Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Cyclogest 400 mg vagitorier

progesteron

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cyclogest er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cyclogest
 3. Hvordan du bruker Cyclogest
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cyclogest
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Cyclogest er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Cyclogest inneholder progesteron, som er et naturlig kvinnelig kjønnshormon som produseres i kroppen.
Cyclogest brukes til kvinner som har behov for ekstra progesteron i forbindelse med behandlingsprogram for assistert reproduksjonsteknologi (ART).
Progesteron virker på livmorslimhinnen og bidrar til at du blir og fortsetter å være gravid når du behandles for barnløshet (infertilitet).
 
2. Hva du må vite før du bruker Cyclogest
Bruk ikke Cyclogest dersom:
 • du er allergisk overfor progesteron eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har unormale blødninger fra skjeden som ikke har blitt vurdert av lege
 • du har en kjent eller mistenkt svulst som er hormonfølsom
 • du lider av porfyri (arvelig eller ervervet sykdom som skyldes ulike former for enzymfeil)
 • du har eller har hatt blodpropper i beina, lungene, øynene eller andre steder i kroppen
 • du har eller har hatt alvorlige problemer med leveren
 • du har hatt en abort og legen mistenker at det fortsatt er vevsrester igjen i livmoren eller dersom du har hatt en graviditet utenfor livmoren.
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis spesiell forsiktighet og kontakt lege umiddelbart dersom du opplever noen av følgende symptomer under behandling, eller til og med noen dager etter siste dose:
 • smerter i leggene eller brystet, plutselig kortpustethet eller opphosting av blod. Dette kan tyde på mulig blodpropp i beina, hjertet eller i lungene
 • kraftig hodepine, oppkast, svimmelhet eller du føler at du besvimer, endringer i syn eller tale, svakhet eller nummenhet i en arm eller et bein. Dette kan tyde på mulig blodpropp i hjernen eller øyet
 • forverring av depresjon.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Cyclogest dersom du har eller har hatt:
 • leverproblemer
 • epilepsi
 • migrene
 • astma
 • nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon
 • diabetes
Barn og ungdom
Det er ikke relevant å bruke Cyclogest hos barn.
Andre legemidler og Cyclogest
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker karbamazepin (f.eks. til forebygging av anfall, behandling av visse typer smerter eller stemningslidelser), rifampicin (til behandling av infeksjoner) eller fenytoin (f.eks. til forebygging av anfall eller behandling av visse typer smerter) da disse kan nedsette effekten av progesteron.
Det er ikke anbefalt å bruke andre produkter som skal innføres i skjeden samtidig med Cyclogest, da det ikke er kjent om dette påvirker behandlingen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Cyclogest kan brukes under første trimester av graviditeten hos kvinner som behøver ekstra progesteron i forbindelse med et behandlingsprogram for assistert reproduksjonsteknologi (ART).
Risikoen for medfødte misdannelser, inkludert misdannelser i kjønnsorganene hos gutte- og jentebarn, etter eksponering for tilført progesteron under graviditet, er ikke fullstendig klarlagt.
Dette legemidlet bør ikke brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid.
Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Cyclogest har liten eller moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Legemidlet kan forårsake svimmelhet, og forsiktighet bør derfor utvises hos bil- og maskinførere.
 
3. Hvordan du bruker Cyclogest
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 400 mg to ganger daglig ved innføring i skjeden. Begynn å bruke Cyclogest den dagen det hentes ut egg. Behandlingen bør fortsettes i 38 dager hvis graviditet er bekreftet.
Hvordan Cyclogest innføres
Vask alltid hendene før og etter innføring av vagitorien.
For å innføre vagitorien i skjeden, plasser vagitorien mellom kjønnsleppene og dytt den inn i skjeden og oppover og bakover. Det kan være enklere å utføre dette når du ligger på ryggen eller sitter på huk.
Dersom du tar for mye av Cyclogest
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du (eller noen andre) ved et uhell har svelget en vagitorie eller du har brukt for mange, rådfør deg umiddelbart med lege eller nærmeste akuttmottak.
Dersom du har glemt å ta Cyclogest
Dersom du har glemt å innføre en vagitorie, sett den inn så snart du husker det, med mindre det nesten er tid for neste dose.
Bruk aldri to vagitorier samtidig. Husk å innføre de gjenværende vagitoriene til riktig tid.
Dersom du avbryter behandling med Cyclogest
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du tenker å avbryte eller har avbrutt behandlingen med Cyclogest. Dersom behandlingen med progesteron avsluttes brått, kan dette gi økt angst, humørsvingninger og økt følsomhet for krampeanfall.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger hos personer som får ART-behandling er angitt nedenfor:
Følgende vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 personer):
 • Hevelser i buken (abdominal distensjon), magesmerter, forstoppelse
 • Søvnighet
 • Tretthet
 • Hetetokter
 • Smerter i brystene
Følgende mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 100 personer):
 • Hodepine, svimmelhet, humørforandringer
 • Endret smaksopplevelse, oppkast, luftplager (flatulens), diaré, oppblåst mage, svulst i endetarmen
 • Nattesvette, hudutslett eller kløe
 • Leddsmerter
 • Smerter i bekkenet, forstørrede eggstokker, blødning fra skjeden
 • Hyppig vannlating, ufrivillig vannlating
 • Vektøkning
 • Blødning
 • Kløe på applikasjonsstedet, kuldefølelse eller endring i kroppstemperatur eller generelt ubehag
Etter innføring av Cyclogest kan du oppleve noe lekkasje fra vagitorien når den har løst seg opp. Dette er helt normalt ved bruk av legemidler som innføres i skjeden eller endetarmen, og er ikke noe å bekymre seg for.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Cyclogest
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares tørt ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisteret og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Cyclogest
 • Virkestoff er progesteron. Hver vagitorie inneholder 400 mg progesteron.
 • Andre innholdsstoff er hardfett.
Hvordan Cyclogest ser ut og innholdet i pakningen
Off-white, ca. 10 mm × 30 mm, torpedoformet vagitorie pakket i blisterpakninger av plast (PVC/PE).
Pakningsstørrelse: 15 vagitorier.
MT-innehaver og ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
ActavisBarnstapleEX32 8NS
Storbritannia
Cyclogest er et registrert varemerke som tilhører L. D. Collins & Co. Limited
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02-2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.