemoglobinverdi <8 g/dl. Det anbefales å foreta en fullstendig blodtelling, inkl. trombocyttelling, under behandlingen. Hyppigere hematologisk monitorering kan være nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon samt hos nyfødte og spedbarn. Det anbefales å måle antallet hvite blodceller (fortrinnsvis differensiell test) annenhver dag de første 14 dagene av administreringen. Monitoreringen bør utføres daglig ved lavt nøytrofiltall ved baseline (<1000 nøytrofile/μl), ved utviklet leukopeni under tidligere behandling med andre myelotoksiske substanser og ved nedsatt nyrefunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved nedsatt nyrefunksjon er reduksjon av dosen påkrevd (se Dosering), pga. økt risiko for toksisitet. Interaksjoner: I kombinasjon med imipenem-cilastatin kan ganciklovir gi anfall. Skal ikke gis samtidig med imipenem-cilastatin, med mindre potensiell gevinst oppveier potensiell risiko. Ved samtidig behandling med didanosin, legemidler kjent for å være myelosuppressive eller som påvirker nyrefunksjonen, bør pasienten kontrolles nøye for tegn på økt toksisitet. Se Interaksjoner. Hjelpestoffer: Inneholder 43 mg natrium pr. hetteglass, tilsv. 2% av WHOs anbefalte maks. daglige natriuminntak på 2 g for en voksen. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha stor innvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Probenecid reduserer renal clearance for ganciklovir og fører til klinisk signifikant eksponering. Ganciklovirtoksisiteten bør derfor kontrolleres nøye. Ganciklovir kan øke serumkonsentrasjonen av didanosin. Didanosintoksisiteten skal kontrolleres nøye. I kombinasjon med imipenem-cilastatin kan ganciklovir gi anfall. Både zidovudin og ganciklovir kan forårsake nøytropeni og anemi, og en farmakodynamisk interaksjon kan oppstå ved samtidig bruk. Toksisiteten kan øke når ganciklovir administreres samtidig med andre myelosuppressive legemidler eller legemidler forbundet med nedsatt nyrefunksjon. Dette inkluderer antiinfektiver, immunsuppressiver, antineoplastiske midler samt nukleosid- og nukleotidanaloger. Skal kun gis sammen med ganciklovir hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Går raskt over i placenta. Bør ikke brukes ved graviditet med mindre terapeutisk fordel for kvinnen oppveier risikoen for teratogene effekter på fosteret. Opplys om potensiell risiko for fosteret før behandlingsstart. Fertile kvinner skal bruke et effektivt prevensjonsmiddel under behandlingen og i minst 30 dager etter avsluttet behandling. Menn skal bruke kondom under behandlingen og i minst 90 dager etterpå, med mindre den kvinnelige partneren ikke kan bli gravid.
Amming: Overgang til morsmelk ukjent. Skal ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Kan gi midlertidig eller permanent hemming av spermatogenesen.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, nøytropeni
Vanlige Leukopeni, pancytopeni, trombocytopeni
Mindre vanlige Benmargssvikt
Sjeldne Agranulocytose, aplastisk anemi, granulocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
Vanlige Abdominal distensjon, dysfagi, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, pankreatitt, sår i munnen, øvre abdominalsmerte
Generelle
Svært vanlige Fatigue, feber
Vanlige Asteni, frysninger, malaise, reaksjon på injeksjonsstedet, smerte
Mindre vanlige Brystsmerte
Hjerte
Mindre vanlige Arytmi
Hud
Svært vanlige Dermatitt
Vanlige Alopesi, kløe, nattesvette, utslett
Mindre vanlige Tørr hud, urticaria
Immunsystemet
Vanlige Overfølsomhet
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
Svært vanlige Candidiasis (inkl. oral), øvre luftveisinfeksjon
Vanlige Cellulitt, influensa, sepsis, urinveisinfeksjon
Kar
Vanlige Hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Mannlig infertilitet
Lever/galle
Vanlige Unormal leverfunksjon, økt ALAT, økt ALP, økt ASAT
Luftveier
Svært vanlige Dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi, muskelkramper, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Dysgeusi, epileptisk anfall, hypoestesi, insomni, parestesi, perifer nevropati, svimmelhet
Mindre vanlige Tremor
Nyre/urinveier
Vanlige Nedsatt nyrefunksjon, redusert kreatininclearance, økt kreatinin i blod
Mindre vanlige Hematuri, nyresvikt
Psykiske
Vanlige Angst, depresjon, forvirring
Mindre vanlige Agitasjon, hallusinasjon, psykotisk lidelse, unormalt tankemønster
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Redusert appetitt
Undersøkelser
Vanlige Redusert vekt
Øre
Vanlige Øresmerte
Mindre vanlige Døvhet
Øye
Vanlige Konjunktivitt, makulaødem, mouches volantes, netthinneløsning, synssvekkelse, øyesmerte
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, nøytropeni
Gastrointestinale Abdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
Generelle Fatigue, feber
Hud Dermatitt
Infeksiøse Candidiasis (inkl. oral), øvre luftveisinfeksjon
Luftveier Dyspné, hoste
Nevrologiske Hodepine
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Vanlige
Blod/lymfe Leukopeni, pancytopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominal distensjon, dysfagi, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, pankreatitt, sår i munnen, øvre abdominalsmerte
Generelle Asteni, frysninger, malaise, reaksjon på injeksjonsstedet, smerte
Hud Alopesi, kløe, nattesvette, utslett
Immunsystemet Overfølsomhet
Infeksiøse Cellulitt, influensa, sepsis, urinveisinfeksjon
Kar Hypotensjon
Lever/galle Unormal leverfunksjon, økt ALAT, økt ALP, økt ASAT
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskelkramper, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske Dysgeusi, epileptisk anfall, hypoestesi, insomni, parestesi, perifer nevropati, svimmelhet
Nyre/urinveier Nedsatt nyrefunksjon, redusert kreatininclearance, økt kreatinin i blod
Psykiske Angst, depresjon, forvirring
Undersøkelser Redusert vekt
Øre Øresmerte
Øye Konjunktivitt, makulaødem, mouches volantes, netthinneløsning, synssvekkelse, øyesmerte
Mindre vanlige
Blod/lymfe Benmargssvikt
Generelle Brystsmerte
Hjerte Arytmi
Hud Tørr hud, urticaria
Kjønnsorganer/bryst Mannlig infertilitet
Nevrologiske Tremor
Nyre/urinveier Hematuri, nyresvikt
Psykiske Agitasjon, hallusinasjon, psykotisk lidelse, unormalt tankemønster
Øre Døvhet
Sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose, aplastisk anemi, granulocytopeni
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling med hemodialyse anbefales ved overdosering.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer replikasjon av herpesvirus. Følsomme virus inkluderer humant cytomegalovirus (HCMV), herpes simplex-virus 1 og 2, humant herpesvirus 6, 7 og 8, Epstein-Barr-virus, varicella zoster-virus og hepatitt B-virus. Ganciklovir fosforyleres inne i den infiserte cellen til ganciklovirtrifosfat (den aktive formen) vha. flere cellulære kinaser. Hemmer den virale DNA-syntesen bl.a. ved hemming av virusspesifikt DNA-polymerase.
Proteinbinding: 1-2%.
Fordeling: Konsentrasjonen i cerebrospinalvæsken er 24-67% av Cmax. Vdss er 0,54-0,87 liter/kg.
Halveringstid: 2,73-3,98 timer ved normal nyrefunksjon. Lineær kinetikk i doseområdet 1,6-5 mg/kg. Systemisk clearance varierer fra 2,64-4,52 ml/minutt/kg.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene ved glomerulær filtrasjon og aktiv tubulær sekresjon. Ved normal nyrefunksjon gjenfinnes >90% uforandret i urinen innen 24 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Etter rekonstituering til konsentrat: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 12 timer ved 25°C etter oppløsning med vann til injeksjonsvæske. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Konsentratet bør brukes umiddelbart, hvis ikke er oppbevaringstider og betingelser før bruk brukerens ansvar. Etter fortynning til ferdig infusjonsvæske: Kjemisk og fysisk stabilitet er vist i 24 timer ved 2-8°C (skal ikke fryses). Bør brukes umiddelbart. Hvis den ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider og betingelser før bruk brukerens ansvar. Oppbevaringstiden bør ikke være >24 timer ved 2-8°C, med mindre rekonstituering og fortynning har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Cymevene, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 mg 5 stk. (hettegl.)
169557
-
-
1579,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.04.2020